SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽICKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy a predikci léčebné odpovědi u pacientů s kolorektálním karcinomem. In 51. Studenstká vědecká konference. Program a abstrakta. 2007. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univezity v Brně, 2007. s. 53.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy a predikci léčebné odpovědi u pacientů s kolorektálním karcinomem
Název anglicky Usage of gene expression profiles for prognosis and therapy response prediction of colorectal cancer patients
Autoři SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽICKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA.
Vydání 2007. vyd. Brno, 51. Studenstká vědecká konference. Program a abstrakta, s. 53-53, 2007.
Nakladatel Lékařská fakulta Masarykovy univezity v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky colorectal cancer; prognosis; prediction
Štítky Colorectal cancer, Prediction, prognosis
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 13. 10. 2007 23:19.
Anotace
Kolorektální karcinom (KRK) patří v České republice k nejčetnějším nádorovým onemocněním. Rozdělení pacientů do klinických stádií do jisté míry předurčuje jejich dlouhodobou prognózu, mezi pacienty jednoho a téhož stádia ovšem existují velmi významné rozdíly jak v prognóze (délka života), tak v odpovědi na použité léčebné postupy. Cílem této studie bylo ověřit možnosti využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy pacientů s kolorektálním karcinomem v klinickém stádiu II a III a k predikci léčebné odpovědi na chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem rekta. Do studie bylo zařazeno 23 pacientů s histologicky potvrzeným kolorektálním karcinomem v klinickém stádiu II a III. Šest pacientů mělo dobrou prognózu s délkou bezpříznakového přežití (DFS) delší než 36 měsíců (medián 43), šest mělo špatnou prognózu s DFS kratším než 36 měsíců (medián 13). Z 11 pacientů s lokálně pokročilým karcinomem rekta, kteří podstoupili neoadjuvantní konkomitantní chemoradioterapii založenou na fluoropyrimidinech, došlo u pěti ke kompletní patologické remisi, u zbývajících šesti nebyla znatelná léčebná odpověď. U 12 primárních nádorů pacientů se známým DFS (follow-up minimálně 36 měsíců) byla stanovena exprese 128 genů potenciálně zapojených do procesů metastazování a nádorové invazivity pomoci komerčního nízkohustotního oligonukleotidového makročipu. Pro predikci léčebné odpovědi byly použity makročipy nesoucí sondy pro 440 genů s popsanou funkcí v nádorové biologii. Analýzou expresních profilů pomocí t-testu (alfa = 0,01) a metody SAM (Significance Analysis of Microarrays, delta = 1,5) jsme identifikovali 10 genů (9 up-regulovaných, 1 down-regulovaný) s minimálně dvojnásobným rozdílem v expresi v primárních nádorech pacientů se špatnou prognózou. Tato skupina genů umožnila v následné klastrové analýze (HCL) pacienty rozdělit do skupin dle prognózy. Poprvé byla u kolorektálního karcinomu s nepříznivou prognózou identifikována zvýšená exprese genů pro hepatální růstový faktor HGF a transkripční faktor ETV4. Za použití metody SAM (delta = 0,5) jsme identifikovali 7 genů up-regulovaných u pacientů neodpovídajících na neoadjuvantní chemoradioterapii. Anti-apoptické geny MDM4, calnexin a CD24 byly popsány poprvé a jejich biologická funkce je v souladu s pozorovaným fenotypem. Vybrané geny z makročipových analýz byly úspěšně validovány metodou qRT-PCR. Naše předběžné výsledky naznačují, že nízkohustotní oligonukleotidové makročipy jsou velice užitečnou pomůckou při studiu jak nádorové invazivity a diseminace tak chemo- a radio-rezistence. Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NR/9076.
Anotace anglicky
-----
Návaznosti
NR9076, projekt VaVNázev: Genomické profilování v predikci odpovědi na chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem konečníku
VytisknoutZobrazeno: 28. 10. 2020 19:34