Představení studijního programu

Jedná se o placený studijní program akreditovaný v angličtině.

Studijní plány

Přijímací řízení
Master's Degree Studies in English 2024/2025 - Autumn 2024
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Studium

 • Cíle

  Jedná se o placený studijní program akreditovaný v angličtině. Zájemcům, kteří hovoří česky, nabízíme neplacené studium programu Severoamerická kulturní studia.

  Obor spojuje literární a lingvistickou přípravu se širším kulturním přehledem o zemích Severní Ameriky, tedy jak oblasti anglofonní, tak hispanofonní a frankofonní, od Kanady přes Spojené státy až po Mexiko a Karibik. Obor je koncipován tak, aby studenti měli přehled vždy o dvou kulturních oblastech zároveň a byli poučeni o jejich vzájemném jazykovém, literárním a kulturním ovlivňování. Z tohoto důvodu je obor strukturován modulově.

  Povinná část studia se skládá ze společného základu, který má jednak část metodologickou – zde se posluchači seznámí se základními přístupy k problematice definování vlastní identity a identity druhého ve sledovaných oblastech a zaměří se na jejich pojetí v literatuře, kultuře a lingvistice. Na tento základ pak navazuje informativní část, která studentům na příkladu konkrétních kulturních jevů umožní lepší orientaci v anglofonním, frankofonním a hispanofonním světě. Společný základ je doplněn povinnými předměty, které si student zvolí vždy ze dvou povinných modulů v kombinaci anglofonní-frankofonní, nebo anglofonní-hispanofonní. Studium tedy nabídne porovnání anglofonních a frankofonních oblastí, nebo oblastí anglofonních a hispanofonních. Každý z těchto modulů obsahuje část lingvistickou, část literárně kulturní a tam, kde je to možné, část zaměřenou na vazby mezi danou kulturou a českým prostředím (překlady). Povinné předměty společného modulu a povinných modulů jednotlivých oblastí jsou doplněny předměty povinně volitelnými, které uvádějí do dílčí problematiky.

  Výhoda studia severoamerického prostoru spočívá v tom, že zde lze takřka modelově studovat některé vysoce aktuální problémy dnešního světa: jinakost, migraci, imigraci a kulturní a jazykové jevy spojené s integrací v místech, kde se navzájem prolínají odlišné etnické skupiny, jazyky a kultury. V tomto směru představuje Severní Amerika jakousi modelovou laboratoř jevů, kde ve zrychlené podobě probíhají procesy analogické procesům, se kterými se stále více potkávají Evropa i česká společnost.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat praktickými jazykovými a kulturními znalostmi vztahujícími se k anglofonní kultuře Severní Ameriky;
  • disponovat praktickými jazykovými a kulturními znalostmi vztahujícími se ke frankofonní nebo hispanofonní kultuře Severní Ameriky;
  • disponovat základními teoretickými nástroji umožňujícími analytický přístup ke studiu sledovaných kultur;
  • disponovat základními teoretickými nástroji umožňující analytický přístup ke studiu sledovaných jazyků;
  • komplexního porozumění jazykovým, literárním a kulturním jevům na dotyku dvou kulturních oblastí Severní Ameriky;
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent se uplatní všude tam, kde je třeba kvalitní dvojjazyčné kompetence, a tam, kde se věnuje pozornost problematice kulturních vztahů, jako je otázka jinakosti, sociálního a kulturního vyloučení, migrace a imigrace.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Semestrální praxe ve veřejné instituci či soukromé firmě zabývající se některým z aspektů severoamerického prostoru v rozsahu minimálně 15 hodin týdně. Seznam organizací, se kterými KAA a URJL spolupracuje, je zvěřejněn na webové stránce Centra severoamerických studií (http://www.phil.muni.cz/wcss/). Těmito organizacemi jsou např. dílčí knihovna American Corner při Moravské zemské knihovně, Expat Centre Brno (zřizovatel je JMK), Central European Association of Canadian Studies, která sídlí na FF MU.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah magisterské diplomové práce je 125 000 znaků včetně poznámkového aparátu, vysvětlivek a soupisu použité literatury (bez titulních stran, obsahu, poděkování a příloh). Magisterská práce má charakter samostatného empirického výzkumu. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Cílem magisterské práce je prokázat schopnost studenta kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie a nacházet odpovědi na zadanou výzkumnou otázku.

 • Návaznost na další studijní programy

  V případě splnění podmínek přijetí je možné dále pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu oborů: anglický jazyk, literatury v angličtině, románské jazyky, románské literatury, literární komparatistika.

Základní údaje

Zkratka
N-SAKSA_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
2500 €

1
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje