Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. OSOLSOBĚ, Klára. Doktorský den studentů českého jazyka. 2022.
 2. OSOLSOBĚ, Klára. Morfematika. In František štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny II. Morfologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2022. s. 369-395. ISBN 978-80-200-3185-3.
 3. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Synonymní / variantní tvary verbálního substantiva jako problém konzistentní lemmatizace. In XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD. 2022.
 4. 2021

 5. OSOLSOBĚ, Klára. Doktorský den studentů českého jazyka. 2021.
 6. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Typ kladenští jako problém automatické morfologické analýzy. Jazykovedný časopis. SAP – Slovak Academic Press, s. r. o., 2021, roč. 72, č. 4, s. 862-872. ISSN 0021-5597. doi:10.2478/jazcas-2022-0011.
 7. 2020

 8. OSOLSOBĚ, Klára. Doktorandské dopoledne studentů českého jazyka. 2020.
 9. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Homonymie mezi apelativy a proprii jako problém automatické morfologické analýzy češtiny. Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, roč. 61, č. 1, s. 161-174. ISSN 1211-4413.
 10. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Homonymie mezi oikonymy a antroponymy zakončenými na -slav jako problém automatické morfologické analýzy. In přednáška pro Jazykovědné sdružení. 2020.
 11. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. HOMONYMIE MEZI OIKONYMY A ANTROPONYMY ZAKONČENÝMI NA -SLAV/-SLAVA JAKO PROBLÉM AUTOMATICKÉ MORFOLOGICKÉ ANALÝZY. Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, roč. 62, č. 2, s. 377-403. ISSN 1211-4413.
 12. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Reduplikace v etymologické figuře typu hlava nehlava jako konvenční model pro kreativní idiomatické tvoření. In Balowski, Mieczyslaw. Konwencja i kreacja w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Institut Filologii Slowianskiej, Universytet im. A. Mickiewicza, 2020. s. 241-267. Bohemica Posnaniensia, 24. ISBN 978-83-63090-33-3.
 13. OSOLSOBĚ, Klára. Synonymní/variantní tvary infinitivu jako problém konzistentní lemmatizace. In Jana, Bílková; Kolářová, Ivana; Vondráček, Miloslav. Lingvistika – korpus – empirie. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2020. s. 28-41. Lingvistika – korpus – empirie. ISBN 978-80-88211-13-6.
 14. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Typ Kladenští jako problém automatické morfologické analýzy. In Aranea 2020; 6.-7.11.2020, Bratislava. 2020.
 15. 2019

 16. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Homonymie mezi apelativy a proprii jako problém automatické morfologické analýzy češtiny. In Variantnost v onymii a dialektech, 17.-18. ledna 2019, PedF MU, Brno. 2019.
 17. OSOLSOBĚ, Klára a Jaroslava HLAVÁČOVÁ. Chystané změny projektu NovaMorf jako výsledek dlouhého období konvergencí a divergencí ve zpracování české morfologie. In Aleš Horák, Klára Osolsobě, Adam Rambousek, Pavel Rychlý (eds.) Slavonic Natural Language Processing in the 21st Century. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2019. s. 93-99. ISBN 978-80-263-1545-2.
 18. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Improving Nominalized Adjectives Tagging. In 10th International Conference NLP, Corpus Linguistics, Language Dynamics and Change, SLOVKO, 23 - 25 October 2019, Bratislava. 2019. doi:10.2478/jazcas-2019-0066.
 19. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Improving Nominalized Adjectives Tagging. Jazykovedný časopis. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2019, roč. 70, č. 2, s. 370-379. ISSN 0021-5597. doi:10.2478/jazcas-2019-0066.
 20. ŽIŽKOVÁ, Hana a Klára OSOLSOBĚ. Konvence nekonvence, hlava nehlava. Reduplikace v etymologických figurách – korpusová analýza. In Konwencja i kreacja w jezyku i w literaturze czeskiej, 3.-4.09.2019 r., Ciezsyn. 2019.
 21. OSOLSOBĚ, Klára, Vladimír PETKEVIČ, Jaroslava HLAVÁČOVÁ, Josef ŠIMANDL a Martin SVÁŠEK. Parts of Speech in NovaMorf, a New Morphological Annotation of Czech. Jazykovedný časopis. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2019, roč. 70, č. 2, s. 358-369. ISSN 0021-5597. doi:10.2478/jazcas-2019-0065.
 22. OSOLSOBĚ, Klára. Pojďte si hrát s korpusy a korpusovými nástroji. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 205-217. ISBN 978-80-210-9298-3.
 23. OSOLSOBĚ, Klára. Pojďte si hrát s korpusy a korpusovými nástroji. In LII. ročník Letní školy slovanských (bohemistických) studií na MU v Brně, 20. července – 17. srpna 2019, 2019. 2019.
 24. OSOLSOBĚ, Klára. The Tagged Corpus (SYN2010 ) as a Help and a Pitfall in the Word-formation Research. In DeriMo 2019, Second Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology, 19-20 September 2019, Prague. 2019.
 25. OSOLSOBĚ, Klára. The Tagged Corpus (SYN2010 ) as a Help and a Pitfall in the Word-formation Research. In Zdeněk Žabokrtský, Magda Ševčíková, Eleonora Litta, Marco Passarotti. Proceedings of the Second International Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology. Praha: Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics, 2019. s. 55-59. ISBN 978-80-88132-08-0.
 26. 2018

 27. OSOLSOBĚ, Klára. Adjektiva deverbativní. In František Štícha a kol. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie. Druhy slov, tvoření slov. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 835-842, 845-863, 27 s. ISBN 978-80-200-2719-1.
 28. OSOLSOBĚ, Klára. Hláskové alternace. In František Štícha a kol. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie. Druhy slov, tvoření slov. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 140-156. ISBN 978-80-200-2719-1.
 29. OSOLSOBĚ, Klára. KonText a Sketch Engine : shody a rozdíly korpusových vyhledávačů v českém prostředí. In Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 194-211. ISBN 978-80-210-8962-4.
 30. OSOLSOBĚ, Klára. KonText a Sketch Engine – shody a rozdíly korpusových vyhledávačů v českém prostředí. In LI. ročník Letní školy slovanských (bohemistických) studií na MU v Brně, 21. července – 18. srpna 2018. 2018.
 31. OSOLSOBĚ, Klára, Jaroslava HLAVÁČOVÁ, Vladimír PETKEVIČ, Šimandl JOSEF a MARTIN SVÁŠEK. NovaMorf - nová morfologie pro značkování korpusů češtiny. In Linguistic Mondays - Seminar of formal linguistics. 2018.
 32. OSOLSOBĚ, Klára a Josef ŠIMANDL. Slovník afixů užívaných v češtině: jak pracoval s korpusovými daty. 2018.
 33. OSOLSOBĚ, Klára. Systematický popis variantních slovesných tvarů pro automatickou morfologickou analýzu češtiny. In Přednáška pro ÚFAL, 10. prosinec 2018, Praha. 2018.
 34. 2017

 35. OSOLSOBĚ, Klára. Doktorská konference studentů českého jazyka. 2017.
 36. OSOLSOBĚ, Klára, Vladimír PETKEVIČ, Josef ŠIMANDL, Jaroslava HLAVÁČOVÁ a Martin SVÁŠEK. Nová automatická morfologická analýza češtiny. In Konference 100 let naší řeči, Praha, 9.-11. 1. 2017. 2017.
 37. OSOLSOBĚ, Klára, Jaroslava HLAVÁČOVÁ, Vladimír PETKEVIČ, Josef ŠIMANDL a Martin SVÁŠEK. Nová automatická morfologická analýza češtiny. Naše řeč. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 225-234. ISSN 0027-8203.
 38. OSOLSOBĚ, Klára, Jaroslava HLAVÁČOVÁ, Vladimír PETKEVIČ, Josef ŠIMANDL a Martin SVÁŠEK. Nová automatická morfologická analýza češtiny. In Konference 100 let naší řeči, Praha, 9.-11. 1. 2017. 2017.
 39. OSOLSOBĚ, Klára. Nová příručka o tvoření slov : Slovník afixů užívaných v češtině. In Přednáška pro LŠSS v Brně 2017, 15. 7. - 12. 8. 2017, Brno. 2017.
 40. OSOLSOBĚ, Klára. Nová příručka o tvoření slov : Slovník afixů užívaných v češtině. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. s. 207-217. ISBN 978-80-210-8567-1.
 41. OSOLSOBĚ, Klára. Projekt Slovníku afixů užívaných v češtině (automatická morfologická analýza: prostředek a past při práci s korpusovými daty). In Kruh přátel českého jazyka. 2017.
 42. 2016

 43. OSOLSOBĚ, Klára. Afix. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 62. ISBN 978-80-7422-480-5.
 44. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Automatická morfologická analýza z hlediska pokrytí a nepokrytí morfologických variant. 2016.
 45. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Automatická morfologická analýza z hlediska pokrytí a nepokrytí morfologických variant. In Korpusová lingvistika Praha 2016, Od mluvené češtiny k psané, 17. září 2016, Praha. 2016.
 46. OSOLSOBĚ, Klára. -áž. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 109-110. ISBN 978-80-246-3544-6.
 47. OSOLSOBĚ, Klára. Cirkumfix. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 189. ISBN 978-80-7422-480-5.
 48. OSOLSOBĚ, Klára. Citoslovce. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 189-191. ISBN 978-80-7422-480-5.
 49. RUSÍNOVÁ, Zdenka a Klára OSOLSOBĚ. Činitelské jméno. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 271. ISBN 978-80-7422-480-5.
 50. OSOLSOBĚ, Klára. Deflektivizace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 297. ISBN 978-80-7422-480-5.
 51. RUSÍNOVÁ, Zdenka a Klára OSOLSOBĚ. Dějové jméno. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 309. ISBN 978-80-7422-480-5.
 52. OSOLSOBĚ, Klára. Deklinace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 315-316. ISBN 978-80-7422-480-5.
 53. OSOLSOBĚ, Klára. Demonstrativum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 318. ISBN 978-80-7422-480-5.
 54. OSOLSOBĚ, Klára. -dlo. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 150-152. ISBN 978-80-246-3544-6.
 55. OSOLSOBĚ, Klára. Doktorský den studentů ÚČJ FF MU a studentů Bohemimuc Regensburg/Passau. 2016.
 56. OSOLSOBĚ, Klára. Druhová číslovka. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 380. ISBN 978-80-7422-480-5.
 57. OSOLSOBĚ, Klára. Emocionální citoslovce. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 419. ISBN 978-80-7422-480-5.
 58. OSOLSOBĚ, Klára. Flexe. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 479. ISBN 978-80-7422-480-5.
 59. OSOLSOBĚ, Klára. Gramatická kategorie. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 600. ISBN 978-80-7422-480-5.
 60. OSOLSOBĚ, Klára. Hebrejský superlativ. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 618-619. ISBN 978-80-7422-480-5.
 61. OSOLSOBĚ, Klára. Hlásková alternace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 637. ISBN 978-80-7422-480-5.
 62. OSOLSOBĚ, Klára. Homonymní tvary českých sloves v jazykovém korpusu. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLIX ročníku LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 144-161. ISBN 978-80-210-8207-6.
 63. OSOLSOBĚ, Klára. Homonymní tvary českých sloves v jazykovém korpusu. In LŠSS FF MU Brno, 27. 7. 2016, Brno. 2016.
 64. OSOLSOBĚ, Klára. Hromadné substantivum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 650-651. ISBN 978-80-7422-480-5.
 65. OSOLSOBĚ, Klára. -í. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 226-228. ISBN 978-80-246-3544-6.
 66. OSOLSOBĚ, Klára. -ie/-erie/-érie. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 243-247. ISBN 978-80-246-3544-6.
 67. OSOLSOBĚ, Klára. Infinitivní kmen. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 695. ISBN 978-80-7422-480-5.
 68. OSOLSOBĚ, Klára. in-/im-/i-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 256-257. ISBN 978-80-246-3544-6.
 69. OSOLSOBĚ, Klára. -it (se). In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 286-288. ISBN 978-80-246-3544-6.
 70. OSOLSOBĚ, Klára. -ivý/-čivý/-člivý/-livý/-nlivý/-tivý/-tlivý. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 297-299. ISBN 978-80-246-3544-6.
 71. OSOLSOBĚ, Klára a Zdenka RUSÍNOVÁ. Jméno mláděte. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 779. ISBN 978-80-7422-480-5.
 72. RUSÍNOVÁ, Zdenka a Klára OSOLSOBĚ. Jméno nositele okolnostního příznaku. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 780. ISBN 978-80-7422-480-5.
 73. OSOLSOBĚ, Klára. Kmen. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 818. ISBN 978-80-7422-480-5.
 74. OSOLSOBĚ, Klára. Kmenotvorná přípona. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 818-819. ISBN 978-80-7422-480-5.
 75. OSOLSOBĚ, Klára. -ko. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 316-317, 3 s. ISBN 978-80-246-3544-6.
 76. OSOLSOBĚ, Klára. Komparativ. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 839. ISBN 978-80-7422-480-5.
 77. OSOLSOBĚ, Klára. Koncovka. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 863-864. ISBN 978-80-7422-480-5.
 78. OSOLSOBĚ, Klára. Kontaktové citoslovce. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 883. ISBN 978-80-7422-480-5.
 79. OSOLSOBĚ, Klára. -ký/-oký/-eký/-iký/-ec-ký/-(n)ic-ký. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 327-330. ISBN 978-80-246-3544-6.
 80. OSOLSOBĚ, Klára. Látkové substantivum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 960. ISBN 978-80-7422-480-5.
 81. OSOLSOBĚ, Klára. Limitativum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 987. ISBN 978-80-7422-480-5.
 82. OSOLSOBĚ, Klára. Minulý kmen. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1028. ISBN 978-80-7422-480-5.
 83. OSOLSOBĚ, Klára. Morfémový šev. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1075. ISBN 978-80-7422-480-5.
 84. OSOLSOBĚ, Klára. Morfémový uzel. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1075. ISBN 978-80-7422-480-5.
 85. OSOLSOBĚ, Klára. Morfologické paradigma. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1077. ISBN 978-80-7422-480-5.
 86. OSOLSOBĚ, Klára. Morfologie. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1077. ISBN 978-80-7422-480-5.
 87. OSOLSOBĚ, Klára. nad(e)-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 377-378. ISBN 978-80-246-3544-6.
 88. OSOLSOBĚ, Klára. Násobná číslovka. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1119. ISBN 978-80-7422-480-5.
 89. OSOLSOBĚ, Klára. Negativum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1158. ISBN 978-80-7422-480-5.
 90. OSOLSOBĚ, Klára. nej-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 389-390. ISBN 978-80-246-3544-6.
 91. OSOLSOBĚ, Klára. Neurčitá číslovka. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1169. ISBN 978-80-7422-480-5.
 92. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5.
 93. OSOLSOBĚ, Klára. Onomaziologická teorie slovotvorby. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1242. ISBN 978-80-7422-480-5.
 94. OSOLSOBĚ, Klára. o-/ob(e)-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 403-405. ISBN 978-80-246-3544-6.
 95. OSOLSOBĚ, Klára. o-/ob(e)- -lý. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 412-413. ISBN 978-80-246-3544-6.
 96. OSOLSOBĚ, Klára. Plurale tantum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1326. ISBN 978-80-7422-480-5.
 97. OSOLSOBĚ, Klára. po- -ní. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 480-481. ISBN 978-80-246-3544-6.
 98. OSOLSOBĚ, Klára. Pozitiv. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1367. ISBN 978-80-7422-480-5.
 99. RUSÍNOVÁ, Zdenka a Klára OSOLSOBĚ. Prefixace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1394-1395. ISBN 978-80-7422-480-5.
 100. OSOLSOBĚ, Klára a Zdenka RUSÍNOVÁ. Přechýlené názvy. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1465. ISBN 978-80-7422-480-5.
 101. OSOLSOBĚ, Klára. Přítomný kmen. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1509. ISBN 978-80-7422-480-5.
 102. OSOLSOBĚ, Klára. Rod. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1557-1558. ISBN 978-80-7422-480-5.
 103. OSOLSOBĚ, Klára. Řadová číslovka. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1580. ISBN 978-80-7422-480-5.
 104. OSOLSOBĚ, Klára. Singulare tantum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1623. ISBN 978-80-7422-480-5.
 105. OSOLSOBĚ, Klára. -ský/-ký, -ov-ský, -en-/-ěn-ský, -án-ský, -in-ský, -ín-ský. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 545-547. ISBN 978-80-246-3544-6.
 106. OSOLSOBĚ, Klára. Slovesná třída. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1242. ISBN 978-80-7422-480-5.
 107. OSOLSOBĚ, Klára. Sloveso. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1680-1681. ISBN 978-80-7422-480-5.
 108. OSOLSOBĚ, Klára. Slovotvorná třída. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1706. ISBN 978-80-7422-480-5.
 109. OSOLSOBĚ, Klára. Slovotvorný typ. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1707. ISBN 978-80-7422-480-5.
 110. OSOLSOBĚ, Klára. Složený slovesný tvar. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1711. ISBN 978-80-7422-480-5.
 111. OSOLSOBĚ, Klára. Souborová číslovka. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1731. ISBN 978-80-7422-480-5.
 112. OSOLSOBĚ, Klára. Substantivum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1787-1788. ISBN 978-80-7422-480-5.
 113. OSOLSOBĚ, Klára. Superlativ. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1793. ISBN 978-80-7422-480-5.
 114. OSOLSOBĚ, Klára. Totalizátor. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1879. ISBN 978-80-7422-480-5.
 115. OSOLSOBĚ, Klára. Tvarotvorný formant. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1903. ISBN 978-80-7422-480-5.
 116. OSOLSOBĚ, Klára. Tvarotvorný základ. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1904. ISBN 978-80-7422-480-5.
 117. OSOLSOBĚ, Klára. u- -ný / ú- -ný. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 589-590. ISBN 978-80-246-3544-6.
 118. OSOLSOBĚ, Klára. Úhrnná číslovka. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1934. ISBN 978-80-7422-480-5.
 119. OSOLSOBĚ, Klára a Radek ŠIMÍK. Ukazovací zájmeno. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1917-1920. ISBN 978-80-7422-480-5.
 120. OSOLSOBĚ, Klára. ultra-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 595-597. ISBN 978-80-246-3544-6.
 121. OSOLSOBĚ, Klára. Určitá číslovka. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1930. ISBN 978-80-7422-480-5.
 122. OSOLSOBĚ, Klára. Vlastní identifikátor. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1993. ISBN 978-80-7422-480-5.
 123. OSOLSOBĚ, Klára. Vymezovací zájmeno. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2046. ISBN 978-80-7422-480-5.
 124. OSOLSOBĚ, Klára. Vzor. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2068-2069. ISBN 978-80-7422-480-5.
 125. OSOLSOBĚ, Klára. z- -it/-nit (se). In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 626-628. ISBN 978-80-246-3544-6.
 126. OSOLSOBĚ, Klára. za- -(n)it. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 635-637. ISBN 978-80-246-3544-6.
 127. OSOLSOBĚ, Klára. Zájmenné příslovce. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2098. ISBN 978-80-7422-480-5.
 128. KARLÍK, Petr a Klára OSOLSOBĚ. Zájmeno. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2098-2101. ISBN 978-80-7422-480-5.
 129. OSOLSOBĚ, Klára. Základní číslovka. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2101-2102. ISBN 978-80-7422-480-5.
 130. OSOLSOBĚ, Klára. Záporné zájmeno. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2104. ISBN 978-80-7422-480-5.
 131. OSOLSOBĚ, Klára. za-/zá-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 629-632. ISBN 978-80-246-3544-6.
 132. OSOLSOBĚ, Klára. za-/zá- -í. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 634-635. ISBN 978-80-246-3544-6.
 133. OSOLSOBĚ, Klára. Zvukomalebné citoslovce. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2132. ISBN 978-80-7422-480-5.
 134. OSOLSOBĚ, Klára. Životnost. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2136-2137. ISBN 978-80-7422-480-5.
 135. 2015

 136. OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Praha, 24. 9. 2015. 2015.
 137. OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In Hlaváčová, Jaroslava. Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. 1. vyd. Praha: ÚFAL MFF UK, 2015. s. 42-46. ISBN 978-80-904571-9-5.
 138. OSOLSOBĚ, Klára. Homonymie jako jeden z problémů lingvistického využití jazykových korpusů. In Přednáška na XLVIII. ročníku LŠSS, Brno. 2015.
 139. OSOLSOBĚ, Klára. Homonymie jako jeden z problémů lingvistického využití jazykových korpusů. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLVIII. ročníku LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 121-134. ISBN 978-80-210-7846-8.
 140. OSOLSOBĚ, Klára. Korpusy jako zdroje dat pro úpravy nástrojů automatické morfologické analýzy (Slovotvorné varianty adjektiv na [(ou)|í]cí z hlediska morfologického značkování). Časopis pro moderní filologii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, roč. 97, č. 2, s. 136-145. ISSN 0008-7386.
 141. OSOLSOBĚ, Klára. Využití corpus driven metod při corpus based výzkumu. In Děngeová, Zuzana; Vališová, Pavlína. Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2015. s. 3-12. ISBN 978-80-86496-87-0.
 142. 2014

 143. OSOLSOBĚ, Klára. Česká morfologie a korpusy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 236 s. ISBN 978-80-246-2562-1.
 144. OSOLSOBĚ, Klára. Homonymie jako jeden z problémů počítačové lingvistiky. In Týden vědy FF MU ÚČJ: Chcete se stát počítačovým lingvistou? 2014.
 145. OSOLSOBĚ, Klára. Korpusy jako zdroje dat pro úpravy nástrojů automatické morfologické analýzy (Slovotvorné varianty adjektiv na [(ou)|í]cí z hlediska morfologického značkování). In Korpusová lingvistika Praha, 17.-19. září 2014. 2014.
 146. OSOLSOBĚ, Klára. Lhoucí nebo lžoucí ? Slovotvorné dublety procesuálních adjektiv na -oucí/-ící v českých korpusech. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLVII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 124-143. ISBN 978-80-210-6800-1.
 147. 2013

 148. OSOLSOBĚ, Klára a Jana MACHALOVÁ. Hypokoristika z rodných jmen v Korpusu soukromé korespondence. In Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 33-59. ISBN 978-80-210-6140-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6140-2013.
 149. OSOLSOBĚ, Klára. Korpusy a internet jako zdroje dat pro výzkum produktivity periferního slovotvorného typu: adjektiva typu hrůzoucí (hrůza) v korpusech a na internetu. In Klímová, Jana. Gramatika a korpus 2012 : 4. mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 1-13. ISBN 978-80-7435-243-0.
 150. 2012

 151. OSOLSOBĚ, Klára. Korpusy a internet jako zdroje dat pro výzkum produktivity periferního slovotvorného typu: adjektiva typu hrůzoucí (hrůza) v korpusech a na internetu. In Gramatika a korpus 2012 4. mezinárodní konference, Praha, 28.-30. listopadu 2012. 2012.
 152. OSOLSOBĚ, Klára. Mezi Skyllou a Charybdou přegenerovávání a podgenerovávání : jak efektivně vyhledávat v korpusech data pro výzkum slovotvorby. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLV. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 174-198. ISBN 978-80-210-5871-2.
 153. VALIŠOVÁ, Pavlína a Klára OSOLSOBĚ. Using data-driven method in teaching Czech as a foreign language. In Thomas, James; Boulton, Alex. Input, process and product : development in teaching and language corpora. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2012. s. 183-194. ISBN 978-80-210-5896-5.
 154. 2011

 155. OSOLSOBĚ, Klára. Korpus jako zdroj dat pro studium slovotvorby. In Korpusová lingvistika Praha 2011, Praha, 22.-24. září 2011. 2011.
 156. OSOLSOBĚ, Klára. Korpus jako zdroj dat pro studium slovotvorby. In Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen. Korpusová lingvistika Praha 2011 3. Gramatika a značkování korpusů. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2011. s. 10-23. ISBN 978-80-7422-116-3.
 157. KOSEK, Pavel, Michal KŘÍSTEK, Klára OSOLSOBĚ, Markéta ZIKOVÁ a Jarmila VOJTOVÁ. Mluvnice současné češtiny (recenze). Bohemistyka, č. 1, s. 56-63., 2011.
 158. OSOLSOBĚ, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 220 s. Spisy FF MU v Brně ; 401. ISBN 978-80-210-5565-0.
 159. OSOLSOBĚ, Klára. Nová korpusová mluvnice češtiny. In Přednášky a besedy ze XLIV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, 2011. s. 147-158. ISBN 978-80-210-5511-7.
 160. 2010

 161. OSOLSOBĚ, Klára. Člen redakční rady časopisu Korpus - gramatika – axiologie. Redakční rada Korpus - gramatika - axiologie, 2010 - 2016.
 162. OSOLSOBĚ, Klára. Jak se učit česky s korpusem. In Přednášky a besedy z XLIII. běhu LŠSS, Brno. 1. vyd. Brno: MU FF Brno, 2010. s. 112-119. ISBN 978-80-210-5194-2.
 163. OSOLSOBĚ, Klára. Několik poznámek na okraj derivací od sloves s uzavřeným kmenem minulým. In Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. s. 316-330. ISBN 978-80-7294-412-5.
 164. OSOLSOBĚ, Klára a Pavlína VALIŠOVÁ. Tagset korpusů ČNK z hlediska předpokládané znalosti gramatické terminologie u nerodilých mluvčích (Možnosti a meze využívání korpusů češtiny pro nerodilé mluvčí). In Dominiková, I. – Lachout, M. Lingua terminologica, Soubor vědeckých statí. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. s. 141–156. ISBN 978-80-86855-58-5.
 165. 2009

 166. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK, Klára OSOLSOBĚ a Pavel RYCHLÝ. After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2009. 261 s. ISBN 978-80-7399-815-8.
 167. OSOLSOBĚ, Klára. Deriv - nástroj pro automatické vyhledávání slovotvorných vztahů. In Přednášky a besedy ze XLII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 132-137. ISBN 978-80-210-4874-4.
 168. OSOLSOBĚ, Klára. Deriváty na -čí : gramatika, slovník a korpus. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 115-127. ISSN 1803-7410.
 169. OSOLSOBĚ, Klára, Dana HLAVÁČKOVÁ, Karel PALA a Pavel ŠMERK. Exploring Derivational Relations in Czech with the Deriv Tool. In NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Bratislava, Slovakia: Tribun, 2009. s. 152-161. ISBN 978-80-7399-875-2.
 170. OSOLSOBĚ, Klára. K jednomu typu vyjadřování stupně v češtině (hebrejský superlativ v češtině). Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, roč. 1, č. 3, s. 106-120. ISSN 0231-634X.
 171. OSOLSOBĚ, Klára. Kajícný a nevěřícný - adjektiva na -cí/-cný: slovníky, gramatiky, korpusy. In After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 171-183, 250 s. ISBN 978-80-7399-815-8.
 172. HLADKÁ, Zdeňka. Přínos bohemistického pracoviště filozofické fakulty k rozvoji počítačové lingvistiky na brněnské univerzitě. In HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK, Klára OSOLSOBĚ a Pavel RYCHLÝ. After Half a Century of Slavonic Natural language Processing. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 81-84. neznámá. ISBN 978-80-7399-815-8.
 173. OSOLSOBĚ, Klára, Karel PALA, Pavel ŠMERK a Dana HLAVÁČKOVÁ. Relations between Formal and Derivational Morphology in Czech. In Czech in Formal Grammar. Mnichov: Lincom, 2009. s. 79-87. ISBN 978-3-89586-282-3.
 174. KARLÍK, Petr. Syntaktická struktura Petr byl boxovat: české specifikum, nebo evropské univerzále? In HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK, Klára OSOLSOBĚ a Pavel RYCHLÝ. After Half a Centure of Slavonic Natural Language Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 113-123, 10 s. ISBN 978-80-7399-815-8.
 175. 2008

 176. OSOLSOBĚ, Klára. Čeho je moc, toho je příliš aneb jaké má čeština komparativy a superlativy ? In Přednášky a besedy ze XLI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 147-160. ISBN 978-80-210-4618-4.
 177. OSOLSOBĚ, Klára. Formální pravidla derivace deverbativ na -č. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2008, A 56, č. 1, s. 121-135. ISSN 1803-7410.
 178. OSOLSOBĚ, Klára. K jednomu typu vyjadřování stupně v češtině. In IX. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 12.–14. května, 2008. 2008.
 179. OSOLSOBĚ, Klára. K jednomu typu vyjadřování stupně v češtině. In IX. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 12. – 14. května 2008. 2008.
 180. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Klára OSOLSOBĚ. Morfologické značkování mluvených korpusů, zkušenosti a otevřené otázky. Kopřivová, Marie, Waclawičová, Martina. In Čeština v mluveném korpusu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/ Ústav Českého národního korpusu, 2008. s. 105-114. ISBN 978-80-7106-982-9.
 181. OSOLSOBĚ, Klára. Propria (příjmení na -č) - problém automatické morfologické analýzy. In Jazyk a jeho proměny. 1. vyd. Brno: Host, 2008. s. 205-216. ISBN 978-80-7294-301-2.
 182. OSOLSOBĚ, Klára. Značkování a status některých gramatických kategorií v ČNK (syntetické futurum, stupňování adjektiv, neurčité číslovky a příslovce míry). In Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 407-416. ISBN 978-80-200-1634-8.
 183. 2007

 184. OSOLSOBĚ, Klára. Korpus jako zdroj dat pro opravy chyb automatické morfologické analýzy. In Grammar & Corpora, 2nd International Conference, Abstracts. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, V. v. i., 2007. s. 59-61. ISBN 80-86496-35-X.
 185. OSOLSOBĚ, Klára. Matematická lingvistika. In KRČMOVÁ, Marie, Radoslav VEČERKA, Jana PLESKALOVÁ a Petr KARLÍK. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. s. 447-466. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 186. OSOLSOBĚ, Klára. Popis gramatických významů (hodnot) jednoduchých slovesných tvarů v anotacích českých (slovenských) korpusů. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, A 55, č. 1, s. 201-218. ISSN 0231-7567.
 187. OSOLSOBĚ, Klára. Recenze : František Čermák - Renata Blatná (eds.): Jak využívat český národní korpus, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 179 s. 2007.
 188. OSOLSOBĚ, Klára. Syntetické futurum v češtině - gramatiky, slovníky, korpusy. In Přednášky a besedy ze XL. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2007. s. 131-144, 15 s. ISBN 978-80-210-43367.
 189. 2006

 190. OSOLSOBĚ, Klára. Korpus soukromé korespondence (KSK) z hlediska morfologického značkování. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, A 54, č. 1, s. 187-201. ISSN 0231-7567.
 191. 2005

 192. OSOLSOBĚ, Klára. Hypokoristika v korpusu soukromé korespondence KSK. Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005, A 53, č. 1, s. 125-136. ISSN 0231-7567.
 193. OSOLSOBĚ, Klára. Recenze: Renata Blatná Vladimír Petkevič (eds.): Jazyky a jazykověda: Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005.
 194. 2002

 195. VEBER, Marek, Radek SEDLÁČEK, Karel PALA a Klára OSOLSOBĚ. A Procedure for Word Derivational Processes Concerning Lexicon Extension in Highly Inflected Languages. In Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC. Las Palmas de Gran Canaria: ELRA, 2002. s. 1254-1259. ISBN 2-9517408-0-8.
 196. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X.
 197. OSOLSOBĚ, Klára. Mluvnice versus korpus, několik poznámek k problémům dubletních a variantních koncovek českých substantiv. In Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. s. 333-336. ISBN 80-7106-611-7.
 198. 2001

 199. HLADKÁ, Zdeňka a Klára OSOLSOBĚ. Příprava elektronických korpusů češtiny. In Přednášky a besedy z XXXIV. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2001. s. 63-70.
 200. 1999

 201. OSOLSOBĚ, Klára. Morfologické značkování složených slovesných tvarů v korpusu. SPFFBU. Brno: MU, 1999, roč. 48, A 47, s. 33-50. ISSN 0231-7567.
 202. 1998

 203. OSOLSOBĚ, Klára. Frekvence vzorů českých sloves (na materiálu ČNK). Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 1998, roč. 98, č. 4, s. 265-277. ISSN 0037-7031.
 204. OSOLSOBĚ, Klára, Karel PALA a Pavel RYCHLÝ. Frekvence vzorů českých substantiv. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 77-92. ISSN 0231-7567.
 205. 1997

 206. OSOLSOBĚ, Klára. Formale Beschreibung der Tschechischen Morphologie. In Formale Slavistik. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, 1997. s. 443-451. ISBN 3-89354-267-1.
 207. 1996

 208. OSOLSOBĚ, Klára. Formale Beschreibung der tschechischen Morphologie und ihre Anwendung auf dem Gebiet der linguistischen Datenverarbeitung. In SP FF MU A 44. Brno: MU, 1996. s. 59-70. ISBN 80-210-1408-3.
 209. 1995

 210. OSOLSOBĚ, Klára. Automatické rozpoznávání a generování českých určitých číslovek a od nich odvozených číselných pojmenování na počítači. SPFFBU. Brno: MU, 1995, roč. 1995, A 43, s. 31-48. ISSN 0231-7567.
 211. 1994

 212. OSOLSOBĚ, Klára. Česká formální morfologie na počítači aneb jak se počítač učil časovat česká pravidelná i nepravidelná slovesa. In Přednášky a besedy z XXVIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 16-31.
 213. 1993

 214. OSOLSOBĚ, Klára a Karel PALA. Czech Stem Dictionary. Czech stem Dictionary. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 1993. s. 51-60. ISBN 80-210-0883-0.
 215. 1992

 216. OSOLSOBĚ, Klára a Karel PALA. Základy počítačové lingvistiky. 1. vyd. Brno: FF MU, 1992. 70 s. skriptum FF MU. ISBN 80-210-0341-3.
 217. 1991

 218. OSOLSOBĚ, Klára a Karel PALA. Czech Stem Dictionary for IBM PC XT/AT. In Conference on Computer Lexicography. 1. vyd. Balatonfuered: Research Institute for Linguistics Hungarn Academy of Sciences, 1991. s. 163-172.
 219. 1990

 220. OSOLSOBĚ, Klára. Algoritmický popis české formální morfologie substantiv a adjektiv. In Sborník prací filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1990. s. 83-97, 17 s. ISBN 80-210-0168-2.
 221. 1987

 222. PALA, Karel, Klára OSOLSOBĚ a Stanislav FRANC. Česká morfologie a syntax v PROLOGU. In Sborník semináře SOFSEM 1987. 1. vyd. Bratislava: VUSEIAR, 1987. s. 38-42.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2022 18:55