Cíle studijního programu

Doktorské studium oboru Anglická jazykověda rozvíjí znalosti studentů v lingvistických disciplinách a připravuje studenty na samostatnou výzkumnou činnost zejména v oborech pragmatika, sociolingvistika, stylistika, funkční syntax, fonologie a translatologie. Student získá přehled o metodách jazykovědného výzkumu, které pak aplikuje při zpracování disertační práce.

Základní modul tohoto programu, zaměřený převážně na oblast tradiční teoretické lingvistiky, je obohacen o dvě specializace: 1. Překladatelství angličtiny a češtiny a 2. Experimentální a aplikovaná lingvistika. Obě specializace nabízejí studentům hlubší zaměření na specifické otázky v oblasti translatologie a v oblasti experimentálního a aplikovaného výzkumu jazyka, zejména výzkumu v oblasti korpusové lingvistiky, akvizice jazyka a eye-trackingu.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín podání přihlášek: 1. leden – 30.duben 2021.

  Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 25. května 2021.

  Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti (pokud existuje);
  • projekt disertační práce v anglickém jazyce (rozsah 5 stran včetně bibliografie, s uvedením literatury a materiálu, který chce uchazeč zkoumat);
  • kopie magisterské diplomové práce v angličtině včetně posudků; pokud uchazeč nepsal magisterskou diplomovou práci v angličtině, může odevzdat kopii jiného delšího akademického textu (bakalářské práce včetně posudků, článku, eseje apod.).

   Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat elektronicky na Katedru anglistiky a amerikanistiky (hanzalek@phil.muni.cz) a v kopii také na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení (prijimaci.rizeni@phil.muni.cz). Závěrečné práce, které jsou v IS MU, není třeba posílat.

   Požadavky k přijímací zkoušce:

   Uchazeč si k ústní zkoušce nastuduje Pražskou školu jazykovědnou (1 kniha dle vlastního výběru) a měl by prokázat základní vědomosti z obecné a teoretické lingvistiky. Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce a proběhne distanční formou.

   Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  • kvalita a proveditelnost projektu;
  • orientace uchazeče v lingvistice, zejména v oboru, v němž je disertace naplánována;
  • znalost vývoje Pražské jazykovědné školy

Studium

 • Cíle

  Doktorské studium oboru Anglická jazykověda rozvíjí znalosti studentů v lingvistických disciplinách a připravuje studenty na samostatnou výzkumnou činnost zejména v oborech pragmatika, sociolingvistika, stylistika, funkční syntax, fonologie a translatologie. Student získá přehled o metodách jazykovědného výzkumu, které pak aplikuje při zpracování disertační práce.

  Základní modul tohoto programu, zaměřený převážně na oblast tradiční teoretické lingvistiky, je obohacen o dvě specializace: 1. Překladatelství angličtiny a češtiny a 2. Experimentální a aplikovaná lingvistika. Obě specializace nabízejí studentům hlubší zaměření na specifické otázky v oblasti translatologie a v oblasti experimentálního a aplikovaného výzkumu jazyka, zejména výzkumu v oblasti korpusové lingvistiky, akvizice jazyka a eye-trackingu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně provádět jazykovědný výzkum
  • vykonávat funkce vyžadující schopnost samostatného kritického myšlení a komunikace v akademické angličtině
  • překládat odborné texty z jazykovědné oblasti a dalších humanitních oborů
  • prezentovat výsledky výzkumu na odborných fórech
  • vést odborné semináře a workshopy pro mladé vědce
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského oboru Anglická jazykověda najdou uplatnění na pozicích humanitního zaměření, které vyžadují schopnost samostatného kritického myšlení a prezentace širokého okruhu jazykovědných a společenských témat. Uplatňují se jako pracovníci výzkumných organizací, vysokoškolští pedagogové, redaktoři, překladatelé i vedoucí pracovníci humanitně orientovaných společností.

 • Praxe

  V programu není praxe vyžadována, kromě praxe, kterou studenti získávají při participaci na odborné činnosti katedry.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce má prokázat studentovu schopnost samostatné vědecké práce a musí obsahovat původní vědecké myšlenky. Předkládá se výtisk disertační práce ve dvou vyhotoveních, svázaný do pevných desek, ve formě rukopisu na bílém papíře formátu A4 s očíslovanými stranami, v minimálním rozsahu 180 000 znaků.

Základní údaje

Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
odhadovaný počet přijatých
21
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje