Biologie pod školní lupou

Představení studijního programu

Náš studijní program vám poskytne jak obecné znalosti, dovednosti a kvalitní orientaci v biologii a ekologii, tak i základy v oblasti pedagogicko-psychologické. Budete tak schopni nabyté informace a vědomosti předávat dál.

Díky programu Biologie se zaměřením na vzdělávání získáte široký rozhled v základních biologických disciplínách. Zároveň se nemusíte bát, že zůstanete pouze u přednášek. Naše studium kombinuje teoretickou výuku s laboratorními cvičeními. Výuku tak budete absolvovat v prostorách bohunického kampusu a v jeho moderně vybavených laboratořích. Nedílnou součástí jsou pak také terénní cvičení z botaniky a zoologie, která jsou povinná.

Samozřejmostí je také možnost vyjet na zahraniční studijní pobyt v rámci projektu Erasmus+.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Baví vás všechny oblasti biologie od mikrobiologie přes botaniku, zoologii, molekulární biologii po antropologii a ekologii?

 • Těšíte se na terénní exkurze z botaniky a zoologie?

 • Láká vás práce s dětmi?

Odpovítáde ano? Potom vás rádi uvítáme jako studenty našeho studijního programu.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Biologie se zaměřením na vzdělávání je součástí dvouoborového studia směřujícího k získání znalostí a dovedností z biologie umožňujících pokračování v dalším (magisterském) studiu a v jeho rámci pak profesní profilaci studenta směřující k povolání učitele biologie na středních školách. Cílem programu je poskytnout obecné znalosti a kvalitní orientaci v biologii a ekologii i základy v oblasti pedagogicko-psychologické, aby se staly základem pro úspěšné studium oboru Učitelství biologie pro střední školy v navazujícím magisterském programu Ekologická a evoluční biologie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět základním pojmům z pedagogiky a didaktiky, má přehled o široké škále výukových metod a možnostech hodnocení žáků/studentů.
  • porozumět aktuálním trendům v plánování a vedení výuky, dokáže připravit výukové materiály i prostředí výuky a vést výuku podle pokynů učitele.
  • pod vedením učitele řídit skupiny žáků/studentů a motivovat jednotlivce k práci.
  • rozumět základním psychologickým pojmům a poznatkům z vývojové psychologie a na tomto základě dokáže rozeznat a respektovat individuální potřeby žáků/studentů a přizpůsobit své pedagogické intervence jejich možnostem.
  • znát základy školské politiky a rozumět aktuálním trendům ve školství. Je připraven ke spolupráci s učiteli, uvědomuje si jejich poslání a dokáže diskutovat o specificích učitelské profese v 21. století.
  • má kvalitní odborné a metodické poznatky z buněčné biologie, anatomie a histologie.
  • charakterizovat základní fylogenetické linie sinic, řas, hub, rostlin a živočichů.
  • porozumět základním ekologickým principům.
  • má kvalitní odborné a metodické poznatky z fyziologie rostlin a živočichů.
  • determinovat a identifikovat typické organismy České republiky.
  • naplánovat a vést školní biologický experiment.
  • správně a bezpečně pracovat se základní laboratorní (terénní) technikou využívanou v biologii.
  • aplikovat získané poznatky k tomu, aby kriticky posoudil a vysvětlil vědecký poznatek.
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování bakalářského studia můžete působit jako asistent učitele na středních školách, a to v souladu, ale i mimo své oborové zaměření. Uplatnění však můžete najít i jako asistenti učitelů na školách základních nebo na nejrůznějších pracovních pozicích ve volnočasových centrech, jakými jsou např. domy ekologické výchovy. Předpokládáme ale, že většina uchazečů bude mít zájem o pokračování v navazujícím magisterském studiu.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Jako naši studenti budete také absolvovat tzv. asistentskou praxi. Během ní se seznámíte s běžným provozem školy, absolvujete náslechy na vyučovacích hodinách a budete realizovat několik mikrovýstupů ve třídě.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Témata bakalářských prací jsou vypisována na stránkách ÚBZ příp. ÚEB.

  Je možno si vybírat ze dvou obecných okruhů:

  1. Výzkumná práce

  Např. floristický či faunistický výzkum vybraného území v České republice, případně dílčí téma z oborů a specializací garantovaných ÚBZ a ÚEB. Práce má odborný charakter a platí zde pravidla stanovená pro odborné práce ÚBZ a ÚEB. Rozsah a hloubka řešení problému je zpravidla nižší než u prací odborného studia.

  2. Rešeršní práce.

  Zpracovaní literární rešerše k tématu vybranému vedoucím práce. Minimální rozsah excerpovaných informačních zdrojů (články, knihy, sborníky, www stránky) nesmí být menší než 30. Studenti prokážou schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie, analyzovat a syntetizovat poznatky v nich nalezené.

  Minimální rozsah bakalářské práce je 30 stran souvislého odborného textu.

  Studenti, kteří vypracovávají bakalářskou práci z biologie, zapisují práci podle toho, na kterém ústavu mají práci zadánu: Bi5009EB (Ústav experimentální biologie) nebo Bi5009BZ (Ústav botaniky a zoologie). Studenti si po dohodě s vedoucím bakalářské práce zapisují oborový seminář dle zaměření své bakalářské práce. Formální úprava prací podléhá obecným požadavkům pro Bc. a Mgr. práce na ÚBZ příp. ÚEB.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po ukončení bakalářského studia pak můžete pokračovat v rámci oboru Učitelství biologie pro střední školy.

Základní údaje

Zkratka
B-UCB
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

142
počet aktivních studentů
67
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje