Logopedie je program s největším interdisciplinárním přesahem a týká se všech věkových skupin.

Představení studijního programu

Při studiu programu Logopedie se budete zabývat postupy a metodami komplexní podpory osob s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením všech věkových kategorií. Seznámíte se s širokou škálou metod, materiálů a pomůcek, s diagnostickými i terapeutickými postupy využívanými v rámci logopedické i surdopedické intervence se zřetelem k potřebám a možnostem cílové skupiny. Osvojíte si postupy komunikace s klienty i s jejich rodinnými příslušníky, seznámíte se s principy mezioborové spolupráce.

Po úspěšném absolvování budete vybaveni nejen teoretickými poznatky z oboru logopedie a surdopedie, ale i praktickými kompetencemi, které budete moci využít ve své budoucí poradenské praxi. Další cesta ke zkušenostem se nabízí v absolvování zahraničních studijních pobytů v programu Erasmus+ nebo v participaci na výzkumných projektech realizovaných ve spolupráci s vyučujícími. Můžete se aktivně zapojit do studentské oborové rady a podpořit tak fakultní studentský život.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Chcete se seznámit s metodami rozvoje komunikační schopnosti u osob všech věkových kategorií?

 • Zajímají Vás postupy podpory komunikační schopnosti u osob se sluchovým postižením?

 • Chcete se věnovat hledání nových cest ke komunikaci?

Pro uchazeče je podmínkou absolvování bakalářského studia se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie.

Kombinovaná forma studia

Studijní program Logopedie je realizován i v kombinované formě, pro tuto výuku jsou vyhrazeny pátky i soboty.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem navazujícího magisterského studijního programu Logopedie je připravit odborníka – logopeda s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny, který bude schopen samostatně pracovat v poradenské oblasti s dětmi, žáky či dospělými. Bude vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi na špičkové úrovni v oboru logopedie a surdopedie. Při výuce budou využity nejmodernější techniky pro osoby s postižením k nácviku dovedností pomocí simulace.

  Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v dalších resortech (ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí). Současné pojetí speciální pedagogiky se zabývá problematikou jedince se speciálními potřebami od jeho narození až po stáří, tedy obdobím raného a předškolního věku, obdobím školního věku, adolescence, dospělosti a stáří.

  Studijní program je zaměřen na osvojení si speciálněpedagogické diagnostiky a používání speciálněpedagogických diagnostických nástrojů a postupů v oboru logopedie a surdopedie. V oblasti speciálněpedagogických intervenčních postupů a v poradenství jsou zařazeny jako povinné předměty zabývající se jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením, volitelným předmětem jsou specifické poruchy učení. Je realizován v prezenční a kombinované formě. Jedná se o navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika – logopedie, který není členěn na specializace.

  Obsahem studia je základní oborový vysokoškolský kurz s důrazem na aplikační stránku oboru. Rovnocennou součástí studia je společný základ studia, který zahrnuje předměty psychologické, pedagogické, komunikační (včetně cizího jazyka) a obecně kultivační. Vše je doplněno pedagogickou praxí s dostatečnou hodinovou dotací.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vhodně používat široké odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky, společného vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), ovládá intervenci, přístupy a strategie v kontextu inkluzivní didaktiky.
  • Aplikovat znalosti a dovednosti z oboru, speciálně pedagogické diagnostiky, reedukace, komunikační a edukační znalosti a dovednosti.
  • Aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově žáků s narušenou komunikační schopností (NKS) a se sluchovým postižením do jejich výuky (individuální přístup i práce se skupinou).
  • Pracovat s dětmi a žáky s NKS a se sluchovým postižením na úrovni speciálního pedagoga – logopeda; Orientuje se v logopedické a surdopedické intervenci, v možnostech a postupech při diagnostice a následném rozvoji komunikační schopnosti
  • aplikovat dovednosti pro podporu pedagoga při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní třídě, pro podporu rodičů dětí s postižením
  • metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka s NKS a se sluchovým postižením, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu; umí se orientovat v problematice speciálně pedagogického výzkumu a prakticky je využít
 • Uplatnění absolventa

  Po úspěšném ukončení studia můžete působit v rezortu školství na poradenských pozicích ve speciálně pedagogických centrech i pedagogicko-psychologických poradnách, nebo jako speciální pedagogové na běžných základních či speciálních školách.

  Působit můžete také v rezortu zdravotnictví. Pozice klinického logopeda je podmíněna splněním dalších požadavků a postgraduálního vzdělávání. V rezortu práce a sociálních věcí, v zařízeních sociálních služeb můžete působit na pozici aktivizačních pracovníků.

 • Regulovaná povolání
  • Speciální pedagog
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Jako součást odborné přípravy vás čeká 200 hodin praxe, která je funkčně propojena s problematikou logopedické intervence realizované u dětí, žáků ve školním věku, dospívajících, dospělých i seniorů. Praxi můžete absolvovat pod vedením odborníků v zařízeních, s nimiž naše katedra dlouhodobě spolupracuje.

  Koncepce praxí zahrnuje i reflektivní semináře, kde budete své zkušenosti a postřehy diskutovat a sdílet se svými kolegy i vyučujícími. Tato zpětná vazba vám poslouží jako východisko pro další působení v terénu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách oboru speciální pedagogika, umí jasně a srozumitelně vymezit téma své práce (výzkumu), popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení, jasně a logicky vytvořit název práce.

  Student dovede pracovat s adekvátními primárními a sekundárními studijními prameny, citovat je dle platných norem a v souladu s etikou vědecké práce. Je schopen/a vést diskusi a polemizovat s autory, vyvozovat vlastní závěry a doporučení.

  Student umí navrhnout vlastní kvantitativní nebo kvalitativní výzkumné šetření, včetně jasného vymezení cílů a volby adekvátních výzkumných metod ve vztahu k charakteru zkoumaného jevu, pracovat s příslušnou metodou, včetně dovednosti analyzovat kvantitativní a kvalitativní data (údaje) a vhodným způsobem je interpretovat a vyvozovat závěry.

  Student prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, je schopen vytvořit odborný text, udržuje logickou linii kompozice práce bez gramatických chyb.

  Student prokáže schopnost dobře klást otázky a řešit problémy nekonvenčním způsobem, formulovat nové myšlenky a závěry práce, které by přinesly alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, nebo by obohatily (nové) metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické postupy (v oblasti edukace), a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

  Oborové standardy závěrečných prací - speciální pedagogika jsou zpracovány podle Pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokud budete chtít pokračovat v dalším studiu, nabízíme možnost doktorského studijního programu Speciální pedagogika. Tento program můžete studovat v prezenční i kombinované formě.

Základní údaje

Zkratka
N-LOG
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

62
počet aktivních studentů
132
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje