FF FDCELIpJ Česká literatura
Název anglicky: Czech Literature
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-CELI_ Česká literatura

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška se sestává z ústní zkoušky a obhajoby disertační práce. Je veřejná a koná se před komisí, jejímiž členy jsou odborníci v dané specializaci. Okruhy témat, z nichž vychází ústní zkouška, se opírají o pět odborných tezí, které doktorand předložil svému školiteli ke schválení v předstihu (nejpozději týden před konáním zkoušky je vedoucí komise rozesílá všem jejím členům). Při zkoušce se prověřuje schopnost literárněvědného myšlení, schopnost odborné argumentace doktoranda v intencích dvou tezí, které komise doktorandovi vybere (po domluvě v komisi bez přítomnosti doktoranda). Zkouška probíhá formou diskuse.

V úvodu obhajoby školitel představí uchazeče; ten seznámí přítomné s hlavními tezemi své práce, prezentovány jsou posudky . Doktorand poté v následné diskusi reaguje na stanoviska posuzovatelů i dotazy členů komise.

Studijní a výzkumné povinnosti

Ústřední součásti studijních povinností v doktorském programu Česká literatura jsou propojeny s přípravou a zpracováním disertační práce, která má charakter ucelené odborné monografie vycházející z původního výzkumu.
Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu. Zahrnují povinné kurzy a studentovu vlastní tvůrčí činnost a její prezentování – v průběhu studia je vyžadována aktivní účast na nejméně dvou vědeckých konferencích a publikování jedné studie v odborném tisku. Jiná odborná činnost na pracovišti může mít podobu výuky, redakční práce, organizační spolupráce např. v souvislosti s konferencemi aj.
Součástí studia je dále studijní pobyt na zahraniční univerzitě nebo jiné výzkumné instituci, kterou student zvolí s ohledem na téma své disertační práce a možnost konzultace se zahraničními odborníky i studium aktuální odborné literatury. Tato zahraniční stáž by měla mít celkové trvání tři měsíce (v případě potřeby bude možno rozvrhnout ji do několika období a realizovat na několika institucích).
Povinné předměty doktorského studia lze rozdělit do čtyř typů:
Předměty přímo spjaté s řádným ukončením studia – Pramenné studium, výzkum I (CLDS_a09), Teze doktorské práce (CLDS_a02), Doktorská práce (CLDS_a01) a Doktorská zkouška (CLDS_a03).
Další typ povinných předmětů je orientován na odbornou přípravu – Problémy literárněvědné bohemistiky (CLDS_a31), Interdisciplinární přesahy bohemistických studií (CLDS_a32), oba mířící k bohemistické literárněvědné oblasti. Dále je to Doktorandský seminář I a II (CLDS_a17, CLDS_a18), Vystoupení na vědecké konferenci I a II (CLDS_a04, CLDS_a05), Studie v odborném tisku (CLDS_a07), Recenze v odborném tisku (CLDS_a08) a Zahraniční stáž (CLDS_a13).
K povinným předmětům náleží též kurzy společného základu – Filozofie pro doktorské studium I (PHDZ1) a některý z cizích jazyků dle studentova výběru (CJV_D_A, CJV_D_F, CJV_D_N, CJV_D_R), případně předmět Cizí jazyk – publikace a referát v cizím jazyce (CLDS_a40).
Vedle toho jsou studenti povinni získat 60 kreditů z nabídky povinně volitelných kurzů. Tato nabídka je společná literárně zaměřeným doktorským programům napříč obory ze spolupracujících pracovišť – Literatura a kultura ve slovanském areálu (CLDS_a25), Metody, analýzy a interpretace (CLDS_a26), Intermedialita a adaptace (CLDS_a27), Teorie překladu pro DS (CLDS_a28), Česká středověká literatura (CLDS_a33), Evropské raně novověké paralely (CLDS_a34), Metodologie literární vědy (NARD50; s výukou v anglickém jazyce), Fikce a fikčnost (NARD51), Textová kritika I a II (CLDS_a37, CLDS_a38), Středověká latinská literatura (LMD_004), Metodologie literární a kulturní historie (NJDSL4_30), Německá středověká literatura (NJDS_002), Kapitoly ze světové literatury (NJDSL4_31), Vícejazyčnost v kulturním rozhraní (ROMDJK), Pedagogická činnost I a II (CLDS_a35, CLDS_a36), Aktuální problémy vysokoškolské didaktiky české literatury (CLDS_a37), Ověřování badatelských poznatků v praxi (CLDS_a38). Zbývající počet kreditů lze doplnit z nabídky volitelných předmětů dle dohody se školitelem.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Mgr. Marek Lollok (učo 134815). Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století, https://is.muni.cz/th/134815/ff_d;
Mgr. Aneta Zatloukalová (učo 218183). Literatura v československém raném zvukovém filmu, https://is.muni.cz/dok/fmgr?so=nx;furl=%2Fth%2F218183%2Fff_d%2F;
Mgr. Darina Čurdová (učo 52387). Literární dílo Edvarda Valenty, https://is.muni.cz/th/52387/ff_d/;
Mgr. František Podhajský (učo 282244). Vývoj českých středoškolských poetik v kontextu dějin české teorie literatury, https://is.muni.cz/th/282244/ff_d/;
Mgr. Michal Mráz (učo 64570). Vlastní jména ve fikci, https://is.muni.cz/th/64570/ff_d/;
Mgr. Marie Hanzelková (učo 13963). Kancionály jednoty bratrské - Rohův a Ivančický kancionál, https://is.muni.cz/th/11487/ff_d/.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CLDS_a01Doktorská práce M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.30 8-
FF:CLDS_a02Teze doktorské disertace M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 8-
FF:CLDS_a03Doktorská zkouška M. Soleiman pour HashemiSDzk 0/0/0 blok.10 7-
FF:CLDS_a04Vystoupení na vědecké konferenci I Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 4-
FF:CLDS_a07Studie v odborném tisku Z. Fišerk 0/0/0 blok.10 7-
FF:CLDS_a09Pramenné studium, výzkum I M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.10 1-
FF:CLDS_a13Zahraniční stáž I Z. Fišerz 0/0/0 blok.15 5-
FF:CLDS_a17Doktorandský seminář I M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 1-
FF:CLDS_a18Doktorandský seminář II M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 2-
FF:CLDS_a26Metody, analýzy a interpretace Z. Fišerzk 0/0/0 blok.15 2-
FF:CLDS_a31Problémy literárněvědné bohemistiky M. Soleiman pour Hashemizk 0/0/0 blok.15 3-
FF:NARD50Metodologie literární vědy B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 1-
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 4-
150 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nasbírat 60 kreditů z nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CLDS_a25Literatura a kultura ve slovanském areálu M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a27Intermedialita a adaptace P. Bubeníčekzk 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:CLDS_a32Interdisciplinární přesahy bohemistických studií M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a33Česká středověká literatura H. Bočkovák 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a34Evropské raně novověké paralely M. Soleiman pour Hashemizk 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a35Pedagogická činnost I M. Soleiman pour Hashemik 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a36Pedagogická činnost II M. Soleiman pour Hashemik 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a37Aktuální problémy vysokoškolské didaktiky české literatury M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a38Ověřování badatelských poznatků v praxi M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.10 --
FF:LMD_001Textová kritika I P. Kosekk 0/0/015 --
FF:LMD_002Textová kritika II P. Mutlovák 0/0/015 --
FF:LMD_004Středověká latinská literatura J. Nechutovák 0/0/0 blok.15 --
FF:NARD51Fikce a fikčnost B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSL4_30Metodologie literární a kulturní historie A. Urválekz 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDS_002Německá středověká literatura S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSL4_31Kapitoly ze světové literatury A. Urválekz 0/0/0 blok.15 --
FF:ROMDJKVícejazyčnost a kulturní rozhraní P. Kyloušekzk 0/0/0 blok.15 --
255 kreditů

Volitelné předměty

Nasbírat minimálně 40 kreditů za absolvované předměty z tohoto volitelného bloku a z celofakultní nabídky volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CLDS_a05Vystoupení na vědecké konferenci II Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a06Vystoupení na vědecké konferenci III Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a08Recenze v odborném tisku Z. Fišerk 0/0/0 blok.10 --
FF:CLDS_a12Pramenné studium, výzkum IV M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.10 --
FF:CLDS_a14Zahraniční stáž II Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a15Zahraniční stáž III Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a16Zahraniční stáž IV Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a30Textová příprava M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.20 --
FF:CLDS_a41Vystoupení na vědecké konferenci v cizím jazyce Z. Fišerk 0/0/215 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
90 kreditů

Povinné předměty – cizí jazyk

Student musí z tohoto bloku absolvovat 1 předmět z nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CLDS_a40Cizí jazyk - referát v cizím jazyce Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
25 kreditů