MED18 Přípravný jazykový seminář francouzský II

Filozofická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Černíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MED18/01: Pá 8:20–9:55 A43 stara, V. Černíková
MED18/02: Pá 10:00–11:35 A43 stara, V. Černíková
Předpoklady
MED17 Přípravný seminář FJ I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přípravného semináře je zprostředkovat základní znalost francouzského jazyka.
Osnova
 • A. FONETIKA A FONOLOGIE: Výslovnost francouzských "e", koncových hlásek, pravidla vázání.
 • B. MORFOLOGIE:
 • I. SUBSTANTIVA a ADJEKTIVA: Mužský a ženská rod, tvoření ženského rodu u adjektv, pozice adjektiva. Nepravidelné tvoření plurálu. Stupňování adjektiv.
 • II. DETERMINANTY:použití členu po záporu, stahování členu s předložkou.
 • III. ZÁJMENA: osobní nesamostatná, ukazovací, vztažná a tázací. Zájmenná příslovce "en, y".
 • IV. SLOVESA: časování sloves 3. třídy, rozkazovací způsob, časování základních nepravidelných sloves. Passé composé zvratných sloves. Slovesné vazby u některých sloves. Imperfektum, subjunktiv.
 • V. ČÍSLOVKY 1-1000. Číslovky řadové, datum.
 • C. SYNTAX:
 • I. postavení příslovečného určení.
 • II. slovosled v passé composé.
 • III. postavení zájmen v oznamovací větě a v rozkazu.
 • D. V oblasti slovní zásoby se kurz soustředí na následující témata:
 • I. Seznamování.
 • II. Geografická situace Francie, cestování. Paříž.
 • III. Popis obrázku.
 • IV. V hotelu, v restauraci.
 • V. Telefonování, domlouvání schůzky.
 • VI. Dopis. Pozvání a odpověď na pozvání.
 • V. Nepříjemné příhody a nehody.
 • VI. Aktivity během víkendu, denní harmonogram. Každodenní povinnosti.
 • VII. Jules Verne, cestování. Cestování vlakem, na nádraží.
 • VIII. Na návštěvě. Komplimenty. Večeře v rodině.
 • IX. Nákupy a všední starosti.
 • X. Francouzi u stolu. Jídlo a pití.
 • XI. Nevolnost a nemoci.
 • XII. Popis cesty.
Literatura
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. 2. vyd. Voznice: LEDA, 1998. 463 s. ISBN 8085927071. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Voznice: LEDA, 1997. 1 zvuková. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Praha: LEDA, 1997. 1 zvuková. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzská konverzace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 8004236391. info
Výukové metody
Ve výuce budou využity všechny základní postupy CLT metody (Comunicative Language Teaching): individuální, párová, skupinová cvičení (konverzace, vzájemné zkoušení, dril, procvičování). Poslech (audionahrávky). Domácí úkoly rozšířené o e-learning. 90% výuky probíhá ve francouzštině.
Metody hodnocení
ZKOUŠKA - I. Písemný test ověřující znalost probrané gramatiky, slovní zásoby a schopnost koncipovat krátký text (dopis, popis cesty, obrázku, atd.). II. V ústní části se prověří schopnost reagovat na otázky a na dané situace, jež budou vycházet z témat probíraných během semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.