Poznání mateřského jazyka a literatury utváří kulturního člověka.

Cíle studijního programu

Cílem doktorského studijního programu Česká literatura je umožnit studentům získat odborné vzdělání a praktické dovednosti v oboru literárněvědná bohemistika na úrovni umožňující vstup do samostatné vědecké práce. Nabízené kursy reflektují aktuální úroveň vědeckého poznání v základních literárněvědných disciplínách (literární teorie, metodologie, historie, kritika, komparatistika…) a vedou studenta k samostatnému a invenčnímu vědeckému a kritickému myšlení. Důraz je kladen na všestranný rozvoj jeho odborných dovedností, na rozvíjení schopnosti samostatně provádět pramenný výzkum, na jehož základě bude schopen koncipovat a vytvořit vědecký text, prezentovat jej v odborné diskusi na vědeckém fóru domácím i zahraničním. V této souvislosti je kladen důraz na studentovu připravenost zapojit se svou prací do mezinárodního badatelského prostředí. Obor nabízí i prohloubení praktických dovedností, možnost vést výuku především speciálních seminářů, v nichž student může ověřit praktické využití výsledků své odborné práce a současně prohloubí své pedagogické dovednosti.

V rámci doktorského programu české literatury jazyka je možno absolvovat dva

specializační plány: 1. Zemské jazyky, 2. Intermediální a mezikulturní komunikace. Tyto plány obsahují mezioborově koncipované předměty, na

jejichž realizaci se podílejí specialisté z dalších filologických oborů

fakulty.

a) Specializace Zemské jazyky je organizována na půdorysu latino-germano-bohemistickém (je realizována Ústavem klasických studií, Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, Ústavem české literatury a Ústavem českého jazyka). Je určena zájemcům o jazykovědnou paleobohemistiku, jimž prezentuje starou češtinu v patřičném latino-germano-bohemistickém kontextu. Cílem této specializace je umožnit posluchačům komplexní literárněvědný i jazykovědný vhled do středověkého písemnictví. V rámci povinných a povinně volitelných předmětů se zabývá problémy, kterým čelí každý badatel zkoumající středověké bohemikální prameny. Důraz je kladen na teoretické a praktické stránky práce se středověkými prameny: kromě metodologie klasické i moderní textové kritiky se student seznamuje se základními editačními přístupy k rukopisným a nejstarším tištěným pramenům. Skladba povinně volitelných předmětů uvádí posluchače nejen do problematiky středověkého latinského a německého písemnictví, ale také do problematiky stavu a vývoje středověké latiny a němčiny ve středoevropském kontextu. Kromě výkladu důležitých aspektů vlastních dějin středověké latiny/němčiny a latinského/německého středověkého písemnictví je pozornost soustředěna také na dějiny daných oborů.

b) Specializace Intermediální a mezikulturní komunikace je koncipována ve spolupráci s dalšími pracovišti (anglistika, germanistika, romanistika, obecná jazykověda) a je určena zájemcům o literárněvědnou bohemistiku, s přesahy k intermediálním, adaptačním a kulturálním studiím. Jejím cílem je umožnit porozumění proměňujícímu se postavení literatury v kulturní komunikaci a v širším prostoru kulturních mechanismů. Tradiční literárněvědné studium je tedy v této specializaci dále rozvíjeno inovativními literárněteoretickými kurzy, které zohledňují problematiku vícejazyčnosti a kulturního rozhraní. Skladba předmětů osvětluje studentům soudobé teoretické koncepce a interpretační přístupy k literatuře a kultuře a seznamuje je s klíčovými metodologickými otázkami literární a kulturní historie.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studijního programu Česká literatura je umožnit studentům získat odborné vzdělání a praktické dovednosti v oboru literárněvědná bohemistika na úrovni umožňující vstup do samostatné vědecké práce. Nabízené kursy reflektují aktuální úroveň vědeckého poznání v základních literárněvědných disciplínách (literární teorie, metodologie, historie, kritika, komparatistika…) a vedou studenta k samostatnému a invenčnímu vědeckému a kritickému myšlení. Důraz je kladen na všestranný rozvoj jeho odborných dovedností, na rozvíjení schopnosti samostatně provádět pramenný výzkum, na jehož základě bude schopen koncipovat a vytvořit vědecký text, prezentovat jej v odborné diskusi na vědeckém fóru domácím i zahraničním. V této souvislosti je kladen důraz na studentovu připravenost zapojit se svou prací do mezinárodního badatelského prostředí. Obor nabízí i prohloubení praktických dovedností, možnost vést výuku především speciálních seminářů, v nichž student může ověřit praktické využití výsledků své odborné práce a současně prohloubí své pedagogické dovednosti.

  V rámci doktorského programu české literatury jazyka je možno absolvovat dva

  specializační plány: 1. Zemské jazyky, 2. Intermediální a mezikulturní komunikace. Tyto plány obsahují mezioborově koncipované předměty, na

  jejichž realizaci se podílejí specialisté z dalších filologických oborů

  fakulty.

  a) Specializace Zemské jazyky je organizována na půdorysu latino-germano-bohemistickém (je realizována Ústavem klasických studií, Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, Ústavem české literatury a Ústavem českého jazyka). Je určena zájemcům o jazykovědnou paleobohemistiku, jimž prezentuje starou češtinu v patřičném latino-germano-bohemistickém kontextu. Cílem této specializace je umožnit posluchačům komplexní literárněvědný i jazykovědný vhled do středověkého písemnictví. V rámci povinných a povinně volitelných předmětů se zabývá problémy, kterým čelí každý badatel zkoumající středověké bohemikální prameny. Důraz je kladen na teoretické a praktické stránky práce se středověkými prameny: kromě metodologie klasické i moderní textové kritiky se student seznamuje se základními editačními přístupy k rukopisným a nejstarším tištěným pramenům. Skladba povinně volitelných předmětů uvádí posluchače nejen do problematiky středověkého latinského a německého písemnictví, ale také do problematiky stavu a vývoje středověké latiny a němčiny ve středoevropském kontextu. Kromě výkladu důležitých aspektů vlastních dějin středověké latiny/němčiny a latinského/německého středověkého písemnictví je pozornost soustředěna také na dějiny daných oborů.

  b) Specializace Intermediální a mezikulturní komunikace je koncipována ve spolupráci s dalšími pracovišti (anglistika, germanistika, romanistika, obecná jazykověda) a je určena zájemcům o literárněvědnou bohemistiku, s přesahy k intermediálním, adaptačním a kulturálním studiím. Jejím cílem je umožnit porozumění proměňujícímu se postavení literatury v kulturní komunikaci a v širším prostoru kulturních mechanismů. Tradiční literárněvědné studium je tedy v této specializaci dále rozvíjeno inovativními literárněteoretickými kurzy, které zohledňují problematiku vícejazyčnosti a kulturního rozhraní. Skladba předmětů osvětluje studentům soudobé teoretické koncepce a interpretační přístupy k literatuře a kultuře a seznamuje je s klíčovými metodologickými otázkami literární a kulturní historie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyzovat a interpretovat umělecké i vědecké texty ve zvoleném teoretickém rámci;
  • samostatně stanovit vědecký problém a řešit jej s využitím spolehlivých zdrojů;
  • prezentovat výsledky svého bádání formou vystoupení na domácím i zahraničním vědeckém fóru;
  • předávat získané zkušenosti z oboru formou pedagogické činnosti;
  • absolvent specializace Zemské jazyky popsat a aplikovat textověkritické přístupy ke středověkému rukopisnému materiálu
  • absolvent specializace Zemské jazyky znát základní rysy zemských jazyků
  • absolvent specializace Zemské jazyky znát základní rysy zemských literatur
  • absolvent specializace Intermediální a mezikulturní komunikace odborně pracovat v oblasti literárněvědné bohemisticky s přesahy k intermediálním a kulturním studiím.
  • absolvent specializace Intermediální a mezikulturní komunikace bude mít souhrnný přehled o aktuálních trendech v teorii literatury a kultury
  • absolvent specializace Intermediální a mezikulturní komunikace bude mít souhrnný přehled o aktuálních metodách literární a kulturní historie
  • absolvent specializace Intermediální a mezikulturní komunikace bude umět adekvátně aplikovat modely vícejazyčného kódování postnacionálního prostoru
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent doktorského studijního programu je připraven pro vědeckou práci v oboru česká literatura. Má možnost uplatnění v akademických prostředích zabývajících se studiem nebo výukou české literatury, rovněž v oborech orientovaných obecně na literaturu a její aplikace. Může působit jako samostatný badatel a pracovník specializovaných akademických nebo paměťových pracovišť. Je připraven pro odbornou nebo řídicí práci v médiích, v nakladatelstvích, kulturních institucích, ve státní správě i soukromém sektoru.

  Absolvent specializace Zemské jazyky je připraven pro odbornou práci v oblasti literárněvědné medievistiky na takto zaměřených vědeckých a akademických i paměťových pracovištích domácích i zahraničních.

  Absolvent specializace Intermediální a mezikulturní komunikace bude schopen vykonávat odbornou práci v oblasti literárněvědné bohemistiky se zřetelem k intermediálním, adaptačním a kulturálním studiím na vědeckých a akademických i paměťových domácích i zahraničních pracovištích .

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardní rozsah disertační práce je závazně určen počtem znaků, do rozsahu se započítává vlastní text, poznámkový aparát, obsah. Do rozsahu se nezapočítává seznam literatury, titulní strany, čestné prohlášení. Doporučená kvantita je pro disertační práci 180 000 znaků. O započítání příloh rozhoduje vedoucí práce.

  Disertační práce řeší speciální badatelský literárněvědný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, to znamená vytvořit hypotézu, osnovu a časový plán práce, vyhledat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce, sbírat adekvátními metodami relevantní materiál výzkumu, popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál, to vše v přiměřeném kontextu aktuálního rozvoje discipliny. Kvalifikační práce musí být předložena v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na disertační práce.

  Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a dvou oponentů.

Základní údaje

Zkratka
D-CELI_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

18
počet aktivních studentů
9
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR