FF FBREpCZV Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-RE_ Novořecký jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

Studijní program Novořecký jazyk a literatura je realizován kromě řádné formy také jako placené dvousemestrální paralelní studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb.

Je určeno jednak pro potenciální zájemce o řádné studium tohoto programu na FF MU (viz níže), jednak pro zájemce o novořecký jazyk a moderní kulturu Řecka, kteří chtějí své znalosti získat ve vysokoškolském prostředí zaručujícím vysokou kvalitu studia. Tito účastníci mohou pocházet jak z řad studentů, tak z řad pracujících středního věku či z řad seniorů. Jedinou podmínkou pro přijetí do studia CŽV je ukončené SŠ vzdělání.

Účastník dvousemestrálního paralelního studia novořečtiny se zájmem o budoucí přestup na řádnou studijní formu musí úspěšně absolvovat všechny předepsané povinné předměty realizované pro prezenční studium. Poté může být přijat do řádného prezenčního studia programu Novořecký jazyk a literatura, přičemž studijní výsledky mu budou uznány (bližší informace o této formě studia CŽV a podmínkách přestupu do řádného studia).

Předměty studijního programu Novořecký jazyk a literatura jsou v rámci celoživotního vzdělávání nabízeny také samostatně (viz Studium jednotlivých předmětů v rámci CŽV).

Realizace studia

Program lze realizovat v rámci prezenčního studia (prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce).

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.: do přihlášky je třeba nahrát motivační dopis
 • ukončená SŠ (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • ústní přijímací pohovor na základě motivačního dopisu - začátkem září 2022 (přesný termín bude uveden v přihlášce nejpozději 15. 8., o zadání termínu do přihlášky bude uchazeč informován na e-mail uvedený v přihlášce)
 • max. počet přijatých: 10

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na MU).

Podmínky dvousemestrálního paralelního studia novořečtiny

Posluchač musí získat v rámci dvousemestrálního paralelního studia novořečtiny v rámci celoživotního vzdělávání 24 kreditů za předepsané povinné předměty.
Celkem: 24 kreditů x 600,- Kč, tj. 14.400,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu kurzů, než je předepsané penzum, platí posluchač za tyto kurzy navíc (dle počtu kreditů).

Efekt studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému bakalářskému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního programu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia, v případě neúspěšného absolvování přijímacího řízení požádat o prominutí výsledků přijímacího řízení.
   • Poznámka 1: O přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření ústavu.
   • Poznámka 2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě písemné žádosti uznávají absolvované kurzy, a to v plném rozsahu pro absolventy kompletního programu a do výše až 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia pro absolventy výběrového programu (tj. studium jednotlivých předmětů), což umožňuje flexibilnější způsob dalšího studia.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky Ústavu klasických studií, kde získáte bližší informace o činnosti Ústavu. Podrobné údaje o formách studia Novořeckého jazyka a literatury najdete zde. Tyto stránky vám pomohou zorientovat se v nabídce a zvolit si vhodnou studijní formu.
 2. V Katalogu předmětů si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu.
 3. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz)
 4. Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).

Důležité odkazy:

Další důležité odkazy:

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU

 


Podzimní semestr

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REBc01Úvod do studia novořečtiny K. Bočková Loudovázk 1/1/04 1-
FF:REBc03Novořecká mluvnice I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 1-
FF:REBc07Askisis me lektora I K. Bočková Loudováz 0/2/03 1-
12 kreditů

Jarní semestr

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku K. Petrovićovázk 1/1/04 2-
FF:REBc04Novořecká mluvnice II N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 2-
FF:REBc08Askisis me lektora II K. Bočková Loudováz 0/2/03 2-
12 kreditů