Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FF FBPGkCZV Pedagogika (dobíhající)
Název anglicky: Pedagogy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

Program Pedagogika je realizován kromě řádné formy také jako placené dvousemestrové paralelní studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. a je určen zejména pro potencionální zájemce o řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí kurzy v rozsahu povinného penza nezbytného pro absolvování 1. roku řádného studia daného programu, může být přijat do řádného prezenčního nebo kombinovaného studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Předměty tohoto programu jsou nabízeny také samostatně v programu Celoživotní vzdělávání - Studium jednotlivých předmětů na Filozofické fakultě MU (více informací o této formě vzdělávání).

Student dvousemestrálního paralelního studia se zájmem o budoucí přestup na řádnou studijní formu (chce-li uznat první ročník studia) musí absolvovat předměty realizované pro prezenční nebo kombinované studium.

Realizace studia

Program lze realizovat v rámci prezenčního a kombinovaného studia. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce. Kombinované studium, je vyučováno ve speciálních konzultačních blocích, které se konají vždy v pátek několikrát za semestr. Přesné termíny jsou zveřejňovány na začátku každého semestru.)

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot).

Prezenční forma

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 36 kreditů typu povinných předmětů.

Kombinovaná forma

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 36 kreditů typu povinných předmětů.

Cena

Celkem: 36 kreditů x 600,- Kč, tj. 21.600,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu kurzů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto kurzy navíc (dle počtu kreditů).

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (dokládá se do e-přihlášky)
 • limit: 5 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Efekt studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky oboru
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního programu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření ústavu.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě písemné žádosti uznávají absolvované kurzy, a to v plném rozsahu pro absolventy kompletního programu a do výše až 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia pro absolventy výběrového programu (tj. studium jednotlivých předmětů), což umožňuje flexibilnější způsob dalšího studia.

 

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://pedagogika.phil.muni.cz/ získáte bližší informace o Ústavu pedagogických věd. Podrobné údaje o studiu pedagogiky najdete pod odkazem „studium”. Tyto stránky se seznamem kurzů vám pomohou zorientovat se v nabídce kurzů a zvolit si vhodnou studijní formu.
 2. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 3. Podejte v příslušných termínech přihlášku, která je v elektronické podobě dostupná na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. +420 549 493 237, e-mail: czv@phil.muni.cz)
 4. Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://pedagogika.phil.muni.cz/.

Další důležité odkazy:

Informace o období
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně

 


Podzimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGBK001Klíčová témata dějin školství a pedagogiky J. Zounekzk 16/0/06 --
FF:PGBK002Obecná pedagogika M. Polzk 16/0/06 --
FF:PGBK007Základy psychologie B. Lazarovázk 16/0/06 --
18 kreditů

Jarní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGBK003Pedagogické teorie M. Polzk 16/06 --
FF:PGBK004Alternativní pohledy na školu R. Švaříčekzk 16/0/06 --
FF:PGBK008Pedagogická psychologie B. Lazarováz 16/0/06 --
18 kreditů