FF FDAJpSLI Experimentální a aplikovaná lingvistika
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-AJ_ Anglická jazykověda

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška v programu Anglická jazykověda se specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika se zaměřuje na tři hlavní oblasti:
- vybraná témata buď z moderní, nebo historické lingvistiky (student má možnost si vybrat)
- význam Pražské školy pro rozvoj lingvistického výzkumu
- vybraná témata z experimentální a aplikované lingvistiky se zaměřením na oblast výzkumu doktoranda
Zkouška je zaměřena na oblast experimentální a aplikované lingvistiky, zejména na témata z oboru korpusové lingvistiky, psycholingvistiky a na oblast jazykové akvizice. Kladeny jsou i otázky týkající se metodologie experimentálního a aplikovaného výzkumu.
Obhajoba následuje po doktorské zkoušce ve stejný den nebo v pozdějším termínu dle doporučení školitele. Během obhajoby doktorand prezentuje východiska a závěry své disertace a odpovídá na dotazy uvedené v posudcích oponentů a dotazy zkušební komise.

Studijní a výzkumné povinnosti

Klíčové součásti studijních povinností jsou provázány s přípravou a zpracováním disertační práce, která představuje ucelenou odbornou publikaci vycházející z originálního výzkumu. Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu a zahrnují kromě absolvování doktorských kurzů také vlastní tvůrčí činnost a její prezentaci a pedagogickou praxi ve formě výuky několika kurzů zejména v bakalářských studijních programech. Pedagogická praxe je plánována na prvních 5 až 6 semestrů studia.
Během studia student musí absolvovat všechny níže uvedené povinné předměty v celkové hodnotě 150 kreditů:
AJ32020 Filozofie jazyka
AJ32030 Odborná přednáška v angličtině I
AJ32031 Odborná publikace v angličtině I
AJ32034 Odborná přednáška v češtině
AJ32041 Historická lingvistika
AJ32042 Moderní lingvistika
AJ32055 Metodologie vědecké práce
AJ32061 - AJ32068 Semináře k disertační práci I - VIII
AJ32070 Zahraniční stáž I (1 měsíc - 6 týdnů)
AJ32350 Doktorská zkouška
AJ38000 Teze disertační práce
AJ39000 Disertační práce
Cizí jazyk (kód dle výběru konkrétního předmětu – jazyka)
Publikací se rozumí zveřejnění výsledků výzkumu v recenzovaném akademickém časopise nepredátorského typu. Účastí na konferencích se rozumí účast na domácí či zahraniční konferenci pořádané na půdě univerzity, a to s vlastním příspěvkem.
Minimální rozsah zahraniční stáže u studentů je jeden měsíc. Doporučená délka stáže je jeden semestr.
Kromě těchto povinných předmětů, které jsou společné pro všechny doktorské lingvistické programy na KAA, musí studenti programu Anglická jazykověda se specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika absolvovat čtyři z níže uvedených povinných specializačních kurzů o celkové hodnotě 60 kreditů: (jeden kurz má hodnotu 15 kreditů). Tyto kurzy studenty seznamují s principy experimentálního a aplikovaného výzkumu.
AJ32059 Využití moderních technologií v humanitních vědách
AJ32075 Teorie osvojování druhého a cizího jazyka v perspektivě jazykové výuky
AJ32076 Konverzační analýza a práce se nahrávkami mezilidské interakce
CJDSL001 Korpusová lingvistika
CJDSL002 Kritická práce s daty I
PGDS00EV Etika výzkumu
Zbývajících 30 kreditů si studenti doplní z nabídky volitelných předmětů dle dohody se školitelem. Mezi volitelnými kurzy jsou studentům nabízeny i kurzy, které jsou pro studenty teoreticky zaměřeného programu Anglická jazykověda povinně volitelné.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

- A study of the acquisition of English discourse markers by Czech adolescents
- A contrastive study of the efficiency of different foreign-language teaching methods
- A study of the perception of English texts by hearing impaired persons
- An eye-tracking study of the relation between the syntactic structure of a text and its perception by readers
- An eye-tracking study of space verbalization

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32020Filozofie jazyka R. Bělohradk 0/0/010 --
FF:AJ32030Odborná přednáška v angličtině I J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32031Odborná publikace v angličtině I J. Chamonikolasováz 0/0/010 --
FF:AJ32034Odborná přednáška v češtině J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32041Historická lingvistika J. Chamonikolasovák 0/2/010 --
FF:AJ32042Moderní lingvistika L. Urbanovák 0/0/010 --
FF:AJ32055Metodologie vědecké práce J. Chovaneck 0/0/010 --
FF:AJ32061Seminář k disertační práci I J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32062Seminář k disertační práci II J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32063Seminář k disertační práci III J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32064Seminář k disertační práci IV J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32065Seminář k disertační práci V J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32066Seminář k disertační práci VI J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32067Seminář k disertační práci VII J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32068Seminář k disertační práci VIII J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32070Zahraniční stáž I J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32350Doktorská zkouška J. ChamonikolasováSDzk 0/0/0- --
FF:AJ38000Teze disertační práce J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ39000Disertační práce J. Chamonikolasováz 0/0/035 --
145 kreditů

Povinné předměty – cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32035Cizí jazyk – uznání jazykové kompetence J. Chamonikolasováz 0/0/0 uznání.5 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
25 kreditů

Povinné předměty specializační

Student si volí 4 kurzy (celkem 60 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32059Využití moderních technologií v humanitních vědách K. Holmqvistk 0/0/015 --
FF:AJ32075Teorie osvojování druhého a cizího jazyka v perspektivě jazykové výuky T. Rankink 0/0/015 --
FF:AJ32076Konverzační analýza a práce se nahrávkami mezilidské interakce F. Tůmak 0/0/015 --
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:CJDSL002Kritická práce s daty I K. Osolsobězk 0/0/015 --
FF:PGDS00EVEtika výzkumu R. Švaříčekz 2/4/015 --
90 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32033Odborná publikace v angličtině II J. Chamonikolasováz 0/2/010 --
FF:AJ32036Odborná přednáška v angličtině II J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32040Dějiny lingvistiky L. Urbanovák 0/0/015 --
FF:AJ32050Vybrané kapitoly z funkční syntaxe J. Chamonikolasovák 0/0/015 --
FF:AJ32051Vybrané kapitoly z pragmatiky a sociolingvistiky J. Chovaneck 0/0/015 --
FF:AJ32052Vybrané kapitoly ze sémantiky N. Kudrnáčovák 0/0/015 --
FF:AJ32054Vybrané kapitoly z anglické stylistiky J. Pelclovák 0/0/015 --
FF:AJ32056Vybrané kapitoly z překladu R. Kamenickák 0/0/015 --
FF:AJ32058Analýza diskurzu J. Chovaneck 0/0/015 --
FF:AJ32059Využití moderních technologií v humanitních vědách K. Holmqvistk 0/0/015 --
FF:AJ32071Metody výzkumu v translatologii R. Kamenickák 0/0/015 --
FF:AJ32072Aktuální translatologický výzkum R. Kamenickák 0/0/015 --
FF:AJ32073Zahraniční stáž II J. Chamonikolasováz 0/0/010 --
FF:AJ32074Zahraniční stáž III J. Chamonikolasováz 0/0/020 --
FF:AJ38520Textová příprava J. Chamonikolasováz 0/0/020 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS Z. Fišerzk 0/0/0 blok.10 --
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDEA10Kritická práce s daty II M. Dočekalzk 0/0/015 --
255 kreditů