Logopedie je program s největším interdisciplinárním přesahem a týká se všech věkových skupin.

Cíle studijního programu

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Logopedie je připravit odborníka – logopeda s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny, který bude schopen samostatně pracovat v poradenské oblasti s dětmi, žáky či dospělými. Bude vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi na špičkové úrovni v oboru logopedie a surdopedie. Při výuce budou využity nejmodernější techniky pro osoby s postižením k nácviku dovedností pomocí simulace.

Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v dalších resortech (ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí). Současné pojetí speciální pedagogiky se zabývá problematikou jedince se speciálními potřebami od jeho narození až po stáří, tedy obdobím raného a předškolního věku, obdobím školního věku, adolescence, dospělosti a stáří.

Studijní program je zaměřen na osvojení si speciálněpedagogické diagnostiky a používání speciálněpedagogických diagnostických nástrojů a postupů v oboru logopedie a surdopedie. V oblasti speciálněpedagogických intervenčních postupů a v poradenství jsou zařazeny jako povinné předměty zabývající se jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením, volitelným předmětem jsou specifické poruchy učení. Je realizován v prezenční a kombinované formě. Jedná se o navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika – logopedie, který není členěn na specializace.

Obsahem studia je základní oborový vysokoškolský kurz s důrazem na aplikační stránku oboru. Rovnocennou součástí studia je společný základ studia, který zahrnuje předměty psychologické, pedagogické, komunikační (včetně cizího jazyka) a obecně kultivační. Vše je doplněno pedagogickou praxí s dostatečnou hodinovou dotací.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Cílem navazujícího magisterského studijního programu Logopedie je připravit odborníka – logopeda s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny, který bude schopen samostatně pracovat v poradenské oblasti s dětmi, žáky či dospělými. Bude vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi na špičkové úrovni v oboru logopedie a surdopedie. Při výuce budou využity nejmodernější techniky pro osoby s postižením k nácviku dovedností pomocí simulace.

  Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v dalších resortech (ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí). Současné pojetí speciální pedagogiky se zabývá problematikou jedince se speciálními potřebami od jeho narození až po stáří, tedy obdobím raného a předškolního věku, obdobím školního věku, adolescence, dospělosti a stáří.

  Studijní program je zaměřen na osvojení si speciálněpedagogické diagnostiky a používání speciálněpedagogických diagnostických nástrojů a postupů v oboru logopedie a surdopedie. V oblasti speciálněpedagogických intervenčních postupů a v poradenství jsou zařazeny jako povinné předměty zabývající se jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením, volitelným předmětem jsou specifické poruchy učení. Je realizován v prezenční a kombinované formě. Jedná se o navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika – logopedie, který není členěn na specializace.

  Obsahem studia je základní oborový vysokoškolský kurz s důrazem na aplikační stránku oboru. Rovnocennou součástí studia je společný základ studia, který zahrnuje předměty psychologické, pedagogické, komunikační (včetně cizího jazyka) a obecně kultivační. Vše je doplněno pedagogickou praxí s dostatečnou hodinovou dotací.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vhodně používat široké odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky, společného vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), ovládá intervenci, přístupy a strategie v kontextu inkluzivní didaktiky.
  • Aplikovat znalosti a dovednosti z oboru, speciálně pedagogické diagnostiky, reedukace, komunikační a edukační znalosti a dovednosti.
  • Aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově žáků s narušenou komunikační schopností (NKS) a se sluchovým postižením do jejich výuky (individuální přístup i práce se skupinou).
  • Pracovat s dětmi a žáky s NKS a se sluchovým postižením na úrovni speciálního pedagoga – logopeda; Orientuje se v logopedické a surdopedické intervenci, v možnostech a postupech při diagnostice a následném rozvoji komunikační schopnosti
  • aplikovat dovednosti pro podporu pedagoga při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní třídě, pro podporu rodičů dětí s postižením
  • metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka s NKS a se sluchovým postižením, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu; umí se orientovat v problematice speciálně pedagogického výzkumu a prakticky je využít
 • Uplatnění absolventa

  Kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:

  Uplatnění absolventů – logopedů se předpokládá v pracovních poradenských pozicích, ve kterých budou v osobním kontaktu s dětmi, žáky či dospělými osobami se zdravotním postižením, zejména se zřetelem na zrakové postižení, sluchové postižení a narušenou komunikační schopnost.

  Budou provádět speciálněpedagogickou diagnostiku, navrhovat a konstruovat individuální plány. Vést intervence a speciálněpedagogické poradenství, jednat a kooperovat s odborníky na mezioborové úrovni. Budou připraveni na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol. Uplatní se v zařízeních a institucích, ve kterých budou osoby cílové skupiny umístěny.

  Charakteristiku profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:

  Absolvent magisterského nestrukturovaného studijního programu speciální pedagogika - logopedie najde uplatnění ve školské poradenské oblasti (zákon č. 379/2015 Sb., novela školského zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících), ve zdravotnictví (zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických profesích a aktualizovanou vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků ve znění pozdějších předpisů) a v oblasti sociálních služeb. Je možný přesah poskytování služeb dětem v raném věku nebo dospělým osobám v oblasti postižení zraku, sluchu a narušené komunikační schopnosti.

  Magisterský nestrukturovaný studijní program Speciální pedagogika – logopedie patří mezi studijní programy, jejichž absolvováním lze získat kvalifikaci pedagogických pracovníků, jsou v nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, zařazeny pod oblastmi vzdělávání neučitelská pedagogika, učitelství a psychologie.

  Absolvent studijního programu Speciální pedagogika - logopedie získá kompetence ve školské poradenské oblasti (zákon č. 379/2015 Sb., novela zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v aktuálním znění, tak v rezortu zdravotnictví, což je dáno zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických profesích a aktualizovanou vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků ve znění pozdějších předpisů.

 • Regulovaná povolání
  • Speciální pedagog
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Systém praxí vychází z potřeby teoretických poznatků a jejich aplikace v terénu. Studenti mají možnost náslechových praxí v zařízeních spolupracujících dlouhodobě s Katedrou speciální a inkluzivní speciální pedagogiky MU. Mezi dlouhodobě spolupracující zařízení patří MŠ a ZŠ logopedická, Veslařská Brno, Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace, Základní škola, Brno, Jasanová, příspěvková organizace, Základní škola, Brno, Gajdošova 3, Základní škola Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace, pracoviště klinické logopedie Neurologická klinika při Fakultní nemocnici Bohunice, kliničtí logopedi v rámci soukromých logopedických ambulancí a další.

  Studenti programu speciální pedagogika - logopedie mají možnost absolvovat praxi v celkovém rozsahu 200 hodin. Praxe začínají ve 2. semestru v rozsahu 40 hodin (Logopedická praxe I), na kterou navazuje ve 3. semestru praxe v rozsahu 80 hodin (Logopedická praxe II) a ve 4. semestru praxe s časovou dotací 80 hodin (Logopedická praxe III). Koncepce praxí zahrnuje i semináře, v rámci nichž jsou sdíleny a reflektovány získané zkušenosti s odbornými asistenty Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU (Reflektivní seminář k logopedické praxi I, Reflektivní seminář k logopedické praxi II, Reflektivní seminář k logopedické praxi III).

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách oboru speciální pedagogika, umí jasně a srozumitelně vymezit téma své práce (výzkumu), popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení, jasně a logicky vytvořit název práce.

  Student dovede pracovat s adekvátními primárními a sekundárními studijními prameny, citovat je dle platných norem a v souladu s etikou vědecké práce. Je schopen/a vést diskusi a polemizovat s autory, vyvozovat vlastní závěry a doporučení.

  Student umí navrhnout vlastní kvantitativní nebo kvalitativní výzkumné šetření, včetně jasného vymezení cílů a volby adekvátních výzkumných metod ve vztahu k charakteru zkoumaného jevu, pracovat s příslušnou metodou, včetně dovednosti analyzovat kvantitativní a kvalitativní data (údaje) a vhodným způsobem je interpretovat a vyvozovat závěry.

  Student prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, je schopen vytvořit odborný text, udržuje logickou linii kompozice práce bez gramatických chyb.

  Student prokáže schopnost dobře klást otázky a řešit problémy nekonvenčním způsobem, formulovat nové myšlenky a závěry práce, které by přinesly alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, nebo by obohatily (nové) metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické postupy (v oblasti edukace), a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

  Oborové standardy závěrečných prací - speciální pedagogika jsou zpracovány podle Pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent navazujícího magisterského studia speciální pedagogika – logopedie může pokračovat ve 4letém doktorském studijním programu Speciální pedagogika. Dále je přípraven pro vstup do předatestační přípravy logopedie v resortu zdravotnictví.

Základní údaje

Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje