Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. DOKULIL, Miloslav. Filosofie „s dnešním odstupem času“: stále ještě jako racionálně kýžený projekt? (Philosophy “with today´s lapse of time“: Still a rationally coveted venture?). Studia Philosophica, Brno: FF MU, 2018, vol. 2018, 65/2018/1-2, p. 83-89. ISSN 1803-7445.
 2. DOKULIL, Miloslav. Masaryk a náboženství (Masaryk and Religion). 2. vydání. Brno: nakladatelství MU, 2018. 220 pp. ISBN 978-80-210-9011-8.
 3. 2017

 4. DOKULIL, Miloš. Has the Answerable Time Come to Us to Find a Globally Satisfactory Human Solution of Religious Questions? Journal of Global Issues and Solutions, 2017, XVII, No 2, p. "nestránkováno". ISSN 1544-5399.
 5. DOKULIL, Miloš. Je dnes na „českou otázku“ uspokojivá „česká“ odpověď? (Is There a Satisfactory `Czech´ Response Today to a `Czech Question´?). In Jan Svoboda, Aleš Prázný. „Česká otázka“ a dnešní doba. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2017. p. 83-108, 26 pp. ISBN 978-80-7007-505-0.
 6. 2016

 7. DOKULIL, Miloš. Život ve zdraví jako výzva především mozku? (A healthy life as an appeal to our brain?). In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 37-46, 10 pp. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.
 8. 2015

 9. DOKULIL, Miloš. „Primární“ těžiště ke zdraví žáka je v učiteli (The “Primary“ Focus Towards the Pupil‘S Health has Been Grounded in the Teacher). In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. p. 44-54, 11 pp. ISBN 978-80-210-8139-0.
 10. 2014

 11. DOKULIL, Miloš. Křesťanství v perspektivě 1700-letého výročí milánského "ediktu" (Christianity in the Perspective of the 1700th Anniversary of the Edict of Milan). 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2014. 350 pp. ISBN 978-80-263-0588-0.
 12. DOKULIL, Miloš. Mohla nám zůstat Masarykova náboženská víra jako živý odkaz? (Could Masaryk's faith rest with us as a vivid heritage?). In Moderní člověk a náboženství. 2014.
 13. DOKULIL, Miloš. T. G. Masaryk, Univerzitní přednášky II (T .G. Masaryk, University Lectures II). Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, 61/2014, No 2, p. 97-100. ISSN 1803-7445.
 14. 2013

 15. DOKULIL, Miloš. Sémantika a překlad (nejen Lockova "understanding") (Semantics and Translation (not only of Locke's "understanding")). Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2013, 60/2013, No 1, p. 85-89. ISSN 1803-7445.
 16. DOKULIL, Miloš. Tomáš Garrigue Masaryk: Univerzitní přednášky I. (Thomas Garrigue Masaryk: University Lectures I.). Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2013, 60/2013, No 1, p. 91-93. ISSN 1803-7445.
 17. 2012

 18. DOKULIL, Miloš. John Locke: Esej o lidském chápání (John Locke: An Essay concerning Human Understanding). 1. vyd. Praha: Oikúmené, 2012. 767 pp. Knihovna novověké tradice a součsasnosti; č. 69. ISBN 978-80-7298-304-9.
 19. DOKULIL, Miloš. Masaryk a náboženství (Masaryk and Religion). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 212 pp. ISBN 978-80-210-5984-9.
 20. 2011

 21. DOKULIL, Miloš. Rozhodující pro zdraví i zdravou školu je cesta ke zdravé mysli: Kde je zakotven příběh o zdraví, a nejen pro školu, a nejen tam nejdřív (For health and a healthy school the way towards a healthy mind is decisive: Where the story of health has been embedded, and not only for the school, and not there at first). In E. Řehulka. Škola a zdraví 21 Studie k výchově ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 9-24, 17 pp. ISBN 978-80-210-5722-7.
 22. 2010

 23. DOKULIL, Miloš. Dvojí časoprostor naléhavosti odkazu TGM a EB. Některé paralely, analogie, ale i nesouměřitelnosti osvitu (A Double Space-time of Urgency of Masaryk's and Beneš' Heritage: Some Parallels, Analogies, but also Incommensurabilities of Exposure). In Masarykovo muzeum v Hodoníně. T.. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. 1. vyd. Hodonín: Město Hodonín, 2010. p. 43-63, 21 pp. ISBN 978-80-87375-00-6.
 24. NOVOTNÝ, Jan, Blažena ŠVANDOVÁ, Nikola KLANICOVÁ and Miloš DOKULIL. Gödel´s Century. 2010.
 25. DOKULIL, Miloš. Kurt Goedel (a nejen matematika nebo logika) (Kurt Goedel (and not only mathematics or logic)). In O Kurtu Goedelovi... z Brna. 2010. vyd. Brno: Společnost Kurta Goedela, 2010. p. 13-35, 23 pp.
 26. DOKULIL, Miloš. Můžeme se vůbec dívat na vnímané rozhraní času kolem roku 1989 adekvátně? (Can We Ever Have an Adequate Look at the Examined Turning Point of 1989?). In Obnova demokracie v Československu PO ROCE 1989. 1. vyd. Praha: Epocha, 2010. p. 21-52, 32 pp. ISBN 978-80-7425-030-9.
 27. DOKULIL, Miloš. Not the body is primarily endangered by contemporaneity or, concerning many a shortage of psychical hygiene first of all. In Řehulka E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 9 - 31, 23 pp. ISBN 978-80-210-5259-8.
 28. DOKULIL, Miloš. Osm perspektiv vidění možných životních souvislostí (Eight Perspectives Limiting the Evaluation of Given Life Contexts). In Masarykova univerzita. Univerzita třetího věku: Historie, současnost a perspektivy dalšího rozvoje. 1. vyd. Brno: U3V, 2010. p. 53-61, 8 pp. ISBN 978-80-210-5158-4.
 29. DOKULIL, Miloš. Tzv. Goedelovo číslo (The so-called Goedel's number). In O Kurtu Goedelovi... z Brna. 1. vyd. Brno: Společnost Kurta Goedela, 2010. p. 37-46, 10 pp.
 30. DOKULIL, Miloš. Umění jako poznání? (Fine Arts as Knowledge?:). In Mosty a propasti mezi vědou a uměním. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeský kraj, 2010. p. 9 - 20, 12 pp. ISBN 978-80-87082-15-7.
 31. DOKULIL, Miloš. Zkušenost setrvale provokovaná teorií (Experience continuously provoked by theory). In Petr Dub, Jana Musilová. Ernst Mach: Fyzika, filosofie, vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 200-205, 6 pp. ISBN 978-80-210-4808-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-200.
 32. DOKULIL, Miloš. Živý pramen "české filosofické reflexe"? (A Live Source of the "Czech Philosophical Reflection"?). Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2010, 57/2010/1, No 1, p. 27-34. ISSN 1803-7445.
 33. 2009

 34. DOKULIL, Miloš. Dvojí časoprostor naléhavosti odkazu TGM a EB (A double space-time of the urgency of the heritage of TGM and EB). In Irena Chovančíková. T. G. Masary,, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2009. p. 43-63, 21 pp. ISBN 978-80-87375-00-6.
 35. DOKULIL, Miloš. Nikoli především tělo je dneškem ohroženo, aneb o nedostatcích především duševní hygieny (Not first of all the body is in danger by our contemporaneity, or also about the deficiency of mental hygiene). In 5. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 2009.
 36. DOKULIL, Miloš. Sugestivní metafora "JÁ" jako diskutabilní klíč na cestě k jeho osmyslení (The "SELF" As A Suggestive Metaphor And A Contentious Clue On the Road To Acquire Its Meaning). In Struny mysli. 1. vyd. Ostrava: Montanes, 2009. p. 175-185, 11 pp. ISBN 978-80-7225-302-9.
 37. 2008

 38. DOKULIL, Miloš. Má královna moderní vědy opravdu balit kufry? (Shall the queen of modern science pass away?). In O škole a vzdělávání. 1. vyd. Praha: matfyzpress, 2008. p. 106-6, 3 pp. ISBN 978-80-7378-029-6.
 39. DOKULIL, Miloš. May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically? In Meze formalizace,analytičnosti a prostoročasu. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2008. p. 57-70, 14 pp. ISBN 978-80-7007-268-4.
 40. DOKULIL, Miloš. Nejsme se vším (včetně svých životů, neřkuli s muzei) na předělu? (Are We at a Turning Point with Everything (Including Our Lives, Not to Say Musemus, Too)?). 2008. ISBN 978-80-86611-28-0.
 41. DOKULIL, Miloš. Oslovuje nás "TGM"? (Are we addressed by the initials "TGM"?). In Živé hodnoty Masarykova Československa. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno + PedF MU + Občanský a odborný výbor, 2008. p. 156-162, 7 pp. ISBN 978-80-254-4000-1.
 42. DOKULIL, Miloš. Revoluční vpád evoluce do vědy, filosofie a světonázoru (A Revolutionary Incursion of Evolution into Science, Philosophy and Worldview). In Evoluce a věda. 1. vyd. Nymburk: OPS, 2008. p. 171-195, 25 pp. ISBN 978-80-87269-04-6.
 43. DOKULIL, Miloš. Smysl "smyslu dějin", aneb též o potřebě "falešného vědomí", ale i o "liberalismu" (Meaning of the "meaning of history", or also about the need of a "false consciousness" and about "liberalism"). In T. G. Masaryk ve sporech 1886-1896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi). 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2008. p. 31-60, 30 pp. ISBN 80-903628-6-9.
 44. 2007

 45. DOKULIL, Miloš. Democracy and Human Rights: The Contemporaneous Globality of Human Rights. The Bi-Monthly Journal of the BWW Society, Internet: The BWW Society, 2007, vol. 2, 1-2/2007, p. sine.
 46. DOKULIL, Miloš. Do we concentrate ourselves sufficiently on language? (Language as a drug as well as medicine, but first of all as a gift for the development of humanity). In School and Health 21 - Škola a zdraví 21; Volume 1 - 1. díl. 1. vyd. Brno: Paido + MU, 2007. p. 55-70, 16 pp. ISBN 978-80-7315-119-5.
 47. DOKULIL, Miloš. Garrett Thomson: Locke. Organon, Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2007, XIII, No 3, p. 395-398. ISSN 1335-0668.
 48. DOKULIL, Miloš. Masaryk a liberalismus (Masaryk and Liberalism). In Masarykův sborník XIII. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav-Archiv AV ČR, 2007. p. 157-184, 28 pp. ISBN 80-86495-40-X.
 49. DOKULIL, Miloš. Mysl autentická, anebo "jen" neurálně odvozená (a epifenomenalistická)? (Mind, as Authetic, or "Only" Neurally Deduced (and Epiphenomenalistic)?). In Kognice 2006. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2007. p. 48-54, 7 pp. ISBN 80-86174-10-7.
 50. DOKULIL, Miloš. Tvorba, interpret a interpretace (Creation, Interpreter, and Interpretation). In Kritika muzejní výstavní tvorby. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2007. p. 33-37, 5 pp. ISBN 80-903628-4-2.
 51. 2006

 52. DOKULIL, Miloš. "Homo ludens" - to zní hrdě, aneb fenomén hry ("Homo ludens" - it sounds proudly, or, the phenomenon of game). In Hra, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: Filosofia, Nakladatelství FÚ AV ČR, 2006. p. 11-32, 22 pp. ISBN 80-7007-222-9.
 53. DOKULIL, Miloš. Masarykovské návraty (Masarykian Comebacks). 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana + Akademické nakladatelství CERN + Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006. 201 pp. Heureka, sv. 11. ISBN 80-7204-429-X.
 54. DOKULIL, Miloš. Věnujeme dost pozornosti jazyku? (Jazyk jako "droga" i lék, ale především dar k rozvíjení lidství) (Do we concentrate ourselves sufficiently on language? (Language as a "drug" as well as medicine, but first of all as a gift for the development of humanity)). In School and Health 21 - Škola a zdraví 21; Volume 1 - 1. díl. 1. vyd. Brno: Paido, MU, 2006. p. 71-83, 13 pp. ISBN 80-7315-119-7.
 55. 2005

 56. DOKULIL, Miloš. Documenta philosophiae: O identitě a různosti (J. Locke, Esej) (Documenta philosophiae: Identity and difference (J. Locke, An Essay)). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2005, 53/2005, 1/2005, p. 125-143. ISSN 0015-1831.
 57. DOKULIL, Miloš. Jak se stal Locke málem deistou? (How did Locke nearly come to be a Deist?). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2005, 53/2005, 1/2005, p. 99-123. ISSN 0015-1831.
 58. DOKULIL, Miloš. Ježíš pro Milana Machovce (Jesus for Milan Machovec). In Mistr dialogu Milan Machovec. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2005. p. 97-114, 18 pp. ISBN 80-86903-13-3.
 59. DOKULIL, Miloš. Pár střípků do mozaiky (Fragments to Add to the Mozaic). In Mistr dialogu Milan Machovec. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2005. p. 206-207, 2 pp. Akropolis, 24. ISBN 80-86903-13-3.
 60. DOKULIL, Miloš. Pokus o retrospektivu: O čem Masarykova "Světová revoluce" (možná dosud) je (An Essay in Retrospect: What Masaryk's "World Revolution" (possibly still) is about). In T. G. Masaryk a Světová revoluce. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo mizeum v Hodoníně, 2005. p. 3-35, 33 pp. ISBN 80-903628-1-8.
 61. DOKULIL, Miloš. Zpětné zrcadlo Masaryk? - Tři sondy, také do naší dnešní krize (Masaryk as a Backward Mirror? Three Probes, Not Excluding Our Contemporary Crisis). 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2005. 72 pp. Masarykovo muzeum Hodonín.
 62. DOKULIL, Miloš. 300 let od smrti Johna Locka (Tricentenary Commemorating John Locke's Death). Vesmír, Praha: AV ČR, 2005, 84 (135), 12/2005, p. 746-747. ISSN 0042-4544.
 63. 2004

 64. DOKULIL, Miloš. Berme memetiku vážně? (Let us Take Memetics Seriously?). In Memy ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004. p. 57-71, 15 pp. ISBN 80-7007-196-6.
 65. DOKULIL, Miloš. Kdo hoří, anebo spíše kde hoří? (Who Burns, or Sooner, Where Does It Burn?). In Teachers and Health. 1. vyd. Brno: Paido + Universitas Masarykiana Brunensis, 2004. p. 22-26, 5 pp. ISBN 80-210-3634-6.
 66. DOKULIL, Miloš. "Mem" -- jen nešikovný výraz pro Popperův "3. svět"? ("Meme" -- Only an Awkward Expression for Popper's "World Three"?). In Memy ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004. p. 43-56, 14 pp. ISBN 80-7007-196-6.
 67. DOKULIL, Miloš. Who Burns, or Sooner, Where Does It Burn? In Teachers and Health. 1. vyd. Brno: Paido + Universitas Masarykiana Brunensis, 2004. p. 15-21, 7 pp. ISBN 80-7315-093-X.
 68. 2003

 69. DOKULIL, Miloš. Co by neměl ztrácet ze zřetele rozsévač (What a Sower Should Not Forget). In Jóga a zdraví (VI. brněnské dny). 1. vyd. Brno: Česká asociace Sport pro všechny - Unie jógy, 2003. p. 110-115, 6 pp. ISBN 80-86669-01-7.
 70. DOKULIL, Miloš. Democracy and Human Rights: The Contemporaneous Globality of Human Rights. The Bi-Monthly Journal of the BWW Society, Internet: The BWW Society, 2003, III., No 2, p. 1-17.
 71. DOKULIL, Miloš. Doba, v níž žijeme (The Time Which We Live In). In Jóga a zdraví (VI. brněnské dny). 1. vyd. Brno: Česká asociace Sport pro všechny - Unie jógy, 2003. p. 21-26, 6 pp. ISBN 80-86669-01-7.
 72. DOKULIL, Miloš. Je evoluce ve skocích ještě darwinismem? (Is evolution in jumps still Darwinism?). Filosofický časopis, Praha: FÚ AV ČR, 2003, 50., No 5, p. 879-881. ISSN 0015-1831.
 73. DOKULIL, Miloš. Vágnost jako nutnost (Vagueness as Necessity). In Vágnost, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2003. p. 34-48, 15 pp. ISBN 80-7007-180-X.
 74. 2002

 75. DOKULIL, Miloš. Evoluce, či revoluce, jako média "spásonosného" řešení sociální otázky (Evolution, or Revolution, as Media of a "Liberating" Solution of Social Questions). In T. G. Masaryk a sociální otázka. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2002. p. 33-49. ISBN sine.
 76. DOKULIL, Miloš. Je možná racionální diskuse o etických otázkách? (R. M. Hare 1919-2002) (Is rational discussion on ethical problems possible? (R. M. Hare 1919-2002)). Filosofický časopis, Praha: FÚ AV ČR, 2002, 50., No 2, p. 335-336. ISSN 0015-1831.
 77. DOKULIL, Miloš. Lidská práva jako globální problém (Human Rights as a Global Problem). In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: MU, 2002. p. 14-24. ISBN 80-210-3034-8.
 78. DOKULIL, Miloš. Slibuje něco vize milénia? (Does the millennium vision promise something?). In Milénium vědy a filosofie. 1. vyd. Praha: Nakl. Filosofického ústavu AV ČR, 2002. p. 11-27. ISBN 80-7007-160-5.
 79. DOKULIL, Miloš. Standing at the Crossroads: The Future of Central Europe in the Face of Globalization. The Journal of the BWW Society and The Institute for the Advancement of Positive Global Solutions, Irvine, California, USA: BWW Society, 2002, II., 1., p. 81-89.
 80. 2001

 81. DOKULIL, Miloš. Funkcionalismus a mysl "přirozená" a umělá (Functionalism and Mind, "Natural" and Artificial). In Funkcionalismus ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Nakl. FÚ AV ČR, 2001. p. 104-123. ISBN 80-7007-147-8.
 82. DOKULIL, Miloš. Prosvětlí Masarykův stín cestu do informačního (globalizačního) věku? (Will Masaryk's Shade Make the Path Toward the Information (Globalization) Age Brighter?). In T. G. Masaryk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2001. p. 122-135. ISBN sine.
 83. DOKULIL, Miloš. Skromný (a předběžný) příspěvek k teoriím pravdy (A Modest (and Preliminary) Contribution to Truth Theories). In Úvahy o pravdivosti. 1. vyd. Praha: Filosofia: Nakl. FÚ AV ČR, 2001. p. 18-43. ISBN 80-7007-154-0.
 84. DOKULIL, Miloš. Standing at the Crossroads: The Future of Central Europe in the Face of Globalization. TheBi-Monthly Journal of The BWW Society, Petria, Irvine, California (USA): The BWW Society, 2001, 1., č.2, p. 32-39.
 85. DOKULIL, Miloš. Totalitarismus jako fenomén (Totalitarianism as a Phenomenon). In Totalitarismus ve 20. století. Československé zkušenosti. 1. vyd. Brno: MU, 2001. p. 5-23, 19 pp. ISBN 80-210-2541-7.
 86. 2000

 87. DOKULIL, Miloš. Central Europe as a Bridge on an Unsettled Exponential into a Simplistic World? In ICCEES. 1. vyd. Helsinki, Finland: ICCEES Internat. Information Centre, 2000. p. 100. ISBN 951-707-094-2.
 88. DOKULIL, Miloš. Činorodým náboženstvím citu k vědecky zaštítěnému léku na krizi "člověka celého" a jeho společnosti (Through an Actively Felt Religion to a Scientifically Backed Medicine for the Crisis of the "Wole Man" and His Society). In Tomáš Garrigue Masaryk a věda. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2000. p. 26-49. ISBN sine.
 89. DOKULIL, Miloš. Francis Fukuyama o důvěře jako politické ctnosti (Francis Fukuyama about trust as a political virtue). Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzzity, Brno: FF MU, 2000, vol. 1999, B46, p. 133-135. ISSN 0231-7664.
 90. DOKULIL, Miloš. Konvence samozřejmá a paradoxní, a jako konstanta proměnná (Convention as Self-evident and Paradoxical, and as a Constant Variable). In Konvence ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofia, nakl. Fil. ústavu AV ČR, 2000. p. 69-85. ISBN 80-7007-138-9.
 91. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé (The Cartesian Understanding in the Philosophy of J. Locke: The Key of Words to the Soul). In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. p. 921-924.
 92. DOKULIL, Miloš. Post-dějinná racionalita, aneb(o) konec dějin? (Post-historical racionality, or the end of history?). In Jan Patočka, Češi a Evropa. 1. vyd. Brno: MU, 2000. p. 41-54. ISBN 80-210-2483-6.
 93. DOKULIL, Miloš. Problém "mysli a těla" (The "mind--body" problem). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2000, vol. 48, No 4, p. 557-576. ISSN 0015-1841.
 94. 1999

 95. DOKULIL, Miloš. Globální a lokální prizmatem Masarykova odkazu (The Global and the Local as Compared with Masaryk's Legacy). In Evropanství u T. G. Masaryka. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1999. p. 138-149. Masarykovské semináře, sv. VI. ISBN sine.
 96. DOKULIL, Miloš. Rámec našeho času (The Frame of Our Time). In Úloha univerzit v budoucí informační společnosti. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, 1999. p. 11-16. ISBN 80-214-1379-4.
 97. DOKULIL, Miloš. Rusko a střední Evropa (Russia and Central Europe). In Evropská integrace a otázky českých dějin. 1. vyd. Praha: Porta linguarum Praha, 1999. p. 91-105. Policy Center for Promotion of Democracy, sv. XI. ISBN 80-901833-6-0.
 98. DOKULIL, Miloš. Řád a ne-řád (Order and Non-Order). In Chaos, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1999. p. 165-180. ISBN 80-7007-127-3.
 99. 1998

 100. JEMELKA, Petr. Environmentální etika (Environmental Ethics). In GLUCHMAN, Vasil and Miloš DOKULIL. Praktické otázky etiky a morálky. 1. vyd. Prešov: PVT, 1998. p. 121-141, 11 pp. Etika III. ISBN 80-88859-13-1.
 101. DOKULIL, Miloš. Etika a morálka (Ethics and Morality). In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. p. 9-25, 17 pp. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.
 102. DOKULIL, Miloš. Etika, morálka a politika (Etics, Morality, and Politics). In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. p. 21-38, 18 pp. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.
 103. DOKULIL, Miloš. Intence a její osud, aneb směřování Descartesovy metafyziky (Intention and Its Fate, or: The Heading of Descartes´Metaphysics). Edited by Alena Sobotková. In Filosofické dílo René Descartesa. Vyd. 1. Praha: Filosofia, Nakl. Fil. ústavu AV ČR, 1998. p. 79-96. ISBN 80-7007-114-1.
 104. DOKULIL, Miloš. Konzervace, exhibice, konverzace (Conservation, Exhibition, Conversation). In Hovory v muzeu. Hodonín: Masarykovo muzeum, 1998. p. 10-18. ISBN sine.
 105. DOKULIL, Miloš. Masarykův ruský odkaz mezi 1917 a 1997 (Masaryk´s Russian Heritage between 1917 and 1997). In TGM a ruské revoluce. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 1998. p. 101-130.
 106. DOKULIL, Miloš. Morální hodnoty v současné etice a morálce (Moral Values in Contemporary Ethics and Morality). In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. p. 61-84, 24 pp. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.
 107. DOKULIL, Miloš. Nesmělá pouť za kulturou "posledního člověka" (A Shy Pilgrimage Towards the Culture of the "Last Man"). Sborník prací FF MU, Brno: FF MU b Brně, 1998, vol. 45, B45, p. 37-46. ISSN 0231-7664.
 108. DOKULIL, Miloš. Paradoxy reality? (Paradoxes of Reality?). In Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství FÚ AV ČR, 1998. p. 323-341. ISBN 80-7007-106-0.
 109. DOKULIL, Miloš and Vasil GLUCHMAN. Praktické otázky etiky a morálky (Practical Questions of Ethics and Morality). 1. vyd. Prešov, Slovakia: PTV Bratislava-Prešov, SR, 1998. 201 pp. Etika I-III, III. ISBN 80-88859-13-1.
 110. DOKULIL, Miloš and Vasil GLUCHMAN. Súčasné etické téorie (Contemporary Ethical Theories). 1. vyd. Prešov, Slovakia: PVT Bratislava-Prešov, SR, 1998. 249 pp. Etika I-III, II. ISBN 80-88859-14-X.
 111. DOKULIL, Miloš and Vasil GLUCHMAN. Teoretické otázky etiky (Theoretical Problems of Ethics). 1. vyd. Prešov, Slovakia: PVT Bratislava-Prešov, SR, 1998. 168 pp. Etika I-III. I. ISBN 80-88859-15-8.
 112. DOKULIL, Miloš. The Last Man´s Culture-Revisited. Journal of Interdisciplinary Studies, 1998, Vol. X, No.1/2, p. 85-100. ISSN 0890-0132.
 113. KÁNSKÝ, Jiří. Význam a úloha principů a norem v etice a morálce. (Principles and Norms in Ethics and Morals.). In GLUCHMAN, Vasil, Janusz MARIAŃSKI, Jozef DŽUKA, Miloš DOKULIL, Martin ŽILÍNEK and Jiří KÁNSKÝ. Teoretické otázky etiky. 1. vyd. Prešov: PVT Bratislava, 1998. p. 85-105. ISBN 80-88859-15-8.
 114. DOKULIL, Miloš. Žít, a nemít proč? - Aneb: Laterna obscura etiky (To Live, and With No Reason Why? - Or Also: Laterna Obscura of Ethics). In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. p. 9-19, 11 pp. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.
 115. 1997

 116. DOKULIL, Miloš. Masaryk a Střední Evropa (Masaryk and Central Europe). In 1895-1995: Sto let Masarykovy České otázky. 1. vyd. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1997. p. 180-187. ISBN 80-86142-01-9.
 117. DOKULIL, Miloš. Rámec poválečné politiky prezidenta Masaryka (Paradoxy, kritéria a jistoty portrétu) (After-war Setting of Masaryk's Policy (Paradoxes, Criteria, Confidencies of a Portrait)). In Masarykova filosofie pojetí demokracie a existence pluralitního systému I. republiky. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1997. p. 32-39. ISBN sine.
 118. DOKULIL, Miloš. Žít, a nemít proč? (Aneb: Laterna obscura etiky) (To Live, and Not to Know What For? (or: Laterna Obscura of Ethics)). Sborník prací FF MU, Brno: FF MU, 1997, vol. 44, B44, p. 49-56. ISSN 0231-7664.
 119. 1996

 120. DOKULIL, Miloš. Cizí jazyky a naše pravopisná reflexe (Foreign Languages amd Their Reflexion in Our Writing). In Spisovnost a nespisovnost dnes. 1. vyd. Brno: PedF MU v Brně, 1996. p. 98-112. Sborník prací PedF MU, sv. 133. ISBN 80-210-1304-4.
 121. DOKULIL, Miloš. Dvě cesty--jeden cíl? (Role zjevení u Descarta a J. A. Komenského) (Two Roads--One Goal? (The Role of Revelation in Descartes and J. A. Comenius)). Studia Comeniana et Historica, Uh. Brod, 1996, vol. 26, 55-56, p. 297-309. ISSN 0323-2220.
 122. DOKULIL, Miloš. Je redukcionismus spásná cesta? (Is Reductionism a Saving Way?). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, vol. 44, No 3, p. 481-491. ISSN 0015-1831.
 123. DOKULIL, Miloš. Jubilejní cogitatio? (K 400-letému výročí narození R. Descarta) (A Celebrating Cogitatio? (Descartes' Quatercentenary)). Sborník prací FF MU, Brno: FF MU v Brně, 1996, vol. 43, B43, p. 5-13. ISSN 0231-7664.
 124. DOKULIL, Miloš. Konec ontologie? Konec metafyziky, nebo začátek metafyziky nové? (The End of Ontology? An End of Metaphysics, or: A Bebinning of a New Metaphysics?). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, vol. 44, No 2, p. 277-282. ISSN 0015-1831.
 125. DOKULIL, Miloš. Kráčel maskován, anebo prošel, aniž jsme ho pochopili? (Did He Walk with a Mask, or: Did He Pass Along without Being Grasped?). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, vol. 44, No 5, p. 782-810. ISSN 0015-1831.
 126. DOKULIL, Miloš. L "entendement" cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke (The Cartesian Understanding Seen through the Prism of John Locke's Philosophy). In Congres René Descartes. 1. vyd. Paris: La Sorbonne, 1996. p. 186. ISBN sine.
 127. DOKULIL, Miloš. Les trois questions que nous nous posons (The Three Questions We Address Ourselves). In Les échanges intellectuels franco-tcheques. 1. vyd. Dijon-.Brno: MU v Brně, 1996. p. 13-20. ISBN 80-210-1464-4.
 128. DOKULIL, Miloš. Odkaz René Descartesa (René Descartes' Heritage). In XIV. věd. kolokvium VVŠ. 1. vyd. Vyškov: České vojsko, 1996. p. 87-95. Vědecké kolokvium VVŠ XIV., sv. I. ISBN sine.
 129. DOKULIL, Miloš. Perspektiva kontinuity v diskontinuitní perspektivě (Perspectives of Continuation in a Discontinuous Perspective). In Česko-slovenská historická ročenka. Brno: FF MU, 1996. p. 51-58. ČSČH. ISBN 80-210-1474-1.
 130. DOKULIL, Miloš. Rok tolerance (The Toleration Year). Universitas, Brno: MU v Brně, 1996, vol. 1996, No 1, p. 60-65.
 131. DOKULIL, Miloš. Rozpaky nad zítřkem muzeí--Reflexe pedagoga (At a Loss Concerning the Future of Museums?--An Educationalist's Reflexions). In Muzea a návštěvníci. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1996. p. 24-32. ISBN sine.
 132. DOKULIL, Miloš. Sedm variací na goedelovské téma (Seven Variations on Goedel's Themes). In Kurt Goedel. 1. vyd. Brno: Nadace UM, 1996. p. 130-138. ISBN 80-210-1474-1.
 133. DOKULIL, Miloš. Setrvalý paradox v etice: determinace vs. volba (A Continuous Paradox in Ethics: Determination vs. Choice). In Hodnoty a súčasné teórie. 1. vyd. Prešov: UPJŠ v Košiciach, SR, 1996. p. 23-31. Hodnoty a súčasné teórie. ISBN 80-88722-20-9.
 134. DOKULIL, Miloš. Současné, či věčné problémy etické teorie (Contemporary, or Eternal Problems of Ethical Theory). In Etika a dnešek. 1. vyd. Brno: PedF MU v Brně, 1996. p. 9-14.
 135. DOKULIL, Miloš. Volá odkaz, anebo jenom symbol? (K připomenutí nejen 14. 9. 1886 Jana Masaryka) (A Legacy, or Simply a Symbol? (14th Sept. 1886 Jan Masaryk's)). In Jan Masaryk--Diplomat, státník, humanista. 1. vyd. Praha: Společnost J. Masaryka, 1996. p. 48-57. ISBN 80-7079-140-3.
 136. VACULÍK, Jaroslav, František ČAPKA and Miloš DOKULIL. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin II. (The Selection Chapters of Modern Czechoslovak History, part II.). Brno: Masarykova univerzita, 1996. 153 pp. ISBN 80-210-0736-2.
 137. DOKULIL, Miloš, František ČAPKA and Jaroslav VACULÍK. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin pro posluchače OV-II (Chapters in Contemporary Czechoslovak History for Students of Civics-II). 2. vyd. Brno: MU Brno, 1996. 128 pp. ISBN 80-210-0736-2.
 138. 1995

 139. DOKULIL, Miloš. Deklarace diferentnosti hodnot a relevance jejich míry (How Relevant a Declaration of Value Difference Is). In Svobodná společnost--svobodná morálka/Freie Gesellschaft--Freie Moral. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. p. 74-90. ISBN sine.
 140. DOKULIL, Miloš. Hodnoty a dějiny (Values and History). In Realismus ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1995. p. 98-116. ISBN 80-7007_079-X.
 141. DOKULIL, Miloš. Meditace nad tolerancí (Zamyšlení k Roku tolerance 1995) (Meditating on Toleration (A Reflection upon the Year of Tolerance 1995)). Sborník prací FF MU, Brno: FF MU v Brně, 1995, vol. 42, B42, p. 21-36. ISSN 0231-7664.
 142. DOKULIL, Miloš. Perspektivy explanace ve vědě (Perspectives of Explanation in Science). In Univerzity na prahu nového tisíciletí/The University on the Threshhold of ... 1. vyd. Brno: MU v Brně, 1995. p. 135-152. ISBN 80-210-1266-8.
 143. DOKULIL, Miloš. Úvaha o toleranci (Reflecting on Toleration). Filosofický časopis, Praha: Filosofickýb ústav AV ČR, 1995, vol. 43, No 5, p. 765-785. ISSN 0015-1831.
 144. DOKULIL, Miloš. Ve věci tolerance-Lockovská rozjímání (On the Issue over Toleration: Lockean Contemplations). 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1995. 146 pp. ISBN 80-210-1159-9.
 145. DOKULIL, Miloš. Žít živým příkladem zodpovědné, kultivované a účinné lásky (To Live in Accord with the Live Example of a Responsible, Cucltivated and Efficient Love). In Náboženská dimenze Masarykova myšelní. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1995. p. 28-39. Masarykovský seminář III. ISBN sine.
 146. 1994

 147. DOKULIL, Miloš. K "východní" směrovce "Středu" (Concerning the Eastern Indicator of the "Centre"). In Sborník VA v Brně, Řada C. zvl. Brno: VA v Brně, 1994. p. 187-192. Série C, zvl. číslo. ISBN sine.
 148. DOKULIL, Miloš. Mezi ontologií a etikou. (Between Ontology and Ethics). Filosofický časopis)], Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1994, vol. 42, No 4, p. 675-691. ISSN 0015-1831.
 149. DOKULIL, Miloš. Obstojí předpoklad etiky jako vědy logicky? (Is There a Logical Reason for the Conception of Ethics as a Science?). In SPFFBU B41. 1. vyd. Brno: FF MU v Brně, 1994. p. 39-45. B41. ISBN 80-210-1069-X.
 150. DOKULIL, Miloš. Paedocentrická perspektiva, či past? (A Paedocentric Perspective, or a Trap?). In Učitel v demokratické škole. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 1994. p. 23-26. ISBN 80-901737-1-3.
 151. VACULÍK, Jaroslav, František ČAPKA and Miloš DOKULIL. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin I. (The Selection Chapters of Modern Czechoslovak History, part I.). Brno: Masarykova univerzita, 1994. 200 pp. ISBN 80-210-0308-1.
 152. DOKULIL, Miloš, František ČAPKA and Jaroslav VACULÍK. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin pro posluchače OV-I (Chapters in Contemporary Czechoslovak History for the Students of Civics-I). 3. vyd. Brno: MU Brno, 1994. 258 pp. I.
 153. 1993

 154. DOKULIL, Miloš. Dvoudomost kultury (Postmoderní klíč k inndividuálnímu přežití?) (Dimorphicity of Culture (A Post-Modern Key to Individual Living Through?)). Host, Brno: Nakladatelství a vydavatelství Host, 1993, vol. 1993, 3-4, p. 41-50. ISSN 1211-9938.
 155. DOKULIL, Miloš. Erziehung zur sozialen Souveraenitaet? (Education for Social Sovereignty?). In Lebensbildung in Europa zwischen Utopie und Wirklichkeit. 1. vyd. Beelefeld, Deutschland: Kleine Verlag, 1993. p. 95-104. Berliner Studien zur Wissenschaftsphilosophie, 5. ISBN 3-89370-162-1.
 156. DOKULIL, Miloš. Masaryk a pedagogika (Jsme adresáty a dědici?) (Masaryk and Pedagogy (Have We Ever Been His Addressees and Inheritors?)). In T. G. Masaryk filosof a pedagog. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1993. p. 28-39. ISBN sine.
 157. DOKULIL, Miloš. Mohla federace přežít 1992? (Could the Federation Live Through 1992?). In Češi a Slováci ve Stední. Evropě ve 20. stol. 1. vyd. Brno: VA v Brně, 1993. p. 337-342. Řada C, mimo číslování. ISBN sine.
 158. DOKULIL, Miloš. Pokorný návrat k ontologiii? (A Humble Come-back to Ontology). In Konec ontologie? 1. vyd. Brno: FF MU v Brně, 1993. p. 18-23. ISBN 80-210-0765-6.
 159. DOKULIL, Miloš. Úvaha o toleranci. (Reflecting on Toleration). Pollitologický sborník MPU, Brno: Mezinároidní politologický ústav, 1993, vol. 3, No 1, p. 92-113.
Display details
Displayed: 19. 2. 2019 14:34