Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SOKOLOVA, Anastasija, Janina KREJČÍ a Olena PODDENEZHNA. Členky poroty ústředního kola Konverzační soutěže v ruském jazyce. Porota ústředního kola Konverzační soutěže v ruském jazyce, 2023 - 2023.
  2. SOKOLOVA, Anastasija. Morfologie ruštiny 2: Číslovky, slovesa a neohebné slovní druhy. Masarykova univerzita, 2023. ISSN 1802-128X.
  3. SVOBODOVÁ, Hana a Anastasija SOKOLOVA. Nová učebnice češtiny pro cizince Cestou necestou A1+ a možnosti propojení softwaru SLAN s ní (a jakoukoli další učebnicí). In 83. setkání AUČCJ (04. 11. 2023). 2023.
  4. VAHALOVÁ, Lucie, Anastasija SOKOLOVA, Eliška VARMUŽOVÁ, Maxim KREJČÍ, Nela FRELICHOVÁ, Tereza PRECHTLOVÁ, Tereza BEDNÁŘOVÁ a Alexandra JOSEFÍKOVÁ. Prezentace Katedry ruského jazyka a literatury na Festivalu vědy 2023. Brno, 2023.
  5. SOKOLOVA, Anastasija. Recenzní posudek na článek do časopisu Forum for Linguistic Studies. Forum for Linguistic Studies. Whioce Publishing Pte Ltd, 2023. ISSN 2705-0610.
  6. SOKOLOVA, Anastasija a Simona KORYČÁNKOVÁ. Russian feminatives with expressive suffixes -ixa, -ša and their Czech translation equivalents: a corpus study. Russian Linguistics. Springer, 2023, roč. 47, č. 1, s. 41-59. ISSN 0304-3487. doi:10.1007/s11185-023-09270-3.
  7. VAHALOVÁ, Lucie, Anna PETRÁSKOVÁ, Patricie NOVOTNÁ, Štěpánka MENDLOVÁ, Maxim KREJČÍ a Anastasija SOKOLOVA. Ruština pro všechny (MjUNI 2023). Brno, 2023.
  8. SOKOLOVA, Anastasija, Adriana VÁLKOVÁ a Ivana KOLÁŘOVÁ. Slovotvorný analyzátor pro výuku češtiny pro cizince. In Jazykovědné sdružení České republiky, pobočka Brno. 2023.
  9. SOKOLOVA, Anastasija, Ivana KOLÁŘOVÁ, Adriana VÁLKOVÁ a Tomáš KÁŇA. Slovotvorný analyzátor pro výuku češtiny pro cizince (SLAN). 2023.
  10. SOKOLOVA, Anastasija. Slovotvorný analyzátor pro výuku češtiny pro cizince (SLAN): možnosti a meze. In Přednáška pro Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících FF UK. 2023.
  11. SOKOLOVA, Anastasija, Ivana KOLÁŘOVÁ a Adriana VÁLKOVÁ. Uživatelská příručka k softwaru SLAN. Brno, 2023. 30 s.
  12. SVOBODOVÁ, Hana a Anastasija SOKOLOVA. Výuka (nejen) češtiny mimo naše hranice aneb zkušenosti s výukou v zahraničí. 2023.
  13. SOKOLOVA, Anastasija, Ivana KOLÁŘOVÁ a Adriana VÁLKOVÁ. Word-formation Analysis Software Tool for Teaching Czech for Foreigners (SLAN). An interim report. Linguistica Pragensia. Prague: Faculty of Arts, Charles University, 2023, roč. 33, č. 2, s. 211-221. ISSN 0862-8432. doi:10.14712/18059635.2023.2.6.

  2022

  1. SOKOLOVA, Anastasija a Lucie VAHALOVÁ. DIKOBRAZ mluví rusky. In DIKOBRAZ (digitální vzdělávací zdroje). 2022.
  2. SOKOLOVA, Anastasija a Liliia KILINA. Feminitivy s suffixom -icha v těxtach XVIII–XX vv.: korpusnoje issledovanije. Voprosy Jazykoznanija. Moscow, Russia: Russian Acad Sciences, State Acad Univ Humanities, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 85-105. ISSN 0373-658X. doi:10.31857/0373-658X.2022.1.85-105.
  3. SOKOLOVA, Anastasija. Fonetičeskaja transkripcija v učebnikach russkogo jazyka dlja češskich osnovnych škol (uroveň A1). Philological Class. 2022, roč. 27, č. 4, s. 181-194. ISSN 2071-2405. doi:10.51762/1FK-2022-27-04-16.
  4. SOKOLOVA, Anastasija a Ivana KOLÁŘOVÁ. Pilotní verze webového rozhraní slovotvorného analyzátoru pro výuku češtiny pro cizince (SLAN): možnosti zobrazení. In 76. setkání AUČCJ (19.02.2022). 2022.
  5. SOKOLOVA, Anastasija. Rusistické časopisy. Pedagogická fakulta MU, 2022. 1 s. Komenský, 3/2022.
  6. VAHALOVÁ, Lucie, Anastasija SOKOLOVA, Simona KORYČÁNKOVÁ, Štěpánka MENDLOVÁ a Adam KREJCAR. Ruština všemi smysly (MjUNI 2022). Brno, 2022.
  7. SOKOLOVA, Anastasija, Hana SVOBODOVÁ, Eliška VARMUŽOVÁ, Denisa MACHÁČKOVÁ, Vojtěch ANTOŠ, Tereza HOMOLOVÁ a Yelyzaveta SHEPTUN. Setkání studentů a přátel češtiny jako druhého / cizího jazyka (koncert). 2022.
  8. SOKOLOVA, Anastasija. Zpracování podstatných jmen pro účely výuky češtiny jako cizího jazyka: slovotvorný přístup. In Symposium Pedagogické fakulty MU 2022: Výzkum zaměřený na praxi (09.06.2022). 2022.

  2021

  1. SOKOLOVA, Anastasija. Фонетика и фонология русского языка. Brno: Elportál MU, 2021. ISBN 978-80-280-0092-9.
  2. SOKOLOVA, Anastasija. Фонетика и фонология русского языка. Мультимедийное электронное учебное издание. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-280-0092-9.
  3. VÁLKOVÁ, Adriana a Anastasija SOKOLOVA. Budování korpusu z učebnic češtiny pro cizince (UčebKo) pro účely slovotvorného výzkumu. 2021.
  4. SOKOLOVA, Anastasija, Simona KORYČÁNKOVÁ, Janina KREJČÍ a Tatiana SAVCHENKO. Členky poroty celostátního kola Soutěže v ruském jazyce (MŠMT). Odborná porota celostátního kola Soutěže v ruském jazyce (MŠMT), 2021 - 2021.
  5. SOKOLOVA, Anastasija. Fonetika a fonologie ruštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-280-0092-9.
  6. SOKOLOVA, Anastasija, Tatiana SAVCHENKO, Lucie VAHALOVÁ, Matěj BOK, Iva TÁBORSKÁ, Olha NESVAT, Vojtěch ANTOŠ, Denisa MACHÁČKOVÁ, Tereza BEDNÁŘOVÁ a Bronislav MAŠÍK. Koncert "Večer s ruskou a českou hudbou". 2021. vyd. Brno, 2021.
  7. SOKOLOVA, Anastasija. Posudek článku pro časopis Slavia. Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Euroslavica, 2021. ISSN 0037-6736.
  8. SOKOLOVA, Anastasija, Tomáš KÁŇA, Ivana KOLÁŘOVÁ a Adriana VÁLKOVÁ. Prezentace projektu SLAN na Business Research Foru MUNI. 2021.
  9. KORYČÁNKOVÁ, Simona, Anastasija SOKOLOVA, Aneta ČERMÁKOVÁ a Lucie VAHALOVÁ. Přednáška prof. Andrzeje Charciarka: Paralelní korpus InterCorp a možnosti jeho využití v překladatelské praxi. Brno, 2021.
  10. SOKOLOVA, Anastasija a Adriana VÁLKOVÁ. Představení projektu SLAN na 72. setkání AUČCJ. 2021.
  11. SOKOLOVA, Anastasija a Adriana VÁLKOVÁ. Slovotvorný analyzátor pro výuku češtiny pro cizince (SLAN) – didaktická pomůcka s korpusově podloženými daty. In Lenka Suchomelová. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2021. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2021. s. 41-48. ISBN 978-80-7470-419-2.

  2020

  1. KREJČÍ, Janina, Tatiana SAVCHENKO, Simona KORYČÁNKOVÁ a Anastasija SOKOLOVA. Международная конференция "Актуальные проблемы обучения русскому языку XIV". 2020.
  2. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Anastasija SOKOLOVA. Current issues of the Russian language teaching XIV. 1st electronic edition. Brno: Masaryk University Press, 2020. 200 s. ISBN 978-80-210-9781-0. doi:17/CZ.MUNI.P210-9781-2020.
  3. SOKOLOVA, Anastasija a Oxana TRUHLÁŘOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky - s nadhledem A2. 1. vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020. 68 s. ISBN 978-80-7489-580-7.
  4. SOKOLOVA, Anastasija a Kateřina STRACHOTOVÁ. NEUTER GENDER DIMINUTIVE SUFFIXES IN RUSSIAN IN COMPARISON TO CZECH. In Simona Koryčánková, Anastasija Sokolova. Current issues of the Russian language XIV. 1st electronic edition. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 137-144. ISBN 978-80-210-9781-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9781-2020-17.
  5. SOKOLOVA, Anastasija. Peredača russkich imjon i familij v češskom jazyke: těorija i praktika. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. Tomsk: Tomsk State University, 2020, roč. 2020, č. 65, s. 127-145. ISSN 1998-6645. doi:10.17223/19986645/65/8.
  6. SOKOLOVA, Anastasija. Přednáška o vývoji ruského jazyka a ruské abecedy (03.09.2020). In Dny slovanské kultury 2020. 2020.
  7. SOKOLOVA, Anastasija. Staroruské liturgické texty 11.-14. století na seznamu Paměť světa UNESCO. In Malá pouť na Velehradě (12.07.2020). 2020.
  8. SOKOLOVA, Anastasija. Využití korpusů ve výuce ruštiny. In Pedagogický kabinet Cizí jazyky - ruský jazyk (projekt IKAP) - GJŠ Zlín. 2020.

  2019

  1. GIMRANOVA, Tatyana, EIena KOLOSOVA, Anastasija SOKOLOVA a Mengyi LI. Antithesis as Leverage in Russian Political Discourse. In JOURNAL OF RESEARCH IN APPLIED LINGUISTICS, Volume 10, Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran, 2019. s. 605-611. ISSN 2345-3303. doi:10.22055/rals.2019.15109.
  2. SOKOLOVA, Anastasia a Oxana TRUHLÁŘOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky - s nadhledem A1. 1. vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2019. 68 s. ISBN 978-80-7489-508-1.
  3. ŠEVEČKOVÁ, Monika a Anastasija SOKOLOVA. ELEKTRONICKÉ UČEBNICE: NOVÉ VÝZVY. Lingua et Vita. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2019, VIII/1, č. 15, s. 85-95. ISSN 1338-6743.
  4. SOKOLOVA, Anastasija a Martina BALÁKOVÁ. Obučenije RKI češskich studentov s narušenijami zrenija v kontěxtě inkljuzivnogo obrazovanija. Jazyk i kultura (Language and Culture). Tomsk: Tomská státní univerzita, 2019, roč. 2019, č. 45, s. 264-279. ISSN 1999-6195. doi:10.17223/19996195/45/19.
  5. SOKOLOVA, Anastasija. Práce s korpusem v hodině ruštiny - Ruský národní korpus, InterCorp (ČNK). In Přednáška v rámci pobytu Erasmus+ na University of Latvia. 2019.
  6. SOKOLOVA, Anastasija. Ruské hlásky (nejen) pro učitele. In Pedagogický kabinet Cizí jazyky - ruský jazyk (projekt IKAP) - Gymnázium Lesní čtvrť (Zlín). 2019.
  7. SOKOLOVA, Anastasija. Rusko-česká morfologická homonymie. In Přednáška v rámci pobytu Erasmus+ na University of Latvia. 2019.
  8. ŠEVEČKOVÁ, Monika, Anastasia SOKOLOVA, Yulia BARANOVA a Aliaksandra DZIADZIKINA. Russkij jazyk dlja dělovogo obščenija. Elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019.
  9. SOKOLOVA, Anastasia, Tatiana SAVCHENKO, Lucie KLEINOVÁ a Eliška POSPÍŠILOVÁ. Ruština není nuda! In Prezentace Katedry ruského jazyka a literatury na MjUNI. 2019.
  10. SOKOLOVA, Anastasija. Učím se rusky pomocí korpusů. In Den jazyků na PdF MU (26.09.2019). 2019.

  2018

  1. SOKOLOVA, Anastasia. Русские и чешские отглагольные существительные со значением „лицо“. In Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII/Current Issues of the Russian Language Teaching XIII. 2018.
  2. SOKOLOVA, Anastasia. Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII. 2018.
  3. SOKOLOVA, Anastasia. Členka redakční rady odborného časopisu. Bulletin of Udmurt University. Series History and Philology, 2018 - 2020. ISSN 2412-9534.
  4. SOKOLOVA, Anastasia, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ a Judita FLÁDROVÁ. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9183-2.
  5. SOKOLOVA, Anastasia, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ a Judita FLÁDROVÁ. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9188-7.
  6. SOKOLOVA, Anastasia, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ a Judita FLÁDROVÁ. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9186-3.
  7. SOKOLOVA, Anastasia, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ a Judita FLÁDROVÁ. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9184-9.
  8. SOKOLOVA, Anastasia, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ a Judita FLÁDROVÁ. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9183-2.
  9. SOKOLOVA, Anastasia, Petra RÖDEROVÁ, Šárka HLUBOCKÁ, Vojtěch POLÁŠEK a Alibek TOKABAYEV. Možnosti uplatnění nevidomých studentů v České republice a v zahraničí. In Beseda v rámci Týdne pro inkluzi 2018. 2018.
  10. SOKOLOVA, Anastasia, Tatiana SAVCHENKO, Karin CACHNÍNOVÁ, Tereza MOUDRÁ a Kateřina STRACHOTOVÁ. Prezentace Katedry ruského jazyka a literatury na MjUNI v Telči. Telč, 2018.
  11. SOKOLOVA, Anastasia. Russkije i češskije otglagoľnyje suščestviteľnyje so slovoobrazovateľnym značenijem "lico". In doc. PhDr.Mgr.Simona Koryčánková, Ph.D. Current Issues of the Russian Language Teaching XIII. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 386-395. ISBN 978-80-210-9077-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018.
  12. SOKOLOVA, Anastasia. Sčotnyje slova v russkom i češskom jazykach. In Konference "Russkij jazyk i russkaja reč v XXI veke: problemy i perspektivy". 2018.
  13. SOKOLOVA, Anastasia a Martina BALÁKOVÁ. Výuka ruštiny pro slabozraké studenty. 2018.

  2017

  1. SOKOLOVA, Anastasia. Imperfektum ve staré češtině a staré ruštině. In 100 let Naší řeči. 2017.
  2. SOKOLOVA, Anastasia. Interaktivnyje těchnologii v processe obučenija RKI češskich studentov s narušenijami slucha. In Иоланта Любоха-Круглик, Оксана Малыса, Габриеля Вильк, Анна Зых. Русистика и современность. Старые вопросы, новые ответы. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, “Śląsk”, 2017. s. 677-687. ISBN 978-83-7164-973-8.
  3. SOKOLOVA, Anastasia. Interaktivnyje těchnologii v processe obučenija RKI češskich studentov s narušenijami slucha. In Konference "Rusistika i sovremennosť XX". 2017.
  4. SOKOLOVA, Anastasia. Slavjanskije preterity s istoričeskoj točki zrenija: k istorii form perfekta v russkom jazyke (na materiale služebnych minej na maj XI-XIII vv.). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 175 s. Inostrannyje jazyki: lingvističeskije i literaturovedčeskije issledovanija; svazek 6. ISBN 978-80-210-8876-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8877-2017.
  5. SOKOLOVA, Anastasia. Slavjanskije preterity s istoričeskoj točki zrenija: k istorii form perfekta v russkom jazyke (na materiale služebnych minej na maj XI-XIII vv.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 175 s. Inostrannyje jazyki: lingvističeskije i literaturovedčeskije issledovanija; svazek 6. ISBN 978-80-210-8876-4.
  6. SOKOLOVA, Anastasia. Slavjanskije preterity s istoričeskoj točki zrenija: k istorii form perfekta v russkom jazyke (na materiale služebnych minej na maj XI-XIII vv.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 175 s. Inostrannyje jazyki: lingvističeskije i literaturovedčeskije issledovanija, sv. 6. ISBN 978-80-210-8877-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8877-2017.

  2016

  1. SOKOLOVA, Anastasia. Интонационные конструкции русского языка и ошибки в их употреблении в речи чешских студентов. In Актуальные проблемы обучения русскому языку XII / Current Issues of the Russian Language Teaching XII. 2016.
  2. SOKOLOVA, Anastasia. Актуальные проблемы обучения русскому языку XII. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 316 s. ISBN 978-80-210-8403-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016.
  3. SOKOLOVA, Anastasia. Current Issues of the Russian Language Teaching XII (Introduction). Brno, 2016. 1 s. ISBN 978-80-210-8403-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016.
  4. SOKOLOVA, Anastasia. Intonacionnyje konstrukcii russkogo jazyka i ošibki v ich upotreblenii v reči češskich studentov. In Anastasia Sokolova. Актуальные проблемы обучения русскому языку XII / Current Issues of the Russian Language Teaching XII. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 81-85. ISBN 978-80-210-8403-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016.
  5. SOKOLOVA, Anastasia. Správná ruská výslovnost pro studenty středních škol. In Přednášky pro střední školy v rámci Ruského centra. 2016.
  6. SOKOLOVA, Anastasia a Martina BALÁKOVÁ. Výuka ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením. In Týden pro inkluzi. 2016.

  2015

  1. SOKOLOVA, Anastasia. Несколько замечаний к глагольным формам прошедшего времени в древнерусских текстах XI-XIII вв. In Mgr. Martina Pálušová, Ph.D. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIII. Olomoucké dny rusistů 10.-11.09.2015. 1. vydání. Olomouc, 2015. s. 145-151. ISBN 978-80-244-4938-8.
  2. SOKOLOVA, Anastasia, Klára KLEPLOVÁ, Zuzana LÁZNIČKOVÁ, Lenka ROLINKOVÁ a Michaela BOHÁČOVÁ. Četvjortyj Jevropejskij studěnčeskij festival "Druzja, prekrasen naš sojuz!". 2015.
  3. SOKOLOVA, Anastasia. Něskolko zamečanij k glagolnym formam prošedšego vremeni v drevněrusskich těkstach XI-XIII vv. In Mezinárodní konference XXIII. Olomoucké dny rusistů 10.-11.9.2015. 2015.
  4. SOKOLOVA, Anastasia. O pričinach grammatikalizacii slavjanskoho perfekta. In Pimenova M. Vas. Jazykovyje katěgorii i jedinicy: sintagmatičeskij aspekt. Vladimir: Tranzit-IKS, 2015. s. 493-495. ISBN 978-5-8311-0915-3.

  2014

  1. SOKOLOVA, Anastasia. Den vědy. Odbor vnějších vztahů a marketingu, 2014.

  2013

  1. SOKOLOVA, Anastasia. Slavjanskij perfekt: morfologičeskije i sintaksičeskije osobennosti. In Акимова, Э.Н. Russkij jazyk kak gosudarstvennyj jazyk Rossijskoj Federacii v uslovijah polietničeskogo i polikulʹturnogo regiona: materialy mežregion. nauč. konf., g. Saransk, 22-24 maja 2013 g. Москва-Саранск: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 2013. s. 187-190. ISBN 978-5-906011-02-2.
  2. SOKOLOVA, Anastasia. Slavjanskij perfekt: morfologija ili sintaksis (na matěriale staroslavjanskogo, drevněrusskogo i staročešskogo jazykov). In Gumiljeva, L.N. Materialy I-go meždunarodnogo naučnogo simpoziuma "Intergativnyje funkcii sovremennoj komparativistiki". Астана: ENU, 2013. s. 331-334. ISBN 978-601-7429-89-8.

  2012

  1. SOKOLOVA, Anastasia. Obučenije russkomu jazyku kak inostrannomu češskich studentov s narušenijami slucha. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 611-615. ISBN 978-80-210-5991-7.

  2009

  1. SOKOLOVA, Anastasia a Olga GULINA. K voprosu o sinchronizacii lingvističeskich slovarej diachroničeskich korpusov: pravila ustanovlenija sootvetstvij. 2009.

  2008

  1. SOKOLOVA, Anastasia. ПРОБЛЕМА ОМОНИМИИ И МНОГОЗНАЧНОСТИ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ И ЕЕ РЕШЕНИЕ В СИСТЕМЕ "МАНУСКРИПТ". In В.Д. Соловьёв, В.А. Баранов. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПИСЬМЕННОЕ НАСЛЕДИЕ: ОТ ДРЕВНИХ ТЕКСТОВ К ЭЛЕКТРОННЫМ БИБЛИОТЕКАМ. EL'MANUSCRIPT-08. Казань, 2008. s. 250-252. ISBN 978-5-98180-593-6.

  2007

  1. BARANOV, Viktor, Alexej MIRONOV, Andrej LAPIN, Irina MELNIKOVA, Anastasia SOKOLOVA a Elena KOREPANOVA. Avtomatičeskij morfologičeskij analizator drevněrusskogo jazyka: lingvističeskije i technologičeskije rešenija. 2007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 12. 2023 04:54