Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. STEHLÍKOVÁ, Dana a Veronika BROMOVÁ. Herbaria manuscripta Bohemiae et Moraviae usque ad annum 1500 – databáze rukopisných herbářů do roku 1500 jako platforma ke studiu humanitních i přírodovědných disciplín. 2019.
 2. BROMOVÁ, Veronika. Jubilantka Jana Pleskalová. 2019. 3 s. Linguistica Brunensia. 2019, roč. 67, č. 1, s. 59-61. ISSN 1803-7410.
 3. KOSEK, Pavel a Veronika BROMOVÁ. The development of Czech orthography as seen in broadside ballads published by the Olomouc and Brno printing houses of the 17th and 18th centuries. In Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty / Transformations of Czech ‘kramářské písně’ (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts, Brno, 11. – 13. září 2019. 2019.
 4. 2010

 5. BROMOVÁ, Veronika. Pravopis českých administrativních textů 14. a 15. století a jeho zachycení ve vybraných edicích. In Michaela Čornejová, Lucie Rychnovská, Jana Zemanová. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902)/History of Czech Orthography (up to 1902). Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. s. 188-199, 12 s. ISBN 978-80-7294-508-5.
 6. 2009

 7. BROMOVÁ, Veronika. Staročeské závěti - textová analýza. In Zborník z XVI. kolokvia mladých jazykovedcov Častá-Papiernička. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. s. 49-56, 8 s. ISBN 80-89037-04-6.
 8. BROMOVÁ, Veronika. Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 385 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, č. 380. ISBN 978-80-210-5005-1.
 9. 2008

 10. BROMOVÁ, Veronika a Michaela ČORNEJOVÁ. Někdy kolébka, nyní národu mého rakev. In Setkání bohemistů Cikháj 2006. Brno: Tribun EU, 2008. s. 30-39, 10 s. ISBN 978-80-7399-364-1.
 11. 2007

 12. BROMOVÁ, Veronika. Staročeské kupní smlouvy. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2007, A 55, č. 1, s. 281-294. ISSN 0231-7567.
 13. BROMOVÁ, Veronika. Staročeské listy přímiřie. In Polách, V. P. (ed.): Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů. Olomouc 2008: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 34-44, 11 s. ISBN 978-80-244-2192-6.
 14. BROM, Vlastimil a Veronika BROMOVÁ. Zur sprachlichen Form der ältesten Dalimil-Übersetzungen im Vergleich zum Originaltext - Stichprobe Verbformen. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R), Brno: Masarykova univerzita, 2007, R12, ., s. 99-116. ISSN 1211-4979.
 15. 2006

 16. SCHEIRICHOVÁ, Veronika. K vývoji formuláře českých listin přelomu 14. a 15. století. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univezita, 2006. s. 99-103, 5 s. ISBN 80-210-3969-8.
 17. BROMOVÁ, Veronika. Staročeské závěti - textová analýza. In Zborník z XVI. kolokvia mladých jazykovedcov Častá-Papiernička. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. s. 49-56, 8 s. ISBN 80-89037-04-6.
 18. 2005

 19. SCHEIRICHOVÁ, Veronika. K podobě staročeských promulgací. In Sborník z VI. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 47-54, 8 s. ISBN 978-80-244-1767-7.
 20. SCHEIRICHOVÁ, Veronika. Slova a dějiny 2004. Naše řeč, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR/Academia, 2005, roč. 88, č. 1, s. 44-47. ISSN 0027-8203.
 21. SCHEIRICHOVÁ, Veronika. tajemnice Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) LC546. 2005.
 22. 2004

 23. SCHEIRICHOVÁ, Veronika. Deverbální adjektiva na -ící/-úcí ve staročeských listinách. In KARLÍK, P. a J., ed. PLESKALOVÁ. Život s morfémy : sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 133-142, 10 s. ISBN 80-210-3373-8.
 24. SCHEIRICHOVÁ, Veronika. K počátkům formuláře českých listin. In POŘÍZKA, P. a POLÁCH, V. P. ED. Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu" v lingvistickém zkoumání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 102-105, 4 s. ISBN 80-244-0838-4.
 25. SCHEIRICHOVÁ, Veronika. Pavel Kosek, Spojovací prostředky v češtině období baroka. (Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, č. 147). Ostrava, Ostravská univerzita 2003, 180 s. ISBN: 80-7042-630-6. Listy filologické, Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2004, roč. 127/2004, 1-2, s. 180-182. ISSN 0024-4457.
 26. 2003

 27. SCHEIRICHOVÁ, Veronika. Označení osob ve vztahu k trestnímu právu ve staročeských listinách. In Setkání bohemistů Cikháj 2003. Brno, 2003. s. 22-27, 6 s.
 28. 2000

 29. SCHEIRICHOVÁ, Veronika. Styl nejstarších českých listin. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 2000, roč. 119, s. 355-367. ISSN 0323-052X.
 30. 1999

 31. SCHEIRICHOVÁ, Veronika. Jazyk listin na Moravě v letech 1381-1410. Vlastivědný věstník moravský, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1999, roč. 51, s. 276-284. ISSN 0323-2581.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2020 14:31