Celý svět je školní třída

Představení studijního programu

Chcete prohloubit své znalosti angličtiny? Chcete je smysluplně předávat dál? Chtěli byste učit angličtinu na základní nebo střední škole? Zaujala vás práce asistenta pedagoga? Nebo byste rádi vyučovali v jazykové škole? Pak bude nejlépe, když začnete studiem našeho bakalářského programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání.

U nás se naučíte vše potřebné, co by měli budoucí lektoři či učitelé angličtiny znát: dozvíte se mnohé o anglické mluvnici, literatuře, o historii a kultuře anglicky mluvících zemí, ale především to, jak angličtinu moderním, kreativním a účinným způsobem předávat svým budoucím žákům.

Velký důraz klademe na praktický rozměr studia, a proto již v bakalářském stupni zařazujeme povinnou praxi ve školách. Bakalářský studijní program vás vhodně připraví i na náš navazující magisterský program Učitelství anglického jazyka pro základní školy a umožní vám stát se plnohodnotnými, profesionálními a všestranně připravenými učiteli angličtiny – a takových je dnes na všech úrovních škol potřeba především. S námi se v globalizovaném světě neztratíte!

Katedra anglického jazyka a literatury je známá přátelským prostředím, nadstandardními vztahy mezi pedagogy a studenty, čilým komunitním životem, a v neposlední řadě také řadou mimovýukových aktivit. Můžete se zapojit například do pěveckého sboru FAME nebo se zúčastnit oblíbeného intenzivního jazykově-metodického kurzu, který využívá prvků zážitkové pedagogiky. Velmi podporujeme výjezdy studentů do zahraničí, kde mohou získat potřebný rozhled a cenné zkušenosti na jiných univerzitách – ve Španělsku, Velké Británii, Dánsku, Švédsku i jinde. 

Je studium programu pro vás?

Nevíte, zda je pro vás tento program to pravé? Rozhodujete se mezi několika blízkými typy studia? Pak vězte, že se proto v rámci všech předmětů snažíme propojit angličtinu s jejím pedagogickým uplatněním v praxi. Jsme pedagogická fakulta – pro naši katedru je tedy příprava vynikajících učitelů angličtiny vždy na prvním místě!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Posláním studia je poskytnout kvalitní vzdělání pedagogickým asistentům a budoucím učitelům anglického jazyka na ZŠ v inspirativním, podnětném a tvořivém prostředí. Důraz je rovnoměrně kladen na rozvoj profesních dovedností a získání poznatků příslušných vědních oborů, které absolventi využijí ve své pedagogické praxi. Studium formuje a rozvíjí základní postoje a hodnoty studentů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní skupiny a společnosti.

  Bakalářský stupeň studia vytvoří základy znalostí a dovedností v jednotlivých oblastech jazykovědy, literatury, kultury a historie anglicky mluvících zemí a oborové didaktiky. U absolventů se předpokládá, že pro získání komplexního učitelského vzdělání budou pokračovat ve studiu v magisterském stupni, kde bude důraz kladen na studium didaktiky anglického jazyka a na vytváření vztahů mezi jednotlivými lingvistickými, kulturními a literárními disciplínami a didaktikou angličtiny. Koncepce počítá v magisterském stupni s didaktickým vyústěním všech disciplín a s aplikací všech získaných poznatků z jazykovědy, literatury, historie a kultury na pedagogickou praxi na základních školách.

  Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka (např. vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností) a jednat odpovídajícím způsobem.

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické znalosti a dovednosti pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitým prostředkem rozvoje profesních kompetencí studentů a jejich reflexe se stává Rámec profesních kompetencí studenta učitelství, jehož prostřednictvím jsou se studenty analyzovány požadavky na praxi a úroveň jejich rozvoje. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat mluvený i psaný anglický jazyk na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
  • orientovat se v základních lingvistických disciplínách, tj. fonetice a fonologii, morfologii, syntaxi a lexikologii, které dokáže adekvátně propojovat, aplikovat a demonstrovat
  • prokázat znalosti z oblasti historie, soudobé společnosti a kultury USA, Velké Británie a dalších anglicky mluvících zemí; identifikovat kulturní hodnoty a normy a interpretovat jejich význam
  • rozlišit hlavní literární směry angloamerické literatury, jejich představitele a díla; definovat základní literární termíny a s pomocí těchto znalostí (a znalostí historie a kultury anglicky mluvících zemí) je analyzovat a adekvátně interpretovat
  • prokázat základní přehled o principech, metodách a technikách výuky anglického jazyka v různých věkových a pokročilostních skupinách studentů; vybírat a tvořivě využívat vhodné učební materiály pro různé skupiny studentů
  • popsat a analyzovat s  využitím odborné terminologie a pravidel efektivní pedagogické komunikace výukovou či výchovnou situaci a navrhnout její alteraci; svoje znalosti a dovednosti využívat při komunikaci s žáky, rodiči i učiteli v praxi;
  • spolupracovat s různými učiteli ve škole a pod jejich vedením plánovat, realizovat a reflektovat sekvence výuky a aktivity ve vztahu k odpovídajícímu školnímu vzdělávacímu programu;
  • využívat sebereflektivní dovednosti při reflexi svého jednání: např. lépe zdůvodňovat a hodnotit své argumenty, pojmenovávat své emoce a jejich souvislost s jednáním nebo kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci;
  • používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi na podporu diferenciace a individualizace ve výuce a získává tak data dostupná pro individuální podporu žáka/klienta. Výsledky vhodným způsobem komunikovat s žáky, vyučujícími.
  • vysvětlit základní principy inkluzivního a speciálního vzdělávání; reflektovat svůj postoj k diverzitě a jeho vliv na vlastní pedagogickou praxi;
  • vysvětlit základní pojmy vývojové a sociální psychologie a identifikovat případné vývojové obtíže či potíže v sociálních kompetencích či adaptaci žáka ve škole na základě znalostí dynamiky vývojových aspektů života žáka ve třídě.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi našeho bakalářského programu získáte kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga, a dále můžete působit jako lektoři angličtiny v jazykových školách a kurzech nebo jako instruktoři ve střediscích volného času. Uplatnění najdete i v nejrůznějších firmách a institucích.

  Vedle této profesní dráhy se můžete vydat i cestou dalšího studia a pokračovat v navazujícím magisterském programu Učitelství anglického jazyka pro základní školy a stát se tak plnohodnotnými učiteli.

  Kromě nezbytných znalostí a dovedností se snažíme rozvíjet základní postoje a hodnoty studentů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní skupiny a společnosti.

 • Regulovaná povolání
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Budoucí lektoři nebo asistenti pedagogů se logicky nemůžou spokojit s tím, že budou o výuce angličtiny jen slyšet při přednáškách a seminářích. Kromě teorie je v přípravě budoucích učitelů angličtiny nezbytný praktický rozměr. Proto všichni naši studenti musejí projít tzv. reflektovanou pedagogickou praxí na základní škole, pod vedením učitele angličtiny. Spolupracujeme s vybranými, tzv. fakultními školami v Brně a blízkém okolí. Během této praxe vás zkušený angličtinář nechá nahlédnout pod pokličku své vlastní výuky a přirozeně vás tak zasvětí do toho, co v učebnicích nenajdete.

  Kromě toho vám mnoho konkrétních učebních metod, principů a tipů představíme ve svých vlastních hodinách na fakultě – a také vám spolu s ostatními studenty vždy poskytneme cennou zpětnou vazbu.

  V neposlední řadě věříme, že inspiraci poskytujeme také my sami, vyučující Katedry anglického jazyka a literatury, a to ve své vlastní výuce – děláme všechno proto, abychom nejen v tom, jak a co učíme, byli vaším vzorem.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Závěrečnou prací studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 81 000 – 130 000 znaků včetně mezer, tj. 45 – 60 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných bakalářských prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU. Student/ka:

  - prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  - pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  - prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text.

  - prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Bakalářský studijní program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání má své logické pokračování v navazujícím magisterském programu Učitelství anglického jazyka pro základní školy.

Základní údaje

Zkratka
B-AJ3S
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

472
počet aktivních studentů
103
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje