Mapujeme přírodu Země a svět lidí ve vzájemných vztazích

Představení studijního programu

S geografií se v životě ani ve světě neztratíte. Naučíte se myslet a pracovat komplexně a své znalosti budete mít ukotveny v konkrétním prostoru a čase na Zemi. Poznatky pak zvládnete uplatnit v práci s mapami i jinými informačními systémy.

Mnoho lidí si geografii stále spojuje s představou objevování světa a popisem planety Země. Tak tomu ale bylo v 15.–19. století. Dnes už jsme o kus dál. Zajímají nás významné události a jevy na zemském povrchu a jejich vzájemné vztahy. Ale také jak vše modelovat a předvídat budoucí vývoj.

Nemusíte se obávat biflování stovek řek, pohoří nebo měst. Ale pokud chcete, můžete se pustit do objevování nových zemí. Příležitost máte třeba na naší stanici v Antarktidě na odledněných územích.

Na Přírodovědecké fakultě MUNI můžete geografii studovat v jedné z pěti specializací:

 • Fyzická geografie

 • Sociální geografie

 • Geografická kartografie a geoinformatika

 • Geoinformatika a regionální rozvoj

 • Geoinformatika a trvalá udržitelnost

Na Fyzické geografii se budete zabývat přírodními procesy, jako jsou utváření klimatu, říční systémy nebo podmínky rozšíření a zachování rostlinných i živočišných druhů v území.

Sociální geografie studuje prostorovost lidské společnosti. Častými tématy jsou například dopravní obslužnost, fungování a růst měst, regionální rozvoj nebo politické a ozbrojené konflikty.

Kartografové se zabývají tvorbou map. V dnešním digitálním prostředí jsou to hlavně webové mapy. K jejich sestavování používají moderní zdroje dat, jako jsou letecké a družicové snímky či údaje z přesných pozičních systémů.

Specializace zaměřené na regionální rozvoj a trvalou udržitelnost mají za cíl připravit geografa schopného aplikovat nabyté poznatky v praxi. Například v projekci, ochraně přírody nebo územním plánování.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Nebavilo by vás pouze pasivně sedět na přednáškách?

 • Bavila by vás také práce v terénu či ve specializované laboratoři?

 • Chtěli byste se zapojit do tvůrčí činnosti v rámci vědeckých aktivit?

 • Rádi byste si poslechli přednášky významných zahraničních odborníků?

 • A podíleli se na organizaci Dnů geografie, Noci vědců nebo GIS day?

Pojďte k nám studovat geografii.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Geografie a kartografie poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v geografických vědách, kartografii a geoinformatice. Absolvent získá základní poznatky z oblasti fyzické a sociální geografie, z metod a technik zpracování geografických dat, z metod kartografické prezentace dat a geografických informačních systémů. Tyto mu umožní jednak přímý výstup do praxe bez potřeby dodatečného cíleného vzdělávání či rekvalifikace (profesně zaměřená aplikovaná geografie), jednak program absolventa připraví také k dalšímu studiu a umožní mu profilaci prostřednictvím programů navazujícího magisterského studia. Pro volbu profilace se absolvent připravuje již v průběhu bakalářského studia výběrem jedné z pěti specializací: a) Fyzická geografie (FG); b) Sociální geografie (SG); c) Geografická kartografie a geoinformatika (GKaG); d) Geoinformatika a trvalá udržitelnost (dále GITU); e) Geoinformatika a regionální rozvoj (dále GIRR).

  Program je určen širokému okruhu studentů, kteří mají hluboký zájem o problematiku prostorové a časové variability přírodních i společenských jevů a procesů na různé úrovni od lokální po regionální a globální a kteří hledají odpovědi na otázky spojené s aktuálními problémy současného měnícího se přírodního i společenského prostředí. Program takovým studentům nabízí teoretické poznatky o příčinách těchto změn v současnosti i v minulosti, ale i metodické nástroje k projekcím možného budoucího vývoje.

  Studijní program je koncipován tak, aby studentům poskytl základy k pochopení interakcí mezi přírodními a společenskými složkami, jejichž fungování by mělo být založeno na principech předběžné obezřetnosti, generační odpovědnosti a trvalé udržitelnosti.

  Cílem studia je vychovat absolventy schopné řešit typické geografické úlohy a zpracovávat dílčí případové studie orientované na hodnocení základních souvislostí a vztahů v krajině a ve společnosti za použití současné geoinformatiky ke shromažďování geografických dat a moderních postupů jejich kartografické prezentace. Komplexní geografické chápání reality spolu s poznatky regionální geografie mu umožní řešit kvalifikovaně vybrané praktické problémy spojené s prostorovými aktivitami a adaptovat se na nové podmínky a požadavky praxe. Absolvent bakalářského studia má potřebné předpoklady pro navazující magisterské studium.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit základní teoretické a metodologické znalosti z jednotlivých geografických oborů fyzické geografie, sociální geografie, kartografie a geoinformatiky;
  • porozumět obsahu prostorových dat z hlediska jejich přesnosti, použitelnosti, dostupných metadat, orientovat se v základních mapových dílech;
  • ovládat tradiční i současné moderní metody sběru geografických dat včetně jejich uchovávání a kartografické vizualizace;
  • aplikovat základní metody geografického výzkumu včetně statistických metod na řešení praktických geografických úloh a dílčích případových studií;
  • analyzovat prostorové a funkční závislosti jednotlivých komponent krajiny a roli hlavních aktérů v regionech;
  • prokazovat znalost ekologických zákonitostí a environmentálních procesů zahrnujících kulturní, sociální, ekonomické a politické složky a aplikovat poznatky o struktuře a procesech utvářejících přírodní krajiny;
  • řešit kvalifikovaně praktické problémy spojené s otázkou trvalé udržitelnosti resp. regionálního rozvoje;
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi programu získáte základní teoretické a metodologické znalosti z jednotlivých disciplín geografie a kartografie. Porozumíte obsahu prostorových dat z hlediska jejich přesnosti, použitelnosti a budete se orientovat v základních mapových dílech.

  Budete ovládat tradiční i současné moderní metody sběru geografických dat, včetně jejich uchovávání a kartografické vizualizace. Dokážete aplikovat základní metody geografického výzkumu na řešení praktických geografických úloh a analyzovat vztahy mezi jednotlivými složkami krajiny a řešit i praktické problémy spojené s otázkou trvalé udržitelnosti, respektive regionálního rozvoje.

  Dále budete mít znalost ekologických zákonitostí a environmentálních procesů zahrnujících kulturní, sociální, ekonomické a politické složky a zvládnete aplikovat poznatky o struktuře a procesech utvářejících přírodní krajiny.

  Z těchto důvodů bývají absolventi geografie zpravidla žádanými zaměstnanci řady soukromých firem, institucí státní správy či akademických ústavů přírodovědného zaměření. Naše absolventy naleznete například v Kanceláři strategie města Brna či v Ústavu regionálního rozvoje a veřejné správy. Uplatnění nacházejí na pozicích manažera povodňových plánů, projektového manažera, operátora GIS, meteorologa v Českém hydrometeorologickém ústavu a často též v akademické sféře.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí vašeho studia bude praktická výuka v terénu a exkurze na významná geografická pracoviště. Následně získáte provozní praxi ve spolupracujících soukromých firmách, akademických ústavech či orgánech státní správy.

  Absolvování praxí vám umožní ověřit si nabyté teoretické znalosti a dovednosti z klasických forem výuky. Získaná data a údaje z vašeho bádání budete moci analyzovat v Laboratoři environmentální geografie, Laboratoři geoinformatiky a kartografie a ve specializovaných počítačových učebnách.

  Během studia můžete absolvovat také pobyt na vybraném zahraničním geografickém pracovišti některé z partnerských univerzit, například v Lublani, Dijonu, Lyonu, Berlíně či v Oslu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Podrobné pokyny pro jednotnou úpravu bakalářských prací včetně doporučeného rozsahu, požadovaných formálních náležitostí a doporučené kompozice práce mají studenti k dispozici na stránkách Geografického ústavu:

  https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2017/Z6004/Pokyny_BPDP_v2017.pdf

  Bakalářská práce může mít charakter samostatného empirického výzkumu ale i charakter rešeršní. Zpracováním bakalářské práce má student prokázat schopnosti vědecky zkoumat zvolené téma, navrhnout a korektně využít vhodného metodologického aparátu, korektně používat práci s literaturou včetně citačního aparátu, samostatně zpracovat zadanou problematiku, vhodnými prostředky včetně kartografických prezentovat hlavní dosažené výsledky.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po úspěšném ukončení studijního programu na bakalářském stupni studia budete moci pokračovat v navazujícím studiu.

  Vybírat můžete z programů:

  • Fyzická geografie

  • Sociální geografie a regionální rozvoj

  • Geografická kartografie a geoinformatika

Základní údaje

Zkratka
B-GEK
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

105
počet aktivních studentů
81
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje