Porozuměj naší planetě Zemi!

Představení studijního programu

Sbíráte rádi kameny – minerály nebo zkameněliny? Oblíbili jste si jeskyňaření? Dokážete vidět v sopečné činnosti a v dalších procesech utvářejících krajinu báječné dobrodružství? Zajímáte se o svět okolo sebe a o jeho vznik? Máte rádi pobyt v přírodě? Pak pro vás studijní program Geologie je ten pravý!

V badatelském studijním programu Geologie se naučíte základy hlavních geologických disciplín, jako je mineralogie, paleontologie, dynamická geologie a tektonika, petrologie, geochemie a geofyzika, historická a regionální geologie a další. Vedle přednášek jsou samozřejmou součástí výuky i praktická geologická cvičení, na kterých se naučíte poznávat základní minerály a horniny, zkameněliny i struktury a vyzkoušíte si uplatňování získaných teoretických znalostí.

Vedle povinných předmětů je značná část studia volitelná, kdy si můžete vybrat, které předměty chcete absolvovat. To vám umožní specializovat se na určitou geologickou disciplínu podle vlastního uvážení. Budete také moci absolvovat část studia na některé zahraniční univerzitě, čímž poznáte i jiná prostředí a seznámíte se s odborníky v jiných zemích.

Vyvrcholením studia je vypracování bakalářské práce, kdy se zapojíte do výzkumu svého školitele. Při tom budete moci používat jak moderní terénní přístroje, tak i špičkovou laboratorní techniku, kterou je Ústav geologických věd vybaven. Téma své bakalářské práce si můžete vybrat z široké nabídky našeho ústavu nebo po konzultaci se školitelem můžete navrhnout téma vlastní. Stejně tak si můžete zvolit, zda práci napíšete v češtině, slovenštině či angličtině.

Standardním studijním plánem je jednooborové studium, které je organizováno jak ve formě prezenční, tak i ve formě kombinované - takzvané „dálkové“ studium. Zajímavou variantou může být dvouoborové studium, kdy je studium v programu Geologie doplňováno libovolným druhým vědním oborem. Při tom lze volit, zda studium geologie bude plánem hlavním (maior), nebo vedlejším (minor). Specifikem studia na Masarykově univerzitě je dvouoborové studium programu Geologie ve spojení s programem Archeologie. Takové spojení nenajdete na žádné jiné univerzitě! Vždyť právě naše pracoviště stálo při vzniku vědního oboru geoarcheologie, spojujícího geologické a archeologické metody studia. Další variantou pak může být spojení s programem Anglický jazyk, zvolit si však můžete libovolnou kombinaci studijních programů.

Je studium programu pro vás?

Pokud uvažujete o studiu v programu Geologie, zkuste se zamyslet nad těmito otázkami:

 • Baví vás promýšlet souvislosti mezi různými jevy neživé přírody?

 • Láká vás práce v přírodě, případně experimentování v laboratoři?

 • Chcete rozumět naší krajině, její stavbě a procesům jejího formování?

 • Zajímá vás poznání vývoje života na Zemi?

Jestli jste odpověděli alespoň na některé otázky ANO, pak si podejte přihlášku ke studiu právě do programu Geologie!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Bakalářský studijní program Geologie poskytuje vysokoškolské vzdělání. Je určen pro zájemce, kteří plánují pracovat v geologickém průzkumu a výzkumu.

  Jeho cílem je připravit absolventy k dalšímu studiu a umožnit jim kvalifikovanou volbu jejich další profilace prostřednictvím některé ze specializací navazujícího magisterského programu. Absolventi jsou připraveni též k základní práci v geologických institucích a firmách.

  Studium badatelského programu Geologie zahrnuje základy jednotlivých geologických disciplín (mineralogie, paleontologie, dynamická geologie, petrologie, geochemie, historická geologie, kvartérní geologie, regionální geologie) v jednooborové variantě zahrnuje též další disciplíny, jako užitá geofyzika, ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie a geologie environmentální. Součástí studia jsou praktická geologická cvičení a odborné praxe v terénu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • užívat a vysvětlit základní geologickou teminologii a geologické poznatky;
  • poznat základní minerály, horniny, fosílie a struktury;
  • ovládat v dostatečné míře běžné metody terénních i laboratorních prací;
  • samostatně pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou;
  • samostatně řešit dílčí geologické problémy;
  • zpracovat získaná data využitím vhodných informačních prostředků;
  • prezentovat získané výsledky písemnou i ústní formou.
 • Uplatnění absolventa

  Standardní jednooborové studium vás připraví na práci geologa v různých vědeckých, kulturně osvětových institucích či na vysokých školách. Dále se uplatníte v institucích zabývajících se ochranou životního prostředí, ve státní správě, nebo ve firmách zabývajících se geologickým průzkumem. Získáte možnost realizovat se v základnímaplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky geologie s konkrétními praktickými postupy.

  Dvouoborové studium geologie v kombinaci s archeologií vás připraví na práci geologa/archeologa-specialisty, který dovede velice kvalifikovaně interpretovat úložné poměry archeologických nalezišť. A dvouoborová kombinace s programem Anglický jazyk vás připraví na práci jazykově dobře připraveného geologa v zahraniční firmě.

  Naši absolventi tak mají široké možnosti uplatnění. A kde vedle PřF MU pracují někteří naši absolventi z posledních let?

  • Odborný pracovník Geologického ústavu Akademie věd ČR

  • Odborný pracovník Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR

  • Výzkumný pracovník-geolog České geologické služby

  • Ředitel Přírodovědeckého muzea (Národní muzeum)

  • Kurátor sbírky drahých kamenů Národního muzea

  • Odborný pracovník-geolog v několika krajských a regionálních muzeích

  • Obvodní báňský inspektor ve společnosti Obvodní báňský úřad 

  A na mnohých dalších prestižních pracovních pozicích ve firmách i výzkumu!

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Výuku zahájíte krátkým soustředěním věnovaným úvodu do geologie. V praktických znalostech se budete moci zdokonalit během terénních exkurzí, které jsou organizovány vždy na začátku podzimních a na konci jarních semestrů. Vrcholem pak je populární mapovací kurz, na kterém se naučíte komplexně geologicky zpracovat vybrané území a sestavit jeho geologickou mapu. Vedle této – tak říkajíc pravidelné praktické výuky – organizuje Ústav geologických věd také další exkurze a výpravy nejen do ČR, ale i do zahraničí.

 • Cíle kvalifikačních prací

  V bakalářské práci student prokazuje schopnost samostatně řešit problém střední obtížnosti včetně práce s literaturou, zpracování a interpretace výsledků a jejich prezentace.

  Student má právo navrhovat téma své závěrečné práce na základě témat vypsaných pro daný studijní program, popř. i mimo tuto nabídku, pokud s tím vyjádří souhlas vedoucí práce a navržené téma vypíše. Témata závěrečných prací schvaluje ředitel ústavu.

  Součástí předmětů závěrečné práce je vypracování a odevzdání tzv. rešerše, tj. dostatečně kvalitního písemného shrnutí současného stavu znalostí o zpracovávané problematice na základě primárních zdrojů (tj. odborných článků) včetně seznamu citované literatury.

  Data použitá pro vypracování bakalářské práce mohou být přejata (i z publikovaných materiálů), či získána vlastním terénním či laboratorním výzkumem. Data musí být tvůrčím způsobem zpracována a interpretována tak, aby bakalářská práce přinesla nové poznatky.

  Formální obsah bakalářské práce je stanoven opatřením děkana. Rozsah jádra závěrečné práce (tj. text a obrázky kapitol Úvod až Závěr včetně) nesmí překročit 20 stran. Minimální rozsah práce není stanoven.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokud zvažujete i další studium, zřejmě bude pokračovat ve studiu v programu Geologie. Můžete však pokračovat i v dalších geologických programech na PřF MU, jakými jsou prakticky zaměřené programy Aplikovaná a environmentální geologie nebo Geoenvironmentální rizika a sanace.

Základní údaje

Zkratka
B-GEO
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

68
počet aktivních studentů
22
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje