FF FNDSTpH Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-DST_ Dějiny starověku

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMA09Úvod do metodologie studia dějin starověku J. Bednaříkovázk 2/0/05 1Z
FF:DSMA15Vybrané kapitoly z dějin starověku M. Habajk 2/0/04 4Z
FF:DSMA17Četba a interpretace pramenů – Přední východ L. Pechak 0/2/04 2P
FF:DSMA01Četba a interpretace pramenů – Řecko M. Habajk 0/2/04 1P
FF:DSMA02Četba a interpretace pramenů – Řím M. Melounovák 0/2/04 2P
FF:DSMA18Četba a interpretace pramenů – přechodné období J. Bednaříkovák 0/2/04 4P
FF:DSMA05Řecké reálie M. Habajzk 1/1/03+2 1P
FF:DSMA06Římské reálie M. Melounovázk 1/1/03+2 2P
FF:DSMA10Základy antické numismatiky a epigrafiky M. Melounovázk 1/1/05 2P
FF:DSMA21Neolit a chalkolit Předního východu I. Mateiciucovázk 2/0/04 3P
FF:DSMA03Dějiny Číny ve starověku J. Bednaříkovázk 4/0/04 2P
FF:DSMA04Dějiny Indie ve starověku J. Bednaříkovázk 2/2/04 1P
52 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti studující podle vedlejšího plánu s Dějinami starověku jako s hlavním oborem (maior) musí splnit 1 ze 3 bloků povinně volitelných předmětů (8 kreditů).

Výběr bloků je na uvážení studenta, nicméně studentům, kteří neabsolvovali alespoň 2 semestry některého z pramenných jazyků v rámci bakalářského studia, se důrazně doporučuje volit blok Pramenný jazyk.

Pramenný jazyk

V případě, že si student zvolí blok Pramenný jazyk, musí absolvovat 2 semestry jednoho pramenného jazyka z nabídky podle svého zaměření. Zde se řídí následujícím:

Jestliže absolvoval jednooborové bakalářské studium Dějin starověku (completus) pokračuje v druhém pramenném jazyce.

Jestliže studoval Dějiny starověku podle vedlejšího plánu (minor) a absolvoval dva semestry pramenného jazyka, pokračuje v tomto pramenném jazyce.

Jestliže studoval Dějiny starověku podle hlavního plánu (maior), volí si druhý pramenný jazyk.

Jestliže neabsolvoval bakalářské studium Dějin starověku, vybírá si pouze z dvojice latina - klasická řečtina.

Latina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 1-
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 2-
FF:LJ603Latina pro nelatináře III T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV P. Ševčíkzk 1/1/04 --
16 kreditů
Klasická řečtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
16 kreditů
Akkadština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMB16Akkadština I L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB17Akkadština II L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB20Četba akkadských textů I L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB21Četba akkadských textů II L. Pechazk 0/4/04 --
16 kreditů

Písemnictví, náboženství a filozofie starověku

V případě, že si student zvolí blok Písemnictví, náboženství a filozofie starověku, musí zde získat nejméně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 --
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 --
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR022Classical Greek Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 --
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 --
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 --
FF:RLBcB023Starověká náboženství Předního východu D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB206Římské náboženství A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB238Řecké náboženství I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB239Helénistická náboženství I. Doležalovák 1/1/04 --
56 kreditů

Širší kulturně-historicko-archeologický kontext

V případě, že si student zvolí blok Širší kulturně-historicko-archeologický kontext, musí zde získat nejméně 8 kreditů.

Nabídka předmětů vyučovaných externími odborníky (domácími nebo zahraničními) se pravidelně obměňuje.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcB22Studijní soustředění M. Melounováz 0/20/04 --
FF:DSBcB35Podzimní škola římského práva M. Frýdekz 0/0/04 --
FF:DSBcB03PVH v kontextu starověkých dějin N. Jaškováz 2/0/04 --
FF:DSBcB06Doba iulsko-claudijské dynastie v zrcadle Senekova a Petroniova díla N. Jaškováz 0/2/04 --
FF:DSBcB07Reflexe antické literatury ve výtvarném umění dalších věků J. Malaníkováz 0/2/04 --
FF:DSBcB12Křesťanská zvěst na pozadí římských dějin N. Jaškováz 1/1/04 --
FF:DSBcB15Starověká římská rodina T. Antošovskáz 1/1/04 --
FF:DSBcB19Obchod ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB20Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB21Dějiny starověkého „sportu“ (Řím) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB24Vznik a vývoj měst ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB25Římské umění M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB27Nelítostný svět: práce, násilí a smrt ve starověké římské společnosti T. Antošovskáz 2/0/04 --
FF:DSBcB29Vikingové na mořích i na pevnině J. Bednaříkováz 2/0/04 --
FF:DSBcB30Dějiny a rekonstrukce antického sportu a vojenství J. Kouřilz 0/2/04 --
FF:DSBcB31Orientální a mysterijní kulty antického Středomoří M. Šmerdak 2/0/04 --
FF:DSBcB32Kultura pozdní antiky a raného křesťanství M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:DSBcB33Dějiny Židů ve starověku T. Kvasničkovák 2/0/04 --
FF:DSBcB34Římské trestní právo M. Frýdekk 1/1/04 --
FF:DSBcB39Expedice po stopách tažení Alexandra Velikého J. Kouřilz 0/0/0 exkurze.4 --
FF:DSBcB40Starověká Sparta J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB42Od Kýra k Alexandrovi: dejinami achajmenovskej Perzie M. Habajk 4/0/04 --
FF:DSBcB44Alexander the Great J. Kouřilz 0/0/0 E-learning.3 --
FF:DSBcB46Role psa a slona ve starověku J. Kouřilz 0/0/0 E-learning.3 --
FF:DSBcB47Říše podél Hedvábné stezky N. Gottvaldováz 1/1/04 --
FF:DSBcB48Archeologie antické medicíny T. Alušíkk 1/0/03 --
FF:DSMB01Dějiny starověkého vojenství - Řecko J. Kouřilk 1/1/04 --
FF:DSMB24Dějiny starověkého vojenství - východní národy M. Juríkk 1/1/04 --
FF:DSMB04Pozdně antické a raně středověké barbarské státy I J. Bednaříkováz 2/2/05 --
FF:DSMB11Pozdně antické a raně středověké barbarské státy II J. Bednaříkovázk 2/25 --
FF:DSMB06Státy se sakrálním královstvím - od Číny po Peru J. Bednaříkováz 2/04 2-
FF:DSMB09Římské provincie a jejich kultura M. Melounováz 2/0/04 --
FF:DSMB13Sběratelství a antika J. Malaníkováz 2/0/04 3-
FF:DSMB14Sportovní, vojenské a etické ideály od antiky k rytířskému středověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSMB18Pseudohistorie versus věda M. Juríkk 0/2/04 --
FF:DSMB19Thúkýdidovo dílo a jeho recepce v průběhu věků M. Melounováz 0/4/04 --
FF:DSMB23Římské reálie - workshop T. Antošovskáz 2/0/23 --
FF:KR007Řecký proseminář: Xenofón J. Franekk 0/2/04 --
FF:KR008Řecký proseminář: Platón J. Franekk 0/2/04 --
FF:KR010Četba starořeckých textů J. Steklák 0/2/04 --
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 --
FF:LJ404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 --
FF:KR030Magic in the Graeco-Roman World J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ202Seminář k četbě (Caesar) J. Mikulovák 0/2/04+1 --
FF:LJ204Seminář k četbě (Cicero) K. Petrovićovák 0/2/03+1 --
FF:LJ208Samostatná četba (Sallustius) J. Mikulovák 0/0/0 0.2 --
FF:LJ305Antické drama a jeho recepce I D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ306Antické drama a jeho recepce II D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ407Arabský svět v době antiky a raného středověku I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ408Arabský svět v době antiky a raného středověku II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ409Etika starověkých civilizací I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ410Etika starověkých civilizací II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ451Přednášky odborníků z ČR i ze zahraničí D. Urbanovák 0/0/04 --
FF:LJ452Letní škola klasických studií I. Radováz 0/0/03 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák 0/0/04 --
FF:LJMedC05Četba Tacita D. Urbanováz 0/0/0- --
FF:REMgr12Dějiny Byzance K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:RLB112Hebrejština I S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
FF:RLB113Hebrejština II S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
224 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMD01Seminář k magisterské diplomové práci I J. Bednaříkováz 0/2/010 3P
FF:DSMD02Seminář k magisterské diplomové práci II J. Bednaříkováz 0/2/010 4P
FF:DSMDiplMagisterská diplomová práce J. Bednaříkováz 0/0/0- 4-
20 kreditů