Poznej křižovatky, vrcholy, omyly a pády čtyř tisíc let lidských dějin.

Představení studijního programu

Program vám nabídne prohloubení znalosti historie starověkého světa. Civilizační vývoj Předního východu, Egypta, Egeidy, Řecka a Říma v době starověku porovnáte s vývojem starověkých civilizací v Indii a Číně. Seznámíte se s klíčovým obdobím neolitu a chalkolitu na Předním východě. Teoreticky v rámci přednášek i prakticky v rámci volitelných workshopů poznáte všední život antických společností.

V navazujícím studiu se více zaměřujeme na přípravu k samostatné vědecké činnosti. Osvojíte si základní metody výzkumu starověkých dějin a naučíte se základy práce s nevydanými prameny epigrafickými, numismatickými, papyrologickými i rukopisnými.

Porozumění politickým, hospodářským a sociálním dějinám starověkých civilizací si prohloubíte v seminářích zaměřených na četbu pramenů z jednotlivých etap vývoje starověkého světa. Prameny budete číst pokud možno v originálu a naučíte se je různými způsoby interpretovat. Abyste to zvládli, budete muset projít alespoň dvěma semestry jednoho starověkého jazyka, který si zvolíte. Na výběr budete mít mezi akkadštinou, latinou a starou řečtinou.

Ještě lepší vhled do období starověku vám poskytnou přednášky a semináře pravidelně přijíždějících zahraničních odborníků nebo domácí a zahraniční odborné exkurze. Stejně jako v bakalářském stupni i zde můžete získat zkušenosti také studijním pobytem v zahraničí.

Budete mít k dispozici knihovnu zásobenou tou nejnovější literaturou a celou řadu elektronických databází. Kromě studia se můžete zapojit i do bohatého komunitního života na Ústavu klasických studií, například v rámci Studentského spolku nebo Antické společnosti. Můžete se podílet na nejrůznějších tematických akcích od inscenací antického dramatu po rekonstrukce starověkých sportovních a vojenských aktivit.

Je studium programu pro vás?

 • Baví vás přemýšlet o vývoji lidských dějin, hledat paralely a srovnávat?

 • Chcete vědět, jak číst nejstarší písemné památky Evropy a Předního východu? Přáli byste si porozumět myšlení jejich tvůrců?

 • Zajímají vás písma a jazyky, v nichž byly tyto památky sepsány? Máte dostatek trpělivosti ponořit se do jejich studia?

 • Chcete analyzovat významné historické události, nalézat jejich příčiny a hledat poučení z historie pro dnešek?

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

  Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

  Předmět přijímací zkoušky: Vyhotovení práce na předem určená témata.

  Každý uchazeč vypracuje práci na všechna stanovená témata.

  Přijímací komise stanovila tato tři témata k vypracování:

  • 1. Thúkydidův postoj k imperializmu
  • 2. Imperia extra ordinem a jejich vliv na chod státu v období pozdní římské republiky
  • 3. Podíl "barbarů" a vnitřních potíží na slábnutí pozdně římské říše

   Každý uchazeč zpracuje všechna 3 témata. Rozsah každé eseje je 1-2 strany. Text má být odcitovaný, na konci uveďte bibliografii.

   Konečným termínem pro odevzdání témat je 9. 6. 2024.

   Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Dějiny starověku na FF MU.

   O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

   Web Ústavu klasických studií.

   Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 40 bodů (maximální počet bodů 60).

Studium

 • Cíle

  Magisterské studium Dějin starověku nabízí prohloubení studia starověké historie, a to pro oblast Předního východu, Indie, Číny, antického Řecka i Říma. Rozvíjí schopnost studenta porozumět různým vývojovým stupňům nejstarší historie lidstva a jejich specifikům, nacházet analogie a rozdíly mezi jednotlivými civilizačními oblastmi a vyvozovat z nich obecné závěry o starověkém vývoji. Větší pozornost je věnována metodologii zkoumání starověkých dějin a práci s prameny, pokud možno v originálu. K pokročilejší práci s prameny studentům napomáhá kromě další jazykové přípravy (latina, stará řečtina, akkadština, sumerština) studium vybraných pomocných disciplín starověkých dějin (papyrologie, epigrafika, numismatika) i úvod do metodologie spojený se základy textové kritiky pramenů. Důraz je kladen na procvičování schopností studenta interpretovat různé typy starověkých pramenů.

  Některé předměty jsou koncipovány do průřezových tematických celků, které umožňují orientaci napříč starověkými dějinami (např. sakrální vláda a postavení panovníka ve starověkých státech celkově, etika starověkých civilizací, srovnávání starověkých právních systémů apod.).

  Studenti jsou vychováváni k chápání širokých souvislostí historických procesů, k samostatné formulaci problémů spojených s dějinami starověku a samostatným metodologickým postupům při jejich řešení; k tomu slouží některé předměty s interaktivní formou výuky (studenti např. upřesňují nebo definují různé pojmy starověkých dějin v diskusi s vyučujícím); jsou vzděláváni ke schopnosti odborné práce v oboru a schopnosti odborně diskutovat.

  Magisterské studium je také přípravou k možnému vstupu do doktorského studia oboru Dějiny starověku.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit specifika starověkého vývoje lidstva v oblasti Evropy, Předního i Dálného východu
  • správně vyhodnotit a popsat vklad starověku do základů soudobé civilizace a etických norem lidstva; porovnat soukromý a veřejný život ve starověku a dnes, roli genderových rozdílů, strukturu společnosti
  • na dobré odborné úrovni pracovat s dobovými prameny, prokázat při tom odpovídající znalost vybraných pramenných jazyků, kriticky k pramenům přistupovat
  • samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací
  • tvořit odborná pojednání z oboru
  • vystupovat ve veřejných debatách k tématům, k nimž má znalec starověku co říci (např. otázky demokracie, občanské společnosti, smyslu státu a práva, migrací nebo místa náboženství v dějinách)
  • konzultovat překlady a jiná díla zabývající se starověkými dějinami a recenzovat je
  • provádět odborný výklad při návštěvách starověkých památek
  • na dobré úrovni zvládat otázky metodologie pro zvolené etapy starověkých dějin a skupiny pramenů
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi budete velmi dobře obeznámeni s kořeny moderních politických institucí stejně jako s příčinami některých současných problémů a konfliktů v Evropě a na Předním východě. Budete mít podrobné znalosti starověkého vývoje lidských dějin a vybraných starověkých jazyků. Díky tomu se budete moci uplatnit na poli diplomacie, cestovního ruchu, vzdělávání nebo kultury. Můžete působit v rozhlase nebo televizi (tvorba naučných pořadů), jako konzultanti filmových a jiných uměleckých děl se starověkou tematikou. Dále také v redakcích knižních vydavatelství (vydávání odborných a populárně vědných publikací), jako konzultanti překladatelů nebo jako překladatelé a komentátoři starověkých literárních děl.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V tomto programu nevyžadujeme praxi.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské práce je 140 000 znaků, včetně poznámek pod čarou, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Student volí téma práce samostatně, a to buď z témat zveřejněných v Informačním systému MU, anebo po individuální domluvě se školitelem. Magisterská práce dokládá schopnost studenta dobře se orientovat v domácí a zvláště cizojazyčné odborné literatuře ke zvolenému tématu a kriticky ji zhodnotit. Prokazuje také schopnost studenta zpracovat práci v souladu se současnými teoretickými přístupy a příslušnou metodologií, pracovat s latinskými nebo řeckými, případně staroorientálními písemnými prameny, používat, formulovat a obhájit vlastní závěry.

 • Návaznost na další studijní programy

  Ve studiu je možné pokračovat v prezenčním nebo kombinovaném doktorském studijním programu Dějiny starověku. Můžete také pokračovat doktorským studiem jiného, spřízněného programu, jako je Historie, Archeologie, Religionistika, Sociologie, Politologie, Mezinárodní vztahy a evropská politika, Environmentální studia nebo Antropologie.

Základní údaje

Zkratka
N-DST_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
odhadovaný počet přijatých
15
počet aktivních studentů
7
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje