FF FDCELIpSKO Intermediální a mezikulturní komunikace
Název anglicky: Intermedial and Intercultural Communication
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF D-CELI_ Česká literatura

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška se sestává z ústní zkoušky a obhajoby disertační práce. Je veřejná a koná se před komisí, jejímiž členy jsou odborníci v dané specializaci. Okruhy témat, z nichž vychází ústní zkouška, se opírají o pět odborných tezí, které doktorand předložil svému školiteli ke schválení v předstihu (nejpozději týden před konáním zkoušky je vedoucí komise rozesílá všem jejím členům). Při zkoušce se prověřuje schopnost literárněvědného myšlení, schopnost odborné argumentace doktoranda v intencích dvou tezí, které komise doktorandovi vybere (po domluvě v komisi bez přítomnosti doktoranda). Zkouška probíhá formou diskuse.

Specializační okruhy ke státní doktorské zkoušce:
specializace Intermediální a mezikulturní komunikace:
- textověkritické přístupy k intermediálním jevům;
- základní rysy interkulturní komunikace.

V úvodu obhajoby školitel představí uchazeče; ten seznámí přítomné s hlavními tezemi své práce, prezentovány jsou posudky. Doktorand poté v následné diskusi reaguje na stanoviska posuzovatelů i dotazy členů komise.

Studijní a výzkumné povinnosti

Ústřední součásti studijních povinností v doktorském programu Česká literatura jsou propojeny s přípravou a zpracováním disertační práce, která má charakter ucelené odborné monografie vycházející z původního výzkumu.
Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu. Zahrnují povinné kurzy a studentovu vlastní tvůrčí činnost a její prezentování – v průběhu studia je vyžadována aktivní účast na nejméně dvou vědeckých konferencích a publikování jedné studie v odborném tisku. Jiná odborná činnost na pracovišti může mít podobu výuky, redakční práce, organizační spolupráce např. v souvislosti s konferencemi aj.
Součástí studia je dále studijní pobyt na zahraniční univerzitě nebo jiné výzkumné instituci, kterou student zvolí s ohledem na téma své disertační práce a možnost konzultace se zahraničními odborníky i studium aktuální odborné literatury. Tato zahraniční stáž by měla mít celkové trvání tři měsíce (v případě potřeby bude možno rozvrhnout ji do několika období a realizovat na několika institucích).
Povinné předměty doktorského studia lze rozdělit do čtyř typů:
Předměty přímo spjaté s řádným ukončením studia – Pramenné studium, výzkum I (CLDS_a09), Teze doktorské práce (CLDS_a02), Doktorská práce (CLDS_a01) a Doktorská zkouška (CLDS_a03).
Další typ povinných předmětů je orientován na odbornou přípravu – Interdisciplinární přesahy bohemistických studií (CLDS_a32), Doktorandský seminář I, II (CLDS_a17, CLDS_a18), Vystoupení na vědecké konferenci I a II (CLDS_a04, CLDS_a05), Studie v odborném tisku (CLDS_a07), Zahraniční stáž (CLDS_a13). Mezi povinné předměty patří i Metody, analýzy a interpretace a Metodologie literární vědy (CLDS_a26, NARD50), na jejichž výuce se podílejí také vyučující germanistiky, romanistiky, anglistiky a obecné jazykovědy.
Do oblasti Intermediální a mezikulturní komunikace míří specializační předměty Vybrané kategorie teorie literatury a kultury, Intermedialita a adaptace, Metodologie literární a kulturní historie, Vícejazyčnost a kulturní rozhraní (AJ34140, CLDS_a27, NJDSL4_30, ROMDJK), na jejichž výuce se podílejí také vyučující germanistiky, romanistiky, anglistiky a obecné jazykovědy.
K povinným předmětům náleží též kurzy společného základu – Filozofie pro doktorské studium I (PHDZ1) a některý z cizích jazyků dle studentova výběru (CJV_D_A, CJV_D_F, CJV_D_N, CJV_D_R, CLDS_a40), případně předmět Cizí jazyk – publikace a referát v cizím jazyce (CLDS_a40).
Vedle toho jsou studenti povinni získat 30 kreditů z nabídky povinně volitelných kurzů – např. Teorie překladu pro DS, Kapitoly ze světové literatury, Sociologie literárního textu, Fikce a fikčnost (CLDS_a28, NJDSL4_31, AJ34130, NARD51) atd.
Zbývající počet kreditů lze doplnit z nabídky volitelných předmětů dle dohody se školitelem.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Vybraná témata disertačních prací:
Literatura v československém raném zvukovém filmu
Vizuální a textové intervence do veřejného prostoru
Specifika divadelního překladu
Adaptační postupy překladu komerčních textů
Ekfráze v postmoderním prozaickém textu

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CLDS_a01Doktorská práce M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.30 8-
FF:CLDS_a02Teze doktorské disertace M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 8-
FF:CLDS_a03Doktorská zkouška M. Soleiman pour HashemiSDzk 0/0/0 blok.10 7-
FF:CLDS_a04Vystoupení na vědecké konferenci I Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 4-
FF:CLDS_a07Studie v odborném tisku Z. Fišerk 0/0/0 blok.10 7-
FF:CLDS_a09Pramenné studium, výzkum I M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.10 1-
FF:CLDS_a13Zahraniční stáž I Z. Fišerz 0/0/0 blok.15 5-
FF:CLDS_a17Doktorandský seminář I M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 1-
FF:CLDS_a18Doktorandský seminář II M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 2-
FF:CLDS_a26Metody, analýzy a interpretace Z. Fišerzk 0/0/0 blok.15 2-
FF:CLDS_a32Interdisciplinární přesahy bohemistických studií M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.15 3-
FF:NARD50Metodologie literární vědy B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 1-
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 4-
150 kreditů

Specializační předměty Intermediální a mezikulturní komunikace

Je nutné získat 60 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34140Vybrané kategorie teorie literatury a kultury T. Pospíšilzk 0/0/015 2-
FF:CLDS_a27Intermedialita a adaptace P. Bubeníčekzk 0/0/0 blok.15 3-
FF:NJDSL4_30Metodologie literární a kulturní historie A. Urválekz 0/0/0 blok.15 5-
FF:ROMDJKVícejazyčnost a kulturní rozhraní P. Kyloušekzk 0/0/0 blok.15 6-
60 kreditů

Povinné předměty – cizí jazyk

Student musí absolvovat jeden předmět z nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:CLDS_a40Cizí jazyk - referát v cizím jazyce Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
25 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nasbírat minimálně 25 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34110Literární anglistika J. Smithzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34120Literární hodnoty a kanonicita M. Kaylorzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34130Sociologie literárního textu J. Chamonikolasovázk 0/2/010 --
FF:AJ34160Film Adaptations of English Speaking Literatures T. Pospíšilzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:NARD51Fikce a fikčnost B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSL4_31Kapitoly ze světové literatury A. Urválekz 0/0/0 blok.15 --
100 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty si student může vybírat jak z tohoto bloku, tak z celofakultní nabídky volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CLDS_a05Vystoupení na vědecké konferenci II Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a06Vystoupení na vědecké konferenci III Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a08Recenze v odborném tisku Z. Fišerk 0/0/0 blok.10 --
FF:CLDS_a14Zahraniční stáž II Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a15Zahraniční stáž III Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a16Zahraniční stáž IV Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a25Literatura a kultura ve slovanském areálu M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a30Textová příprava M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.20 --
FF:CLDS_a35Pedagogická činnost I M. Soleiman pour Hashemik 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a36Pedagogická činnost II M. Soleiman pour Hashemik 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a41Vystoupení na vědecké konferenci v cizím jazyce Z. Fišerk 0/0/215 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
125 kreditů