FF FNKRpV Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška z klasického řeckého jazyka a literatury ověřuje znalosti získané v povinných předmětech profilujícího základu a v základních teoretických předmětech profilujícího základu. Je písemná a ústní, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období.

K ústní části zkoušky přistupuje student pouze po úspěšném složení písemné části (v případě úspěšného absolvování písemného testu a neúspěchu u ústní zkoušky nebude student v opravném termínu znovu opakovat písemný test).

Písemná část zahrnuje překlad a jazykový rozbor úryvku originálního starořeckého textu (student má k dispozici slovník).


V ústní části jsou ověřovány kompetence studenta v těchto oblastech:


- důkladná znalost vývoje řečtiny na úrovni fonologické a morfologické od indoevropských počátků až po klasické období; schopnost správně používat příslušnou lingvistickou terminologii; orientace v tradičních i moderních přístupech užívaných při analýze historického vývoje řečtiny (v rozsahu látky probírané v předmětech Řecká historická mluvnice I-II);


- znalost řeckých dialektů a koiné klasického a helénistického období, obeznámenost s jejich hlavními distinktivními rysy (v rozsahu látky probírané v předmětu Řecká dialektologie);


- znalost starořecké literatury včetně literatury římského období, schopnost vysvětlit její vývoj a proměny a poukázat na důležité kulturně-historické souvislosti – důraz je kladen na znalost souvislostí, nikoliv na faktografický přehled (k tomu se vztahující předmět: Antická řecká literatura: římské období);


- schopnost pracovat s obtížnějším textem, vyžadujícím pokročilé znalosti dobového kontextu i hlubší teoretické vědomosti (metrika) a dostatečnou zkušenost se čtením řeckých prozaických i básnických textů (tato schopnost je ověřována na úryvku z Homéra); (předměty: Vybrané literární teorie a metody interpretace textu; Interpretační seminář – řecká epika, lyrika; Interpretační seminář – řecké drama);


- sečtělost v řecké literatuře v rozsahu určeném povinnou četbou, a to jak v originále, tak v překladu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

V případě vedlejšího studijního plánu není kvalifikační práce součástí studijního kurikula.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Je nutno splnit všech 9 níže uvedených předmětů.

Kromě toho studenti musejí během studia přečíst vybraná díla v originále a v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a interpretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů nebo u státní magisterské zkoušky.

Povinná četba v originále (sečtělost v daných autorech se ověřuje kolokvii nebo u státní zkoušky):

 • Aristofanés: 1 komedie dle vlastního výběru;
 • Démosthenés: Phil. III;
 • Hérodotos: Hist. I;
 • Homér: Il. I, XXII; Od. I; VI;
Povinná četba v překladu (za samozřejmou se předpokládá rovněž znalost četby z bakalářského cyklu):
 • Appiános: Zrod římského impéria (1 kniha); nebo Arriános: Tažení Alexandra Velikého (1 kniha);
 • Diogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů (5. a 3. kniha);
 • Dión z Prúsy: O významu filosofie pro praktický život; nebo Epiktétos: Rozpravy (1 kniha); nebo Marcus Aurelius: Hovory k sobě;
 • Flavius Josephus: Válka židovská (1 kniha);
 • Iulianus Apostata: Hostina císařů;
 • Libanios z Antiocheie: In: Tribuni výmluvnosti. Přel. Růžena Dostálová. Praha 1974 (AP, sv. 5);
 • Longos: Dafnis a Chloé;
 • Lúkiános: Šlehy a úsměvy; Chvála mouchy nebo Před soudem samohlásek (obojí in: Tribuni výmluvnosti. Přel. Václav Bahník. Praha 1974. AP, sv. 5);
 • Músaios: Héró a Leandros;
 • Nový zákon;
 • Pausaniás: Cesta po Řecku (1. kniha);
 • Plútarchos: Démosthenés a Cicero; Théseus a Romulus; Solón a Publicola; Periklés a Fabius Maximus; 1 pojednání ze svazku antické knihovny č. 56 O lásce a přátelství;
 • Ps.-Longinus: O vznešenu;
 • Řecké epigramy anthologie palatinské. Přel. Rudolf Kuthan. Praha 1938; nebo Poslední růže. Přel. Rudolf Mertlík. Praha 1964;

U výše uvedených děl lze zvolit kterýkoliv překlad, proto zde nejsou uvedeny bibliografické údaje (s výjimkou antologií, u nichž uvádíme základní bibliografické údaje pro snazší orientaci). Poučení o různých českých a slovenských překladech lze nalézt v knize: Luciano Canfora. Dějiny řecké literatury. Přel. D. Bartoňková a kol. Praha 2001. 757–798.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KRMgr01Historická mluvnice klasické řečtiny: metody a problémy I V. Blažekzk 1/1/05 1Z
FF:KRMgr02Historická mluvnice klasické řečtiny: metody a problémy II V. Blažekzk 1/1/05 2Z
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 3P
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
FF:KRMgr05Interpretační seminář – řecká epika, lyrika I. Radovák 0/2/05 2P
FF:KRMgr06Interpretační seminář – řecké drama I. Radovák 0/2/05 1P
FF:KRMgr07Řecká dialektologie K. Bočková Loudovák 1/1/05 3P
FF:KRMgr21Samostatná četba Aristofana I. Radováz 0/0/03 1-
FF:KRMgr23Samostatná četba Hérodota I. Radováz 0/0/03 2-
40 kreditů