Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. BÁRTA, Stanislav. Digitization and presentation of the national archival heritage in the Czech Republic. In EDUC Culture and Heritage Research Networking Event, University of Paris Nanterre. 2022.
 2. BÁRTA, Stanislav a Petr ELBEL. Diplomata pecuniaria : Zur finanziellen Dimension von Urkunden. 2022.
 3. BÁRTA, Stanislav. Church or secular estates? : The concept of secularization in the context of the pledge charters of Sigismund of Luxembourg. In Les métamorphoses de l’Église dans son action au sein de l᾽espace public, des temps médiévaux aux temps modernes, 14. 09.–15. 09. 2022, Paris. 2022.
 4. BÁRTA, Stanislav. Osobní údaje v archivech pohledem akademické sféry. In Jak na osobní údaje v archivech. 2022.
 5. BÁRTA, Stanislav. Paměť za oponou. Soukromé a veřejné v českých archivech. In Evropský festival filozofie. 2022.
 6. BÁRTA, Stanislav. Pfand in Krieg und Frieden : Die Verpfändung von böhmischen Kron- und Kirchengütern unter Sigismund von Luxemburg. VSWG : Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Franz Steiner Verlag, 2022, roč. 109, č. 2, s. 234-259. ISSN 0340-8728. doi:10.25162/vswg-2022-0008.
 7. WANNER, Michal, Stanislav BÁRTA, Tomáš BĚLOHLÁVEK, Emilie BENEŠOVÁ, Michal ĎUROVIČ, Jan EDL, Lucie HÁJKOVÁ, Terezie HLAVÁČKOVÁ, Jan KAHUDA, Karel KOUCKÝ, Miroslav KRONUS, Jakub KUNERT, Robert PIFFL, Helena POCHOBRADSKÁ, Radek POKORNÝ, Jiřina PROKOPOVÁ, Helena SEDLÁČKOVÁ, Karel SIEBER, Zbyšek STODŮLKA, Matěj STRNAD, Pavel ŠIMŮNEK, Karolína ŠIMŮNKOVÁ, Alena ŠTĚTKOVÁ, Zdeněk VÁCHA a Lenka VRCHOTOVÁ. Slovník současné archivní terminologie. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, 2022. 599 s. ISBN 978-80-7616-118-4.
 8. BÁRTA, Stanislav. Vize archivu pro 21. století: funkce a společenské postavení archivu jako paměťové instituce. In Aktuální problémy českého archivnictví. 2022.
 9. BÁRTA, Stanislav. Zikmundova strana na Čáslavsku a Kouřimsku. In Kutná Hora a husitství. 2022.
 10. 2021

 11. BÁRTA, Stanislav. Die Tätigkeit der böhmischen Revisionskommission von 1453/54 unter besonderer Berücksichtigung der von ihr verzeichneten Urkunden König Wenzels IV. In Elbel, Petr; Kaar, Alexandra; Němec, Jiří; Wihoda, Martin. Historiker zwischen den Zeiten : Festschrift für Karel Hruza zum 60. Geburtstag. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2021. s. 83-95. ISBN 978-3-205-21350-5.
 12. BÁRTA, Stanislav. Finanční souvislosti druhé křížové výpravy proti husitům. In 17. listopad 1421 v Brně : Workshop o souvislostech 2. křížové výpravy proti husitům, 15.11. 2021, Brno. 2021.
 13. BÁRTA, Stanislav. Listina Inocence IV. o suspenzi olomouckého biskupa Konráda. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. s. 395-396. ISBN 978-80-210-9947-0.
 14. BÁRTA, Stanislav. Od Lyonu k Lyonu : Olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku a papežská kurie. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. s. 91-102. ISBN 978-80-210-9947-0.
 15. BÁRTA, Stanislav. Odpustková listina papežského legáta Raimunda Peraudiho. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. s. 486-488. ISBN 978-80-210-9947-0.
 16. BÁRTA, Stanislav. Relace olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku pro Lyonský koncil. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. s. 400-405. ISBN 978-80-210-9947-0.
 17. BÁRTA, Stanislav. Rot und Grau : Die Karriere Sigmund Hulers (†1405) am Hof König Wenzels. In Graue Eminenzen in Aktion/Grey Eminences in Action; 20.-22. října 2021; online. 2021.
 18. 2020

 19. BÁRTA, Stanislav. How to Balance a Power in the Kingdom. Regaining Property in the Czech lands after the Hussite revolution (1436–1460). In Inquirições e poder na Europa medieval (séc. XII-XIV), 19.10.2020 – 20.10.2020, Lisboa. 2020.
 20. BÁRTA, Stanislav a Zdeněk VOSTRÝ. Možnosti zpracování serielních historických pramenů v digitálním prostředí. 2020.
 21. BÁRTA, Stanislav a Radana ČERVENÁ. Paměť země. Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století. Brno: Archiv města Brna, Matice moravská, 2020. 452 s. ISBN 978-80-86736-65-5.
 22. BÁRTA, Stanislav. Role archivářů ve výuce archivnictví a pomocných věd historických na Masarykově univerzitě. Zamyšlení k jednomu výročí. In Stanislav Bárta, Radana Červená. Paměť země. Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století. Brno: Archiv města Brna, Matice moravská, 2020. s. 383-391. ISBN 978-80-86736-65-5.
 23. BÁRTA, Stanislav. Tři Brunovi muži aneb pozůstatky disertace, která nikdy nevznikla. In Chocholáč, Bronislav; Malíř, Jiří; Reitinger, Lukáš ; Wihoda, Martin. PRO PANA profesora Libora JANA k životnímu jubileu. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, 2020. s. 205-218. ISBN 978-80-87709-28-3.
 24. BÁRTA, Stanislav. Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U – Ú. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 406. ISBN 978-80-7380-795-5.
 25. BÁRTA, Stanislav. Uvážlivý poutník husitskou krajinou. Dějiny a současnost. 2020, roč. 42, č. 5, s. 44-44. ISSN 0418-5129.
 26. 2019

 27. BÁRTA, Stanislav, Radana ČERVENÁ, Zbyšek STODŮLKA, Hana BRZOBOHATÁ, Michaela ZEMÁNKOVÁ a Jiří JELÍNEK. Digitální archivnictví. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 134 s. ISBN 978-80-210-9450-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9450-2019.
 28. BÁRTA, Stanislav, Hana BRZOBOHATÁ, Radana ČERVENÁ, Jiří JELÍNEK, Zbyšek STODŮLKA a Michaela ZEMÁNKOVÁ. Digitální archivnictví. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 134 s. ISBN 978-80-210-9450-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9450-2019.
 29. BÁRTA, Stanislav. Genealogický spis Jacopa Zabarelly / Trattato genealogico di Jacopo Zabarella. In Elbel, Petr; Schmidt, Ondřej; Bárta, Stanislav. Z Trevisa do Brtnice : Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech (katalog výstavy) / Da Treviso a Brtnice : Storie della famiglia nobile dei Collalto nascoste negli archivi cechi (catalogo della mostra). Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 94-96. ISBN 978-80-210-9182-5.
 30. BÁRTA, Stanislav. Genealogický strom rodu Collalto / Albero genealogico della famiglia Collalto. In Elbel, Petr; Schmidt, Ondřej; Bárta, Stanislav. Z Trevisa do Brtnice : Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech (katalog výstavy) / Da Treviso a Brtnice : Storie della famiglia nobile dei Collalto nascoste negli archivi cechi (catalogo della mostra). Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 101-103. ISBN 978-80-210-9182-5.
 31. BÁRTA, Stanislav. Institut zástavy ve finanční politice Zikmunda Lucemburského vůči české šlechtě (1420-1437). In Elbel, Petr; Jan, Libor; Jurok, Jiří. Z počátků husitské revoluce : K výročí svěcení husitských kněží na Lipnici v roce 1417. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2019. s. 253-260. Knižnice Matice moravské 47. ISBN 978-80-87709-22-1.
 32. BÁRTA, Stanislav. Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452, edd. Alena M. Černá – František Šmahel, rejstřík zpracoval Jan Vojtíšek, Filosofia, Praha 2017 (= Archiv český XLII). Studia mediaevalia Bohemica. 2019, roč. 2019, č. 2, s. 310-311. ISSN 1804-0977.
 33. ELBEL, Petr, Ondřej SCHMIDT a Stanislav BÁRTA. Z Trevisa do Brtnice. Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech (katalog výstavy) / Da Treviso a Brtnice. Storie della famiglia nobile dei Collalto nascoste negli archivi cechi (catalogo della mostra). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 229 s. ISBN 978-80-210-9182-5.
 34. ELBEL, Petr, Ondřej SCHMIDT a Stanislav BÁRTA. Z Trevisa do Brtnice. Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech (katalog výstavy) / Da Treviso a Brtnice. Storie della famiglia nobile dei Collalto nascoste negli archivi cechi (catalogo della mostra). Brno: Masarykova univerzita, 2019. 229 s. ISBN 978-80-210-9182-5.
 35. 2018

 36. BÁRTA, Stanislav. Jak vykoupit revoluci? Zástavní listiny v Zikmundově finanční politice. In Dějiny a současnost 40/2. 2018. s. 18-20. ISSN 0418-5129.
 37. SCHMIDT, Ondřej, Stanislav BÁRTA, Klára HÜBNEROVÁ, David KALHOUS a Ondřej VODIČKA. Kingdome Come. Jak zkonstruovat středověk. In Muni – měsíčník Masarykovy univerzity. 2018. s. 9.
 38. ELBEL, Petr, Stanislav BÁRTA a Přemysl BAR. Listiny císaře Zikmunda (1410-1437). Známé i neznámé prameny k dějinám pozdního středověku. In Dějiny a současnost 40/4. 2018. s. 26-28. ISSN 0418-5129.
 39. BÁRTA, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského jako historický pramen. K úloze pomocných věd historických při jejich interpretaci. In Bláhová, Marie; Holá, Mlada; Woitschová, Klára. Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2018. s. 247-256. ISBN 978-80-246-3799-0.
 40. 2017

 41. BÁRTA, Stanislav. Česká města a měšťané ve světle zástavních listin Zikmunda Lucemburského. In Zikmund Lucemburský a město Tábor. Královská moc a městské komunity v pozdně středověké Evropě, Tábor, 2. - 3. 10. 2017. 2017.
 42. BÁRTA, Stanislav. Financování Zikmundovy strany v husitských Čechách. In 11. sjezd českých historiků, Olomouc, 13. - 15. 9. 2017. 2017.
 43. BÁRTA, Stanislav. Pomocné vědy historické a prameny genealogického bádání. In Přednáška v rámci semináře z dějipisu na Gymnáziu Vídeňská. 2017.
 44. BÁRTA, Stanislav. Zástavy Zikmunda Lucemburského pro českou šlechtu (1420 - 1437). In Před zrodem revoluce – husité mezi proudy okolo roku 1415, Lipnice, 17. - 18. května 2017. 2017.
 45. BÁRTA, Stanislav. 17. celostátní archivní konference v Liberci. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 187-191. ISSN 0323-052X.
 46. 2016

 47. KRAFL, Pavel, Jana ZACHOVÁ, Richard PSÍK, Petr ELBEL, Stanislav BÁRTA, Anders Leegaard KNUDSEN, Thomas HANSEN, Thomas BRUGGMANN, Dalibor HAVEL, Lukáš FÜHRER, Myron KAPRAL, Pavel HRUBOŇ, Jan HANOUSEK, Tomáš ČERNUŠÁK, Karel MARÁZ, Tomáš STERNECK a Jana VOJTÍŠKOVÁ. Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry; tendence; proměny. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. 240 s. Práce Historického ústavu AV ČR, řada C – Miscellanea, sv. 24. ISBN 978-80-7286-249-8.
 48. BÁRTA, Stanislav. Formulář a typologie zástavních listin Zikmunda Lucemburského v českých zemích (1420-1437). Sborník archivních prací. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2016, roč. 66, č. 1, s. 3-37. ISSN 0036-5246.
 49. BÁRTA, Stanislav. Regesta Bohemiae et Moraviae diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus I, 1364-1366 edidit Lenka Blechová. Studia mediaevalia Bohemica. 2016, roč. 2016, č. 2, s. 331-333. ISSN 1804-0977.
 50. ELBEL, Petr, Přemysl BAR, Stanislav BÁRTA a Lukáš REITINGER. Regesten Kaiser Sigismunds (1410-1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Band 3: Die Urkunden aus den Archiven und Bibliotheken Südböhmens. Wien Köln Weimar: Boehlau, 2016. 448 s. J. F. Böhmer, Regesta Imperii XI, Neubearbeitung 3. ISBN 978-3-205-20402-2.
 51. BÁRTA, Stanislav. The Finacial Dimension of the Pledge Policy of King Sigismund of Luxembourg in Bohemia (1419–1437). In Zaoral, Roman. Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages. First published. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016. s. 76-86. Palgrave studies in the history of finance. ISBN 978-1-137-46022-6.
 52. BÁRTA, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420-1437). Brno: Masarykova univerzita, 2016. 302 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 457. ISBN 978-80-210-8459-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8459-2016.
 53. BÁRTA, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 302 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 457. ISBN 978-80-210-8459-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8459-2016.
 54. 2015

 55. BÁRTA, Stanislav a Petr ELBEL. Hof und Kanzlei Kaiser Sigismunds als politisches Zentrum und soziales System. 2015.
 56. BÁRTA, Stanislav. Královské hrady v 15. století ve světle zástavních listin. In Problematika hradů husitské a především pohusitské epochy, Praha, 9.12.2015. 2015.
 57. ELBEL, Petr, Stanislav BÁRTA, Přemysl BAR a Lukáš REITINGER. Regesten Kaiser Sigismunds (1410-1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Band 2: Die Urkunden und Briefe aus den Archiven und Bibliotheken West-, Nord- und Ostböhmen. Wien - Köln - Weimar: Böhlau, 2015. 323 s. J. F. Böhmer, Regesta Imperii XI. Neubearbeitung 2. ISBN 978-3-205-20204-2.
 58. BÁRTA, Stanislav. Who the money goes to. Czech courtiers of King Sigismund as pledge holders. In Hof und Kanzlei Kaiser Sigismunds als politisches Zentrum und soziales System. 2015.
 59. BÁRTA, Stanislav. Zástava Lokte pro Půtu z Ilburka v říjnu 1426 aneb pátrání po jednom „ztraceném“ originálu Zikmundovy zástavní listiny. In Führer, Lukáš; Musilová, Ivana; Voborný, Josef; Červená, Radana. Datum per manus. Vydání první. Brno: Archiv města Brna, 2015. s. 191-208. ISBN 978-80-86736-45-7.
 60. 2014

 61. ELBEL, Petr, Stanislav BÁRTA a Wolfram ZIEGLER. Die Heirat zwischen Elisabeth von Luxemburg und Herzog Albrecht V. von Österreich. Rechtliche, finanzielle und machtpolitische Zusammenhänge (mit einem Quellenanhang). In Nodl, Martin; Kras, Pawel. Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2014. s. 79-152. Colloquia mediaevalia Pragensia ; 14. ISBN 978-80-7007-365-0.
 62. BÁRTA, Stanislav. Odvolání zástav statků církevních institucí Zikmundem Lucemburským na obecném sněmu v Norimberku 23. srpna 1422. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2014, roč. 133, č. 2, s. 383-407. ISSN 0323-052X.
 63. BÁRTA, Stanislav. Sigismund of Luxemburg's Pledge Policy in Bohemia, 1420-1437. In International Medieval Congress 2014. 2014.
 64. BÁRTA, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského jako historický pramen. K úloze pomocných věd historických při jejich interpretaci. In Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví. 2014.
 65. 2013

 66. BÁRTA, Stanislav. Falzum zástavní listiny Zikmunda Lucemburského pro Václava Sekáče z Újezdce z 2. ledna 1421. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 60, 1-2, s. 115-133. ISSN 1803-7429.
 67. BÁRTA, Stanislav. Sanitäts- und Rettungsdienst bei den Feuerwehren. In Sanitäts- und Rettungsdienst bei den Feuerwehren. Přibyslav: Internationale Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF, 2013. 367 s. ISBN 978-80-904606-9-0.
 68. 2012

 69. BÁRTA, Stanislav. Berufsfeuerwehr der Hauptstadt Prag 1853. In Adolf Schinnerl. Entstehung und Entwicklung der Berufsfeuerwehren. Arnhem: Internationale Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF, 2012. s. 456-463.
 70. BÁRTA, Stanislav. Städtische Feuerwehr in Brünn / Brno 1864. In Adolf Schinnerl. Entstehung und Entwicklung der Berufsfeuerwehren. Arnhem: Internationale Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF, 2012. s. 464-469.
 71. BÁRTA, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na statky Chotěšovského kláštera (1420-1437). Mediaevalia Historica Bohemica. Praha: AV ČR, Historický ústav, 2012, sv. 15, č. 2, s. 7-45. ISSN 0862-979X.
 72. 2011

 73. BÁRTA, Stanislav. Bruno ze Schaumburka a jeho role v politice Přemysla Otakara II. In Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. Vyd. 1. Brno – Znojmo: Matice moravská pro projekt Pocta králi železnému a zlatému 2008 a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011. s. 73-79. ISBN 978-80-86488-67-7.
 74. 2010

 75. BÁRTA, Stanislav. Landesfeuerwehrverbände in Böhmen. In Adolf Schinnerl. Entstehung und Entwicklung der Feuerwehrverbände. Varaždin: Internationale Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF, 2010. s. 422-429.
 76. 2009

 77. BÁRTA, Stanislav. Bruno von Schaumburg: Olmützer Bishof, Kolonisator und Staatsman. In Pavlína Rychterová, Martin Wihoda. Die mittelalterliche Kolonisation: vergleichende Untersuchungen: studentische Arbeiten aus dem internationalen Seminar, veranstaltet in Prag, vom 7. bis 11. März 2005. Praha, 2009. s. 101-109.
 78. BÁRTA, Stanislav. Testament olomouckého biskupa Bruno ze Schauenburku (1267). In Józef Dobosz, Jakub Kujawiński, Marzena Matla-Kozłowska. Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródła - teoria i praktyka. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 25-28 września 2007 roku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2009. s. 113-119. ISBN 978-83-89407-56-6.
 79. 2008

 80. BÁRTA, Stanislav. Sbírka praporů Centra hasičského hnutí Přibyslav a její katalogizace. In Jaroslav Martykán, Aleš Brožek. Sborník přednášek z 4. českého národního vexilologického kongresu : Přibyslav 13. - 15. 6. 2008. Přibyslav: Česká vexilologická společnost, 2008. s. 29-60, obr. příl. IV-V. ISBN 978-80-254-3062-0.
 81. BÁRTA, Stanislav. Smíření otce se synem. Uzavření sporu krále Václava I. s markrabětem Přemyslem roku 1249. Edited by Martin Nodl - Martin Wihoda. In NODL, Martin a Martin WIHODA. Rituál smíření :konflikt a jeho řešení ve středověku : sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května - 1. června 2007 v Brně. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2008. s. 101-108.
 82. 2007

 83. BÁRTA, Stanislav. Bruno ze Schauenburku, biskup a diplomat. In Józef Dobosz, Jakub Kujawiński, Marzena Matla-Kozłowska. Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2007. s. 191-199. ISBN 978-83-89407-22-1.
 84. BÁRTA, Stanislav. K počátkům řádu německých rytířů v Německém Brodě. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny et al., 2007. s. 213-217. ISBN 978-80-86931-26-5.
 85. 2006

 86. BÁRTA, Stanislav. Itinerář moravského markraběte Přemysla (1209-1239). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada historická (C), Series Historica - Studia Historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, roč. 54/2006, č. 52, s. 27-55. ISSN 0231-7710.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 3. 2023 12:57