Mare nostrum, nostra res – Středomoří, náš svět v malém.

Představení studijního programu

„Mediteránní“ znamená středozemní. Mediteránní prostor zahrnuje Středozemní moře a přiléhající státy. Během studia se budete zabývat kulturami, které působily ve Středomoří v Evropě, Asii i Africe. Seznámíte se s dějinami a literaturou středomořských kultur a budete se učit hledat jejich vzájemné souvislosti.

Protože bránou k poznání kultury je její jazyk, budete intenzivně studovat dva středomořské jazyky, ve dvouoborovém studiu pak jeden. Můžete si vybrat, zda budete studovat francouzštinu, italštinu, španělštinu, novořečtinu nebo arabštinu. Při poznávání dané kultury navazuje na jazyk přirozeně její literatura. Budete proto číst řadu literárních textů a učit se jejich interpretaci a budete schopni o literatuře přemýšlet, mluvit i psát. Vedle jazykového a literárního studia se můžete zaměřit na historii, filozofii, náboženství či moderní reálie dané oblasti.

Jazykové znalosti můžete zúročit a dále rozvíjet na zahraničních studijních pobytech v rámci programu Erasmus+ i krátkodobých stipendijních pobytech. Přijíždějí k nám výjimečné osobnosti (vědecké i literární) z České republiky i ze zahraničí, můžete se účastnit jejich přednášek.

Když se v rámci studia zapojíte do aktivit Studentského spolku Ústavu klasických studií, zahrajete si divadlo nebo poměříte své fyzické síly s antickými atlety a vojáky. Každé jaro můžete také vyjet se spolužáky z celé katedry na Studijní soustřední ÚKS.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás Středomoří? Chcete poznat kultury, jejichž břehy omývá Středozemní moře, jejich dějiny a literaturu?

 • Baví vás hledat hlubší souvislosti mezi Evropou, Asií a Afrikou?

 • Chcete se naučit cizí jazyky? A jste připraveni nechat si je „vlézt pod kůži“?

 • Rádi čtete? Pustíte se s námi do dobrodružství literární interpretace?

 • Rádi se rozhodujete samostatně? Chcete si přizpůsobit výběr předmětů svým představám?

Odpovídáte ano? Máte odvahu? Podejte si přihlášku, těšíme se na vás!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Mediteránní studia jsou komplexně koncipovaný bakalářský studijní program, jehož cílem je nabídnout v ucelené podobě jazykové, literární a historické poznatky jednotlivých filologických studijních programů, které se svou působností vztahují ke středomořskému kulturnímu prostoru.

  Student tohoto svou povahou interdisciplinárního studia je systematicky vzděláván v literární historii všech významných kultur, které působily v prostoru Středomoří jako styčného bodu evropského, asijského a afrického kontinentu. Povinná četba a teoreticky ukotvená interpretace nejvýznamnějších literárních památek Středomoří si klade za cíl vést studenta k rozpoznávání vzájemného prolínání a ovlivňování jednotlivých kultur.

  Student je dále soustavně vzděláván v tzv. mediteránních jazycích: dle typu studijního programu vybírá jeden či dva z dále uvedených jazyků (románský jazyk: konkrétně francouzština, italština nebo španělština / novořečtina / arabština; předchozí znalost jazyků není vyžadována). Tyto jazyky mu na jedné straně otevírají přístup k moderní odborné literatuře, na straně druhé mu umožňují za podpory základů klasických jazyků antického Středomoří odkrývat kořeny evropské civilizace a její další vývoj ve vztahu k ostatním kulturám středomořského regionu až do současnosti.

  Podle své vlastní volby se může seznámit také s nejvýznamnějšími památkami dějin filozofie, umění a architektury, včetně jejich vlivu na další uměleckou tvorbu Středomoří, nebo si rozšířit filologické vzdělání z nabídky jazykově, literárně i historicky orientovaných kurzů.

  Toto studium je vhodným studiem pro absolventy gymnázií i středních či vyšších středních škol humanitního či ekonomického zaměření. Je vhodným komplementárním studiem pro studenty jednotlivých, zejména románských filologií, a pro studenty dalších s regionem souvisejících studijních programů (geografie, ekonomie, mezinárodní vztahy).

  V rámci bakalářských studijních programů nabízených v České republice je studijní program Mediteránní studia svým filologicko-areálovým zaměřením jedinečný.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • přehledně popsat dějiny antické literatury, latinské středověké a byzantské literatury a moderních literatur (novořecké, románských), charakterizovat jejich vzájemné vazby a interpretovat zásadní literární díla;
  • aplikovat základní pojmy literárněvědné a jazykovědné odborné terminologie;
  • porozumět hlavním myšlenkám spisovné mluvené i psané informace v románském a/nebo novořeckém a/nebo arabském jazyce (MSA) týkající se běžných témat (B1 SERR / pro arabský jazyk A2 SERR);
  • komunikovat v běžných životních situacích, volně diskutovat o známých tématech a napsat jednoduchý souvislý text v románském a/nebo novořeckém jazyce a/nebo arabském jazyce (A2/B1 SERR);
  • vymezit mediteránní prostor z geografického i kulturně-historického hlediska a identifikovat jeho sjednocující a diferencující prvky;
  • stručně popsat dějinný vývoj Středomoří od antiky po současnost;
  • samostatně vyhledávat informace a bibliografii týkající se oboru v českém i cizím jazyce a takto získané poznatky využít při psaní vlastních odborných textů kratšího rozsahu.
 • Uplatnění absolventa

  Vaše možnosti uplatnění po absolvování studia se odvíjejí od vašeho zaměření během studia — především výběru jazyků a případné kombinace v rámci dvouoborového studia — a úsilí, které jste do studia investovali.

  V průběhu studia vás připravíme pro nejrůznější pozice, které vyžadují praktickou znalost více cizích jazyků, kontextové chápání problémů, kultivovaný písemný a mluvený projev a také práci s informacemi. Tím vám zároveň umožníme reagovat pružně na změny struktury pracovního trhu.

  Vše, co vás naučíme, vás vybaví např. pro práci v kulturních institucích, v odborech státní správy a v médiích. Uplatníte se také v soukromém sektoru, například v cestovním ruchu a nadnárodních firmách.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V rámci studia programu Mediteránní studia není praxe povinná.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Doporučený rozsah pro bakalářskou diplomovou práci je minimálně 70 000 znaků včetně poznámkového aparátu a obsahu. Do rozsahu se nezapočítává seznam literatury, titulní strana a čestné prohlášení. O započítání příloh rozhoduje vedoucí práce.

  Formální požadavky ustanovené Ústavem klasických studií jsou k dispozici na stránkách ústavu:

  http://classics.phil.muni.cz/studium/pro-studenty

  Ostatní formální požadavky ustanovené Filozofickou fakultou jsou k dispozici na dokumentovém serveru FF MU: https://is.muni.cz/auth/do/phil/uredni_deska/predpisyFFMU/smernice/

  Vypracováním diplomové práce a jejím obhájením student prokazuje schopnost pracovat s primární literaturou a orientovat se v sekundární literatuře v rámci oboru, tedy že je schopen:

  - kriticky zhodnotit odborné texty,

  - analyzovat primární text,

  - prezentovat výsledky relevantní k cílům a tématu práce.

  Témata prací vztahující se k mediteránnímu prostoru student volí po dohodě s vedoucím práce, případně vybírá z Rozpisu témat: https://is.muni.cz/go/rozpisyMED

 • Návaznost na další studijní programy

  Už teď přemýšlíte, jaké budete mít možnosti po absolvování studia? Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu.

  Druhou možností je zvolit navazující magisterské studium jiného filologického studijního programu nebo humanitního studijního programu dle vašeho zaměření.

 • Další informace
  Předešlá znalost novořečtiny, románských jazyků ani arabštiny není vyžadována.

  Další informace ke studijnímu programu na na Facebooku ÚKS https://www.facebook.com/uksbrno/ a přímo na ÚKS http://classics.phil.muni.cz/o-nas/kontakt.

Základní údaje

Zkratka
B-MED_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

67
počet aktivních studentů
13
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje