Molekuly hýbou světem!

Představení studijního programu

Baví vás chemické pokusy? Chcete si je v praxi vyzkoušet? Zajímá vás, z čeho jsou věci kolem nás a proč mají právě tyto vlastnosti a ne jiné? Program Chemie nenabízí jen učení s knihou v ruce. Studium chemie je především o propojení praktických zkušeností získaných v laboratoři s teoretickými znalostmi.

Program Chemie vám nabízí možnost studovat podle tří studijních plánů, které vycházejí ze společného základu. Dle svých preferencí se můžete po prvním ročníku zvolit svoje zaměření. První možností je specializace Analytický chemik - manažer chemické laboratoře, která je zaměřena na získání vědomostí a dovedností požadovaných v analytické praxi. Druhou možností je orientovat se na interdisciplinární studium na pomezí biologie, fyziky a chemie ve specializaci Biofyzikální chemie. Třetí variantou je dále rozvíjet širší chemické znalosti v souladu s jednooborovým studijním plánem.

Je studium programu pro vás?

Jste připraveni na to, že pochopení chemických principů a zákonitostí může být (alespoň zpočátku) náročné? Některá pokročilejší témata vyžadují i hlubší matematicko-fyzikální základ, který vás v prvním roce čeká.

Samostatná experimentální činnost vyžaduje i určitou dávku trpělivosti a přináší i neúspěchy, které však k experimentům patří. Vaše motivace a schopnost překonávat překážky jsou důležité. Pod vedením zkušených školitelů ale vše zvládnete!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem programu Chemie je poskytnout základní vědomosti a praktické zkušenosti studentům připravujícím se na zaměstnání spojené s chemií a také na pokračující studium některé chemické specializace (například v rámci magisterského studia). Absolventi disponují základními znalostmi z oblasti chemie a jsou schopni řešit základní problémy týkající se hlavních chemických disciplín (analytické chemie, anorganické chemie, organické chemie a fyzikální chemie). Program Chemie nabízí studentům možnost studovat dle tří studijních plánů. Všechny tři vycházejí ze společného profilujícího základu, tvořeného zejména kurzy obecné, fyzikální, anorganické, organické a analytické chemie. Dle svých preferencí se mohou studenti zaměřit na získání vědomostí a dovedností požadovaných v procesech řízení a kontroly kvality v analytické praxi (specializace Analytický chemik - manažer chemické laboratoře), orientovat se na interdisciplinární studium na pomezí biologie, fyziky a chemie (specializace Biofyzikální chemie), nebo dále rozvíjet širší chemické znalosti v souladu s jednooborovým studijním plánem.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a bezpečně pracovat v chemické laboratoři
  • popsat základní chemické vlastnosti prvků a sloučenin
  • provádět základní chemické výpočty
  • pracovat se základním chemickým vybavením
  • řešit manažerské a právní problémy související s chodem chemické laboratoře
  • řešit interdisciplinární problémy na rozhraní chemie, fyziky a biologie
  • provádět základní chemickou syntézu a charakterizaci produktů
 • Uplatnění absolventa

  Našim absolventům se nabízí celá řada pracovních pozic, kde mohou uplatnit získané vědomosti a dovednosti. Prakticky jakákoliv firma, která vyvíjí a vyrábí nové produkty, vyžaduje vysokoškolsky vzdělaného chemika. Nepostradatelný je expert v oblasti chemické syntézy, který připravuje nové sloučeniny, i analytický chemik, který se stará o kontrolu kvality výsledných produktů. Naši absolventi často nacházejí uplatnění v provozech zaměřených na vývoj a produkci léčiv, ve výzkumu pokročilých materiálů a technologií a rovněž ve státní správě.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Domníváme se, že pro budoucího chemika je kromě teoretických znalostí důležitá také laboratorní praxe. Proto je ve studijních plánech zařazeno několik praktických kurzů, pokrývajících základní chemické disciplíny. Kromě toho máte možnost se v rámci tzv. samostatných projektů seznámit se skutečnou výzkumnou činností pod vedením zkušených učitelů a vědeckých pracovníků.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je od 30 do 50 stran včetně obrázků, grafů, obsahu a seznamu referencí. Bakalářská práce může mít charakter jak samostatné výzkumné práce, tak i teoretické studie. Studenti by v bakalářské práci měli prokázat schopnost absorbovat informace z vědeckých zdrojů a schopnost kriticky pracovat s odbornými texty. Pravidla pro vypracování bakalářských/diplomových prací jsou upravena Opatřením děkana č. 1/2012 - Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po bakalářském studiu je možné pokračovat v magisterském studijním programu Chemie s následujícími specializacemi: analytickou, anorganickou, biofyzikální, fyzikální, materiálovou, organickou a strukturní chemií.

Základní údaje

Zkratka
B-CHE
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

106
počet aktivních studentů
71
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje