Hudba začíná tam, kde slova končí...

Představení studijního programu

Chcete se podílet na hudebním vzdělávání v českých školách? Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získáte potřebné znalosti a dovednosti a vše si v praxi vyzkoušíte! V souladu s hudebně teoretickými poznatky z oblasti hudební teorie, dějin hudby či harmonie se budete věnovat prohlubování svých schopností v rámci praktických disciplín jako je hra na nástroj, hlasová výchova, nebo dirigování sboru.

Dále získáte základní dovednosti při práci s informačními systémy, spjatými s hudební notografií a zpracováním zvuku. Všechny odborné vědomosti a dovednosti si vyzkoušíte při aplikaci na potřeby pedagogické praxe v rámci didaktických praktik hudební výchovy.

Získané základní poznatky a dovednosti v oboru budete schopni uplatňovat v mimoškolních a volnočasových aktivitách. Můžete pracovat jako asistent/ka pedagoga, instruktor/ka ve střediscích volného času, vychovatel/ka v domovech mládeže, družinách či různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Díky řadě praktických předmětů najdete uplatnění i v dalších oborech.

Čekají vás přednášky od erudovaných akademických pracovníků, činných ve vědecké i umělecké oblasti, práce v hudebních a multimediálních učebnách a průběžná praxe v základních školách.

Už během studia se můžete zapojit do aktuálních tuzemskýchzahraničních uměleckých a pedagogických projektů, výzkumů a soutěží. Můžete využít nabídek ke studijním pobytům v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a jiných typů studia.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás muzicírování, rozšiřování hudebních poznatků i dovedností a chtěli byste pracovat v hudební oblasti s mládeží?

 • Chcete se naučit používat moderní technologie v souvislosti s hudební notografií a zpracováním zvuku?

 • Láká vás připravovat hudební činnosti pro děti?

Pokud je vaše odpověď u všech otázek kladná, podejte si přihlášku ke studiu!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium oboru prezentuje hudební výchovu jako disciplínu, která se v dnešní době, ovládané masovou kulturou, snaží o zprostředkování hodnot světové i české hudby a vzdáleně tak pokračuje v tradici českých kantorů. Profiluje absolventa jako všestranně hudebně vzdělanou a pro společnost užitečnou osobnost. Při studiu hudební výchovy se klade důraz na získávání teoretických znalostí i praktických dovedností. V maximální míře jsou využívány nejnovější informační technologie. Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy. Znalosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele hudební výchovy a ve výchovné a pomocné edukační práci. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času.

  Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka (např. vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností) a jednat odpovídajícím způsobem.

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • mít široké znalosti z oblasti hudební teorie, dějin hudby a s ohledem na potřeby hudebně pedagogické praxe se dobře orientovat v oblasti hudební sociologie a etnomuzikologie;
  • uplatňovat své dovednosti v oblasti praktických disciplín (hra na nástroj, hlasová výchova, dirigování sboru);
  • získat základní dovednosti práce s informačními systémy, spjatými s hudební notografií a zpracováním zvuku;
  • mít vědomosti o obsahu vzdělávacích témat týkajících se oboru a způsobech jejich aplikace při koncipování a realizaci mimoškolních a volnočasových aktivit;
  • spolupracovat s různými učiteli ve škole a pod jejich vedením plánovat, realizovat a reflektovat sekvence výuky a aktivity ve vztahu k odpovídajícímu školnímu vzdělávacímu programu;
  • popsat a analyzovat s  využitím odborné terminologie a pravidel efektivní pedagogické komunikace výukovou či výchovnou situaci a navrhnout její alteraci; svoje znalosti a dovednosti využívat při komunikaci s žáky, rodiči i učiteli v praxi;
  • využívat sebereflektivní dovednosti při reflexi svého jednání: např. lépe zdůvodňovat a hodnotit své argumenty, pojmenovávat své emoce a jejich souvislost s jednáním nebo kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci;
  • používat základní metody pedagogické diagnostiky v praxi na podporu diferenciace a individualizace ve výuce a získává data dostupná pro individuální podporu žáka. Výsledky vhodným způsobem komunikovat s žáky, vyučujícími, rodiči a jinými odborníky;
  • formulovat vlastní pojetí výchovy, které by rád uplatňoval ve své budoucí profesi, toto pojetí podloží argumenty z teorie a praxe;
  • vysvětlit základní principy inkluzivního a speciálního vzdělávání; reflektovat svůj postoj k diverzitě a jeho vliv na vlastní pedagogickou praxi;
  • vysvětlit základní pojmy vývojové a sociální psychologie a identifikovat případné potíže v sociálních kompetencích či adaptaci žáka ve škole na základě znalostí dynamiky vývojových i sociálně psychologických aspektů života žáka ve třídě.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi se budete dobře orientovat v oblasti hudebního umění po stránce teoretické i praktické. Své interpretační dovednosti — zpěv, hru na nástroj, dirigování — budete schopni aplikovat v rámci hudební činnosti s dětmi a mládeží. Studium vás připraví pro práci asistenta/ky pedagoga, instruktora/ky ve střediscích volného času, vychovatele/ky v domovech mládeže, družinách či různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. 

  Díky praktickým hudebním zkušenostem a dovednostem najdete uplatnění i v dalších oblastech, např. hudebních sdruženích, kulturních zařízeních a podobně.

 • Regulovaná povolání
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu studia vykonáte reflektovanou pedagogickou praxi ve formě individuálního doučování žáka nebo asistování učiteli ve škole. Svou praxi můžete zaměřit také na výchovné činnosti ve škole, například ve školním klubu nebo ve školní družině, případně v jiné instituci.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Závěrečnou prací studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 81 000 – 130 000 znaků včetně mezer, tj. 45 – 60 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných bakalářských prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU. Student/ka:

  - prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  - pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  - prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text.

  - prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu. Znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia jsou předstupněm k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy. Druhou možností je zvolit navazující magisterské studium jiného humanitního studijního programu.

Základní údaje

Zkratka
B-HV3S
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

120
počet aktivních studentů
28
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje