KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2008, s. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí
Název česky Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí
Název anglicky Masaryk University Students Point of View at Prevention of Pathological Addictions
Autoři KACHLÍK, Petr (203 Česká republika, domácí) a Marie HAVELKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Prevence závislostí ve škole, od s. 13-24, 12 s. 2008.
Nakladatel MSD
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00042419
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7392-077-7
Klíčová slova česky Dotazník; návykové látky; prevence; student; studie; patologické závislosti; univerzita; web
Klíčová slova anglicky Questionnaire; habit-forming substances; prevention; student; survey; pathological addictions; university; web
Štítky habit-forming substances, pathological addictions, prevention, questionnaire, student, survey, University, web
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 3. 5. 2011 14:53.
Anotace
V roce 2007 byla realizována anonymní dotazníková studie, mapující zkušenosti studentů s primární prevencí patologických závislostí. Pomocí webové aplikace byli osloveni prezenční studenti všech fakult Masarykovy univerzity, dotazník vyplnilo 2176 respondentů. Z výsledků studie vyplynulo, že 2 z 10 dotazovaných studentů se setkali na MU s prevencí závislostí, a to nejvíce na fakultě pedagogické, informatiky, lékařské, přírodovědecké. Obdobně se pouze 2 z 10 oslovených respondentů setkali s prevencí na MU v rámci výuky, jen několik málo procent pak ještě na kolejích, různých vzdělávacích a zájmových akcích pořádaných Univerzitou. Desetina vyšetřovaného souboru byla prevencí závislostí na MU oslovena ve výuce povinných a volitelných předmětů, 2 % v povinně volitelných předmětech; nejčastěji šlo o studenty fakulty pedagogické, přírodovědecké, informatiky a lékařské. K preventivnímu působení na studenty MU jsou využívány zejména monologicky vedené přednášky, řídce přednášky s diskusí a zapojení do mimouniverzitních preventivních programů, velmi málo besedy s odborníky, návštěvy v léčebných zařízeních pro závislé a účast na uměleckých a sportovních akcích. Více než tři čtvrtiny souboru odpověděly, že se univerzitní preventivní aktivity týkaly především problematiky alkoholismu a tabakismu, pouze 10 % vzorku získalo zkušenost s komplexně pojatou prevencí patologických závislostí. Prakticky 9 z 10 dotazovaných studentů míní, že jde spíše o preventivní aktivity ojedinělého charakteru, schází jejich návaznost a systematičnost. Více než polovina sledovaného souboru považuje univerzitní prevenci závislostí za cílenou a užitečnou, třetina nedovede zaujmout stanovisko, desetina se vyslovuje úrovni prevence kriticky (nejasné zaměření, neužitečnost, dokonce ztráta času). Podle názoru 9 z 10 odpovídajících je věnován primární prevenci závislostí na Univerzitě nedostatek času, obdobně respondenti vypovídají o pestrosti nabídky preventivních aktivit na MU.
Anotace anglicky
In 2007 an anonymous questionnaire study mapping the students experiences with primary prevention of pathological dependencies was carried out. With the assistance of web application, full-time students from all faculties of Masaryk University were addressed, the questionnaire was completed by 2176 respondents. The results show that 2 of 10 asked students met the addiction prevention topic, mostly in Faculty of Education, Informatics, Medicine and Science. Similarly, only 2 of 10 asked respondents met the prevention topic within the lectures, only few per cent of students also in halls, during various educational and outside interest action organised by university. Tenth of students were addressed by the addiction prevention within the obligatory and facultative lectures, two per cent of students in obligatory optional lectures-they were mostly from Faculty of Education, Science, Informatics and Medicine. With regard to preventive impact on MU students, especially the monologue lectures are applied, rarely the lectures with discussion and participation in after-university preventive programmes, hardly ever forums with experts, visits in therapeutic institutions for drug addicts and parting in artistic and sport events. More than three quarters of asked students answered that university prevention activities involve only alcoholism and nicotinism, only 10 per cent of respondents had the experience with complexly concieved pathological addictions prevention. For all practical purposes, 9 of 10 questionned students mean that these are only isolated preventive activities, there is no succession and systematicness. More than half of respondents consider the university addiction prevention as pointed and useful, third of them cannot take an attitute, the commentary about prevention of tenth is rather critical (unclear focus, usefulness, even time loss). According to the opinion of 9 of 10 respondents, there should be more time given to addictions primary prevention in Masaryk University, it should be more varied and attractive as well.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Škola a zdraví pro 21. století
VytisknoutZobrazeno: 27. 5. 2024 08:48