Představení studijního programu

Chcete-li získat fyzikální vzdělání, pak vězte, že náš studijní program vás vzdělá v celé řadě oblastí. Otevře vám cestu k porozumění základním pojmům, vztahům a rovnicím klasické fyziky a umožní vám zorientovat se v hlavních oblastech moderní fyziky – jako je teorie relativity, fyzika mikrosvěta nebo kvantová mechanika. Stejně tak rozvine vaši schopnost řešit s využitím matematických nástrojů související fyzikální problémy. V neposlední řadě vás pak připraví k samostatné experimentální činnosti – rozvine vaši schopnost analyzovat experimentální data, posuzovat jejich spolehlivost a interpretovat je s využitím poznatků získaných v teoretických kurzech. Osvojíte si tak základ k pochopení světa kolem nás a fyzikální způsob uvažování, potřebný ve velké části (nejen) přírodních věd.

Výuka u nás probíhá formou přednášek, doprovodných cvičení a praktických (laboratorních) cvičení.

Nejpozději ve třetím ročníku, v rámci přípravy bakalářské práce (iniciativní studenti mají příležitost dříve), se zapojíte do výzkumu v některé z mnoha oblastí fyziky etablovaných na MU. Patří mezi ně např. problematika superstrun, astrofyzika, fyzika plazmatu včetně aplikovaného výzkumu plazmových úprav povrchů látek, fyzika nanostruktur a biofyzika biomolekul.

Kromě obecně zaměřeného studijního plánu Fyzika obsahuje program dva plány specializované:

studijní plán Biofyzika a studijní plán Astrofyzika.

Specializace Biofyzika je obohacena o kurzy z oblasti chemie, molekulární biologie a biofyziky. Ty vám umožní porozumět základním pojmům a vztahům mezi nimi a osvojit si základy biofyzikálního popisu struktury a funkce živé hmoty na úrovni molekulární i buněčné.

Absolvování specifických astrofyzikálních kurzů v rámci specializace Astrofyzika vám zase umožní získat orientaci v problematice astrofyziky, osvojit si astronomické pozorovací techniky a naučit se vykládat astrofyzikální a fyzikální poznatky populární formou.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

 • Máte zájem o budoucí zaměstnání spojené s praktickým použitím fyziky či biofyziky, například v průmyslovém nebo lékařském výzkumu?

 • Láká vás pochopení toho, jak ,,vesmír funguje“?

 • Počítáte s tím, že studium fyziky je relativně náročné a vyžaduje ochotu osvojit si, alespoň v minimálním rozsahu, potřebný matematický aparát?

Potom se na vás budeme těšit!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium bakalářského programu Fyzika, specializace Fyzika umožňuje studentům získat obecné fyzikální a matematické vzdělání. Absolvent je obeznámen se základy experimentální a teoretické fyziky a připraven ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Fyzika. Studium otevírá cestu k porozumění základním fyzikálním pojmům, vztahům a rovnicím v rozsahu daném čtyřsemestrálním kurzem obecné fyziky a posiluje schopnost studentů řešit úlohy z odpovídajících oblastí fyziky.

  Absolvování čtyřsemestrálního kurzu teoretické fyziky umožní studentům zorientovat se v hlavních oblastech moderní teoretické fyziky (teorie relativity, kvantová mechanika atd.) a rozvíjí jejich schopnost řešit středně náročné problémy z těchto oblastí. Praktická cvičení připraví studenty k samostatné experimentální činnosti, rozvíjí schopnost analyzovat výsledky včetně odhadů experimentálních nejistot a interpretovat je s využitím poznatků získaných v teoretických kurzech. V rámci seminářů, a zejména v rámci přípravy bakalářské práce se studenti naučí referovat o výsledcích vlastní výzkumné činnosti a diskutovat o nich.

  O studiu programu Fyzika, specializace Astrofyzika platí totéž, pouze rozsah kurzů matematicko-fyzikálního základu je znatelně menší než u specializace Fyzika.

  Absolvování specifických astrofyzikálních kurzů studentům umožní získat orientaci v problematice astrofyziky, osvojit si astronomické pozorovací techniky a naučit se představovat astrofyzikální a fyzikální poznatky populární formou.

  Studium programu Fyzika, specializace Biofyzika poskytne studentům solidní matematicko-fyzikální základ. Od specializace Fyzika se Biofyzika liší rozsahem kurzů tohoto základu a tím, že není předepsán jako povinný náročný čtyřsemestrální kurz teoretické fyziky. Jsou předepsány chemické, biologické a biofyzikální kurzy, jejichž absolvování studentům umožní porozumět základním chemickým pojmům a vztahům mezi nimi v rozsahu potřebném pro studium živé hmoty a osvojit si základy biofyzikálního popisu struktury a funkce živé hmoty na úrovni molekulární i buněčné.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat matematický aparát potřebný pro popis fyzikálních jevů.
  • rozumět základním fyzikálním pojmům, vztahům a rovnicím v rozsahu daném čtyřsemestrálním kurzem obecné fyziky, a řešit problémy z odpovídajících oblastí fyziky.
  • provádět jednoduché fyzikální experimenty, analyzovat výsledky včetně odhadů experimentálních nejistot, interpretovat výsledky s využitím poznatků získaných v teoretických kurzech.
  • využívat výpočetní techniku pro zpracování výsledků měření i pro jednoduché numerické modelování.
  • referovat o výsledcích vlastní výzkumné činnosti a diskutovat o nich.
  • orientovat se v oblastech fyziky pokrytých čtyřsemestrálním kurzem teoretické fyziky a řešit elementární problémy z těchto oblastí (výstup patří ke specializacím Fyzika a Astrofyzika).
  • orientovat se v základech fyziky plazmatu a fyziky pevných látek a řešit elementární problémy z těchto oblastí (výstup patří ke specializaci Fyzika).
  • orientovat se v problematice astrofyziky a ovládat astronomické pozorovací techniky tak, že se může stát pracovníkem, resp. pozorovatelem na astronomických institucích (výstup patří ke specializaci Astrofyzika).
  • popularizovat astrofyziku a další blízké vědní obory a komunikovat s veřejností tak, že se může stát přednášejícím na hvězdárně, planetáriu nebo v muzeu, či tiskovým mluvčím (výstup patří ke specializaci Astrofyzika).
  • rozumět základním chemickým pojmům a vztahům mezi nimi v rozsahu potřebném pro studium živé hmoty (výstup patří ke specializaci Biofyzika).
  • popsat strukturu a funkce živé hmoty na úrovni molekulární i buněčné, včetně jejích fyzikálně chemických vlastností (výstup patří ke specializaci Biofyzika).
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi bakalářského studijního programu Fyzika, specializace Fyzika budete obeznámeni se základy experimentální a teoretické fyziky a budete připraveni pro navazující magisterský program Fyzika.

  Vzhledem k relativně univerzálnímu charakteru fyzikálního vzdělání budete moci nalézt uplatnění v rozmanitých institucích zabývajících se základním a/nebo aplikovaným výzkumem. Stejně tak se budete moci uplatnit i v profesích mimo obor, kde budete moci využít své fyzikální, matematické a informatické dovednosti a schopnost je kombinovat, která je v rámci našeho programu Fyzika rozvíjena.

  Naši absolventi navazujícího magisterského studijního programu nalezli uplatnění například ve firmách Thermo Fischer Scientific (Brno) , Honeywell (Praha a Brno), On Semiconductor (Rožnov pod Radhoštěm) nebo SHM (Šumperk).

  Jako absolvent programu Fyzika, specializace Biofyzika budete navíc ovládat partie chemie a biologie, které jsou pro biofyziku důležité. Budete tak připraveni ke studiu v navazujícím magisterském programu Biofyzika. Uplatnění můžete nalézt jak ve výše zmíněných institucích, tak v institucích, kde jsou využívány chemické, biochemické a biologické laboratorní metody, například v biomedicínských laboratořích.

  Pokud si zvolíte specializaci Astrofyzika, budete kromě společného matematicko-fyzikálního základu ovládat i základy astrofyziky, kosmologie a astronomických pozorování. Navíc budete schopni vykládat fyzikální a astrofyzikální problematiku na populární úrovni. Budete tak opět připraveni ke studiu v navazujícím magisterském programu Fyzika a na zaměstnání ve výše zmíněných institucích. Mimo to pak svou specializaci budete moci uplatnit také jako kvalifikovaný demonstrátor a popularizátor vědy na hvězdárně.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia vás čeká minimálně pět celosemestrálních praktických laboratorních cvičení.

  Bakalářská práce je pak většinou experimentálně zaměřená a při její přípravě se studenti obvykle důkladně seznámí minimálně s jednou pokročilou experimentální metodou.

  Odborná praxe mimo samotnou univerzitu, ve spolupracujících firmách nebo výzkumných institucích, je studentům fyziky nabízena jako volitelný předmět. Obvykle si jej ale zapisují až studenti navazujícího magisterského studijního programu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce v programu Fyzika je zpravidla zaměřena experimentálně. Jejím vypracováním uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit experimentální problém střední obtížnosti, včetně návrhu experimentu, zvládnutí příslušné techniky čí metod získávání dat, zpracování měření a interpretace výsledků.

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolventi bakalářského programu Fyzika můžete pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Fyzika nebo v navazujícím magisterském programu Biofyzika. Nyní je v magisterském stupni obor Biofyzika stále pod programem Fyzika, předpokládá se ale, že od roku 2020 bude otevřen nezávislý navazující magisterský program Biofyzika.

Základní údaje

Zkratka
B-FYZ
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

108
počet aktivních studentů
37
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje