MED18 Jazykový seminář francouzský II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/3/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Veronika Nekudová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 C32, Čt 14:00–15:40 A24
Předpoklady
MED17 Jazykový seminář FJ I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je zprostředkovat základní znalost francouzského jazyka ve všech jazykových kompetencích (A1-A2 SERR).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět větám a běžným výrazům, které se ho bezprostředně týkají (např. osobní informace, nakupování, místopis);
- číst jednoduché texty a orientovat se např. v jídelních lístcích nebo pozvánkách;
- psát jednoduché dopisy o své osobě;
- komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.
Osnova
 • 1. Popis směru, cesty (Unité 7).
 • 2. Orientace v prostoru; příroda.
 • 3. Vyjádření zákazu (Unité 8).
 • 4. Vyjádření rady; zámořská Francie.
 • 5. Popis místa (Unité 9).
 • 6. Orientace v čase; Evropská unie.
 • 7. Vyprávění v minulosti (Unité 10).
 • 8. Vyjádření intenzity a množství; frankofonie.
 • 9. Srovnávání (Unité 11).
 • 10. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu; móda.
 • 11. Budoucnost, přání (Unité 12).
 • 12. Popis osoby; hudba.
 • GRAMATIKA: nepravidelná slovesa (battre, boire, conduire, courir, devoir, dire, dormir, écrire, payer, prendre, lire, mettre, partir, perdre, recevoir, tenir, vivre, voir), zvratná slovesa, imperativ, minulý čas složený (pomocné sloveso être), imparfait, budoucí čas jednoduchý (futur simple), subjonctif (úvod), stažený člen (au, du), zájmena (3.pád, en, y, neurčitá, ukazovací), řadové číslovky, zápor, předložky (místa, času, u jmen zemí).
 • Průběžně cvičení DELF A1/A2.
Literatura
  povinná literatura
 • HIRSCHSPRUNG, Nathalie, Anaïs MATER, Émilie MATHIEU-BENOÎT, Nelly MOUS a Tony TRICOT. Cosmopolite 1 : méthode de français A1. Vanves: Hachette, français langue étrangère, 2017. 127 stran. ISBN 9782014015980. info
  doporučená literatura
 • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
 • AKYÜZ, Anne. Les exercices de grammaire : niveau A1 : [avec corrigés]. Paris: Hachette, 2005. 222 s. ISBN 9782011554321. info
 • Gramatika současné francouzštiny. 1. vyd. V Brně: Lingea, 2011. 207 s. ISBN 9788087471357. info
 • Francouzsko-český, česko-francouzský velký slovník : [--nejen pro překladatele]. 2. vyd. V Brně: Lingea, 2011. 1471 s. ISBN 9788087471319. info
Výukové metody
Ve výuce budou využity všechny základní postupy CLT metody (Comunicative Language Teaching): individuální, párová, skupinová cvičení (konverzace, dril, procvičování). Poslech. Domácí úkoly rozšířené o e-learning.
Metody hodnocení
ZKOUŠKA
I. PÍSEMNÝ TEST (část gramatická, lexikální, překladová), min. 70% úspěšnost.
II. ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY prověří schopnost samostatného mluveného projevu a schopnost reagovat na otázky.
Podmínkou k udělení známky je odevzdání 6 překladů a 3 slohových prací zadaných během semestru (viz studijní materiály v Elfu) do stanoveného termínu.
Povinná účast alespoň na 14 seminářích během semestru (výuka probíhá dvakrát týdně).
Navazující předměty
Informace učitele
Neoboroví studenti mohou zvolit ukončení kolokviem. Obsah zkoušky je stejný (písemná, ústní část), ale student nedostává známku, a hodnocení zkoušky se tak nezapočítává do studijního průměru.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti mediteránních studií volí ukončení zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Nemohou zapisovat studenti oboru francouzština.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/MED18