Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu.

Představení studijního programu

Baví vás cizí jazyky a anglicky už umíte? Chcete poznat Řecko zblízka, lépe a jinak než turisté? Přijďte studovat novořečtinu na Ústav klasických studií! Spolu s novořeckým jazykem poznáte i literaturu, kulturu a historii Řecka od 19. století až do současnosti. Po absolvování studia budete novořecky dobře mluvit i psát, dokážete číst řeckou literaturu v originále i překládat. Díky specializovaným kurzům budete znát i novořecké zvyky a způsob života. Také se však zdokonalíte v kritické práci s informacemi a odbornými materiály a budete schopni napsat odborný text.

Již během studia budete moci zdokonalit své znalosti řečtiny přímo v řeckém prostředí. Spolupracujeme s téměř všemi univerzitami v Řecku a na Kypru, kam můžete odjet na letní jazykové a vzdělávací kurzy nebo na delší studijní pobyty. S Řeckem se však budete potkávat i v Brně na přednáškách řeckých odborníků, kteří za námi na univerzitu pravidelně přijíždějí. Nebo také na akcích České společnosti novořeckých studií, která pro vás organizuje přednášky, besedy, workshopy či promítání řeckých filmů.

Novořečtinu můžete studovat i v kombinacijiným programem – vhodně ji doplní jiný cizí jazyk, klasická řečtina, čeština nebo i historie, mezinárodní vztahy či evropská studia.

Po skončení bakalářského studia se můžete specializovat na překladatelství nové řečtiny v navazujícím magisterském programu a stát se profesionálním překladatelem jak v ČR, tak pro instituce Evropské unie, kde je po překladatelích z tzv. malých jazyků stále velká poptávka.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Máte rádi Řecko?
 • Učíte se rádi cizí jazyky?
 • Chtěli byste během studia cestovat a poznávat cizí zemi a její kulturu?
 • Chtěli byste po skončení studia mít možnost pracovat pro nadnárodní firmy, banky, jazykové či překladatelské agentury?
 • Láká vás překlad a tlumočení?
 • Chcete mít perspektivu zajímavé a dobře placené práce doma i v zahraničí?

Pokud souhlasně přikyvujete, neváhejte a podejte přihlášku!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium novořeckého jazyka a literatury otvírá studentům cestu ke komplexnímu poznání novořecké kultury od jejích počátků v 19. století až do současnosti. Vede k důkladnému osvojení novořeckého jazyka, které studentům umožňuje jeho praktické využití v podobě kultivovaného ústního i písemného projevu, četby řeckých textů v originále či aktivního i pasivního překladu. Studenti se díky četbě literárních textů seznámí také s tvorbou světově proslulých novořeckých autorů (např. Kazantzakis, Kavafis), jejichž duchovní dědictví tvoří nedílnou součást evropské kultury.

  Kurikulum programu nabízí dále řadu specializovaných předmětů, které doplňují a rozvíjejí jazykové znalosti studentů, zejména o znalosti řeckých reálií, literatury, kultury a historie. Studium je tedy jako celek koncipováno směrem ke komplexnímu osvojení jazyka i kulturně-historických znalostí.

  Bakalářský studijní program je v modulu vedlejšího studijního plánu (minor) určen především pro studenty těch programů, které areálově souvisejí s Balkánem či obecněji mediteránním prostorem (např. balkanistika, klasická archeologie, klasická řečtina), příp. pro studenty, kteří se v rámci svých programů oblastí Řecka zabývají (např. historie, etnologie). Cílem tohoto modulu je osvojit si novořečtinu jako pramenný jazyk či komunikační prostředek (na úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce).

  Studium novořeckého jazyka v modulu hlavního studijního plánu (maior) či jednooborového studia (completus) vede k získání hlubších znalostí a dovedností v oblasti novořeckého jazyka (úroveň B2 podle Evropského referenčního rámce), literatury a dějin, a to včetně základního přehledu o starších fázích jazyka a kulturně-historickém vývoji (antická a byzantská literatura, základy klasické řečtiny).

  Studenti všech modulů mohou během studia zdokonalovat a aplikovat své znalosti jazyka i reálií přímo v řeckém prostředí díky mezinárodní spolupráci s téměř všemi řeckými univerzitami a Kyprem (letní jazykové a vzdělávací kurzy, stipendijní pobyty Erasmus+). Tyto pobyty připraví studenty na praktické využití jazyka a vedou je k samostatným a tvůrčím aktivitám. Rovněž jim umožňují získat kontakty na potenciální zaměstnavatele.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a aktivně používat získané jazykové dovednosti v písemném i mluveném projevu (normativní gramatika a syntax novořečtiny, odpovídající slovní zásoba);
  • rozumět delším promluvám, přednáškám i složitějším výměnám názorů vedeným rodilými mluvčími v obecné novořečtině na témata jemu dostatečně známá;
  • překládat aktivně i pasivně za pomoci slovníku a interpretovat přeložený text na nižší úrovni;
  • s pomocí slovníku porozumět novořeckému textu a novořecké literatuře v originále;
  • používat základní českou i řeckou lingvistickou a literárně teoretickou odbornou terminologii a samostatně vyhledávat informace a bibliografii týkající se oboru;
  • postihnout hlavní tendence řeckého literárního vývoje od Byzance po současnost (s důrazem na literaturu 19.–21. století) a zasadit je do světového literárního kontextu;
  • charakterizovat tvorbu významných řeckých autorů a zařadit je do řeckého i světového literárního kontextu;
  • analyzovat a interpretovat základní díla řecké literatury daných období;
  • dobře se orientovat v historickém vývoji moderního Řecka 19.–20. století a zasadit znalosti řecké historie do kontextu světových dějin;
  • znát novořecké kulturní reálie, rozumět historickému a kulturnímu kontextu;
  • napsat kratší koherentní text o odborných tématech.
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování studia budete připraveni pro práci v cestovním ruchu nebo v komerční sféře všude tam, kde je vyžadována znalost řečtiny. Nabízí se tak cestovní kanceláře, průvodcovství, obchodní či bankovní sektor, a to jak v Řecku, tak v České republice. Můžete také pracovat pro jazykové či překladatelské agentury, neziskové organizace působící v Řecku v rámci mezinárodní pomoci (Charita, Český červený kříž) nebo se podílet na organizaci kulturních či propagačních akcí spojených s Řeckem. Uplatnění naleznete také v institucích, které zajišťují mezinárodní kontakt, jako jsou velvyslanectví, konzuláty či hospodářská komora.

  Pracovní příležitosti však na vás čekají i jinde – uplatnit se můžete v oblasti redakční a editorské práce v médiích nebo v jakékoliv profesi, která vyžaduje všeobecný rozhled, schopnost samostatného kritického myšlení a solidní jazykovou vybavenost.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Již během studia můžete absolvovat pracovní stáž na pozicích, kde využijete znalost novořečtiny. Pomůžeme vám domluvit si praxi v cestovní kanceláři, soukromé firmě nebo překladatelské agentuře. Pokud budete chtít, zajistíme vám stáž na Velvyslanectví Řecké republiky v Praze. Získáte tak cenné zkušenosti i kontakty na případné budoucí zaměstnavatele a odborníky z praxe.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 70 000 znaků včetně poznámek pod čarou, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a novořeckého resumé. Student si téma práce vybírá samostatně ze seznamu témat zveřejněných v IS MU ("Rozpisy témat"), nebo po domluvě se školitelem. V bakalářské práci student prokazuje schopnost samostatně vyhledat relevantní bibliografii k zadanému tématu, excerpovat ji a kriticky zhodnotit ve vztahu ke zpracovávanému tématu. Student rovněž může pracovat s elektronickými zdroji či databázemi (vztahují-li se k tématu). Získaná data pak samostatně interpretuje a vyvozuje odpovídající závěry. Prokazuje rovněž schopnost shrnout náplň a výstupy své práce v novořeckém resumé.

 • Návaznost na další studijní programy

  Už teď přemýšlíte, jaké budete mít možnosti po absolvování studia? Svou znalost řečtiny můžete zlepšovat v navazujícím magisterském studiu ve dvouleté specializaci Překladatelství novořečtiny v rámci studijního programu Překladatelství moderních evropských jazyků.

Základní údaje

Zkratka
B-RE_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

9
počet aktivních studentů
3
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje