FF FNDSTpJ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-DST_ Dějiny starověku

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMA09Úvod do metodologie studia dějin starověku J. Bednaříkovázk 2/0/05 1Z
FF:DSMA15Vybrané kapitoly z dějin starověku M. Habajk 2/0/04 4Z
FF:DSMA17Četba a interpretace pramenů – Přední východ L. Pechak 0/2/04 2P
FF:DSMA01Četba a interpretace pramenů – Řecko M. Habajk 0/2/04 1P
FF:DSMA02Četba a interpretace pramenů – Řím M. Melounovák 0/2/04 2P
FF:DSMA18Četba a interpretace pramenů – přechodné období J. Bednaříkovák 0/2/04 4P
FF:DSMA19Četba a interpretace starověkých právních pramenů J. Bednaříkovák 0/2/04 3P
FF:DSMA05Řecké reálie M. Habajzk 1/1/03+2 1P
FF:DSMA06Římské reálie M. Melounovázk 1/1/03+2 2P
FF:DSMA10Základy antické numismatiky a epigrafiky M. Melounovázk 1/1/05 2P
FF:DSMA21Neolit a chalkolit Předního východu I. Mateiciucovázk 2/0/04 3P
FF:DSMA03Dějiny Číny ve starověku J. Bednaříkovázk 4/0/04 2P
FF:DSMA04Dějiny Indie ve starověku J. Bednaříkovázk 2/2/04 1P
56 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pramenný jazyk

Je nutné absolvovat 2 semestry jednoho pramenného jazyka z nabídky podle zaměření studenta.

V případě, že student absolvoval jednooborové bakalářské studium Dějin starověku (completus), pokračuje v druhém pramenném jazyce.

V případě, že studoval Dějiny starověku podle vedlejšího plánu (minor) a absolvoval dva semestry pramenného jazyka, pokračuje v tomto pramenném jazyce.

V případě, že studoval Dějiny starověku podle hlavního plánu (maior), volí si druhý pramenný jazyk.

V případě, že student neabsolvoval bakalářské studium Dějin starověku, vybírá si pouze z dvojice latina - klasická řečtina.

Latina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:LJ603Latina pro nelatináře III T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV P. Ševčíkzk 1/1/04 --
16 kreditů
Klasická řečtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 1-
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 2-
16 kreditů
Akkadština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMB16Akkadština I L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB17Akkadština II L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB20Četba akkadských textů I L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB21Četba akkadských textů II L. Pechazk 0/4/04 --
16 kreditů

Písemnictví, náboženství a filozofie starověku

Nutno získat nejméně 16 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 1-
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 2-
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR022Classical Greek Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 3-
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 4-
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 --
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 --
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 --
FF:RLBcB023Starověká náboženství Předního východu D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB206Římské náboženství A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB238Řecké náboženství I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB239Helénistická náboženství I. Doležalovák 1/1/04 1-
56 kreditů

Širší kulturně-historicko-archeologický kontext

Nutno získat nejméně 20 kreditů.

Nabídka předmětů vyučovaných externími odborníky (domácími nebo zahraničními) se pravidelně obměňuje.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcB22Studijní soustředění M. Melounováz 0/20/04 --
FF:DSBcB35Podzimní škola římského práva M. Frýdekz 0/0/04 --
FF:DSBcB03PVH v kontextu starověkých dějin N. Jaškováz 2/0/04 --
FF:DSBcB06Doba iulsko-claudijské dynastie v zrcadle Senekova a Petroniova díla N. Jaškováz 0/2/04 --
FF:DSBcB07Reflexe antické literatury ve výtvarném umění dalších věků J. Malaníkováz 0/2/04 --
FF:DSBcB12Křesťanská zvěst na pozadí římských dějin N. Jaškováz 1/1/04 --
FF:DSBcB15Starověká římská rodina T. Antošovskáz 1/1/04 --
FF:DSBcB19Obchod ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB20Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB21Dějiny starověkého „sportu“ (Řím) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB24Vznik a vývoj měst ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB25Římské umění M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB27Nelítostný svět: práce, násilí a smrt ve starověké římské společnosti T. Antošovskáz 2/0/04 --
FF:DSBcB29Vikingové na mořích i na pevnině J. Bednaříkováz 2/0/04 --
FF:DSBcB30Dějiny a rekonstrukce antického sportu a vojenství J. Kouřilz 0/2/04 --
FF:DSBcB31Orientální a mysterijní kulty antického Středomoří M. Šmerdak 2/0/04 --
FF:DSBcB32Kultura pozdní antiky a raného křesťanství M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:DSBcB33Dějiny Židů ve starověku T. Kvasničkovák 2/0/04 --
FF:DSBcB34Římské trestní právo M. Frýdekk 1/1/04 --
FF:DSBcB39Expedice po stopách tažení Alexandra Velikého J. Kouřilz 0/0/0 exkurze.4 --
FF:DSBcB40Starověká Sparta J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB42Od Kýra k Alexandrovi: dejinami achajmenovskej Perzie M. Habajk 4/0/04 --
FF:DSBcB44Alexander the Great J. Kouřilz 0/0/0 E-learning.3 --
FF:DSBcB46Role psa a slona ve starověku J. Kouřilz 0/0/0 E-learning.3 --
FF:DSBcB47Říše podél Hedvábné stezky N. Gottvaldováz 1/1/04 --
FF:DSBcB48Archeologie antické medicíny T. Alušíkk 1/0/03 --
FF:DSMB01Dějiny starověkého vojenství - Řecko J. Kouřilk 1/1/04 3-
FF:DSMB24Dějiny starověkého vojenství - východní národy M. Juríkk 1/1/04 --
FF:DSMB04Pozdně antické a raně středověké barbarské státy I J. Bednaříkováz 2/2/05 --
FF:DSMB11Pozdně antické a raně středověké barbarské státy II J. Bednaříkovázk 2/25 --
FF:DSMB06Státy se sakrálním královstvím - od Číny po Peru J. Bednaříkováz 2/04 --
FF:DSMB09Římské provincie a jejich kultura M. Melounováz 2/0/04 3-
FF:DSMB13Sběratelství a antika J. Malaníkováz 2/0/04 --
FF:DSMB14Sportovní, vojenské a etické ideály od antiky k rytířskému středověku J. Kouřilz 2/0/04 4-
FF:DSMB18Pseudohistorie versus věda M. Juríkk 0/2/04 --
FF:DSMB19Thúkýdidovo dílo a jeho recepce v průběhu věků M. Melounováz 0/4/04 --
FF:DSMB23Římské reálie - workshop T. Antošovskáz 2/0/23 --
FF:KLA_004Řecké umění I (geometrické a archaické) V. Klontzazk 2/0/0 0.3 --
FF:KLA_005Řecké umění II (klasické a helénistické) V. Klontzazk 2/0/0 0.3 --
FF:KR007Řecký proseminář: Xenofón J. Franekk 0/2/04 --
FF:KR008Řecký proseminář: Platón J. Franekk 0/2/04 --
FF:KR010Četba starořeckých textů J. Steklák 0/2/04 --
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 --
FF:KR030Magic in the Graeco-Roman World J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ202Seminář k četbě (Caesar) J. Mikulovák 0/2/04+1 --
FF:LJ204Seminář k četbě (Cicero) K. Petrovićovák 0/2/03+1 --
FF:LJ208Samostatná četba (Sallustius) J. Mikulovák 0/0/0 0.2 --
FF:LJ305Antické drama a jeho recepce I D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ306Antické drama a jeho recepce II D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 --
FF:LJ407Arabský svět v době antiky a raného středověku I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ408Arabský svět v době antiky a raného středověku II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ409Etika starověkých civilizací I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ410Etika starověkých civilizací II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ451Přednášky odborníků z ČR i ze zahraničí D. Urbanovák 0/0/04 --
FF:LJ452Letní škola klasických studií I. Radováz 0/0/03 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák 0/0/04 --
FF:LJMedC05Četba Tacita D. Urbanováz 0/0/0- --
FF:REMgr12Dějiny Byzance K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:RLB112Hebrejština I S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
FF:RLB113Hebrejština II S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
230 kreditů

Volitelné předměty

Uvedený výčet je pouze reprezentativní, studenti si volí předměty zcela podle vlastního uvážení z celouniverzitní nabídky (není nutné splnit konkrétní počet kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB119Kurz správného psaní pro nebohemisty H. Žižkováz 0/2/03 --
FF:DSBcB28Věda, technika a technologie starověku T. Antošovskáz 2/0/04 --
FF:DSMB26Introduction into Papyrology M. Melounovázk 2/2/05 --
FF:DSMB27 -- 0/0- --
FF:DSMB28 -- 0/0- --
FF:KSCX01Moderní čínština pro nesinology I W. Luz 0/2/04 --
FF:KSCX02Moderní čínština pro neoborové studenty II W. Luz 0/2/04 --
FF:KSCX03Moderní čínština pro nesinology III W. Luz 0/2/04 --
FF:KSCX04Moderní čínština pro neoborové studenty IV W. Luz 0/2/04 --
FF:LgJ701Praktický kurs sanskrtu I O. Šefčíkk 1/1/04 --
FF:LgJ702Praktický kurs sanskrtu II O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ703Praktický kurs sanskrtu III O. Šefčíkk 0/2/04 --
FF:LgJ704Praktický kurs sanskrtu IV O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:MED17Jazykový seminář francouzský I P. Dytrtz 1/3/05 --
FF:MED18Jazykový seminář francouzský II P. Dytrtzk 1/3/06 --
FF:MED19Jazykový seminář francouzský III P. Dytrtz 1/3/05 --
FF:MED20Jazykový seminář francouzský IV P. Dytrtzk 1/3/06 --
FF:MED23Jazykový seminář španělský I M. Maláz 1/3/05 --
FF:MED24Jazykový seminář španělský II M. Malázk 1/3/06 --
FF:MED25Jazykový seminář španělský III M. Maláz 1/3/05 --
FF:MED26Jazykový seminář španělský IV M. Malázk 1/3/06 --
FF:MED29Jazykový seminář italský I P. Tabacchiniz 1/3/05 --
FF:MED30Jazykový seminář italský II P. Tabacchinizk 1/3/06 --
FF:MED31Jazykový seminář italský III P. Tabacchiniz 1/3/05 --
FF:MED32Jazykový seminář italský IV P. Tabacchinizk 1/3/06 --
FF:MED35Jazykový seminář novořecký I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 --
FF:MED36Jazykový seminář novořecký II N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 --
FF:MED37Jazykový seminář novořecký III N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 --
FF:MED38Jazykový seminář novořecký IV N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 --
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
154 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMD01Seminář k magisterské diplomové práci I J. Bednaříkováz 0/2/010 3P
FF:DSMD02Seminář k magisterské diplomové práci II J. Bednaříkováz 0/2/010 4P
FF:DSMDiplMagisterská diplomová práce J. Bednaříkováz 0/0/0- 4-
20 kreditů