Cesta ke kořenům naší civilizace

Představení studijního programu

Chcete prohloubit své znalosti klasické řečtiny a poznat i jiné dialekty než jen attičtinu, abyste si mohli vychutnat například Sapfinu, Alkaiovu či Theokritovu poezii v originále? Chcete poznat řecký jazyk v celé šíři jeho vývoje od Homérských eposů až po jazyk Nového zákona a případně ještě dál až k dnešní řečtině? Nestačí vám znalosti nejstarší řecké literatury a chcete vědět, jak se vyvíjela i v období římské nadvlády až do středověké Byzance?

Během studia se seznámíte s celkovým vývojem řeckého jazyka, řeckými dialekty a s vývojem literatury i dějin a kultury obecně v obdobích následujících po helénistickém. Při četbě autentických textů se zaměříme na mimoattickou oblast a dále na texty předklasického, klasického a poklasického období. Pokud si zvolíte jednooborový studijní plán, poznáte i to, jak se vyvíjela dnešní řečtina.

Každý semestr můžete přímo na našem ústavu absolvovat přednáškové kurzy předních světových odborníků. Můžete za nimi ovšem také vyrazit přímo na jejich domovské univerzity díky pestré paletě partnerských smluv v programu Erasmus+. Dále pro vás připravujeme exkurze po antických památkách a studijní soustředění. V příjemném prostředí mimo fakultu utužíte své překladatelské dovednosti i přátelské vztahy se spolužáky. S nimi si můžete také zahrát antikou inspirované divadlo, zúčastnit se starověkého pětiboje nebo jinak zažít antiku na vlastní kůži.

Pokud se chcete věnovat religionistice, filozofii, teatrologii či některému z dalších oborů, kde je řečtina jedním z pramenných jazyků, zapište si u nás alespoň vedlejší studijní plán. Spousta klenotů z pokladnice řecké literatury nebyla do češtiny dosud přeložena, a právě díky znalosti řečtiny se vám tak ve vašem hlavním oboru otevřou nové netušené možnosti.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Baví vás poznávat, jak funguje jazyk, literatura a kultura obecně?

 • Rádi čtete, diskutujete a učíte se kriticky přemýšlet?

 • Nezaleknete se studia náročnějšího jazyka?

 • Chcete číst nejvýznamnější památky evropské literatury v originále?

 • Chcete důkladně poznat kořeny evropské civilizace?

 • Láká vás studium komornějšího programu s téměř rodinnou atmosférou?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium klasického řeckého jazyka a literatury v navazujícím magisterském cyklu je zaměřeno na prohloubení znalostí a jazykových kompetencí, které student získal v bakalářském cyklu, a na jejich rozšíření o celkový vývoj řeckého jazyka, řecké dialekty a také o vývoj literatury (ale i dějin a kultury obecně) v obdobích následujících po helénistickém. Četba originálních řeckých textů je zaměřena na mimoattickou oblast a dále na texty předklasického, klasického a poklasického období, jejichž porozumění je možné jen na základě detailních znalostí fonologického i morfologického vývoje řečtiny v celé šíři. Znalost vývoje nové řečtiny (v jednooborovém studijním plánu) završuje komplexní porozumění řeckému jazyku v celé jeho historii.

  Studium v modulu vedlejšího studijního plánu (minor) je určeno zejména studentům těch studijních programů, pro které je řečtina jedním z pramenných jazyků, ale nejen jim.

  Studium klasického řeckého jazyka a literatury rozvíjí rovněž obecné kulturní znalosti i analytické schopnosti, které jsou dnes vyžadovány v nejrůznějších oborech.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • s použitím terminologie diachronní lingvistiky podrobně charakterizovat jazykový vývoj řečtiny od indoevropských počátků až po helénistické, příp. byzantské období (jednooborový studijní plán) včetně jejích dialektálních variant;
  • aplikovat metody historické a historicko-srovnávací lingvistiky a orientovat se v dějinách přístupů k vývoji řečtiny;
  • popsat charakteristické rysy řecké literatury, její žánrové rozvrstvení a její vývoj v pozdní antice;
  • načrtnout filozofické, historické a náboženské pozadí vývoje antické společnosti;
  • překládat do češtiny a kriticky interpretovat vybrané složitější starořecké prozaické i básnické texty;
  • aplikovat zásady řeckého prozodického systému na epické texty a vybrané lyrické strofy;
  • samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací;
  • vytvořit delší vnitřně strukturovaný text o odborných tématech.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi se můžete uplatnit v řadě oblastí. Samozřejmě můžete pokračovat v doktorském studiu a věnovat se vědecko-výzkumné činnosti. Vedle toho však budete kvalifikovaní pro řadu dalších profesí.

  Budete schopni vyhledávat různé zdroje informací, kriticky je hodnotit a náležitě používat. Zvládnete pečlivě pracovat s detaily v jazyce i literatuře. Tyto dovednosti vám otevírají možnosti zaměstnání v kulturních institucích, jako jsou archivy, knihovny a muzea. Budete se moci realizovat na vybraných vysokých školách a v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd ČR. Můžete také vykonávat odborně i jazykově orientované práce v knižních nakladatelstvích a ve všech médiích.

  Poznatky získané studiem antického světa a řecké vzdělanosti vám především umožňují lepší orientaci ve většině oblastí evropské kultury i civilizace obecně. U nás získané znalosti a dovednosti vám pomohou se flexibilně adaptovat na neustále se měnící požadavky trhu práce.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V našem studijním programu se praxe nevyžaduje. Můžete však získat praktické zkušenosti jako členové týmů řešících grantové úkoly, a dokonce můžete sami o granty žádat v rámci různých programů Masarykovy univerzity.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské práce je 140 000 znaků, včetně poznámek pod čarou, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Student volí téma práce samostatně, a to buď z témat zveřejněných v Informačním systému MU, anebo po individuální domluvě se školitelem.

  Magisterská práce dokládá schopnost studenta dobře se orientovat v domácí a zvláště cizojazyčné odborné literatuře ke zvolenému tématu a kriticky ji zhodnotit. Především však ověřuje schopnost studenta zpracovat odbornou práci v souladu se současnými teoretickými přístupy a příslušnou metodologií, pokročile pracovat s řeckými prameny a používat, formulovat a obhájit vlastní závěry.

 • Návaznost na další studijní programy

  V doktorském studiu řečtiny a její literatury nabízíme dva programy. Program Klasická filologie je zaměřený na jazyk či literaturu od mykénského až po helénistické období. Program Řecká studia svým časovým zaměřením na předchozí program navazuje. Zahrnuje tedy jazyk a písemnictví od pozdní antiky až po dnešní dobu.

Základní údaje

Zkratka
N-KR_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

2
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje