Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. SVOBODA, Tomáš, Denisa SKLÁDALOVÁ, David HEJČ a Soňa SKULOVÁ. Responsibility for Regulatory Measures of Executive Power during the COVID-19 Pandemic in the Czech Republic. In EGPA 2022 Conference. 2022.
 2. 2020

 3. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Lukáš POTĚŠIL, Alena KLIKOVÁ a Radislav BRAŽINA. Správní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 486 s. ISBN 978-80-7380-830-3.
 4. 2019

 5. SKULOVÁ, Soňa, Tomáš SVOBODA a Michal JANOVEC. COFOLA 2019: Část IX. - Atypické podoby trestání ve veřejné správě (Sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 179 s. ISBN 978-80-210-9428-4.
 6. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Effectiveness of Judicial Protection against Administrative Silence in the Czech Republic. Central European Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, 2019, roč. 17, č. 1, s. 43-68. ISSN 2591-2240. doi:10.17573/cepar.2019.1.03.
 7. BOKOVÁ, Terezie, Radislav BRAŽINA, Soňa SKULOVÁ a Markéta BEDNÁŘOVÁ. Expulsion of aliens, non-refoulement and issues related to (administrative) discretion. In EGPA 2019 Annual Conference. 2019.
 8. SKULOVÁ, Soňa. národní expert Institutu pro kvalitu vládnutí (Univerzita Göteborg). The Quality of Government Institute (University of Gothenburg), 2019 - 2022.
 9. BRAŽINA, Radislav a Soňa SKULOVÁ. Neurčité právní pojmy, správní uvážení a jejich přezkum. In Bratislavské rozpravy o správnom práve. 2019.
 10. POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ, Soňa SKULOVÁ, Jan SCHEUER a Klára IBRMAJEROVÁ. Obstrukce v řízení o dopravních přestupcích. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 11, s. 393-397. ISSN 1210-6410.
 11. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 407 s. ISBN 978-80-210-9361-4.
 12. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 407 s. ISBN 978-80-210-9360-7.
 13. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Výzvy správního práva a správního soudnictví (pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc.). Brno: Masarykova univerzita, 2019. 407 s. ISBN 978-80-210-9360-7.
 14. 2018

 15. SKULOVÁ, Soňa. K vybraným otázkám projevu zásady subsidiarity represe ve správním trestání. In Univerzita Komenského v Bratislavě. sborník z příspěvků mezinárodní konference Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 2018. ISBN 978-80-7160-480-8.
 16. SKULOVÁ, Soňa a Radislav BRAŽINA. New Approaches to the Right to be Heard in Relation to the Application of Alternatives to Administrative Sanctions. Central European Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, 2018, roč. 16, č. 1, s. 161-178. ISSN 2591-2240. doi:10.17573/cepar.2018.1.9.
 17. 2017

 18. SKULOVÁ, Soňa. Analytická činnost v oblasti rozhodování podle správního řádu - ano či ne ? In konference Moderní veřejná správa. 2017.
 19. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL, David HEJČ a Jiří VENCLÍČEK. Efektivnost působení řádných opravných prostředků jako nástroje ochrany subjektivních práv. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 144 - 151. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 20. SKULOVÁ, Soňa. K problematice kompetence a kompetentnosti k projednávání přestupků. In Prof.JUDr. Soňa Košičiarová, Ph.D., Mgr.Denis Bede. Zásady zákona o správnom trestaní. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. s. 347-357, 10 s. ISBN 978-80-568-0027-0.
 21. BRAŽINA, Radislav, Soňa SKULOVÁ a Michal LIŠKA. New challenges in approaches to the right to be heard. In 2017 EGPA Annual Conference, Milán, Itálie. 2017.
 22. SKULOVÁ, Soňa a Radislav BRAŽINA. Odůvodnění správního rozhodnutí jako součást systému prostředků ochrany subjektivních práv. In Skulová, S., Potěšil, L., a kol. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 134 - 139. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 23. SKULOVÁ, Soňa a David HEJČ. Odvolání. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 152 - 162. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 24. SKULOVÁ, Soňa. Ochrana osobních údajů dle GDPR v podmínkách vysokých škol. In Konference Novela zákona o vysokých školách: rok poté, 2017. 2017.
 25. SKULOVÁ, Soňa. Ochrana před nečinností a opatření proti nečinnosti. In Skulová Soňa a kolektiv. Správní právo procesní 3. aktualizované a doplněné vydání. 3. vyd. Plzeň: vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 246-262. ISBN 978-80-7380-688-0.
 26. SKULOVÁ, Soňa. Postup před zahájením řízení. In Skulová Soňa a kolektiv. Správní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2017. s. 142-151. učebnice vysokých škol, 342. ISBN 978-80-7380-688-0.
 27. SKULOVÁ, Soňa. Principy dobré správy a základní zásady činnosti správních orgánů (nejen) jako nástroj ochrany subjektivních práv. In Skulová, S., Potěšil, L., a kol. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 91-103. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 28. SKULOVÁ, Soňa, Radislav BRAŽINA a Nikola JÍLKOVÁ. Prohloubení praktických aspektů ve výuce předmětů NP201Zk Činnost veřejné správy a MV923K Diskreční pravomoc veřejné správy. 2017.
 29. SKULOVÁ, Soňa a Lukáš POTĚŠIL. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. 464 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 30. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Rozklad. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 163-179. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 31. POTĚŠIL, Lukáš, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Jana JURNÍKOVÁ a Alena KLIKOVÁ. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 421 s. ISBN 978-80-7380-688-0.
 32. SKULOVÁ, Soňa. Základní zásady činnosti správních orgánů. Zásady správního řízení. In Skulová Soňa a kolektiv. Správní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň: vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 36-75. ISBN 978-80-7380-688-0.
 33. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. dotisk 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7.
 34. 2016

 35. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a Alena KLIKOVÁ. konference Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost. 2016.
 36. SKULOVÁ, Soňa, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Odůvodnění správního rozhodnutí: revitalizace institutu s dlouhou tradicí. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2016, roč. 155, č. 10, s. 895 - 912. ISSN 0231-6625.
 37. BRAŽINA, Radislav, David HEJČ a Soňa SKULOVÁ. Reasoning of administrative acts as a means of transparent public administration and protection of public individual rights. In Konference Mezinárodního institutu správních věd - Evropská skupina pro veřejnou správu (IIAS/EGPA) 2016. 2016.
 38. KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 652 s. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4.
 39. 2015

 40. SKULOVÁ, Soňa, David HEJČ, Radislav BRAŽINA a Marek CHADIMA. Criteria, the Scope and Efficiency of review of Administrative Decisions within the Public Administration. In konference Mezinárodního institutu správních věd - Evropská skupina pro veřejnou správu (IIAS/EGPA). 2015.
 41. SKULOVÁ, Soňa. člen Akreditační komise Ministerstva vnitra pro vzdělávací programy úředníků územních samosprávných celků. Akreditační komise Ministerstva vnitra pro vzdělávací programy úředníků územních samosprávných celků, 2015 - 2023.
 42. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015 Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 1-380. ISBN 978-80-210-8200-7.
 43. SKULOVÁ, Soňa. K aktuálním problémům transparentnosti při výkonu činnosti úředníka veřejné správy. 2015.
 44. 2014

 45. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Administrative Appeals, Ombudsman, and Other ADR Tools in the Czech Administrative Law. In Dragos, Dacian C., Neamtu, Bogdana (Eds.). Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law. 1. vyd. Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, 2014. s. 393-420. International, Foreign and Comparative Law. ISBN 978-3-642-34945-4. doi:10.1007/978-3-642-34946-1_13.
 46. SKULOVÁ, Soňa. člen vědecké rady časopisu Studia prawa publicznego (univerzita A.Mickiewicza Poznaň). vědecká rada časopisu Studia prawa publicznego (univerzita A.Mickiewicza Poznaň), 2014 - 2022.
 47. SKULOVÁ, Soňa. Pojetí a funkce odůvodnění správních rozhodnutí; požadavky na odůvodnění správních rozhodnutí v judikatuře správních soudů. In zasedání Komise pro veřejnou správu a legislativu Rady Asociace krajů České republiky. 2014.
 48. SKULOVÁ, Soňa. Požadavek na řádné odůvodnění správního rozhodnutí v současném kontextu a vývoji. In Soňa Skulová, Alena Kliková, David Hejč. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 55-66. ISBN 978-80-210-7537-5.
 49. SKULOVÁ, Soňa a Jiří VENCLÍČEK. "Precedenty" a efektivnost správní­ho trestání­. In Petr Havlan, David Hejč, Jiří Valdhans. Dny práva 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 271 - 283. ISBN 978-80-210-6811-7.
 50. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ, Stanislav KADEČKA a David HEJČ. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - odborný workshop. 2014.
 51. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě : Sborník příspěvků z workshopu. Edited by Soňa Skulová - Alena Kliková - David Hejč. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 186 s. ISBN 978-80-210-7537-5.
 52. SKULOVÁ, Soňa, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Reasoning of an administrative decision: on the road from a formal appendix trough a mean for communication and mediation to the fundamental legal instrument. In konference Mezinárodního institutu správních věd - Evropská skupina pro veřejnou správu (IIAS/EGPA). 2014.
 53. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Remonstrance Against Decisions Made by Central Administrative Bodies in the Czech Republic. International Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Administration, 2014, roč. 12, 2-3, s. 123-142. ISSN 2335-3414.
 54. SKULOVÁ, Soňa. The role of good administration norms in public administration: why are they important? - Perspectives from the Czech Republic and EU Law. In Seminar Ombudsman, Rule of Law and Good Governance - Montaigne Centrum, Univerzita Utrecht. 2014.
 55. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7.
 56. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. Učebnice -513. ISBN 978-80-210-7335-7.
 57. 2013

 58. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Central Administrative Bodies as a Twofold Instance (Prospects and Limits of Remonstrance Proceedings in the Czech Republic). In konference Mezinárodního institutu správních věd - Evropská skupina pro veřejnou správu (IIAS/EGPA). 2013.
 59. SKULOVÁ, Soňa. člen vědecké rady Právnické fakulty MU. vědecká rada Právnické fakulty MU, 2013 - 2023.
 60. SKULOVÁ, Soňa a Pavel MATES. K problému ochrany soukromí úředníků veřejné správy v otázce platů a odměn z pohledu práva na informace. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2013, Neuveden, 7-8, s. 33-40. ISSN 1210-6348.
 61. SKULOVÁ, Soňa a Alena KLIKOVÁ. K vybraným otázkám pojmu, principu a hodnocení efektivnosti ve veřejné správě. In Čičkénová Daniela, Illýová Zuzana, Trnkusová Lenka, Mičánek Vladislav, Ružička Ondrej. Kontrola rozhodovacích procesov vo verejnej správe ako prostriedok hodpodárskej efektívnosti verejnej správy. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. s. 171 - 176. ISBN 978-80-7160-363-4.
 62. KLIKOVÁ, Alena a Soňa SKULOVÁ. K vybraným otázkám pojmu, principu a hodnocení efektivnosti ve veřejné správě. In Bratislavské právnické fórum 2013. 2013.
 63. SKULOVÁ, Soňa a Jiří VENCLÍČEK. "Precedenty" a efektivnost správního trestání. In Dny práva 2013. 2013.
 64. JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI a Klára PROKOPOVÁ. Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 s. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6.
 65. SKULOVÁ, Soňa. Úvahy nad institutem rozkladu jako prostředku ochrany práv. In Petra Zdražilová, Alena Kliková. Kolegiální orgány ve veřejné správě. 1. vyd. Brno, Praha: Kancelář veřejného ochránce práv, Wolters Kluwer, 2013. s. 33 - 43. ISBN 978-80-904579-9-7.
 66. SKULOVÁ, Soňa. Úvahy nad institutem rozkladu jako prostředku ochrany práv. In konference Kolegiální orgány ve veřejné správě. 2013.
 67. 2012

 68. SKULOVÁ, Soňa. Odůvodnění správního rozhodnutí jako zásada, jako relativně otevřený prostor pro argumentaci. „Komunikační“ působení odůvodnění. In Správní řád v praxi krajských úřadů, Jihlava, 2.-3.2012. 2012.
 69. SKULOVÁ, Soňa. Ochrana soukromí úředníků veřejné správy ve vztahu k právu na informace. In Konference Trnavské právnicke dni - „Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi“. 2012.
 70. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Perspectives and limits of administrative appeals as an (effective) alternative dispute resolution tool (“Czech Republic” case study). In Výroční konference IIAS - European Group of Public Administration, Bergen. 2012.
 71. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 1. dotisk 2., doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 103 s. Edice multimediálních učebních textů č. 80. ISBN 978-80-210-5470-7.
 72. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 386 s. ISBN 978-80-7380-381-0.
 73. SKULOVÁ, Soňa, Faisal HUSSEINI, Marta VRBOVÁ a Klára PROKOPOVÁ. The concept of legitimate expectations as a factor in effective decision-making by administrative authorities in the Czech Republic. In Dragos, D.C., Lafarge, F., Willemsen, P. Permanent Study Group: Law and Public Administration, Proceedings. 1. vyd. Bucharest: Editura Economica, 2012. s. 144-159. ISBN 978-973-709-611-1.
 74. 2011

 75. SKULOVÁ, Soňa. Discretionary power of public administration in the Czech Republic in the European context with accent on the dynamics of the action of European principles of administrative law. In Filip Křepelka, Rajko Knaz, Markéta Selucká. Principles, Rules and Limits of Europeanisation of National Legal System. 1. vyd. Maribor-Brno: University of Maribor, Faculty of Law, 2011. s. 331–347. ISBN 978-961-6399-62-3.
 76. SKULOVÁ, Soňa. K vývoji soudního přezkumu správního uvážení, s akcentem na některé problémy spojené s rozsahem a obsahem přezkumu správního uvážení ve správním soudnictví. In JUDr.Marián Ševčík, CSc. Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty. 1. vyd. Bratislava: Trnavská univerzita v Trnave, právnická fakulta, 2011. s. 254-267. ISBN 978-80-970760-0-9.
 77. SKULOVÁ, Soňa. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 2., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 102 s. Edice multimediálních učebních textů č. 67. ISBN 978-80-210-5470-7.
 78. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 2., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2011. 103 s. Edice multimediálních učebních textů č. 67. ISBN 978-80-210-5470-7.
 79. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo: zvláštní část. 2. dotisk 6. doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 400 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 477. ISBN 978-80-210-4847-8.
 80. 2010

 81. SKULOVÁ, Soňa. Czech PA and PA in Czech. In The European Group for Public Administration (1975-2010) Prespectives for the Future. 1. vyd. Bruxelles: Bruylant Bruxelles, 2010. s. 228-231, 3 s. ISBN 978-2-8027-2938-9.
 82. SKULOVÁ, Soňa. člen komise pro rigorózní řízení v oboru Správníprávo. 2010 - 2023.
 83. SKULOVÁ, Soňa. člen oborové rady doktorského studia pro obor Správní právo a právo životníhoprostředí. 2010 - 2022.
 84. SKULOVÁ, Soňa. garant studijního programu Navazující magisterský studijní program Veřejná správa. 2010 - 2023.
 85. SKULOVÁ, Soňa. K otázce argumentace principy dobré správy v odůvodnění správních rozhodnutí. In Právo ako zjednocovatel´ Európy - veda a prax. 2010. ISBN 978-80-7160-301-6.
 86. SKULOVÁ, Soňa. K otázce argumentace principy dobré správy v rozhodování správních orgánů. In Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. Aktuálně otázky správneho konania. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. s. 138-146. ISBN 978-80-7160-304-7.
 87. SKULOVÁ, Soňa. National legal tradition - Czech republic. In Judicial review A comparative analysis inside the European legal system. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2010. 20 s. Council of Europe Publishing. ISBN 978-92-871-6723-1.
 88. SKULOVÁ, Soňa. On the principles of good governance and their role as arguments in decision-making by adminstrative authorities. In Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. Current issues of administrative procedure. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. s. 138-146. ISBN 978-80-7160-304-7.
 89. 2009

 90. SKULOVÁ, Soňa. Discretionary Power of Public Administration in the Czech Republic at the Beginning of the Third Millenium and in the European Context. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Yers of EU Membership. Wien-München: Medien und Recht Verlags GmbH, 2009. s. 103-120. Nr.1. ISBN 978-3-939438-09-0.
 91. SKULOVÁ, Soňa. Changes in the Content and Effects of the Criteria of Legality and Correctness in the Sphere of Administrative Decisions in the Czech Republic. In Five Years of EU Membership. Case of Czech Republic and Slovenian Law. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 82-100. Nr.1. ISBN 961-6399-58-6.
 92. SKULOVÁ, Soňa. Ke kritériím soudního přezkumu správního uvážení (aneb poněkud disproporciální úvaha nad dvěma soudními rozhodnutími). In Dny práva – 2009 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 150-164. ISBN 978-80-210-4990-1.
 93. SKULOVÁ, Soňa. Nad současným stadiem reformy veřejné správy v ČR a k úloze správních soudů v tomto procesu. In Pocta Petru Průchovi. Brno: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009. s. 39-50. ISBN 978-80-86775-22-7.
 94. SKULOVÁ, Soňa. Princip transparentnosti ve správním řízení v podmínkách České republiky. In mezinárodní konference Otevřenost veřejné správy. 2009.
 95. SKULOVÁ, Soňa. Principy dobré správy v judikatuře Nejvyššího správního soudu ČR s akcentem na zásadu řádného odůvodnění. In Rada Európy a verejná správa. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. s. 143-157. ISBN 978-80-8082-269-9.
 96. 2008

 97. SKULOVÁ, Soňa. člen. Pracovní komise pro správní právo č.2 Legislativní rady vlády ČR, 2008.
 98. SKULOVÁ, Soňa. Judicial review of administrative discretion in the Czech Republic in the view of development, including europeisation effects. Legal Studies an Practise Journal, Research revue. Brno: právnická fakulta MU, 2008, XVI/2008, č. 3, s. 289-297, 8 s. ISSN 1210-9126.
 99. SKULOVÁ, Soňa. K procesu otvírání černé skříňky správního uvážení v soudním přezkumu. In Dna práva - Days of Law, 2. ročník mezinárodní konference pořádané PrF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1625 - 1638, 13 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 100. SKULOVÁ, Soňa. Několik poznámk a úvah k působení principu přiměřenosti a principu legitimního očekávání v podmínkách veřejné správy v České republice ve vývojovém pohledu. In Aktuálne problémy vo vývoji práva SR a ČR. Bratislava: Vydavatelské oddelenie PraF UK, 2008. s. 9-26. ISBN 978-80-7160-258-3.
 101. SKULOVÁ, Soňa. Ochrana před nečinností. In Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 245-263, 18 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6.
 102. SKULOVÁ, Soňa. Proportionality in Imposing Sanctions by Administrative Bodies in the Process of Europeisation of Administrative Law in the Czech Republic. In Legal Sanctions:Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Brno – Białystok: Masarykova univerzita, 2008. s. 77-90, 12 s. odborná publikace. ISBN 978-80-210-4768-6.
 103. SKULOVÁ, Soňa. Review of Administrative Decisions in the Conditions of the Czech Republic (with an Emphasis on Effective Adjudication). In EGPA annual conference, Rotterdam, 3 – 5 September 2008, Study group on Law and Public Administration. 2008.
 104. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA a Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 405 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6.
 105. SKULOVÁ, Soňa. Základní zásady činnosti správních orgánů. Zásady správního řízení. In Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 47-85, 38 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6.
 106. 2007

 107. KADEČKA, Stanislav, Kateřina VALACHOVÁ, Alena KLIKOVÁ, Otakar MOTEJL, Petr PRŮCHA a Soňa SKULOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II (3. letní mezinárodní workshop). 2007.
 108. SKULOVÁ, Soňa. Ochrana před nečinností v novém správním řádu. In Nový správní řád v praxi krajských úřadů : sborník ze zimní konference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 123-138. ISBN 978-80-7380-072-7.
 109. SKULOVÁ, Soňa. Právní úprava ochrany před nečinností správních orgánů v České republice podle nového správního řádu (a její širší souvislosti). In Aktuálne otázky rekodifikácie správneho poriadku : zborník príspevkov z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Piešťany 19.10.2006-20.10.2006. Vyd. 1. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007. s. 55-71. ISBN 978-80-8054-396-9.
 110. SKULOVÁ, Soňa. Působení zásad nového správního řádu na vztah veřejná správa-občan v podmínkách České republiky. In Občan a verejná správa : (ústavno-právne aspekty) : zborník príspevkov z vedekej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 25,-26. októbra 2007 v Košiciach. Košice: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach. Fakulta verejnej správy. Katedra právnych vied, 2007. s. 61-79. ISBN 978-80-89089-66-6.
 111. SKULOVÁ, Soňa. Úvahy nad souvislostmi europeizace, základních zásad činnosti správních orgánů a posilování principu dispozičního. In Reforma veřejné správy : sborník příspěvků. Praha: ASPI, 2007. s. 181-199. ISBN 978-80-7357-300-3.
 112. 2006

 113. SKULOVÁ, Soňa. European basis and relations of the basis principles of the activities of administrative bodies : with the emphasis on the area of discretionary powers. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, s. 432-440. ISSN 1210-9126.
 114. SKULOVÁ, Soňa. Kritéria pro řádný výkon diskreční pravomoci veřejné správy v České republice. Vývojový pohled. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 128-146, 23 s. ISBN 80-210-4182-X.
 115. SKULOVÁ, Soňa. Ochrana před nečinností správních orgánů a některé širší souvislosti. In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z letního mezinárodního workshopu (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 137-156. ISBN 80-210-4183-8.
 116. SKULOVÁ, Soňa. Postup před zahájením řízení [Část II. Správní řízení. Hlava IV.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 191-199. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
 117. SKULOVÁ, Soňa. Právní principy dobré správy? In Principy dobré správy : sborník příspěvků přednesených na pracovní konferenci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 61-68. ISBN 80-210-4001-7.
 118. SKULOVÁ, Soňa. Public administration in the Czech republic : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 47 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 22). ISBN 802103940X.
 119. SKULOVÁ, Soňa. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost [Část I. Správní řád. Hlava II.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 25-75. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
 120. SKULOVÁ, Soňa. Správní řízení a zásady správního řízení [Část II. Správní řízení. Hlava I.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 79-95. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
 121. 2005

 122. SKULOVÁ, Soňa. Evropský rozměr a souvislosti základních zásad činnosti správních orgánů v novém správním řádu. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 328-343. ISBN 80-210-3892-6.
 123. SKULOVÁ, Soňa. Evropský rozměr a souvislosti základních zásad činnosti správních orgánů v novém správním řádu. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 328-343. ISBN 80-210-3892-6.
 124. KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ. Právní aspekty postavení obcí v oblasti bydlení. Neuveden: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. 111 s.
 125. SKULOVÁ, Soňa. Principy dobré správy jako součást modernizace veřejné správy. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2005, roč. 2005, č. 6, s. 553- 586, 33 s. ISSN 0231-6625.
 126. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005. 280 s. ISBN 80-86861-54-6.
 127. 2004

 128. SKULOVÁ, Soňa. Principy dobré správy v rozhodování územních samosprávných celků - několik poznámek a souvislostí. In Reforma veřejné správy v teorii a praxi : problémy reformy veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské republice a Slovenské republice : sborník z mezinárodní konference, Třešť, 22.-24. října 2003. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 258-273. ISBN 80-8647-371-6.
 129. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA a Stanislav KADEČKA. Správní právo - procesní část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 64 s. Multimediální učební text č. 6. ISBN 80-210-3577-3.
 130. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo - zvláštní část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 104 s. Multimediální učební text č. 4. ISBN 80-210-3576-5.
 131. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo. Zvláštní část. / Jana Jurníková ... [et al.]. 5. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 339 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 340. ISBN 80-210-3417-3.
 132. 2003

 133. SKULOVÁ, Soňa. Čím je ovládáno správní uvážení, aneb několik slov o hodnotách, principech a zásadách. 2. část. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2003, Roč. 11, č. 1, s. 29-37. ISSN 1210-9126.
 134. SKULOVÁ, Soňa. Čím je ovládáno správní uvážení, aneb několik slov o hodnotách, principech a zásadách. 3. část. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2003, Roč. 11, č. 3, s. 220-232. ISSN 1210-9126.
 135. SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení, základní charakteristika souvislosti pojmu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 241 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; 269). ISBN 80-210-3237-5.
 136. SKULOVÁ, Soňa. Zásada zákonnosti veřejné správy mění svůj obsah. Universitas. Brno: Masarykova universita, 2003, Č. 4, s. 44-53. ISSN 1211-3384.
 137. 2002

 138. SKULOVÁ, Soňa. Čím je ovládáno správní uvážení, aneb několik slov o hodnotách, principech a zásadách [1. část]. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2002, Roč. 10, č. 4, s. 330-342. ISSN 1210-9126.
 139. PRŮCHA, Petr, Soňa SKULOVÁ, Stanislav SEDLÁČEK a Stanislav KADEČKA. Jak řídit kraj, město, obec : právo, normotvorba, veřejný pořádek : rukověť územní samosprávy. I. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 126 s. Institut pro místní správu Praha 1. ISBN 80-210-2954-4.
 140. 2001

 141. SKULOVÁ, Soňa. Nová právní úprava ochrany osobních údajů a některé její souvislosti a problémy ve veřejné správě. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, Roč. 9, č. 2, s. 129-139. ISSN 1210-9126.
 142. SKULOVÁ, Soňa. Ochrana osobních údajů a veřejná správa v České republice. In Veřejná správa na prahu 21. století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 100-119. ISBN 80-210-2739-8.
 143. SKULOVÁ, Soňa. Ochrana osobních údajů a veřejná správa v České republice : několik informací a poznámek k nové právní úpravě ochrany osobních údajů. In Aktuální otázky vývoje právního řádu v České republice a ve Slovenské republice : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 26.6.2001 v Brně. Brno: Institut dalšího vzdělávání, 2001. s. 100-119.
 144. SKULOVÁ, Soňa. Současná právní úprava správy obrany a bezpečnosti státu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, Roč. 9, č. 3, s. 305-318. ISSN 1210-9126.
 145. BLAŽEK, Pavel, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Miloslava ŠEBKOVÁ. Správní právo : (zvláštní část). Vyd. 4. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 348 s. Edice učebnic PrF MU ; č. 262. ISBN 80-210-2598-0.
 146. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Peter ŠKULTÉTY a Pavel ZLOCH. Správní právo hmotné. Brno: Institut dalšího vzdělávání, 2001. 401 s.
 147. 2000

 148. SKULOVÁ, Soňa. K postupu reformy veřejné správy v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, Roč. 8, č. 2, s. 159-165. ISSN 1210-9126.
 149. SKULOVÁ, Soňa. K připravovanému novému správnímu řádu. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 2000, Roč. 6, č. 11, s. 18-19. ISSN 1211-037X.
 150. SKULOVÁ, Soňa. Problematika správního uvážení a jeho význam v procesu reformy veřejné správy v České republice. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus XX. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. s. 115-122. ISBN 80-223-1505-2.
 151. SKULOVÁ, Soňa. Reforma veřejné správy v České republice. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 33, č. 3, s. 44-53. ISSN 1211-3384.
 152. PRŮCHA, Petr a Soňa SKULOVÁ. Správní právo : procesní část. 3. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 262 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 230. ISBN 80-210-2294-9.
 153. SKULOVÁ, Soňa. Význam vzdělávání pracovníků veřejné správy pro jejich právně aplikační činnost a jeho odraz v právním řádu České republiky. In Aktuální otázky reformy veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 82-93. ISBN 80-210-2295-7.
 154. 1999

 155. SKULOVÁ, Soňa. Některé aspekty přezkumu správního uvážení v rámci správního soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 3, s. 244-251. ISSN 1210-9126.
 156. SKULOVÁ, Soňa. Některé aspekty přezkumu správního uvážení v rámci správního soudnictví. časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1999, č. 3, s. 244-251. ISSN 1210-9126.
 157. SKULOVÁ, Soňa. Některé aspekty přezkumu správního uvážení v rámci správního soudnictví. časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1999, č. 1, s. 244-251. ISSN 1210-9126.
 158. SKULOVÁ, Soňa. Nová úprava zpřístupňování informací o životním prostředí a nahlížení do spisu podle správního řádu. In Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 42-49. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 221. ISBN 80-210-2046-6.
 159. SKULOVÁ, Soňa. Správní právo, zvláštní část. 3.vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999.
 160. SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení (diskreční pravomoc) v kontextu současné veřejné správy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, s. 135-140. ISSN 1210-9126.
 161. SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení (diskreční pravomoc) v kontextu současné veřejné správy. časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1999, č. 2, s. 135-140. ISSN 1210-9126.
 162. SKULOVÁ, Soňa. Význam vzdělávání pracovníků veřejné správy a jeho odraz v právním řádu České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, s. 52-55. ISSN 1210-9126.
 163. 1998

 164. PRUCHA, Petr a Soňa SKULOVÁ. K otázkám potřebnosti nového správního řádu a východiskům jeho přípravy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 4, s. 721-736. ISSN 1210-9126.
 165. SKULOVÁ, Soňa. K otázkám potřebnosti nového správního řádu a východiskům jeho přípravy. časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1998, č. 4, s. 721-736. ISSN 1210-9126.
 166. SKULOVÁ, Soňa. Malá úvaha nad účelem zákona o civilní službě a jeho naplňováním. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 2, s. 276-280. ISSN 1210-9126.
 167. SKULOVÁ, Soňa. Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v obecně závazných vyhláškách obcí. In K normotvorné pravomoci obcí : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. s. 20-30. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 198. ISBN 80-210-1751-1.
 168. 1997

 169. SKULOVÁ, Soňa. Doporučení (zásady) pro rozhodování veřejné správy v pohledu správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 4, s. 538-552. ISSN 1210-9126.
 170. SKULOVÁ, Soňa. Doporučení (zásady) pro rozhodování veřejné správy v pohledu správní vědy. časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1997, č. 4, s. 538-552. ISSN 1210-9126.
 171. SKULOVÁ, Soňa. Omezení (limity) pro rozhodovací činnost veřejné správy v pohledu správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 3, s. 391-403. ISSN 1210-9126.
 172. SKULOVÁ, Soňa. Omezení (limity) pro rozhodovací činnost veřejné správy v pohledu správní vědy. časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1997, č. 3, s. 391-403. ISSN 1210-9126.
 173. SKULOVÁ, Soňa. Praktická cvičení ze správního práva (obecná část). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997.
 174. SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě v pohledu správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 2, s. 225-245. ISSN 1210-9126.
 175. PRŮCHA, Petr a Soňa SKULOVÁ. Správní právo : procesní část [Učebnice]. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 176 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 164. ISBN 80-210-1523-3.
 176. HRUŠÁKOVÁ, Milana a Soňa SKULOVÁ. Uzavření manželství civilní (občanskou) formou. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1997, roč. 8, 51-52, s. 3-6. ISSN 0027-8009.
 177. 1996

 178. SKULOVÁ, Soňa. Několik informací a poznámek k instituci ombudsmana pro místní správu ve Velké Británii. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 2, s. 248-258. ISSN 1210-9126.
 179. SKULOVÁ, Soňa. Ombudsman pro místní správu ve Velké Británii (Local Government Ombudsman). In Současnost a perspektivy místní správy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 77-85. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 170. ISBN 80-210-1356-9.
 180. SKULOVÁ, Soňa. Praktická cvičení zesprávního práva (zvláštní část). Masarykova univerzita Brno, 1996.
 181. SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě (některé správně vědní a správně právní aspekty). 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 173 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 177. ISBN 80-210-1138-6.
 182. SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné srávě (některé správně vědní a správně právní aspekty). 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 176 s.
 183. 1995

 184. SKULOVÁ, Soňa. Public administration and information. In Workshop on freedom of information and protection of information : proceedings of the scientific conference. Brno, September 4-6, 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 82-85. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 149. ISBN 80-210-1115-7.
 185. SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě : některé správně vědní a správně právní aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 131 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 150. ISBN 80-210-1138-6.
 186. SKULOVÁ, Soňa. Trade enterprise from the viewpoint of the administrative of law regulation. In Survey of lectures on Czech law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 47-51. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 146. ISBN 80-210-1079-7.
 187. SKULOVÁ, Soňa. Veřejná správa a informace. In Svoboda projevu a tisku : sborník vybraných příspěvků z mezinárodních konferencí konaných ve dnech 5.-9. září 1994 Právnickou fakultou MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 115-118. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 155. ISBN 80-210-1146-7.
 188. 1994

 189. SKULOVÁ, Soňa. Současná právní úprava policejní správy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 53-69. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 2. 2023 18:15