Informační systém MU
KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity
Název česky Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity
Název anglicky Habit-forming Substances, its Consuption, Attitudes and Opinions of Masaryk University Students
Autoři KACHLÍK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Marie HAVELKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Prevence závislostí ve škole, od s. 25-45, 21 s. 2008.
Nakladatel MSD, s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00042420
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7392-077-7
Klíčová slova česky Dotazník; návykové chování; návykové látky; patologické závislosti; postoje; studenti; studie; univerzita; užívání
Klíčová slova anglicky Questionnaire; addictive behaviour; habit-forming substances; pathological addictions; attitudes; students; survey; university; substance abuse
Štítky addictive behaviour, attitudes, habit-forming substances, pathological addictions, questionnaire, students, Substance Abuse, survey, University
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 3. 5. 2011 14:51.
Anotace
Příspěvek informuje o vybraných výsledcích, které byly získány pomocí anonymního dotazování studentů Masarykovy univerzity v r. 2006. Bylo osloveno téměř 10000 prezenčních studentů všech fakult, otázky se týkaly jejich zkušeností s návykovými látkami a chováním, postojů a názorů spojených s drogovou problematikou. Hodnocení situace ukázalo, že téměř 40 % respondentů během posledních 7 dnů před studií kouřilo tabák. Prakticky 99 osob ze 100 během života někdy pilo alkohol, ženy spíše příležitostně, muži pravidelně, téměř tři čtvrtiny oslovených konzumovaly alkohol během posledních 7 dnů před studií. Černou kávu pila polovina respondentů během posledních 7 dnů před dotazováním. Marihuanu konzumovalo v posledních 30 dnech 16 % z celého souboru, více než 10krát ji užívalo 45 % oslovených, dominovali muži. Konzumace halucinogenů v posledních 30 dnech se vyskytla u téměř 1 % oslovených, většinou šlo o 1-3 experimenty. Léky s tlumivým účinkem non lege-artis užilo 1-10 krát v životě zhruba 40 %, pětina častěji než 10krát. Taneční drogy užilo v posledních 30 dnech 0,7 % souboru (převažovali muži), na automatech v poslední měsíci hrálo 6 % dotazovaných. Alespoň jednu životní zkušenost s tzv. 'tvrdými' drogami získalo méně než 5 % dotazovaných, častěji muži, první kontakty s nimi spadaly do intervalu 15-18 let a do období rané dospělosti, u poloviny souboru šlo o 1-3 experimenty. Přibližně 1 respondent z 10 se setkal s dealerem drog na akademické půdě, obdobně četné byly i kontakty s falšovanými a ředěnými látkami. Řada látek je pro studenty snadno obstaratelná, zvl. konopí, halucinogeny a taneční drogy. K experimentům zvl. s 'měkkými' drogami zaujímají velmi tolerantní postoje.
Anotace anglicky
The contribution informs about selected results that was gained from anonymous inquiry of Masaryk University students in 2006. Almost 10 000 full-time students from all faculties were addressed, questions were related to their experiences with habit-forming substances and behaviour, attitudes and opinions connected to the drug problems. Appraisal of the situation shows that almost 40 per cent of respondents smoked tobacco during the last 7 days before the study. Practically, 99 from 100 people ever in their life drank alcohol, women rather occasionally, men regularly, almost three quarters of addressed students consumed alcohol during the last 7 days before questioning. Half of respondents drank black coffee during the last 7 days before questionning. Sixteen per cent of all the addressed students consumed marihuana during the last 30 days, more than 10 times marihuana was consumed by 45 per cent of addressed students, men dominated. Almost 1 per cent of respondents consumed hallucinogens during the last 30 days, it were mostly 1 to 3 experiments. Tranquilizers were taken non lege-artis from 1 to 10 times by 40 per cent students ever in their life, fifth of them took it more often than 10 times. Dance drugs were consumed by 0,7 per cent of respondents during the last 30 days (men dominated), gaming machines were used by the 6 per cent of respondents. At least one experience in previous life with 'hard' drugs had less than 5 per cent of respondents, more often men, first contacts with it were established in the period from 15-18 years to early adulthood, half of the respondents was only about 1 to 3 experiments. Approximately 1 respondent of 10 met a drug dealer in academic environment, the contacts with fake and diluted substances are similarly frequent. Numerous substances are easy to obtain for students, especially hemp, hallucinogens and dance drugs. Students take a very tolerant attitude to the experiments with 'soft' drugs.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Škola a zdraví pro 21. století
Zobrazeno: 24. 9. 2023 20:36