FF FDAEpJ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-AE_ Archeologie

Úvodní informace / Pokyny

Student/ka získá za studium celkem 240 kreditů. Z toho 20 kreditů společného základu, 10 kreditů za kurz jazykové přípravy, 140 kreditů předmětů disertační práce a 50 kreditů ostatních povinných předmětů. Dalších 20 kreditů je možné získat opakováním předmětů a nebo výběrem povinně volitelných předmětů.

Předměty disertační práce

Předměty spojené s disertační prací (140 kreditů). Student/ka splní všechny předměty podle svého studijní plánu. Teze disertační práce předkládá student doktorského studia ke Státní doktorské zkoušce. V případě, že Disertační práce není obhajována současně se Státní doktorskou zkouškou, ale později, je možné k obhajobě předložit jejich aktualizovanou verzi.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AED_A01aDoktorský seminář I J. Macháčekz 0/0/0 Tři 4 hodinové bloky výuky za semestr.5 --
FF:AED_A01bDoktorský seminář II J. Macháčekz 0/0/0 Tři 4 hodinové bloky výuky za semestr.5 --
FF:AED_A01cDoktorský seminář III J. Macháčekz 0/0/0 Tři 4 hodinové bloky výuky za semestr.5 --
FF:AED_A01dDoktorský seminář IV J. Macháčekz 0/0/0 Tři 4 hodinové bloky výuky za semestr.5 --
FF:AED_A02aReferát na doktorském semináři I J. Macháčekz 0/0/0 jednorázový příspěvek na semináři.10 --
FF:AED_A02bReferát na doktorském semináři II J. Macháčekz 0/0/0 jednorázový příspěvek na semináři.10 --
FF:AED_A02cReferát na doktorském semináři III J. Macháčekz 0/0/0 jednorázový příspěvek na semináři.10 --
FF:AED_A03Referát na konferenci J. Macháčekz 0/0/0 Účast na konferenci s referátem.10 --
FF:AED_A05Pramenné studium, výzkum P. Hrubýz 0/0/25 --
FF:AED_A06Textová příprava I. J. Macháčekz 0/0/0 konzultace se školitelem.5 --
FF:AED_A07aOdborná publikace J. Macháčekz 0/0/0 samostatná práce.20 --
FF:AED_A07bPublikace v cizím jazyce J. Macháčekz 0/0/0 samostatná práce.20 --
FF:AED_A10Teze dizertační práce (autoreferát) J. Macháčekz 0/0/0 blokově.5 --
FF:AED_A11Disertační práce J. Macháčekz 0/0/0 blokově.25 --
140 kreditů

Ostatní povinné předměty

Student/ka získá celkem 50 kreditů z ostatních povinných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AED_A04aSpeciální přednáška I P. Hrubýk 0/0/0 6 bloků přednášek za semestr.10 3-
FF:AED_A04bSpeciální přednáška II P. Hrubýk 0/0/0 6 bloků přednášek za semestr.10 4-
FF:AED_A08Příprava a pomoc ve výuce a výzkumu K. Šabatováz 2/0/010 --
FF:AED_A09Zahraniční studijní pobyt, projekt P. Goláňovák 0/0/0 minimální délka pobytu je 1 celý měsíc.20 --
50 kreditů

Povinně volitelné předměty

Další potřebné kredity je možné získat opakováním povinných předmětů a nebo výběrem povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AED_B01Textová příprava II. J. Macháčekz 0/0/020 --
FF:AED_B02Referát v cizím jazyce J. Macháčekk 0/0/0 jednorázová účast na konferenci.10 --
30 kreditů