Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

  1. NOVOTNÁ, Pavla, Hana STADLEROVÁ and Jitka NOVOTNÁ. Home alone – creative results of quarantining. In Czech INSEA Conference - Art Education in the Time of Coronavirus. 2020.
  2. NOVOTNÁ, Pavla and Jitka NOVOTNÁ. VÝTVARNÁ HRA A TVOŘIVOST V PROFESNÍ PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ A UČITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL (Creativity and art games in professional training of future kindergarten teachers). Online. In Valachová, D., Lipárová. L. Sborník CREA-AE 2020; Kreativne vzdelavanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, p. 189-196. ISBN 978-80-223-5011-2.
  3. NOVOTNÁ, Pavla and Jitka NOVOTNÁ. Výtvarná hra a tvořivost v profesní přípravě budoucích učitelů mateřských škol (Creativity a art games in professional training of future kindergarten teachers). In Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne umelecké vzdelávanie. 2020.

  2016

  1. VÁCLAVÍK, Ladislav. Thinking creatively: Introducing new didactic methods into a course of English for Laboratory Technicians. Language Learning in Higher Education; Journal of the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS). De Gruyter, 2016, Vol. 6, Issue 1, p. 33-52. ISSN 2191-611X. Available from: https://dx.doi.org/10.1515/cercles-2016-0002.

  2014

  1. ŠTĚPÁNEK, Libor. How to Implement Creativity to Language Learning: A Practical Guide. In 28.Arbeitstagung des AKS. 2014.

  2008

  1. MAŇÁK, Josef and Kateřina VLČKOVÁ. Aktuální problémy vzdělávání (Current topics and problems in education in the Czech Republic). In KOCMANOVÁ, Alena. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management. 1st ed. Brno: VUT, 2008, p. 60 - 73, 15 pp. ESF, 1. ISBN 978-80-7204-590-7.
  2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Kreativita v budoucnosti (Creativity in the future). Česká televize, 2008. pořad Milénium.
  3. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Podpora rozvoje invence studentů a žáků prostřednictvím projektové výuky (Support development invention students and pupils through project education). In Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita, 2008, p. 132-137. ISBN 978-80-7372-422-1.
  4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Podpora rozvoje invence studentů a žáků prostřednictvím projektové výuky. In Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. 2008.
  5. FIŠER, Zbyněk. Role tvůrčího psaní ve vysokoškolském vzdělávání popisovaná autorem v dušičkovém čase roku 2008. (Creative writing in the university education descibe by its author in autumn 2008.). In My, Ty, Oni aneb tvůrčí psaní na PdF MU. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, p. 71-79. ISBN 978-80-7392-071-5.
  6. ELICHOVÁ, Markéta and Tomáš KOHOUTEK. Romská dětská populace a tvořivost (Romanian children and creativity). In Socialia. Trnava: Tranavská univerzita v Trnave, 2008, p. 506-508. ISBN 978-808082-160-9.
  7. FIŠER, Zbyněk and Raija HAUCK. Schöpferische Vorgehensweisen in der Vermittlung von Übersetzerkompetenzen. (Education of Creativity and Translatory Competence.). In 3. Dresdense bohemicum. 2008.
  8. HALÁKOVÁ, Zuzana and Milan KUBIATKO. Sú budúci učitelia prírodovedných predmetov tvoriví? (Are future teachers of natural science teachers creative?). Pedagogika. 2008, vol. 58, No 1, p. 50-60. ISSN 0031-3815.
  9. PAVLÍKOVÁ, Eva and Lenka ŠKARKOVÁ STOJANOVÁ. Test hravé tvořivosti (Playing Creativity Test). In Sarmány-Schuller, I. (ed). Metanoia - Harmónia človeka: 25. Psychologické dni, Trenčín 6.- 8. 9. 2007 - zborník príspevkov. Slovenská psychologická spoločnosť, SAV: Bratislava: Stimul, 2008, p. 157-160. ISBN 978-80-89236-39-8.
  10. PAVLÍKOVÁ, Eva. Tvořivost v testu a tvořivost v díle (Creativity in test and creativity in product). 2008.
  11. PAVLOVSKÁ, Marie. Tvůrčí psaní jako metoda práce pro učitele dramatické výchovy (Creative writing). In My, Ty, Oni, aneb tvůrčí psaní na PdF MU. Brno: PdF MU, 2008, p. 108-110, 126 pp. ISBN 978-80-7392-071-5.

  2007

  1. HORKÁ, Hana. Angažované učení. In Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí (Zdroje inspirace pro učitele). první. Brno: MSD s.r.o., 2007, p. 102 - 107. ISBN 978-80-86633-93-0.
  2. FIŠER, Zbyněk. Do boje se špatnou náladou. (Automatický text a automatická kresba.) (Automatic text and automatic drawing.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1st ed. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, p. 97-98. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
  3. FIŠER, Zbyněk. Doplňování příběhu aneb Vylepšený Erben. (Techniky tvůrčího psaní na cestě k recepci textu) (The Full Story or The Techniques of Creative Writing on a Way to the Reception of the Literary Text). In Slovo o slove. 1st ed. Prešov: Přesovská univerzita, 2007, p. 82-86. ISBN 978-80-8068-646-8.
  4. BABYRÁDOVÁ, Hana and Michaela MACH. Duhový poutník aneb Skutečná cesta čaro/časo/prostorem (Rainbow pilgrim. Actual wandering through the magical/chronological/space). Brno: Masarykova univerzita, 2007, 23 pp. ISBN 978-80-210-4452-4.
  5. FIŠER, Zbyněk. Obrazy vyprávějí. (Příběh podle cyklu fotografií.) (The pictures tell. (A story by photographs.)). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1st ed. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, p. 58-59. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
  6. FIŠER, Zbyněk. Poslepu (Psaní a kresba poslepu). (Blindly (Writing and drawing blindly).). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1st ed. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, p. 83-85. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
  7. KNOPOVÁ, Blanka. Rámcově vzdělávací program - převratný objev pedagogiky konce 20. a začátku 21. století? (The Common Educational Program). In Musica viva in schola XX. 1. vydání. Masarykova univerzita Brno: Katedra Hv, 2007, p. 29-34. ISBN 978-80-210-4445-6.
  8. PAVLÍKOVÁ, Eva and Lenka ŠKARKOVÁ STOJANOVÁ. Test hravé tvořivosti (Playing Creativity Test). Trenčín (Slovensko): XXV. Psychologické dny - "Metanoia - harmónia človeka", 2007. 6. - 8. 9. 2007.
  9. NĚMEC, Jiří. THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Conference. 2007.
  10. FIŠER, Zbyněk. Tři muži ve člunu a text. (Kolektivní psaní a kolektivní malba.) (Collective writing and collective drawing.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1st ed. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, p. 98-101, 3 pp. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
  11. HALÁKOVÁ, Zuzana and Milan KUBIATKO. Tvorivosť ako pozitívny atribút osobnosti budúceho učiteľa prírodovedných predmetov (Creativity as a posisitive atribute of incoming science teachers characteristic). Paidagogos. 2007, vol. 8, No 3, 8 pp. ISSN 1213-3809.
  12. ELICHOVÁ, Markéta and Tomáš KOHOUTEK. Tvořivost - potenciální síla pro umění i seberealizaci (tvořivost u romských dětí) (Creativity - potential power for artistry and self-fulfillment (creativity among Romanian children)). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: vybrané aspekty teorie a praxe. Praha: Centrum adiktologie, 2007, p. 12-15. ISBN 80-86620-14-X.
  13. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní interdisciplinárně. Místo oboru ve společenských vědách. (Creative Writing interdisciplinary. Its role in the social science.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1st ed. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, p. 132-136. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
  14. CHMELÍK, František, Karel FRÖMEL, Zbyněk SVOZIL and Šárka MALEŇÁKOVÁ. Vliv vyššího tělesného zatížení na vztah žáků k vyučovacím jednotkám tělesné výchovy (THE EFFECT OF AN INCREASED PHYSICAL LOAD ON STUDENT S RELATION TO PHYSICAL EDUCATION LESSONS). Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2007, vol. 11, No 4, p. 33-39. ISSN 1211-9261.

  2006

  1. BENEŠOVÁ, Pavla. Herbstbilder der Stadt Brünn - projekt kreativního psaní pro posílení autonomního učení (Herbstbilder der Stadt Brünn - project of creative writing supporting self-regulated learning). In Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 203-211. ISBN 80-210-4164-1.
  2. KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie osobnosti a zdraví žáka (Psychology of the Personality and the Health of Pupil). První. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 2006, 167 pp. Výzkumný záměr Škola a zdraví. ISBN 80-210-4077-7.
  3. FIDLEROVÁ, Ludmila. Recenze knihy Hany Babyrádové Výtvarná dílna (Review of the monograph of Hana Babyradova Art workshop). Talent. 2006, 4/2006, No 4, 1 pp. ISSN 1212-3676.
  4. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglování s tvořivostí (Juggling With Creativity). Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha: Praha, 2006, 5/2006, No 5, p. 78-80. ISSN 0049-9099.

  2005

  1. MAREČEK, Zdeněk. Der Mord auf dem Campus. Kriminální román jako téma semináře kreativního psaní ve výuce germanistů. (Der Mord auf dem Campus. A Crime Novel Written in the Department of German Studies Creative Writing Workshop.). In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, p. 117-127. ISBN 80-7239-182-8.
  2. NĚMEC, Jiří. Educational significance of a game in post-modern society. The new Educational Rewiew. Torun: Wydawnictwo Adam Rarszalek, 2005, vol. 2, No 5, p. 215-223. ISSN 1732-6729.
  3. JANÍKOVÁ, Věra. Jazyková tvořivost a tvůrčí psaní v cizojazyčné výuce (Language Creativity and Creative Writing in Foreign Language Teaching). Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2005, vol. 49, No 2, p. 51-53. ISSN 1210-0811.
  4. FIŠER, Zbyněk. O využití výtvarných činností při tvorbě odborného textu (About the Use of Art Activities in the Production of Acedemic Texts). In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005, p. 148-156. ISBN 80-7239-182-8.
  5. ČERMÁK, Ivo. Styl ve službě ega a jeho přesahy (recenze na knihu P. Machotky: Style and psyche (The art of Lundy Siegerst and Terry St. John) (Style in the service of ego and its enjambments (review of the book Style and psyche (The art of Lundy Siegerst and Terry St. John) written by Pavel Machota)). Československá psychologie. 2005, 49/2005, No 2, p. 188-192. ISSN 0009-062X.
  6. FIŠER, Zbyněk. Výuka tvorby textu na vysoké škole (The Production of Texts at University Lavel). Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 38, No 4, p. 15-28. ISSN 1211-3384.
  7. ČERMÁK, Ivo. Zpráva o životě a smrti Virginie Woolfové (The report about life and death of Virginia Woolf). In Edna OBrienová, Virginia. Praha: Činohra Národního divadla, 2005, p. 45-58. ISBN 80-7258-198-8.

  2004

  1. NĚMEC, Jiří. Educational significance of game. In Play nad Education. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 2004, p. 73. ISBN 83-7271-292-3.
  2. NĚMEC, Jiří. Kvalita života v kontextu volného času, tvořivosti a hry (Quality of life reflected in a game, creativity and leisure time). In WIEGEROVÁ, Adriana. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. 1. vyd. Bratislava: Ediční centrum FMFI UK Bratislava, 2004, p. 30-40. ISBN 80-969146-0-X.
  3. ČERMÁK, Ivo. Psycholog a umělecké dílo: význam doc. PhDr. Josefa Viewegha, CSc. pro českou a slovenskou psychologii (The psychologist and art: Josef Viewegh's contribution to the Czech and Slovak psychology). M. Miovský, I.Čermák, V. Řehan (Eds.). In Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Tak trochu jiný příběh. Brno: Nakladatelství SCAN, 2004, p. 9-17. ISBN 80-244-0909-7.
  4. NĚMEC, Jiří. S hrou na cestě za tvořivostí - Poznámky k rozvoji tvořivosti žáků (The Game ...). 1. vyd. Brno: Paido, 2004, 135 pp. Paido - edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-014-X.
  5. PAVLÍKOVÁ, Eva. Tvořivost jedenáctiletých dětí. (Souvislosti s inteligencí, zájmy a sociálním prostředím.) (Creativity of 11 years old children - relationship with inteligency, interests and social circumstancies). In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vydání. Brno: Barrister and Principal, 2004, p. 89-99, 10 pp. Edice psychologie. ISBN 8086598845.
  6. ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje a bariéry tvořivého procesu ve školní třídě (The sources and bariers of qualitative process at classroom). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd. Ved. práce: Petr Novotný, 2004, 132 pp. Diplomová práce.
  7. ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje tvořivého procesu ve školní třídě (Sources of the creative process in the classroom). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč.LII, řada pedagogická U9. Brno: Filozofická fakulta MU, 2004, p. 169-178, 12 pp. ISBN 80-210-3452-1.

  2003

  1. MAREŠ, Petr. Osobnost adolescenta a sociometrická pozice (Sociometric Position and Adolescents Personalities). In KRŠŇÁK, Tomáš and Vladimír SMÉKAL. Modernizace a ceska rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003, p. 279-298, 18 pp. ISBN 80-86598-61-6.
  2. FIŠER, Zbyněk. Techniky tvůrčího psaní na cestě k odbornému textu. (Techniques of creative writing in academic writing.). In Přednáška pro posluchače ateliéru Papír a kniha, FaVU VUT Brno. 2003.

  2002

  1. NĚMEC, Jiří. Aspirační úroveň v kontextu tvořivosti žáků (Aspiration Level in the Concept of the Pupils Creativity). Praha: ČAPV, 2002. CD ROM Sborník referátů z konference.
  2. BAKEŠOVÁ, Václava. La lecture de J.-K. Huysmans: de la créativité a la tradition et de la trad. a la créativité? (Reading J.-K. Huysmans: from Creativity towards Tradition, from Trad. towards Creativity). In Acta universitatis palackianae olomucensis Philologica 79. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, p. 157 - 162.
  3. NĚMEC, Jiří. Tvořivost učitele a tvořivost žáka (Teacher's Creativity and the Creativity of a Pupil). In Profesní růst učitele. 1. vyd. Brno: Česká pedagogická společnost, 2002, p. 209-216. ISBN 80-7302-039-4.
  4. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. (Creative Writing.). 1st ed. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002, 164 pp. ISBN 80-85931-99-0.

  2000

  1. FIŠER, Zbyněk. Tvořivost v literárním překladu. (Creativity in the Literary Translation.). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000, p. 91-102. ISBN 802102643X.

  1999

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Divák jako spolutvůrce uměleckého díla (The reception of the piece of art as creativity). Brno: ARS PUBLICA, 1999, 1 pp.
  2. JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika (Museum education). In ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1st ed. Brno: Doplněk, 1999, p. s. 269-273, 5 pp. ISBN 80-7239-034-1.
  3. PAVLÍKOVÁ, Eva. O tvořivosti v rodičovské výchově - východiska a souvislosti (CREATIVITY IN FAMILY EDUCATION - OUTCOMES AND RELATIONS). Psycholológia a patopsychológia dietata. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie, 1999, vol. 34, No 4, p. 362-373. ISSN 0555-5574.
  4. LOKŠOVÁ, Irena and Jozef LOKŠA. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. (The attention, motivation, relaxation and creativity of pupil's in the school.). Portál. Praha: Portál, 1999, 199 pp. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-205-X.
  5. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1st ed. Brno: Masarykova universita, 1999, 125 pp. Spisy pedagogické fakulty, svazek 72. ISBN 80-210-2079-2.

  1998

  1. ŠIMONÍK, Oldřich. Budoucí učitelé a výchova k tvořivosti (Future teachers and the trainingtowards creativity). In Cesty k tvořivé škole. Brno: PedF MU, 1998, p. 118-120. ISBN 80-210-1938-7.
  2. FIŠER, Zbyněk. Die Autorübersetzung: Ein Schritt über die Grenze (Translate of the Autor). In BEYLARD-OZEROFF, Ann, Jana KRÁLOVÁ and Barbara (eds) MOSER-MERCER. Translators' Strategies and Creativity. 1st ed. Amsterodam/Philadephia: John Benjamins Publishing Company, 1998, p. 33-39. ISBN 90-272-1630-4.
  3. PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova (Drama in education). 1st ed. Brno: CERM, 1998, 21 pp. ISBN 80-7204-071-5.
  4. BABYRÁDOVÁ, Hana. Smyslová iniciace k přirozenému světu (The Senses and Initiation to the Nature World). Výtvarná výchova. Praha: PF UK, Praha, 1998, vol. 38, No 1, p. 5-6. ISSN 1210-3691.
  5. TRNA, Josef. Tvořivost v praxi. (Creativity in Practice.). In Tvořivá škola. Brno: PAIDO, 1998, p. 177-179. ISBN 80-85931-63-X.

  1997

  1. JŮVA, Vladimír. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků (With creativity of teacher to creativity of pupils). 1st ed. Brno: Paido, 1997, 133 pp. 1. verze. ISBN 80-85931-47-8.

  1996

  1. LOKŠOVÁ, Irena and Jozef LOKŠA. Cez relaxáciu k tvorivosti v škole. (Via relaxation to creativity in school.). Prešov: ManaCon, 1996, 194 pp. ISBN 80-85668-32-7.
  2. TRNA, Josef. Požadavky na samostatnost a tvořivost učitele při práci se vzdělávacími standardy. (Requirements for Teacher´s Independence and Creativity in Using Educational Standards.). In Tvořivost v práci učitele a žáka. Brno: PAIDO, 1996, p. 101-103. ISBN 80-85931-23-0.
  3. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků (Co-operation of museum and school - impulse to creativity of teachers and pupils). In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1st ed. Brno: Paido, 1996, p. s. 109-111, 3 pp. ISBN 80-85931-23-0.
  4. JANÁS, Josef and Masarykova univerzita. Tvořivá činnost učitelů a žáků v přírodovědných předmětech (Teachers and Pupils Creativity in Science). In Cesty k tvořivé škole. 1st ed. Brno: Padio, 1996, p. 364-368. Sborník prací pedagogické fakulty MU. ISBN 80-210-1938-7.
  5. JŮVA, Vladimír. Tvořivost v práci učitele a žáka : sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka, který se konal dne 30.1.1996 na Pedagogické fakultě MU v Brně k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (Creativity in work of teacher and pupil). Edited by Josef Maňák - Vladimír Jůva. 1st ed. Brno: Paido, 1996, 122 pp. 1. verze. ISBN 80-85931-23-0.

  1995

  1. VAŇHAROVÁ, Marcela. Limonova taneční technika (Limon Dance technik). Magdeburg, Germany: University Magdeburg, 1995.
  2. SMÉKAL, Vladimír. Tvořivost v práci učitele. (The Creativity in the Work of Teacher.). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1995, vol. 1995, 16-17, p. 6-10. ISSN 1211-4669.

  1994

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Kreativní etuda jako cesta k uchopení smyslu výtvarného díla (The Creative Exercices as the Way to Understanding of the Meaning of Art). In V dialogu s uměním. 1st ed. Brno: PF MU a CDVU Brno, 1994, p. 23-25.
Display details
Displayed: 21/6/2024 03:00