The purpose of anthropology is to make the world safe for human differences. Ruth Benedict

Představení studijního programu

Sociální antropolog studuje to, co je cizí, divné, exotické, vyzývavé, pobuřující, budící údiv – zkrátka to co je „jiné“. A to jak ve společnosti, tak v lidech samotných.

Žijeme ve světě, kde se denně potkáváme s  kulturními zvyky, hodnotami či formami komunikace, které se výrazně liší od toho, v čem jsme byli vychováni sami. Je mnoho způsobů, jak s touto odlišností naložit. Můžeme před ní utéct, vyhýbat se jí, očerňovat ji či zesměšňovat. Nebo se ji můžeme snažit poznávat a porozumět. Sociální antropologie nás učí rozumět kulturním odlišnostem a rozumět jiným kulturám. Sociální antropolog je člověk, který je tlumočníkem cizí kultury.

Studijní program Sociální antropologie vám představí odlišnosti ve všech sférách lidského jednání. To, co pro vás bylo dosud samozřejmé a univerzální, najednou získá relativní rozměr. Dozvíte se například, kdy je pro určování příbuzenství mléko důležitější než krev, nebo proč se některé kultury nebojí smrti. Objevíte, že v určitých částech Kanady se člověk stává bohatým a uznávaným teprve tehdy, až všechen svůj majetek rozdá a zničí. Nebo že dar nemusí být vždy nutně nezištný, ale může fungovat i jako forma sociálního pojištění.

Vedle trans-kulturního studia příbuzenství, náboženství, politiky a ekonomiky získáte během bakalářského studia rovněž důkladný vhled do teoretického ukotvení sociální antropologie a do metod jejího výzkumu. Podporujeme zapojování studentů do reálného výzkumu pedagogů. Již během bakalářského studia jsou pro studenty vytvářeny možnosti zapojit se do reálné terénní praxe.

Toto vše pak můžete sdílet s ostatními studenty i pedagogy v malých diskusních skupinách, na přednáškách a při společné práci na projektech v terénu. Jsme malý program, kde panuje příjemná, klidná a rodinná atmosféra. Tomu odpovídá jak přístup ke studentům ze strany vyučujících, tak vztah mezi studenty napříč ročníky. Funguje tak řada neformálních setkávání i vzájemná podpora při studiu – a následné zábavě. Na tuto soudržnost jsme velmi pyšní a hýčkáme si ji. A komu by brněnský antropologický „kmen“ byl příliš těsný, toho rádi podpoříme ve výjezdu v rámci programu Erasmus, ať již po Evropě, nebo i mimo ni.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímáte se o to, co je jiné, exotické, nezvyklé a představuje výzvu? Jste připraveni vzdát se svého zaběhlého pohledu na svět a otevřít se novému vidění okolí i sami sebe? Sociální antropologie nabourá vaše stereotypy a přesvědčení.

 • Čtete rádi? Čtete v angličtině? Antropologové zachycují své poznatky o jiných kulturách nejčastěji ve svých knihách, ať již monografiích (popis jednotlivých kultur) nebo v teoretických textech. Znalost těchto textů pak představuje základní předpoklad k poznání jejich odlišností. Kdo nečte, studijním programem neprojde.

 • Jste iniciativní, kreativní, samostatní a ochotní zkoušet staré věci novými způsoby? Na antropologii pracujeme v týmu i samostatně, pedagog je partner i průvodce. Nikoliv diktátor a soudce. Je na každém z vás, jakou měrou využijete nabízené možnosti. Studijní plán je pro vás určitou kostrou, která vás studiem provede. Vy si sami si ale rozhodnete o jejím konkrétním doplnění.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program sociální antropologie zkoumá proměnu kulturních a sociálních procesů, prostřednictvím kterých se lidské společnosti vztahují k realitě a zvýznamňují tento svět. Jeho cílem je poskytnout studentům přehled o základních teoretických konceptech i metodologických specifikách této vědní disciplíny. Při výuce vycházíme z toho, že studenti se před nástupem na FSS MU antropologií nezabývali a nestudovali ji. Proto se snažíme o předání klíčových základních znalostí a dovedností oboru, ukotvených v teorii a metodě. Současné směry sociální antropologie jsou reflektovány ve všech částech studia, a to především skrze výběr aktuální literatury, která jednotlivé vědecké diskuse obohacuje a posouvá. Povinné předměty proto představují kritickou analýzu všech klíčových oblastí společnosti, kterými jsou příbuzenské vztahy, náboženství a politicko-ekonomické vztahy. Druhou část povinných předmětů tvoří antropologické teorie a metody, které pevně kotví vědní disciplínu v sítích současné sociální vědy i metody. Studijní program sociální antropologie připravuje studenty jako experty na kvalitativní zkoumání kulturních systémů a sociálních procesů, a to především lokálních projevů adaptace na širší sociální a kulturní projevy. V rámci jednooborového bakalářského studia sociální antropologie je možné po předchozí domluvě s vyučující realizovat vlastní dlouhodobý kvalitativní antropologický výzkum, který poskytne základ pro následnou bakalářskou práci nebo projekt pro navazující magisterské studium, ať již na této fakultě, nebo na jiných univerzitách v ČR či v zahraničí. Při výuce metodologických předmětů se zaměřujeme na různé kvalitativní metody výzkumu, jejich sladění se sociální teorií a následnou aplikaci na zvolená témata/problémy.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent je schopen rozumět základním postupům obecné vědecké metodologie a analytické práce.
  • Absolvent disponuje základním porozuměním technice sběru empirických dat kvalitativní výzkumnou metodou.
  • Absolvent dokáže samostatně formulovat výzkumný projekt na zvolené téma, navrhnout jeho způsob zpracování a časový a finanční harmonogram. Dokáže posoudit realizovatelnost a smysl kvalitativních výzkumných záměrů.
  • Absolvent je schopen rozumět základním znalostem o povaze, struktuře a vývoji teoretické sociální antropologie, způsobech a pravidlech antropologického vysvětlování a antropologické interpretace.
  • Absolvent je schopen aplikovat při analytické práci vědomosti o povaze, utváření, reprodukci a fungování sociálních vztahů, sociálních institucí a sociálního jednání a sociálních vztahů v nejrůznějších oblastech sociálního života.
  • Absolvent se dostatečně orientuje v oborové antropologii a určuje její teoretické i metodologické přesahy do současné společnosti. Kriticky interpretuje aktuální sociální dění optikou zvolené oborové antropologie a kotví ji v současné sociální vědě.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi Sociální antropologie se uplatňují v široké škále profesí – v soukromém podnikání a v poradenství (nejen) spojeném s odlišnými kulturami, v neziskových organizacích nebo ve státní správě, v pedagogice a vědě. Již během studia nabízí univerzita i město Brno našim studujícím dostatek podnětů pro rozvíjení vlastních zájmů, jako je dobrovolnictví, komerční praxe, kurzy seberozvoje, fyzické a kulturní aktivity apod.

  Zkušenost nám ukazuje, že řada antropologů následně propojuje svou kariéru se svým koníčkem či zájmem. Často tím, který rozvíjeli již během studia. Absolventy brněnské Sociální antropologie tak najdete mezi vedoucími i terénními pracovníky neziskových organizací jako je např.  IQ Roma servis či Člověk v tísni, nebo mezi editory kulturně zaměřených časopisů a tiskovin. Další pak vyučují celou řadu nejrůznějších společensky relevantních témat, pracují jako poradci soukromých firem pro jejich zahraniční rozvoj, vyučují na vysokých školách, pracují ve vědě a píší knihy, nebo vinaří a vyrábí lokální potraviny.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia absolvujete řadu terénních cvičení, v přiděleném i zvoleném terénu. Během nich si vyzkoušíte výzkumné metody rozhovoru, pozorování i etnografické obsahové analýzy. Ty využijete nejen při shromažďování informací pro bakalářskou práci, ale v případě zapojení se do práce pedagogů i v rámci předmětu Výzkumná praxe. Ten vám umožňuje získávat studijní kredity za reálnou terénní práci.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72 000 až 90 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Bakalářská práce ve většině případů nemá charakter samostatného empirického výzkumu (případnou výjimku musí schválit vedoucí práce). Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnice FSS č. 6/2019 - O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokud vás sociální antropologie zaujme natolik, že se rozhodnete pro prohloubení svých znalostí v navazujícím magisterském studiu, nabízíme vám specializaci Sociální antropologie v rámci dvouletého magisterského studijního programu Sociologie.

Základní údaje

Zkratka
B-SAN
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

87
počet aktivních studentů
34
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje