Představení studijního programu

Program vám otevře cestu k pochopení a poznání rozličných forem činnosti, organizace nebo jednotlivých procesů a vztahů ve veřejné správě, včetně postupů při vydávání správních aktů. Studium bude kultivovat vaše analytické schopnosti, které jsou dnes žádány v nejrůznějších oborech lidské činnosti – vedle výuky a výzkumu také v poradenství v oblasti veřejné správy, neziskovém sektoru či státní správě a samosprávě.

Seznámíte se nejen s příslušnými subjekty veřejné správy, ale také s její reformou, činností a jednotlivými procesy v rámci veřejné správy. Současně si rozšíříte schopnosti používat praktické poznatky z různých oborů souvisejících s činností veřejné správy.

Program vám také umožní specializovat se na konkrétní část veřejné správy. Budete mít na výběr dvě specializace: finanční správu a všeobecnou veřejnou správu. Máte tak možnost své studium úzce specializovat a věnovat se opravdu té oblasti, která vás nejvíce zajímá.

Specializace všeobecná veřejná správa zahrnuje mimo jiné obecnou charakteristiku veřejné správy, vymezení souvislostí jednotlivých forem činnosti veřejné správy, postupů při vydávání správních aktů, záruky zákonnosti a další souvislosti s veřejnou správou.

Specializace finanční správa zahrnuje nejenom správu daní, ale i finance územních samospráv, celní právo, právní regulaci zdanění majetku a jiné fiskální oblasti.

Při studiu se mimo jiné naučíte zpracovat a odůvodnit správní rozhodnutí, vysvětlit souvislosti a vztahy mezi správním právem a souvisejícími obory a vhodně a správně aplikovat právní předpisy na různé praktické situace. Dozvíte se také, jak navrhnout řešení jednotlivých konkrétních případů z oblasti veřejné správy a jak vybrané řešení zdůvodnit.

Dále se naučíte prezentovat své znalosti a dovednosti v příslušných oblastech specializace. To bude navíc doplněné jazykovou znalostí a schopností práce s právními informačními systémy.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímáte se o veřejnou správu, její organizaci, fungování?

 • Pracujete ve veřejné správě?

 • Chcete proniknout do právní regulace úřední činnosti všeobecné veřejné správy i jejích specializací?

 • Chcete vědět více o veřejné správě a chcete se vyznat v jejím leckdy složitém světě?

 • Vyhovuje vám kombinovaná forma studia, kdy výuka probíhá v rámci jednoho pracovního dne cca každých čtrnáct dní (zpravidla v pátek)?

Pokud odpovídáte ano, tak je tento program přesně pro vás.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení - celoživotní vzdělávání -- program Právo a bakalářské programy, ak. rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 15. 8. 2024

Studium

 • Cíle

  Studium programu Veřejná správa otevírá studentům cestu k pochopení rozličných forem činnosti veřejné správy, organizace veřejné správy, včetně jednotlivých procesů a vztahů ve veřejné správě. Kultivuje analytické schopnosti, které jsou dnes žádány v nejrůznějších oborech lidské činnosti: vedle výuky a výzkumu také v poradenství, manažerských profesích, neziskovém sektoru či státní správě a samosprávě. Studium vede k poznání a pochopení souvislostí jednotlivých forem činnosti veřejné správy, postupů při vydávání správních aktů, záruky zákonnosti a další souvislosti s veřejnou správou. Studenti se seznámí s reformou veřejné správy, jednotlivými procesy ve veřejné správě, subjekty aj. Povinně volitelné předměty pak rozšiřují schopnosti praktické aplikace z různých oborů souvisejících s činností veřejné správy, na kterou jsou přímo zaměřeny.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit zásady, metody, formy a organizaci veřejné správy
  • popsat pravidla a zásady správních činností a procesu
  • zpracovat a odůvodnit správní rozhodnut
  • vymezit základní teoretické a praktické poznatky z oblasti veřejné správy
  • vysvětlit souvislosti a vztahy mezi správním právem a souvisejícími obory
  • vhodně aplikovat právní předpisy na různé příklady z praxe
  • umí navrhnout řešení jednotlivých konkrétních případových studií z oblasti veřejné správy
  • zdůvodnit vybrané řešení případové studie
  • vysvětlit systematické a ucelené informace o rámci právní regulace a o celém spektru klíčových právních odvětví
  • prezentovat odborné a speciální znalosti a dovednosti v příslušných oblastech specializace doplněné jazykovou znalostí a schopností práce s právními informačními systémy
 • Uplatnění absolventa

  Tento prakticky zaměřený studijní program je koncipován tak, abyste získali kvalifikaci pro práci ve státní sféře, samosprávě i v soukromém sektoru. Budete schopni zvládnout jak činnost kvalitního profesionála, tak i voleného funkcionáře ve veřejné správě na všech úrovních státní správy a samosprávy – a to včetně manažerských postů v jiných institucích veřejného sektoru. Zároveň je důležité upozornit, že absolvování bakalářského studia neumožňuje přístup k regulovaným právním profesím (např. advokát, soudce, notář, exekutor).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Při kombinované formě studia není třeba absolvovat odbornou praxi, která je zpravidla určena studentům magisterského programu. Kombinované studium je koncipováno tak, aby studenti měli možnost načerpat celou řadu poznatků, které jejich činnost obohatí a umožní jim vnímat její právní rozměr.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah bakalářské práce je 30 normostran včetně poznámek pod čarou, titulního listu, abstraktu se seznamem klíčových slov, obsahu a seznamu literatury. V zadání práce může být rozsah omezen horní hranicí počtu normostran nebo znaků včetně mezer. Bakalářská práce nemá charakter samostatného empirického výzkumu. Studující by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnicí děkana č. 7/2012 O studiu v bakalářských a magisterských studijních programech. Bakalářská práce sestává z titulní strany, čestného prohlášení, abstraktu se seznamem klíčových slov, obsahu, samotného textu, seznamu použitých pramenů a zadání práce, a to v pořadí, v jakém byly uvedeny. Práce se vyhotovuje na počítači ve formátu, který akceptuje archiv závěrečné práce v IS MU. Práce je psána ve spisovné češtině nebo slovenštině.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program může pokračovat po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek i v navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa, ve kterém si prohloubíte své znalosti veřejné správy.

Základní údaje

Zkratka
VESP_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

111
počet aktivních studentů
56
počet závěrečných prací

Právnická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu