Mare nostrum, nostra res – Středomoří, náš svět v malém.

Cíle studijního programu

Mediteránní studia jsou dvouletým navazujícím magisterským programem, jehož cílem je prohloubit znalost literárního dědictví středomořského prostoru, a umožnit tak studentům postihnout kořeny evropské civilizace ve Středomoří. Studijní program vychází z antického kulturního odkazu, sleduje jeho další osud a rozvoj především na evropském území Římské říše (a jejích nástupců), podstatně se však také věnuje arabským vlivům ve Středomoří. Studium tohoto programu tak vytváří předpoklady k pochopení kontinuity mezi starověkem, raným středověkem a dalším vývojem středozemní oblasti s přesahy do moderní doby.

Studenti získávají důkladný vhled do nejvýznamnějších literárních teorií, které využijí při interpretaci konkrétních literárních textů. V rámci dalších povinných a vybraných povinně volitelných předmětů se studenti zaměřují na novořecký, románský (francouzský, italský, španělský) nebo arabský jazyk a příslušnou literaturu. Dle typu studia studují jeden hlavní jazyk a literaturu, či jeden hlavní a jeden vedlejší.

Důraz je kladen na schopnost samostatné komplexní analýzy literárního textu, na soustavné prohlubování kulturněhistorických znalostí, které studentům umožní nacházet a interpretovat širší literární a historické souvislosti, a na osvojení pokročilých jazykových kompetencí ve vybraném mediteránním jazyce.

Program je určen absolventům bakalářského studia se zájmem o areálové filologicko-literární studium.

V rámci magisterských programů nabízených v České republice je program Mediteránní studia svou koncepcí a zaměřením jedinečný.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Mediteránní studia jsou dvouletým navazujícím magisterským programem, jehož cílem je prohloubit znalost literárního dědictví středomořského prostoru, a umožnit tak studentům postihnout kořeny evropské civilizace ve Středomoří. Studijní program vychází z antického kulturního odkazu, sleduje jeho další osud a rozvoj především na evropském území Římské říše (a jejích nástupců), podstatně se však také věnuje arabským vlivům ve Středomoří. Studium tohoto programu tak vytváří předpoklady k pochopení kontinuity mezi starověkem, raným středověkem a dalším vývojem středozemní oblasti s přesahy do moderní doby.

  Studenti získávají důkladný vhled do nejvýznamnějších literárních teorií, které využijí při interpretaci konkrétních literárních textů. V rámci dalších povinných a vybraných povinně volitelných předmětů se studenti zaměřují na novořecký, románský (francouzský, italský, španělský) nebo arabský jazyk a příslušnou literaturu. Dle typu studia studují jeden hlavní jazyk a literaturu, či jeden hlavní a jeden vedlejší.

  Důraz je kladen na schopnost samostatné komplexní analýzy literárního textu, na soustavné prohlubování kulturněhistorických znalostí, které studentům umožní nacházet a interpretovat širší literární a historické souvislosti, a na osvojení pokročilých jazykových kompetencí ve vybraném mediteránním jazyce.

  Program je určen absolventům bakalářského studia se zájmem o areálové filologicko-literární studium.

  V rámci magisterských programů nabízených v České republice je program Mediteránní studia svou koncepcí a zaměřením jedinečný.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit východiska vybraných literárních teorií a aplikovat rozebírané interpretační metody při analýze textu;
  • podrobně popsat literární dějiny vybraných oblastí (novořecké, románské, arabské) a zařadit je do vzájemných souvislostí;
  • samostatně analyzovat a komplexně zhodnotit konkrétní literární díla v původních jazycích a/nebo překladech;
  • charakterizovat hlouběji a v širším kulturním a historickém kontextu vztah kontinuity mezi antickou a středověkou, zejména literární kulturou;
  • vysvětlit základní náboženské pojmy z islámu, stručně popsat dějiny arabských zemí a porozumět specifikům v hodnotové orientaci kultur arabsky mluvících zemí;
  • porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat v románském nebo novořeckém nebo arabském jazyce (B2 SERR/B1 SERR pro arabštinu);
  • napsat podrobný text na širokou škálu témat v románském nebo novořeckém jazyce (B2 SERF), anebo napsat jednoduchý souvislý text na známá témata v arabském jazyce (B1 SERR);
  • plynule komunikovat v románském nebo novořeckém jazyce na aktuální téma (B2 SERR), anebo komunikovat v běžných situacích v arabském jazyce (B1 SERR);
  • samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací;
  • vytvořit delší vnitřně strukturovaný text o odborných tématech a kultivovaně zformulovat nabyté odborné poznatky.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi magisterského studijního programu najdou uplatnění na postech odpovídajících magisterskému stupni vzdělání v knihovnách, muzeích, informačních a vzdělávacích centrech, kulturních nadacích, s ohledem na prakticky orientovanou jazykovou znalost také v kulturně-zahraničních odborech a referátech různých složek administrativy či v oblasti médií. Díky jazykové vybavenosti a znalosti kulturních specifik dané oblasti se mohou uplatnit také v tržním sektoru, např. v cestovním ruchu nebo jako zprostředkovatel obchodních, ale i jiných kontaktů se Středomořím.

  Možné uplatnění absolventů se může lišit s ohledem na studovaný jazyk v rámci studijního programu a také podle typu programu.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Doporučený rozsah pro magisterskou diplomovou práci je minimálně 140 000 znaků včetně poznámkového aparátu, obsahu a cizojazyčného resumé. Do rozsahu se nezapočítává seznam literatury, titulní strana a čestné prohlášení. O započítání příloh rozhoduje vedoucí práce.

  Formální požadavky ustanovené Ústavem klasických studií jsou k dispozici na stránkách ústavu:

  http://classics.phil.muni.cz/studium/pro-studenty

  Ostatní formální požadavky ustanovené Filozofickou fakultou jsou k dispozici na dokumentovém serveru FF MU: https://is.muni.cz/auth/do/phil/uredni_deska/predpisyFFMU/smernice/

  Zpracováním diplomové práce v náležité formě student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby diplomové práce se hodnotí úroveň prezentace a schopnost argumentovat v návaznosti na posudky vedoucího a oponenta.

  Témata prací vztahující se k mediteránnímu prostoru student volí po dohodě s vedoucím práce, případně vybírá z Rozpisu témat:

  https://is.muni.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1421;obdobi=6944;sorter=vedouci;balik=226961;omezeni=vse_aktualni

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent navazujícího magisterského programu Mediteránní studia může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím doktorském studiu odpovídajícím jeho zaměření.

 • Další informace
  Výuku novořečtiny a arabštiny zajišťuje Ústav klasických studií, výuka románských jazyků probíhá společně se studenty bakalářského programu na Ústavu románských jazyků a literatur.

  Další informace ke studijnímu programu na na Facebooku ÚKS https://www.facebook.com/uksbrno/ a přímo na ÚKS http://classics.phil.muni.cz/o-nas/kontakt.

Základní údaje

Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština
Akreditace do
17. 9. 2024

Filozofická fakulta
Program zajišťuje