SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Leoš KŘEN, Ondřej SLABÝ, Milan NAVRÁTIL, Martin KLABUSAY, Dana DVOŘÁKOVÁ, Aleš REJTHAR a Rudolf NENUTIL. Profilování genové exprese u lymfoidních malignit: Validace vybraných molekulární markerů u difúzního velkobuněčného B-lymfocytárního lymfomu (DLBCL). In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Solen, 2006. s. 30-31. ISBN 80-239-8240-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Profilování genové exprese u lymfoidních malignit: Validace vybraných molekulární markerů u difúzního velkobuněčného B-lymfocytárního lymfomu (DLBCL)
Název česky Profilování genové exprese u lymfoidních malignit: Validace vybraných molekulární markerů u difúzního velkobuněčného B-lymfocytárního lymfomu (DLBCL)
Název anglicky Gene expression profiling in lymphoid malignancies: Validation of selected molecular markers in model of diffuse large B-cell lymphoma.
Autoři SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Leoš KŘEN, Ondřej SLABÝ, Milan NAVRÁTIL, Martin KLABUSAY, Dana DVOŘÁKOVÁ, Aleš REJTHAR a Rudolf NENUTIL.
Vydání 2006. vyd. Olomouc, II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, od s. 30-31, 2 s. 2006.
Nakladatel Solen
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 80-239-8240-0
Klíčová slova anglicky lymphoma; gene expression; DNA microarrays; prognosis; prediction
Štítky DNA microarrays, GENE EXPRESSION, Lymphoma, Prediction, prognosis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 14. 10. 2007 01:46.
Anotace
Úvod: DNA čipové analýzy nám umožňují globální pohled na genovou expresi nádoru a detekci molekulárních markerů důležitých pro diagnostiku, klasifikaci a predikci vývoje nádorového onemocnění. Pomocí DNA čipů byly identifikovány dvě základní varianty DLBCL, označené jako: "Germinal Center B-cell like DLBCL" (GCBC-like DLBCL; B-lymfocytům zárodečného centra podobný DLBCL) a "Activated B-cell like DLBCL" (ABC-like DLBCL; aktivovaným B-lymfocytům podobný DLBCL). Obě varianty DLBLC se liší jak profilem genové exprese, tak i v parametrech přežití (pětileté přežití ve skupině GCBC-like DLBCL 60% pacientů, ABC-like DLBCL 35%). Paralelně se vznikem molekulární taxonomie byly DNA čipy použity i za účelem studia biologických vlastností DLBCL, které vyústilo v identifikaci prognostických genových profilů, nebo jednotlivých genů, které by zároveň byly vhodnými kandidáty pro cílenou terapii (např. Bcl-6, PRKCB2, PRKCB2, PDE4B). Cíl: Cílem naší studie bylo: indentifikovat skupinu GCBC-like DLBCL a zjistit, zda se liší v parametrech přežití ve srovnání s ostatními případy DLBCL validovat vybrané molekulární prognostické markery, vzešlé z předchozích DNA čipových analýz Pacienti a metody: Pomocí imunohistochemie (IHC) nebo Real-Time PCR (RT-PCR) reakce jsme kvantifikovali proteinovou a/nebo genovou expresi: CD10, CD138, Bcl-2, Bcl-6, MUM1, PKC (protein kináza C)-alfa, PKC-beta, PKC-delta, PKC-gamma, survivinu a p53. Uvedené analýzy byly provedeny na souboru 46 pacientů s DLBCL. U každého pacienta byly shromážděny následující klinické parametry: věk, klinické stádium, PS, sérová hladina LDH, údaje o extranodálním postižení, IPI index, použitá primární léčba, odpověď na primární léčbu, parametry vývoje onemocnění (PFS, OS). Výsledky: Medián věku pacientů byl 59,5 roku. Klinická stadia onemocnění byla zastoupena následovně: I. 15%, II. 31%, III. 28%, IV. 24%, nespecifikovatelné 2%. Systémové "B" projevy choroby mělo 67% pacientů, sérová hladina LDH byla elevována u 52%. Extranodální postižení bylo zaznamenáno u 42% případů. PS 0 a 1 dosahovalo 69% pacientů. Třicet procent pacientů mělo hodnotu indexu IPI 3 nebo 4, 44% pacientů hodnotu 0 nebo 1. Primární léčba byla u 96% pacientů založená na aplikaci chemoterapie v režimu CHOP a 17% pacientů podstoupilo vysokodávkovanou chemoterapii s autologní transplantací periferních kmenových buněk. U 54% pacientů vedla primární léčba ke kompletní remisi choroby, naopak ve 44% případů pacienti zemřeli na progresi DLBCL. Identifikace GCBC-like DLBCL byla založena na IHC průkazu pozitivní (+) / negativní (-) exprese: A) CD10+/ Bcl-6+, nebo Bcl-6+/MUM1+/Bcl-2-/CD138-; B) CD10+ a/nebo Bcl-6+/MUM1-/CD138-. Fenotyp GCBC-like DLBCL byl v první případě (A) určen u 49% a ve druhém případě (B) u 27% pacientů. I přesto, že křivky přežití těchto pacientů vykazovaly příznivější průběh, tento jev nebyl statisticky signifikantní (A: p = 0,17; B: p = 0,15). V případě analýzy jednotlivých markerů byla s horší prognózou onemocnění (kratší OS) spjata vysoká exprese proteinů Bcl-2 (p < 0.01) a survivinu (p = 0,11), a genu PKCD(< 0,015). Pacienti s vysokou expresí proteinu Bcl-2 a/nebo survivinu měli kratší dobu do relapsu choroby i celkového přežití, než pacienti s nízkou expresí obou těchto proteinů (p < 0,075 a p < 0,02). Závěr: Translace výsledků DNA čipových analýz do běžné klinické praxe je možná, ale vzhledem k použití jiných metod, zaměřených především na kvantifikaci proteinové exprese, vyžaduje obezřetnost při jejich interpretaci. Poděkování: Práce byla podpořena granty: IGA MZČR: NR/8231/3 a výzkumným záměrem MSM 6198959216
Anotace anglicky
This publication exists only in Czech language.
Návaznosti
NR8231, projekt VaVNázev: Fáze II studie intenzivní léčby rituximab + MegaCHOP/ESAP/BEAM u nemocných s agresivním B lymfomem a nepříznivou prognózou a analýza incidence, prognostických znaků, způsobů léčby u nemocných s nehodgkinskými lymfomy ve vybraných centrech ČR
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2021 10:34