Poznáním k porozumění a mezinárodní kooperaci.

Představení studijního programu

Chcete poznat jazyk a kulturu největší a jedné z nejzajímavějších zemí světa? Ruská studia vám poskytnou potřebné znalosti a dovednosti, které uplatníte v profesích, kde je nutná znalost ruského jazyka a orientace v ruském kulturním prostředí.

Systematická jazyková příprava vás povede ke schopnosti kultivovaného písemného i ústního projevu v ruském jazyce. Pod vedením vysoce kvalifikovaných odborníků a rodilých mluvčích se naučíte nejen rozumět ruským textům obecné povahy, ale také je vytvářet, překládat a tlumočit. Seznámíte se s ruskou kulturou, literaturou a historií v rozsahu, který vám umožní interpretovat ruskou kulturní produkci i konání. Dále porozumíte hodnotovému vybavení příslušníků ruského etnika vzhledem ke společenským a historickým souvislostem.

V rámci specializace Ruská kulturní studia se naučíte nahlížet ruský jazyk a literaturu poučeným pohledem lingvistů a literárních vědců a získáte přehled o ruské literatuře a kultuře. Osvojíte si umění a schopnost o těchto tématech na základě vlastní četby a studia diskutovat a psát. Pokud si vyberete specializaci Ruština pro společenskou praxi, budete připravováni tak, abyste byli schopni samostatného plnění běžných úkolů ve firmách. Budete tak schopni vést s ruskými partnery i klientelou obchodní jednání či jinou profesní komunikaci. Součástí specializace jsou kurzy zaměřené na ekonomii, právo a dovednosti v užívání výpočetní techniky.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Chcete se naučit bez obtíží komunikovat v ruštině?

 • Chcete cestovat od Kavkazu a Černého a Bílého moře až po vlny Tichého oceánu a zemi věčného ledu? Rozumět jazyku obyvatel největší země světa, umět s nimi debatovat, a poznávat tak jejich názory a způsob života?

 • Baví vás číst, toužíte porozumět textům různé povahy a chcete se naučit je zasvěceně interpretovat?

 • Chcete obchodovat s jednou šestinou světa a podílet se na úspěchu našeho exportu?

Souhlasně přikyvujete u všech bodů? Pak si podejte přihlášku!

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2021

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  V roce 2021 proběhnou všechny přijímací zkoušky v režimu online.

  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

  Studium v programu Ruská studia předpokládá minimální vstupní znalost ruského jazyka na úrovni A2 (SERR) (středoškolská učebnice ruštiny Raduga 1-2 nebo Klass 1-2, případně učebnice Nekolová, V.: Ruština nejen pro samouky - v rozsahu minimálně prvních 12 lekcí).

  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1.11. do 28.2. Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Aktuální informace najdete zde

  Oborová zkouška

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě:
  1. účasti v celorepublikovém kole Konverzační soutěže v ruském jazyce či soutěže Ars poetica – Puškinův památník
  2. předložení certifikátu o jazykové úrovni B1 a vyšší
  3. prospěchu ze čtyř profilových předmětů stanovených fakultou: anglický jazyk, český (slovenský) jazyk, ruský jazyk a čtvrtého předmětu dle vlastního výběru uchazeče.

  Vyhledejte si přesné podmínky prominutí přijímací zkoušky zde. Úředně ověřené podklady pro prominutí zkoušky vkládejte spolu s vyplněnou Žádostí o prominutí přijímací zkoušky, kterou najdete zde, přímo do e-přihlášky nejpozději do 28.2.

Studium

 • Cíle

  Studium programu Ruská studia se zaměřuje na získání všestranné jazykové (pasivní i aktivní) a mimojazykové kompetence a znalosti ruštiny a ruského kulturního a společenského prostoru. Studium vybaví posluchače znalostmi a schopnostmi nezbytnými pro budoucí povolání a/nebo pro vzdělávání v navazujícím programu. Systematická jazyková (praktická i teoretická) příprava vede studenty ke schopnosti kultivovaného písemného i ústního projevu v ruském jazyce. Absolvent má velmi dobré praktické znalosti jazyka (výstupní jazyková kompetence: B2), je schopen jeho teoretické reflexe a vládne základními dovednostmi nezbytnými pro překládání a tlumočení textů obecné povahy. Studenti se seznámí s ruskou kulturou, literaturou a historií v takovém rozsahu, aby byli schopni poučeně interpretovat ruskou kulturní produkci i konání a hodnotové vybavení příslušníků ruského etnika vzhledem ke společenským a historickým souvislostem.

  Nabyté znalosti a schopnosti mohou zájemci dále prohloubit studiem jedné ze specializací. V rámci specializace Ruská kulturní studia si posluchači osvojí terminologii a základní metodologické přístupy lingvistiky a literární vědy. Dále student získá přehled o ruské literatuře, kultuře a umění a schopnost o těchto tématech na základě vlastní četby a studia diskutovat a psát. V jazykovědných i literárněvědných disciplínách je přitom tradičně kladen důraz na srovnávací rusko-český přístup. Posluchači specializace Ruština pro společenskou praxi jsou školeni tak, aby byli schopni samostatného plnění řady běžných úkolů ve firmách, vedení obchodního jednání po telefonu, písemně i osobně v cizím jazyce a aby zvládli jednání s cizinci a jednodušší úkony spojené s tlumočením a překládáním, vycházejíce z kvalitní znalosti ruských tradic, kulturního prostředí, zvyklostí a mentality. Kromě filologických disciplín posluchači získají základní poznatky z oblasti ekonomiky, práva a rozšířené dovednosti v užívání výpočetní techniky.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • užívat praktický ruský jazyk (mluvený i psaný) na úrovni B2;
  • jednoduchého tlumočení do mateřského jazyka v běžných komunikačních situacích;
  • překládat běžné psané texty z ruštiny do češtiny (pasivní překlad) a efektivně a poučeně přitom využívat dostupné jazykové pomůcky, nástroje a informační zdroje;
  • porozumět ruským psaným i mluveným textům z různých žánrových, stylových a tematických oblastí a argumentovaně je interpretovat;
  • charakterizovat hlavní etapy ruského kulturního, literární a historického vývoje a zasadit je do širších evropských souvislostí;
  • poučeně interpretovat ruskou kulturní produkci, konání a hodnotovou orientaci příslušníků ruského etnika vzhledem ke společenským a historickým souvislostem;
  • v základních obrysech vysvětlit, jak funguje jazyk či literární text (specializace Ruská kulturní studia);
  • vést v ruštině obchodní jednání a korespondenci, připravit propagační materiály v ruštině, překládat základní obchodní, úřední a právní dokumenty (specializace Ruština pro společenskou praxi).
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent či absolventka ruských studií budete ovládat ruský jazyk na úrovni B2. Budete tedy moci překládat a v jednodušších situacích i tlumočit. Zároveň se budete orientovat v hlavních etapách ruského kulturního, literárního a historického vývoje a díky tomu budete moci interpretovat ruskou kulturní produkci, konání a hodnotovou orientaci příslušníků ruského etnika.

  Uplatnění naleznete v profesích a činnostech, u kterých je nezbytná znalost ruského jazyka a ruského kulturního prostředí. Například v kulturních institucích, v oblasti cestovního ruchu či ve veřejné správě, v médiích a odborné práci v redakcích nebo na úrovni nižšího a středního firemního managementu. Dále v ekonomických útvarech obchodních i výrobních společností, v administrativních funkcích i v překládání odborných a uměleckých textů a tlumočení běžné komunikace. Výběrem jedné ze specializací se budete moci soustředit na oblast ruské kultury nebo na uplatnění ruštiny ve společenské a obchodní sféře.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia můžete vylepšit své jazykové dovednosti na stážích na některé z partnerských univerzit v Ruské federaci nebo vyzkoušet jiný zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus+. Čekají vás přednášky vynikajících českých a zahraničních odborníků a jazyková výuka vedená rodilými mluvčími. Součástí specializace Ruština pro společenskou praxi je povinná šestitýdenní praxe ve firmách a obchodních společnostech, během níž budete moci uplatnit nabyté znalosti a dovednosti.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah bakalářské práce je 70 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a cizojazyčného resumé. Práce může být napsána v jazyce českém nebo ruském. Tématem práce může být široce pojatá problematika jazykovědná, literárněvědná, kulturně-historická nebo areálová. Témata diplomových prací vypisují průběžně vyučující oboru prostřednictvím příslušné aplikace v IS. Téma práce může vyučujícímu navrhnout sám diplomant. V bakalářské práci řeší studenti pod vedením školitele odborný problém a měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadaný problém, a to na odborné úrovni odpovídající obsahové a předmětové struktuře studijního programu. Další informace ke státní závěrečné zkoušce a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny na webových stránkách Ústavu slavistiky http://slavistika.phil.muni.cz/studium.

 • Návaznost na další studijní programy

  Ve studiu můžete pokračovat buďto v přímém navazujícím magisterském programu anebo můžete zvolit magisterské studium jiného humanitního studijního programu.

Základní údaje

Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

70
odhadovaný počet přijatých
63
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu