Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. KOTÁSEK, Josef. Člen Rozkladové komise České národní banky. : Člen Rozkladové komise České národní banky, 2018 - 2018.
 2. KOTÁSEK, Josef. Excessive formalism in the Czech Bill of Exchange Case Law. Jog Alam Politika, Györ: A Széchenyi István Agyetem, 2018, X., č. 1, s. 59-72. ISSN 2060-4580.
 3. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 4. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ, Vlastimil PIHERA, Josef KOTÁSEK a Bohumil HAVEL. The Present and Future of Education in the Corporate, Foundation and Trust Law in the Czech Republic and in Europe. 2018.
 5. LAVICKÝ, Petr a Josef KOTÁSEK. Zákaz zpětvzetí žaloby podle nového § 96 odst. 6 OSŘ. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 1-7. ISSN 1210-6410.
 6. 2017

 7. KOTÁSEK, Josef. Autonomie vůle - nutná oběť na oltář oběhu cenných papírů? 2017.
 8. KOTÁSEK, Josef. Člen redakční rady časopisu MUJLT. 2017 - 2018.
 9. KOTÁSEK, Josef. Der Einfluss des EU - Rechts in den Jahren 2007 - 2017 auf die Privatrechtsordnung in der Tschechischen Republik. 2017.
 10. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 11. KOTÁSEK, Josef. Předseda subpanelu oboru AG OHSVaV u RVVI. : Předseda subpanelu oboru AG OHSVaV u RVVI, 2017 - 2017.
 12. KOTÁSEK, Josef. Wertpapiere und Wertpapierveräusserung im tschechischen Recht. In Rudolf Welser. Ausgewählte Fragen zu Rechtsnatur der Veräusserung, Anlegerschutz, Prospekthaftung und Verjährung nach dem recht de CEE-Staaten. 1. vyd. Vídeň: Manz´sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2017. s. 117-127, 11 s. Band XII. ISBN 978-3-214-05744-2.
 13. 2016

 14. KOTÁSEK, Josef. Avalátem z donucení. Obchodní právo, Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2016, roč. 18, č. 11, s. 418-422. ISSN 1210-8278.
 15. KOTÁSEK, Josef. Člen redakční rady časopisu Masaryk University Journal of Law and Technology. 2016.
 16. KOTÁSEK, Josef. Člen redakční rady časopisu Revue pro právo a technologie. 2016.
 17. KOTÁSEK, Josef. Člen rozkladové komise ČNB. : Rozkladová komise ČNB, 2016.
 18. KOTÁSEK, Josef. Člen společnosti "Interdisziplinäre Gesellschaft für Komparatistik und Kollisionsrecht". 2016.
 19. KOTÁSEK, Josef. Člen Vědecké rady Právnické fakulty MU. : Vědecká rada Právnické fakulty MU, 2016.
 20. KOTÁSEK, Josef. Člen vědecké rady Právnické fakulty UPOL. : Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2016.
 21. KOTÁSEK, Josef. Doložka úplnosti a její limity. Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 2016, č. 21, s. 725-732. ISSN 1210-6410.
 22. KOTÁSEK, Josef. Interpretace obchodních podmínek. In Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 137-155, 19 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
 23. BEJČEK, Josef a Josef KOTÁSEK. Kolize obchodních podmínek. In Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 83-106, 24 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
 24. BEJČEK, Josef, Josef KOTÁSEK, Monika PŘÍKAZSKÁ, Zdeněk HOUDEK, Dana ONDREJOVÁ, Josef ŠILHÁN a Michal VÍTEK. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
 25. BEJČEK, Josef, Zdeněk HOUDEK, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Monika PŘÍKAZSKÁ, Josef ŠILHÁN a Michal VÍTEK. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 304 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
 26. KOTÁSEK, Josef. Předseda Ediční rady Právnické fakulty MU. : Ediční rada, 2016.
 27. KOTÁSEK, Josef. Předseda subpanelu oboru AG OHSVaV. : Předseda subpanelu oboru AG OHSVaV u RVVI, 2016.
 28. KOTÁSEK, Josef. Přijetí nebo "přijetí" směnky? Obchodní právo, Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2016, roč. 2016, č. 9, s. 322-327. ISSN 1210-8278.
 29. 2015

 30. KOTÁSEK, Josef. Bonds in Czech Law. In Gerhard Saria. Unternehmensanleihen und Crowdfunding : rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen und Aspekte. 1. vyd. Wien: Manz Verlag, 2015. s. 179-193, 15 s. Manz Verlag Wien, XXII. ISBN 978-3-214-01195-6.
 31. KOTÁSEK, Josef. Člen Vědecké rady Právnické fakulty UPOL. : Vědecká rada Právnické fakulty UPOL, 2015 - 2019.
 32. KOTÁSEK, Josef. Konflikty obchodních podmínek a jejich řešení. Obchodní právo, Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2015, roč. 24, č. 10, s. 346-359. ISSN 1210-8278.
 33. KOTÁSEK, Josef. Následné chování smluvních stran a jeho (ne)samozřejmé využití při jednoduchém výkladu smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 23, č. 1, s. 27-32. ISSN 1210-9126.
 34. KOTÁSEK, Josef. Předseda Ediční rady Právnické fakulty MU. 2015.
 35. 2014

 36. KOTÁSEK, Josef. Cenné papíry. In Melzer, Filip; Tégl, Petr. Občanský zákoník Velký komentář § 419 - 654. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 375-408, 34 s. Velké komentáře k občanskému zákoníku. ISBN 978-80-7502-003-1.
 37. KOTÁSEK, Josef. Dotěrné obtěžování. In Milan Hulmák. Hulmák a kol. Občanský zákoník VI. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1832-1837, 6 s. Beckovské komentáře k občanskému zákoníku. ISBN 978-80-7400-287-8.
 38. KOTÁSEK, Josef. Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 117-220. ISBN 978-80-7400-515-2.
 39. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 40. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 360 s. Učebnice - 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 41. KOTÁSEK, Josef. Srovnávací reklama. Edited by Milan Hulmák - Eva Dobrovolná - Jiří Handlar - Josef Kotásek - Da. In Milan Hulmák. HULMÁK, Milan, Eva DOBROVOLNÁ, Jiří HANDLAR, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ a Markéta SELUCKÁ. Hulmák a kol. Občanský zákoník VI. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. s. 1804-1813, 10 s. Beckovské komentáře k občanskému zákoníku. ISBN 978-80-7400-287-8.
 42. 2013

 43. KOTÁSEK, Josef. Cenný papír v § 514 NObčZ - správná definice v nesprávném kontextu? Obchodněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck, 2013, roč. 5, č. 9, s. 256-259. ISSN 1803-6554.
 44. KOTÁSEK, Josef. Forma směnečného a šekového prohlášení a protestu. In Pauknerová, Rozehnalová, Zavadilová a kolektiv. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013. s. 286-291, 6 s. Komentáře Wolters Kluwer, Ed. Kodex. ISBN 978-80-7478-368-5.
 45. KOTÁSEK, Josef. Interpretace rozhodčí doložky ve vztahu ke směnkám. In Dobiáš, P.. Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 96 - 101, 6 s. ISBN 978-80-7380-468-8.
 46. KOTÁSEK, Josef. Jak v právu (ne)interpretovat "obvyklost" aneb střet mezi popisem a konstrukcí. In Gabriela Urbanská. Ingerencia súdov do súkromoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. 1. vyd. Pezinok: Justičná akadémia SR, 2013. s. 103 -109, 7 s. ISBN 978-80-970207-5-0.
 47. KOTÁSEK, Josef. Komentář k § 43 a § 93 - 100 zákona o mezinárodním právu soukromém. In Pauknerová, M., Rozehnalová, N., Zavadilová, M. a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 289-291, 634-645, 16 s. ISBN 978-80-7478-368-5.
 48. KOTÁSEK, Josef. Neřád na řad? Obchodní právo, Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2013, roč. 22, č. 9, s. 318-325. ISSN 1210-8278.
 49. KOTÁSEK, Josef. Proměny směnečného a šekového práva. In Pauknerová, Rozehnalová, Zavadilová a kolektiv. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013. s. 634-645, 12 s. Komentáře Wolters Kluwer, Ed. Kodex. ISBN 978-80-7478-368-5.
 50. KOTÁSEK, Josef. Směnečná a šeková způsobilost. In Pauknerová, Rozehnalová, Zavadilová a kolektiv. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013. s. 238-244, 7 s. Komentáře Wolters Kluwer, Ed. Kodex. ISBN 978-80-7478-368-5.
 51. KOTÁSEK, Josef. Srovnávací reklama bez srovnání? In VŠE Praha. Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU - sborník abstraktů (hlavní sborník v tisku). 1. vyd. Praha: TROAS, s.r.o., 2013. s. 43-140. ISBN 978-80-904595-9-5.
 52. KOTÁSEK, Josef. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 420 s. Komentáře Kluwer. ISBN 978-80-7357-965-4.
 53. 2012

 54. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Jarmila POKORNÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 3. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 96 s. Edice multimediálních učebních textů č. 77. ISBN 978-80-210-5031-0.
 55. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Jarmila POKORNÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2012. 96 s. Edice multimediálních učebních textů č. 55. ISBN 978-80-210-5031-0.
 56. BEJČEK, Josef, Karel MAREK, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ a Josef ŠILHÁN. Nástin obchodního práva II. 3. dotisk 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 111 s. Edice multimediálních učebních textů č. 78. ISBN 978-80-210-4978-9.
 57. LASÁK, Jan, Petr VYBÍRAL, Josef KOTÁSEK, Luboš JEMELKA, Libor NĚMEC a Marek RADAN. Zákon o nabídkách převzetí Komentář. In Zákon o nabídkách převzetí Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 708 s.
 58. 2011

 59. KOTÁSEK, Josef. Icq, valná hromado... In Mezinárodní konference "Vliv nových technologií a technického rozvoje na obchodní právo“. 2011.
 60. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Jarmila POKORNÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 2. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 96 s. Edice multimediálních učebních textů č. 70. ISBN 978-80-210-5031-0.
 61. BEJČEK, Josef, Karel MAREK, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ a Josef ŠILHÁN. Nástin obchodního práva II. 2. dotisk 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 111 s. Edice multimediálních učebních textů č. 71. ISBN 978-80-210-4978-9.
 62. KOTÁSEK, Josef. (Ne)překvapivá směnečná rozhodnutí v evropském kontextu. In Právní prostor. 2011.
 63. KOTÁSEK, Josef. Požadavek "genderové pestrosti" ve zelené knize o správě a řízení podniku ve finančních institucích. In kol. autorů. Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovenosť právnických profesií. Pezinok: Justičná akadémia SR, 2011. s. 177-184, 7 s. ISBN 978-80-970207-3-6.
 64. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Josef KOTÁSEK a Karel MAREK. Působení práva EU ve sféře českého obchodního práva. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2011, roč. 19, č. 4, s. 356 - 364. ISSN 1210-9126.
 65. KOTÁSEK, Josef. Směnka a rozhodčí řízení I. In Vzdělávání rozhodčů Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. 2011.
 66. KOTÁSEK, Josef. Směnka a rozhodčí řízení II. In Odborný seminář rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. 2011.
 67. KOTÁSEK, Josef. Směnka a rozhodčí řízení III. 2011.
 68. KOTÁSEK, Josef. Tzv. katalogové podvody a rozhodčí řízení. In Právnický podzim (odborný seminář Unie podnikových právníků). 2011.
 69. KOTÁSEK, Josef. Zneužití kapitálového trhu. In Vzdělávaní soudců a prokurátorů SR. 2011.
 70. 2010

 71. KOTÁSEK, Josef. Emitent finančního nástroje a vnitřní informace. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. 121 s. Spis Právnické fakulty č. 377. ISBN 978-80-210-5353-3.
 72. KOTÁSEK, Josef. K výkladu směnečných doložek aneb opravdu "musí přísnost bejt"? In Pocta Petru Hajnovi k 75. narozeninám. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. s. 151-159, 9 s. ISBN 978-80-7357-510-6.
 73. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ, Jarmila POKORNÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 1. dotisk 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 96 s. Edice multimediálních učebních textů č. 61. ISBN 978-80-210-5031-0.
 74. BEJČEK, Josef, Karel MAREK, Josef KOTÁSEK, Dana ONDREJOVÁ a Josef ŠILHÁN. Nástin obchodního práva II. 1. dotisk 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 111 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 62. ISBN 978-80-210-4978-9.
 75. KOTÁSEK, Josef. Některé novinky v úpravě spotřebitelských úvěrů. Obchodněprávní revue, Praha: C.H. Beck, 2010, roč. 2, č. 4, s. 118-121. ISSN 1803-6554.
 76. KOTÁSEK, Josef. Podplácení non nocet? In Havel, B. Pihera, V. (eds.) Soukromé právo na cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. s. 190-195, 6 s. ISBN 978-80-7380-265-3.
 77. KOTÁSEK, Josef. Převod regresních práv avala. Obchodněprávní revue, Praha: C.H. Beck, 2010, roč. 2., č. 12, s. 348-352. ISSN 1803-6554.
 78. KOTÁSEK, Josef. Reklama na spotřebitelské úvěry v novém zákoně o spotřebitelských úvěrech: Větší (dez)orientace spotřebitele? Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, XIX, č. 7, s. 31-34. ISSN 1802-3843.
 79. KOTÁSEK, Josef. Užívání doménového jména steuerberater-suedniedersachsen.de přípustné. Revue pro právo a technologie, Brno: Masarykova Univerzita: Právnická fakulta, 2010, roč. 1, č. 2, s. 26-27. ISSN 1804-5383.
 80. KOTÁSEK, Josef. Vis Major in Geneva Law of Bills of Exchange and Promissory Notes. Jog Állam Politika, Györ: Univerzita Györ, 2010, II, 2., s. 159-170. ISSN 2060-4580.
 81. 2009

 82. KOTÁSEK, Josef. Echoes of the Future Legal Regulation of Consumer Credits in not only Czech law. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Yers of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 265-272, 8 s. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6.
 83. CZUDEK, Damian, Josef KOTÁSEK a Jan NECKÁŘ. Interakce českého a evropského práva - Sborník příspěvků doktorského studia k výzkumnému záměru Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 487 s. ISBN 978-80-210-4881-2.
 84. LASÁK, Jan. K otázce přeshraničního rozdělení sloučením (se vznikem nových obchodních společností). In KOTÁSEK, Josef, Damian CZUDEK a Jan NECKÁŘ. Interakce českého a evropského práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 15 s. ISBN 978-80-210-4881-2.
 85. KOTÁSEK, Josef. Nesplnění smluvních povinností jako nekalá soutěž. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, 2009, XVII, č. 2, s. 76-80. ISSN 1210-9126.
 86. KOTÁSEK, Josef. Označování vín vyráběných pro bohoslužebné účely. In Historie obchodněprávních institů. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 91-97, 7 s. ISBN 978-80-210-4960-4.
 87. BEJČEK, Josef, Josef KOTÁSEK a Jarmila POKORNÁ. Soudně nezákonné "zákonné zastoupení", aneb Curia locuta, causa finita? Obchodněprávní revue, Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 2/1., 2/2009, s. 31-39. ISSN 1803-6554.
 88. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Karel MAREK, Dana ONDREJOVÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Základy obchodního práva v Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2009. 341 s. Bakalářský studijní program, č. 429. ISBN 978-80-210-4957-4.
 89. 2008

 90. KOTÁSEK, Josef. Manažerské obchody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2008. s. 118-132, 15 s. ISBN 978-80-210-4574-3.
 91. KOTÁSEK, Josef. Ochrana vnitřních informací. Brno: Tribun EU, 2008. 255 s. ISBN 978-80-7399-355-9.
 92. KOTÁSEK, Josef. Prevence před zneužitím vnitřních informací (insider trading) v českém právu - vybrané otázky. In Evropské finanční systémy. Brno: Masarykova univerzita, ESF, 2008. s. 265-270, 6 s. ISBN 978-80-210-4628-3.
 93. 2007

 94. KOTÁSEK, Josef. Bill of Exchange Law. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.
 95. KOTÁSEK, Josef. Námitky směnečných dlužníků. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2007. 115 s. ISBN 978-80-903744-7-8.
 96. KOTÁSEK, Josef. Vzhůru do nekonečna a ještě dál aneb kde jsou meze zápisné způsobilosti? In Regulace,deregulace,autoregulace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 218-226, 9 s. ISBN 978-80-210-4257-5.
 97. KOTÁSEK, Josef. Wechselrecht und Verbraucherschutz. In Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler. 1. vyd. Stuttgart: Gesellschaft Junger Zivilrechtswissenschaftler e. V., 2007. s. 359-385, 26 s. ISBN 3-415-04007-0.
 98. 2006

 99. KOTÁSEK, Josef. Alibistická implemtance čl. 10 Směrnice o spotřebitelských úvěrech v českém a slovenském právu. In Vybrané otázky aplikácie európského práva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2006. s. 70-75, 6 s. ISBN 80-7160-221-3.
 100. KOTÁSEK, Josef. Insider trading jako odměna pro management? In Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studijního programu "obchodní právo" Masarykovy univerzity "Ekonomické aspekty právní úrpravy a jejího výkladu" : pořádané dne 20. prosince 2005 Katedrou obchodního práva Masarykovy ... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 166-175, 10 s. ISBN 8021039523.
 101. KOTÁSEK, Josef. Konsolidace evropského kapitálového trhu a její odraz v českém právu. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 312-326, 15 s. ISBN 80-210-4182-X.
 102. KOTÁSEK, Josef. Manažerské obchody. In Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku : sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference (Česká ekonomika v procesu globalizace). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 30-33, 4 s. ISBN 80-210-4082-3.
 103. KOTÁSEK, Josef. Směnečné právo - komentář k čl. I zákona směnečného a šekového. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 2006. 319 s. I. ISBN 80-7175-136-7.
 104. KOTÁSEK, Josef. Vytěsnění anonymního akcionáře. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, ročník XIV, č. 3, s. 257-261. ISSN 1210-9126.
 105. 2005

 106. KOTÁSEK, Josef. Bill of Exchange Law : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 81 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 16). ISBN 80210-3869-1.
 107. KOTÁSEK, Josef. Čekání na český "Infomatec" - K odpovědnosti reprezentantů emitenta kótovaných cenných papírů za nesplnění vybraných informačních povinností. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů dokt. studia na téma "Odpovědnost za škodu" (ed. Bejček, J. Pokorná, J.). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 46-53, 8 s. ISBN 80-210-3721-0.
 108. KOTÁSEK, Josef. K nabytí od nevlastníka. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, roč. XIII, č. 2, s. 132-136. ISSN 1210-9126.
 109. KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. In Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 163-202, 40 s. Kurs obchodního práva 4. ISBN 80-7179-855-X.
 110. KOTÁSEK, Josef. Překážky bránící předložení nebo protestaci směnky a jejich důsledky. Právny obzor : Teoretický časopis pre otázky štátu a práva, Bratislava: Slovak Academic Press, 2005, roč. 88, č. 5, s. 477-488. ISSN 0032-6984.
 111. KOTÁSEK, Josef. Tzv. manažerské obchody v českém a evropském právu. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 193-200, 8 s. ISBN 80-210-3892-6.
 112. 2004

 113. KOTÁSEK, Josef. Člen redakční rady ČPVP. : Redakční rada ČPVP, 2004 - 2018.
 114. KOTÁSEK, Josef. Člen Vědecké rady Právnické fakulty MU. 2004 - 2018.
 115. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Jarmila POKORNÁ a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 7-10, 108 s. ISBN 80-210-3603-6.
 116. BEJČEK, Josef, Josef KOTÁSEK a Karel MAREK. Nástin obchodního práva II. Obchodní závazkové vztahy. Cenné papíry : multimediální učební text. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 122 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 8. ISBN 80-210-3604-4.
 117. 2003

 118. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 30 až § 32. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2003, roč. 11. ročník, č. 1, s. 15-20. ISSN 1211-8278.
 119. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 33 až § 37. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2003, roč. 12, č. 2, s. 19-26. ISSN 1211-8278.
 120. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 38 až § 42. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2003, roč. 12, č. 3, s. 16 - 23. ISSN 1211-8278.
 121. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 43 až § 46. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2003, roč. 12, č. 4, s. 10 - 17. ISSN 1211-8278.
 122. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 47 až § 53. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2003, Roč. 12, č. 6, s. 15-22. ISSN 1211-8278.
 123. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 54 až § 63. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2003, roč. 12, č. 7-8, s. 28-33. ISSN 1211-8278.
 124. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 64 až § 68. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2003, roč. 12, č. 9, s. 21-26. ISSN 1211-8278.
 125. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 69. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2003, Roč. 12, č. 10, s. 18-22. ISSN 1211-8278.
 126. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 70 až § 78. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2003, Roč. 12, č. 11, s. 19-23. ISSN 1211-8278.
 127. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 79 až § 90. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2003, Roč. 12, č. 12, s. 11-17. ISSN 1211-8278.
 128. KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 3. vydání. / Josef Kotásek, Jarmila Pokorná, Přemysl Raban a kolektiv. Praha: C. H. Beck, 2003. 592 s. ISBN 80-7179-745-6.
 129. 2002

 130. KOTÁSEK, Josef. Funkce směnky a její použití u spotřebitelských úvěrů. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2002, roč. 10, č. 2, s. 20-27. ISSN 1211-8278.
 131. KOTÁSEK, Josef. Chronik der Rechtsenwicklung - Tschechien. Osteuroparecht, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2002, ročník 48., č. 6, s. 586-589. ISSN 0030-6444.
 132. KOTÁSEK, Josef. Informační povinnosti účastníků směnečných vztahů. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2002, X. ročník, č. 3, s. 272-276. ISSN 1210-9126.
 133. KOTÁSEK, Josef. K (dočasnému) neúspěchu evropské úpravy nabídek převzetí. časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2002, X. ročník, č. 1, s. 22-27. ISSN 1210-9126.
 134. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 1 až 2. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2002, roč. 10. ročník, č. 4, s. 11-22. ISSN 1211-8278.
 135. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 11 - 15. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2002, XI., č. 10, s. 11-21. ISSN 1211-8278.
 136. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 11 až 20. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2002, roč. 10. roč., č. 11, s. 17-27. ISSN 1211-8278.
 137. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 21 až 29. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2002, roč. 11, č. 12, s. 14-26. ISSN 1211-8278.
 138. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 3. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2002, roč. 10. ročník, č. 5, s. 21-27. ISSN 1211-8278.
 139. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 4 až § 6. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2002, roč. 11. ročník, č. 6, s. 26-31. ISSN 1211-8278.
 140. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 7. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2002, roč. 11. ročník, č. 7, s. 13-16. ISSN 1211-8278.
 141. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 8. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2002, roč. 11, č. 8, s. 11-19. ISSN 1211-8278.
 142. KOTÁSEK, Josef. Komentář k čl. I zákona směnečného a šekového - § 9 až 10. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2002, roč. 11, č. 9, s. 15-23. ISSN 1211-8278.
 143. KOTÁSEK, Josef. Účastníci směnečných vztahů. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2002, roč. 11. ročník, č. 3, s. 28-33. ISSN 1211-8278.
 144. KOTÁSEK, Josef. Úvod do směnečného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 182 s. Edice učebnic č. 293. ISBN 80-210-2855-6.
 145. KOTÁSEK, Josef. Vývoj směnek a pramenů směnečného práva. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2002, roč. 10, č. 1, s. 17-24. ISSN 1211-8278.
 146. 2001

 147. KOTÁSEK, Josef. Akceptace směnky. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, Roč. 9, č. 4, s. 385-389. ISSN 1210-9126.
 148. KOTÁSEK, Josef. Co změnit v ustanovení § 50a ObchZ ? Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání, Praha: C. H. Beck, 2001, č. 5, s. 5-6. ISSN 1212-8694.
 149. KOTÁSEK, Josef. Doplnění doložky "bez protestu" do směnečného textu. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2001, roč. 10, č. 10, s. 29-30. ISSN 1211-8278.
 150. KOTÁSEK, Josef. Směnka cizí a její obsahové náležitosti. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2001, roč. 9, číslo 3, s. 267-275. ISSN 1210-9126.
 151. KOTÁSEK, Josef. Sporné varianty rektadoložek výstavce směnky z pohledu teorie a judikatury. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání, Praha: C. H. Beck, 2001, č. 1, s. 9-10. ISSN 1212-8694.
 152. KOTÁSEK, Josef. Srovnávací reklama po novele obchodního zákoníku. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2001, roč. 10, č. 1, s. 2-8. ISSN 1211-8278.
 153. 2000

 154. KOTÁSEK, Josef. Indosace směnky a vyloučení námitek směnečného dlužníka. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, roč. 8, č. 3, s. 342-351. ISSN 1210-9126.
 155. KOTÁSEK, Josef. K článku "Pojednání o směnkách". Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo, Praha: Orac, 2000, roč. 9, č. 11, s. 25-26. ISSN 1211-1120.
 156. KOTÁSEK, Josef. Ke směnečným námitkám. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2000, roč. 9, č. 11, s. 2-3. ISSN 1211-8278.
 157. KOTÁSEK, Josef. Směnečné rukojemství. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 2000, roč. 8, č. 4, s. 138-143. ISSN 1210-6410.
 158. 1998

 159. KOTÁSEK, Josef. K některým praktickým aspektům blankosměnky. Bulletin advokacie, Praha: Ústředí čs. advokacie, 1998, roč. 28, č. 9, s. 34-40. ISSN 1210-6348.
 160. KOTÁSEK, Josef. Směnka jako platební a zajišťovací prostředek u tzv. spotřebitelkých úvěrů. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 4, s. 737-745. ISSN 1210-9126.
 161. 1997

 162. KOTÁSEK, Josef. Finanční instituce a praní špinavých peněz. Kredit : odborný časopis pro podporu finančního řízení, Dobruška: Torfin, 1997, roč. 1, č. 7, s. 46-49. ISSN 1211-6364.
 163. KOTÁSEK, Josef. Kapitalizace pohledávek. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1997, roč. 5, č. 11, s. 13-16. ISSN 2100-0765.
 164. KOTÁSEK, Josef. Několik poznámek k par. 262 obchodního zákoníku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1997, roč. 6, č. 7, s. 370-372. ISSN 1210-6410.
 165. KOTÁSEK, Josef. Směnka a její kauza. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1997, roč. 6, č. 12, s. 615. ISSN 1210-6410.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 10. 2018 10:43