Život opravdu zblízka

Představení studijního programu

Zajímá vás podstata života? Baví vás objevovat dosud nepoznané biologické zákonitosti? Láká vás experimentální práce v laboratoři s mikroby, rostlinami, živočichy nebo s lidskými buňkami?

Masarykova univerzita vám nabízí jedinečný bakalářský studijní program. Získáte v něm solidní základy ze všech důležitých biologických disciplín a s využitím molekulární biologie a dalších experimentálních přístupů se naučíte zkoumat různé formy živých organismů.

Program nabízí 6 specializací. Tu pro vás nejvíce zajímavou si vybíráte při podání přihlášky, v níž můžete vyznačit až 3 preferované specializace. Od počátku studia tedy máte jistotu, že se budete moci věnovat tomu, co vás v biologii skutečně zajímá.

Specializace Buněčná biologie se komplexně zabývá buňkami vyšších organismů – živočichů včetně člověka, rostlin i hub. Osvojíte si nejmodernější metody včetně molekulární biologie, pokročilé mikroskopie a kultivačních postupů, které mají široké uplatnění v biomedicíně i biotechnologiích.

Specializace Experimentální biologie rostlin vás detailně seznámí s anatomií a fyziologií rostlinného organismu, s minerální výživou rostlin, jejich fyziologickou ekologií i s moderními metodami zkoumání rostlin. Tradiční součástí studia je i polární biologie rostlin.

Specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie vám dá příležitost zkoumat, jak se vyvíjí a funguje živočišný, a tedy i lidský organismus. Seznámíte se s problematikou zdraví a nemocí od živočišných modelů až po aplikace v humánní a veterinární biomedicíně.

Specializace Mikrobiologie se věnuje studiu virů, bakterií, archeí nebo mikroskopických hub. Získáte zde znalosti o morfologii mikrobů, jejich fyziologii, taxonomickém třídění, interakcích s prostředím a vlivu na zdraví člověka.

Specializace Biologie člověka zkoumá lidské tělo s využitím molekulárně genetických metod. Získáte však znalosti nejen z molekulární biologie, ale i z anatomie a základů antropologie. V terénu i v laboratoři se dále naučíte pracovat s kosterním materiálem a provádět genetické analýzy historické DNA.

Specializace Molekulární biologie a genetika se zaměřuje na všechny typy živých organismů – mikroby, rostliny i živočichy včetně člověka. Seznámíte se zde se speciálními genetickými disciplínami, jako jsou cytogenetika nebo genetika kvantitativních znaků, které doplníte o detailní znalosti molekulárně genetických metod.

Povinný společný základ studia vám poskytne široký i dostatečně detailní vhled do hlavních biologických disciplín a nezbytné vzdělání v základních chemických oborech. Tento celkový přehled můžete obohatit výběrem z široké nabídky volitelných kurzů, například z oblasti pokročilých zobrazovacích metod, bioinformatiky nebo bioetiky.

Těžištěm studia jsou experimentální biologické disciplíny, výuka proto probíhá formou přednášek, seminářů nebo laboratorních cvičení.

Je studium programu pro vás?

 • Chcete se zapojit do vědecké práce na prestižní výzkumné univerzitě?

 • Baví vás biologie, chemie a logické uvažování?

 • Máte rádi experimenty, mikroskopy a práci s informačními technologiemi?

 • Jste manuálně zruční a láká vás práce v laboratoři?

 • Dovedete být týmovými hráči?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia tohoto programu je získání znalostí a dovedností potřebných pro praktickou laboratorní činnost v různých odvětvích moderní experimentální biologie, resp. vytvoření základů znalostí, které jsou nezbytné k dalšímu vzdělání ve vybrané specializaci. Absolventi bakalářského studijního programu získávají jednak základní znalosti hlavních disciplín moderní experimentální biologie (buněčná a molekulární biologie, genetika, anatomie a histologie, fyziologie, mikrobiologie, antropologie), a dále podrobnější poznatky v rámci zvolené studijní specializace (Experimentální biologie rostlin, Experimentální biologie živočichů a imunologie, Mikrobiologie, Biologie člověka, Molekulární biologie a genetika). Nedílnou součástí vzdělání absolventa jsou také další relevantní biologické obory (fylogeneze a diverzita rostlin, fylogeneze a diverzita živočichů, evoluční biologie) a základní chemické disciplíny včetně praktických cvičení (anorganická a organická chemie, biochemie).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Orientovat se ve stavbě a funkcích různých typů prokaryontních a eukaryontních buněk, pletiv, tkání a orgánů a samostatně pozorovat tyto struktury ve světelném mikroskopu.
  • Porozumět struktuře a fungování genů a genomů u virů, bakterií, hub, rostlinných a živočišných organismů včetně člověka.
  • Porozumět molekulární úrovni základních životních dějů u virů, bakterií, hub, rostlinných a živočišných organismů včetně člověka.
  • Porozumět principům a podstatě změn v genetické výbavě organismů, včetně případných fenotypových projevů.
  • Orientovat se ve fylogenezi a diverzitě všech forem života a chápat principy evoluce na různých úrovních včetně molekulární.
  • Při plánování a hodnocení biologických experimentů správně používat odpovídající způsoby statistického hodnocení a při analýze biologických dat aplikovat odpovídající bioinformatické přístupy.
  • Detailně se orientovat v základních oblastech experimentální biologie rostlin včetně správného používání nejdůležitějších metodických přístupů pro laboratorní práci.
  • Detailně se orientovat v základních oblastech experimentální biologie živočichů včetně správného používání nejdůležitějších metodických přístupů pro laboratorní práci.
  • Detailně se orientovat v základních oblastech mikrobiologie včetně správného používání nejdůležitějších metodických přístupů pro laboratorní práci.
  • Detailně se orientovat v základních oblastech biologie člověka včetně správného používání nejdůležitějších metodických přístupů pro laboratorní práci.
  • Detailně se orientovat v základních oblastech molekulární biologie a genetiky včetně správného používání nejdůležitějších metodických přístupů pro laboratorní práci.
  • Detailně se orientovat v základních oblastech buněčné biologie včetně správného používání nejdůležitějších metodických přístupů pro laboratorní práci.
  • Samostatně získávat aktuální vědecké informace z relevantních zdrojů, kriticky je hodnotit a zpracovávat je do ucelených sdělení.
  • Pracovat s odbornou literaturou a informačními zdroji v anglickém jazyce, při komunikaci v anglickém jazyce správně používat odbornou terminologii.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi tohoto programu naleznete uplatnění v různých oblastech výzkumu i praktického využití – podle toho, jakou specializaci si pro svoje studium zvolíte. Může se jednat například o biomedicínu, veterinární medicínu, zemědělství nebo potravinářství.

  Bakalářská kvalifikace vám umožní podílet se na výzkumných projektech i na běžné laboratorní činnosti - zejména v oblastech rutinního využívání molekulárně biologických a dalších experimentálních metod.

  Pro skutečné tvůrčí zapojení do výzkumu jsou však vyžadovány vyšší stupně vzdělání. Proto předpokládáme, že většina absolventů tohoto bakalářského programu bude mít zájem pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Do vědeckovýzkumné, laboratorní a případně klinické praxe se zapojíte hlavně v rámci svých projektů bakalářských prací, a to v některém z výzkumných týmů, které se na výuce podílejí. V rámci týmu se budete už během bakalářského studia seznamovat s výzkumnými tématy, kterými se zabývá, i s experimentálními přístupy, které se pro řešení využívají.

  Nejlepší studenti bakalářského programu pak obvykle dostanou i možnost vlastní experimentální činnosti.

  U některých specializací také doporučujeme či vyžadujeme účast na terénních cvičeních. Například pro specializaci Experimentální biologie rostlin je připraveno třídenní terénní cvičení a zájemci se mohou také zúčastnit terénních cvičení z botaniky. Podobně součástí studia Biologie člověka je celkem třítýdenní praxe v historické antropologii na zajímavých archeologických lokalitách.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce má charakter literární rešerše, kterou studenti zpracují na zadané téma na základě recentních odborných publikací. Bakalářská práce není samostatným výzkumným projektem a neobsahuje proto laboratorní data. Detailní pokyny pro vypracování bakalářské práce v jednotlivých specializacích jsou zveřejněny na webových stránkách Ústavu experimentální biologie (viz níže).

 • Návaznost na další studijní programy

  Jednotlivé specializace mají v navazujícím magisterském studiu formu samostatných studijních programů:

  • Buněčná biologie (přijímací řízení do tohoto již akreditovaného programu bude poprvé otevřeno pro studium v akademickém roce 2023/2024, studenti této specializace tedy mají rovněž zajištěnou přímou návaznost)

  • Experimentální biologie rostlin

  • Experimentální biologie živočichů a imunologie

  • Mikrobiologie

  • Biologie člověka

  • Molekulární biologie a genetika

  Můžete tedy pokračovat v přímé návaznosti stejným studijním programem, jako byla vaše specializace v bakalářském studiu, nebo se rozhodnout pro jinou z nabízených specializací.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-EMB
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

281
počet aktivních studentů
122
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje