FF FNKRpJ Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Je nutno úspěšně absolvovat všechny 3 předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KRMgrD01Seminář k magisterské diplomové práci I I. Radováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací v individuálním rozsahu.10 3P
FF:KRMgrD02Seminář k magisterské diplomové práci II I. Radováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací v individuálním rozsahu.10 4P
FF:KRMgrDiplMagisterská diplomová práce I. Radováz 0/0/0- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Je nutno splnit všech 16 níže uvedených předmětů.

Kromě toho studenti musejí během studia přečíst vybraná díla v originále a v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a interpretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů nebo u státní magisterské zkoušky.

Povinná četba v originále (sečtělost v daných autorech se ověřuje kolokvii nebo u státní zkoušky):

 • Aristofanés: 1 komedie dle vlastního výběru;
 • Démosthenés: Phil. III;
 • Hérodotos: Hist. I;
 • Hésiodos: Theog. 1–115; 411–452; 507–616; Erga 1–269;
 • Homér: Il. I, XXII; Od. I; VI; IX; XVII; XIX; XXIII;
 • Lúkiános: jeden dialog dle vlastního výběru;
 • Lyričtí básnící: Stiebitz, F.: Výbor z řecké lyriky (je náplní Interpretačního semináře – řecká epika, lyrika);
 • Nový zákon: jedno evangelium dle vlastního výběru;
 • Theokritos: Id. 1; 5; 6; 7; 11;
 • Thúkýdidés: I.

Povinná četba v překladu (za samozřejmou se předpokládá rovněž znalost četby z bakalářského cyklu):
 • Appiános: Zrod římského impéria (1 kniha);
 • Arriános: Tažení Alexandra Velikého (1 kniha);
 • Basileios Veliký: Slovo k jinochům, kterak by prospěchu nabyli z pohanských spisů řeckých;
 • Diktys Krétský: in prémiový svazek AK Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků. Přel. Eva Kamínková. Praha 1977.
 • Diogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů (5. a 3. kniha + z 1. knihy: Thalés; Solón; Pittakos; ze 2. knihy: Anaximandros; Anaximenés; Sókratés; z 8. knihy: Pýthagorás; Empedoklés; z 9. knihy: Hérakleitos; Xenofanés; Parmenidés; Zénón Elejský; Leukippos; Démokritos; Prótagorás; z 10. knihy: Epikúros);
 • Dión z Prúsy: O významu filosofie pro praktický život;
 • Dionýsios z Halikarnássu: O slovní synthesi;
 • Epiktétos: Rozpravy (1 kniha);
 • Flavius Josephus: Válka židovská (knihy IVVII);
 • Iulianus Apostata: Hostina císařů; Athénské radě a lidu (In: O vlastním osudu. Přel. Bořivoj Borecký. Praha 1973. AP, sv. 4);
 • Kléméns Alexandrijský: Pobídka Řekům;
 • Libanios z Antiocheie: In: Tribuni výmluvnosti. Přel. Růžena Dostálová. Praha 1974 (AP, sv. 5);
 • Longos: Dafnis a Chloé;
 • Lúkiános: Šlehy a úsměvy; Chvála mouchy nebo Před soudem samohlásek (obojí in: Tribuni výmluvnosti. Přel. Václav Bahník. Praha 1974. AP, sv. 5);
 • Marcus Aurelius: Hovory k sobě;
 • Músaios: Héró a Leandros;
 • Nový zákon;
 • Pausaniás: Cesta po Řecku (1. a 3. kniha);
 • Píseň o perle. Tajné knihy starověkých gnostiků. Praha 1986.
 • Plútarchos: Démosthenés a Cicero; Alexandr a Caesar; Théseus a Romulus; Lykúrgos a Numa; Solón a Publicola; Periklés a Fabius Maximus; 1 pojednání ze svazku antické knihovny č. 56 O lásce a přátelství;
 • Ps.-Longinus: O vznešenu;
 • Řecké epigramy anthologie palatinské. Přel. Rudolf Kuthan. Praha 1938; nebo Poslední růže. Přel. Rudolf Mertlík. Praha 1964;
 • Tatiános ze Sýrie: Promluva k Řekům.

U výše uvedených děl lze zvolit kterýkoliv překlad, proto zde nejsou uvedeny bibliografické údaje (s výjimkou antologií, u nichž uvádíme základní bibliografické údaje pro snazší orientaci). Poučení o různých českých a slovenských překladech lze nalézt v knize: Luciano Canfora. Dějiny řecké literatury. Přel. D. Bartoňková a kol. Praha 2001. 757–798.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KRMgr01Historická mluvnice klasické řečtiny: metody a problémy I V. Blažekzk 1/1/07 1Z
FF:KRMgr02Historická mluvnice klasické řečtiny: metody a problémy II V. Blažekzk 1/1/06+1 2Z
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 3P
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
FF:KRMgr05Interpretační seminář – řecká epika, lyrika I. Radovák 0/2/06 1P
FF:KRMgr06Interpretační seminář – řecké drama I. Radovák 0/2/06 2P
FF:KRMgr04Četba řeckých prozaických textů I. Radovák 0/2/05 4P
FF:REMgr06Vývoj novořeckého jazyka I V. Blažekzk 1/1/05 3P
FF:REMgr07Vývoj novořeckého jazyka II M. Kulhánkovázk 1/1/05 4P
FF:KRMgr22Samostatná četba Lúkiána I. Radováz 0/0/0 Prostřednictvím individuálních konzultací.2 1P
FF:KRMgr24Samostatná četba Nového zákona I. Radováz 0/0/02 1P
FF:KRMgr21Samostatná četba Aristofana I. Radováz 0/0/03 2P
FF:KRMgr26Samostatná četba Thúkýdida I. Radováz 0/0/03 2P
FF:KRMgr23Samostatná četba Hérodota I. Radováz 0/0/03 3P
FF:KRMgr25Samostatná četba Theokrita I. Radováz 0/0/02 3P
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku N. Votavová Sumelidisovázk 1/1/04 3-
69 kreditů

Povinně volitelné předměty

 • Student musí z povinně volitelných předmětů získat alespoň 24 kreditů.
 • Jeden absolvovaný předmět musí být realizován v cizím jazyce.
 • Kredity získané nad stanovený limit lze započítat jako volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák blokově - Lectures held by foreign lecturers.4 --
FF:DSBcA24Topografie starověkého Řecka M. Habajzk 2/0/04 --
FF:DSBcB20Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB42Od Kýra k Alexandrovi: dejinami achajmenovskej Perzie M. Habajk 4/0/04 --
FF:DSBcB54Dějiny arabského světa v antice a středověku M. Stříteskáz 2/0/03 --
FF:DSMA01Četba a interpretace pramenů – Řecko M. Habajk 0/2/04 --
FF:DSMA05Řecké reálie M. Habajzk 1/1/03+2 --
FF:DSMB19 -- 0/0- --
FF:DSMB26Introduction into Papyrology M. Melounovázk 2/2/05 --
FF:REBc33Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:REBc34Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století II K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:REBc43Images of the Balkans in Modern Greek Literature P. Marazopoulosz 1/1/04 --
FF:RLS018Ženy a soukromý život v antickém Řecku J. Steklák 2/0/04 --
FF:RLS021Počátky řecké filozofie: předsókratovci a sofisté V. Zavřelz 2/0/04 --
FF:RLS022Klasická řecká filozofie: Sókratés, Platón, Aristotelés V. Zavřelz 2/0/04 --
FF:RLS027Úvod do Nového zákona V. Černuškovák 2/0/04 --
FF:RLS202Seminář k četbě (Caesar) D. Urbanovák 0/2/04 --
FF:RLS209Četba snadných textů ze středověké latiny P. Mutlováz 1/1/03 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
76 kreditů

Volitelné předměty

 • Student musí získat 7 kreditů za volitelné předměty.
 • Lze mezi ně započítat i přebývající kredity za povinně volitelné předměty.
 • Jako volitelný si student může zapsat jakýkoliv předmět z nabídky fakulty, doporučují se předměty z blízkých oborů nebo teoreticky zaměřené předměty.
 • Níže uvedené předměty slouží jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ452Letní škola klasických studií I. Radováz 0/0/03 --
FF:CJBB94Stylistika češtiny - základní kurs pro překladatele M. Křístekzk 0/2/04 --
FF:CJBB132Syntax češtiny pro překladatele J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJL10Modely literárněvědné interpretace pro magisterské studium Z. Fišerzk 2/0/04+1 --
FF:CJL11Jak myslet a psát o literatuře I pro magisterské studium Z. Fišerzk 2/0/010 --
FF:LgMA01Základy indoevropské srovnávací jazykovědy I V. Blažekzk 1/1/05 --
FF:LgMA02Základy indoevropské srovnávací jazykovědy II V. Blažekzk 1/1/05 --
FF:LgMB02Metodologie lingvistiky 19. a 20. století O. Šefčíkk 1/1/05 --
40 kreditů