Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. ŠPINAROVÁ, Lenka, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Eva OZÁBALOVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří ONDRÁŠEK, Jan ČERNÝ and Jiří VÍTOVEC. Osud pacientů přežívajících deset let po transplantaci srdce se zřetelem k výskytu maligního onemocnění (Prognosis of patients surviving ten years after heart transplantation with a focus on malignant disease). Cor et Vasa. Praha: Česká Kardiologická společnost, 2009, vol. 51, No 6, p. 415-418. ISSN 0010-8650.

  2008

  1. JANÍKOVÁ, Andrea, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Jiří MAYER, Zdeněk KRÁL, Jozef MICHALKA, Ingrid VÁŠOVÁ and Šárka POSPÍŠILOVÁ. DNA mikročipy (microarrays) v diagnostice folikulárního lymfomu: cesta k terapii "šité na míru" nebo slepá ulička? (DNA microchips (microarrays) in follicular lymphoma diagnostics: the pathway to "tailor-made therapy" or to impasse?). Transfuze a hematologie dnes. 2008, vol. 14, No 4, p. 188-194. ISSN 1213-5763.
  2. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jana ŠMARDOVÁ. Esenciální (primární) trombocytemie (Essential (primary) trombo). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2nd ed. Praha: Grada Publishing, 2008, p. 65-70, 5 pp. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
  3. ADAM, Zdeněk, Zdeněk KRÁL and Lenka ŠMARDOVÁ. Hodgkinův lymfom (Hodgkins lymphoma). In Hematologie, přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada Publishing, 2008, p. 169-176. ISBN 978-80-247-2502-4.
  4. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jana ŠMARDOVÁ. Chronická idiopatická myelofibróza (agnogenní myeloidní metaplazie) (Chronic idiopatic myelofibrosis (agnogenous myeloid metaplasia)). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2nd ed. Praha: Grada Publishing, 2008, p. 71-74. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
  5. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK and Jarmila SIEGELOVÁ. Metodické postupy spiroergometrického vyšetření v rehabilitaci kardiaků (Methodic process of spiroergometric examination in cardiac rehabilitation.). In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008, p. 42. ISBN 978-80-7392-046-3.
  6. HLAVSA, Jan, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Vlastimil VÁLEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Karel STARÝ, Igor KISS and Jiří PRÁŠEK. Nádory pankreatu (Pancreatics tumors). Medicína pro praxi. 2008, vol. 10, No 5, p. 388-392. ISSN 1214-8687.
  7. HŘEBÍČEK, Jiří, Michal HEJČ and František PILIAR. Prognóza nakládání s biodegradabilním odpadem v ČR do roku 2020 (Prognosis of biowaste treatment in the Czech Republic up to 2020). ODPADY. Bratislava: EPOS, 2008, vol. 2008, No 12, p. 17-19. ISSN 1335-7808.
  8. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ and Jarmila SIEGELOVÁ. Spiroergometrické vyšetření a respirační výměna (Spiroergometry and respiratory exchange). In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
  9. KUNICKÁ, Zuzana, Igor MUCHA and Jiří FAJKUS. Telomerase Activity in Head and Neck Cancer. Anticancer Research. Greece: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2008, vol. 28, 5B, p. 3125-3129. ISSN 0250-7005.
  10. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Zbyněk POZDÍŠEK, Ladislav DUŠEK, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ and Miroslav SOUČEK. The Profile and Prognosis of Patients Hospitalised With Heart Failure. International Heart Journal. Tokyo: International Heart Journal Association, 2008, vol. 49, No 11, p. 691-705. ISSN 1349-2365.
  11. SLABÝ, Ondřej, Daniel KREKÁČ, Marek SVOBODA and Rostislav VYZULA. Zapojení mikroRNA do patogeneze nádorových onemocnění a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii (Involvement of MicroRNAs in Cancer Biology and Possibilities of Their Application to Diagnostic and Predictive Oncology). Časopis lékařů českých. Praha: ČLSJEP, 2008, vol. 147, No 1, p. 25-31. ISSN 0008-7335.
  12. SOBKOVÁ, Kateřina, Ondřej SLABÝ, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ and Rostislav VYZULA. Zvýšená genová exprese heat shock proteinu 110 (HSP110), hypoxií up-regulovaného proteinu 1 (HYOU1) a translačně kontrolovaného nádorového proteinu (TCTP) během progrese kolorektálního karcinomu (Kolorektální karcinom (CRC) je v České republice nejčetněji se vyskytujícím maligním onemocněním trávicí soustavy a druhým nejčastějším zhoubným novotvarem vůbec. Dle Českého národního webového portálu epidemiologie nádorů (SVOD) je roční incidence tohot). In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro sestry a laboranty. (ISBN: 978-9780-86793-11-5). 2008. ISBN 978-978-086-793-5.

  2007

  1. ZITTERBART, Karel, Iva ZAVŘELOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Adéla KRATOCHVÍLOVÁ, Renata SPĚŠNÁ and Jaroslav ŠTĚRBA. Exprese izoforem proteinu p73 u meduloblastomu a její prognostický význam (Expression of p73 protein in medulloblastoma and its prognostic significance). In Edukační sborník - XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007, p. 161-163. ISBN 978-80-86793-09-2.
  2. MECHL, Zdeněk, Pavel SMILEK, Jana NEUWIRTHOVÁ, Petr BURKOŇ and Otakar BEDNAŘÍK. Maligní nádory hlavy a krku (Malignant tumors of Head and Neck). www.euni.cz. Praha: Pears Health Cyber, EUNI, 2007, vol. 1, No 1, p. x, x. ISSN 1802-050X.
  3. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Jitka BERKOVCOVÁ, Josef SROVNAL, Tamara ŠMERDOVÁ, Kateřina SOBKOVÁ, Petr MIKULENKA and Rostislav VYZULA. Moderní molekulárně-biologické přístupy ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem (New molecular biology efforts for colorectal cancer prognosis prediction). In III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007th ed. Olomouc: Solen, 2007, p. 25. ISBN 978-80-244-1824-7.
  4. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Rudolf NENUTIL and Aleš REJTHAR. Role of Survivin and Akt in Diffuse Large B-cell Lymphoma. Pilot study. American Association for Cancer Research Annual Meeting Proceedings, 2007 Apr 14-18; Los Angeles, CA. Philadelphia (PA): AACR; 2007. Philadelphia, PA, USA: American Association for Cancer Research, 2007, vol. 2007, No 48, p. 42. ISSN 0197-016X.
  5. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Marta DZIECHCIARKOVA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL and Rostislav VYZULA. The impact of signaling pathways stimulated by HER2 receptor on prediction of clinical outcome in metastatic breast cancer patients treated with trastuzumab. Journal of Clinical Oncology. 2007, vol. 2008, No 26, p. 1048-1048. ISSN 0732-183X.
  6. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽICKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH and Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy a predikci léčebné odpovědi u pacientů s kolorektálním karcinomem (Usage of gene expression profiles for prognosis and therapy response prediction of colorectal cancer patients). In 51. Studenstká vědecká konference. Program a abstrakta. 2007th ed. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univezity v Brně, 2007, p. 53.
  7. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Marie JAROŠOVÁ, Ondřej SLABÝ, Rudolf NENUTIL and Aleš REJTHAR. VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL). (THE IMPACT OF SELECTED CELL SURVIVAL REGULATORS (OF AKT-2, BCL-2, CD29, PKC-DELTA AND SURVIVIN) ON PREDICTION OF CLINICAL OUTCOME IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA (DLBCL)). In XXI. Olomoucké hematologické dny - Sborník abstrakt. 1st ed. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2007, p. 56-57.

  2006

  1. JONES, S.L., I.R. ELLIS, Kateřina KAŇKOVÁ, A.M. THOMPSON, P. PREECE, S. KAZMI, S.L. SCHOR and A.M. SCHOR. Evaluation of migration-stimulating factor expression for breast cancer diagnosis and prognosis. 2006.
  2. DOLEŽEL, Zdeněk, Dan WECHSLER, Miroslava JANKOVÁ and Lia ELSTNEROVÁ. Fetální hydrops (Hydrops fetalis). Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, vol. 61, No 1, p. 20-25. ISSN 0069-2328.
  3. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Miroslav SVOBODA and Rostislav VYZULA. Molecular characterization of primary colorectal cancers with progressive metastatic phenotype by oligonucleotide microarrays. In sborník XX. BIOCHEMICKÝ ZJAZD. Piešťany: Slovenská společnost pro biochémiu a molekulárnu biologii, člen IUMBM a FEBS, 2006, p. 213. ISBN 80-969532-6-5.
  4. ZITTERBART, Karel, Jitka KADLECOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ, Adéla KRATOCHVÍLOVÁ, Renata SPĚŠNÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk PAVELKA and Jaroslav ŠTĚRBA. Pilotní studie exprese izoforem proteinu p73 u meduloblastmu: možný podíl 53-homologního proteinu s potenciálním prognostickým významem v tumorigenezi embryonálních nádorů CNS (p73 isoforms expression in medulloblastoma: a possible involvement of p53 homologue protein with potencial prognostic impact in development of embryonal brain tumors). Klinická onkologie. Brno: ApS Brno, spol.s.r.o., 2006, vol. 19, No 4, p. 228-233. ISSN 0862-495X.
  5. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Z. JECH, Jiří HOCH and Rostislav VYZULA. Pilotní studie identifikace prognostických markerů u pacientů s kolorektálním karcinomem analýzou profilů genové exprese. (Identification of colorectal cancer prognostic markers by gene expression profiles analysis: pilot study). Klinická onkologie. Brno: CLSJEP, 2006, vol. 2006, Suppl., p. 402-407. ISSN 0862-495X.
  6. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Leoš KŘEN, Ondřej SLABÝ, Milan NAVRÁTIL, Martin KLABUSAY, Dana DVOŘÁKOVÁ, Aleš REJTHAR and Rudolf NENUTIL. Profilování genové exprese u lymfoidních malignit: Validace vybraných molekulární markerů u difúzního velkobuněčného B-lymfocytárního lymfomu (DLBCL) (Gene expression profiling in lymphoid malignancies: Validation of selected molecular markers in model of diffuse large B-cell lymphoma.). In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006th ed. Olomouc: Solen, 2006, p. 30-31. ISBN 80-239-8240-0.
  7. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ and Rostislav VYZULA. Studium patogeneze kolorektálních karcinomů pomocí profilů genové exprese a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii (Studies on colorectal cancer pathogenesis by gene expression profiles and possibilities of their application to diagnostic and predictive oncology). Klinická onkologie. Brno: CLSJEP, 2006, vol. 2006, Suppl., p. 382-389. ISSN 0862-495X.
  8. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Tamara ŠMERDOVÁ and Rostislav VYZULA. Usage of low-density oligonucleotide microarrays for prognosis prediction of colorectal cancer patients. In In Abstract CD of Advances in Microarray Technology. 2006th ed. Amsterdam, Netherlands: Select Biosciences, 2006, p. 112. ISBN neprideleno.
  9. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ and Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem (Usage of gene expression profiles for prognosis of colorectal cancer patients). In Edukační sborník. XXX. Brněnské onkologické dny s XX. Konferencí pro sestry a laboranty. 2006th ed. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006, p. 274-275. ISBN 80-86793-06-0.
  10. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL and Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese primárních kolorektálních karcinomů k predikci jejich progrese a metastatického fenotypu (Usage of low-density oligonucleotide microarrays for prognosis prediction of colorectal cancer patients.). In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006th ed. Olomouc: Solen, 2006, p. 46-47. ISBN 80-239-8240-0.
  11. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA and Zdeněk MECHL. Význam stanovení EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku (Value of detection of EGFR in HNSCC). In Konference mladých lékařů - Sborník abstrakt. Brno: FN u sv. Anny v Brně, 2006, p. 25.
  12. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA and Zdeněk MECHL. Význam stanovení EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku (Value of detection of EGFR in head and neck squamous cell cancers). In XXX Brněnské onkologické dny - Edukační sborník. Brno: MOU, 2006, 1 pp. ISBN 80-86793-06-0.

  2005

  1. ZITTERBART, Karel, Jitka KADLECOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ and Jaroslav ŠTĚRBA. Detekce proteinu p73 v nádorové tkáni meduloblastomu: významný hráč i v karcinogenezi embryonálních nádorů CNS? (TP73 expression in medulloblastoma: key player also in carcinogenesis of embryonal brain tumors?). In 15. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. České Budějovice: KOPP nakladatelství, 2005, p. 85. ISBN 80-7232-264-8.
  2. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana PAVELČÍKOVÁ, Josef TOMANDL and Jiří VÍTOVEC. Je funkce pravé komory důležitá pro prognózu pacientů s chronickým srdečním selháním? (Is the function of right ventricle important for prognosis of patients with chronic heart failure?). Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2005, vol. 47, No 2, p. 33-37. ISSN 0010-8650.
  3. ZITTERBART, Karel, Petr KUGLÍK, Jitka KADLECOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Hana FILKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, P. ŠMUHAŘOVÁ, Vlasta LINKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Alexandra OLTOVÁ and Jaroslav ŠTĚRBA. Nádorová biologie meduloblastomu: výsledky vyšetření vybraných molekulárně genetických a cytogenetických znaků na Klinice dětské onkologie FN Brno. (Medulloblastoma biology : results of molecular genetic and cytogenetic markers detection.). In 15. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. České Budějovice: KOPP nakladatelství, 2005, p. 83. ISBN 80-7232-264-8.
  4. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Karel VESELÝ and Ladislav DUŠEK. PREDICTIVE PARAMETERS OF THE PHARYNX AND SUPRAGLOTTIC CARCINOMAS. In Sborník abstrakt a program 68. kongresu České spol. pro otorinolaryngologii a chir. hlavy a krku. Brno: Medica Publishing and consulting s.r.o., 2005, p. 111. ISBN 80-239-5112-2.
  5. PEŠKA, Stanislav, Igor URBÁNEK and Ladislav DUŠEK. Prognosis of Stroke Patients Requiring Mechanical Ventilation. Cerebovascular Diseases. Basel, Switzerland: Karger, 2005, vol. 19, Suppl. 2, p. 105. ISSN 1015-9770.
  6. FLATHER, Marcus, Marcelo SHIBATA, Andrew COATS, Dirk VAN VELDHUISEN, Alexander PARKHOMENKO, Josef BORBOLA, Alain COHEN-SOLAL, Dan DUMITRASCU, Roberto FERRARI, Phillip LECHAT, Jordi SOLER-SOLER, Luigi TAVAZZI, Lenka SPINAROVA and Jiří TOMAN. Randomized trial to determine the effect of nebivolol on mortality and cardiovascular hospital admission in elderly patients with heart failure(SENIORS). European Heart Journal. London, UK: WB Saunders, 2005, vol. 26, No 3, p. 215-225. ISSN 0195-668X.
  7. HÁJEK, Roman, Zuzana KUNICKÁ, Marie SKLENIČKOVÁ, Martina DVOŘÁČKOVÁ, Jiří FAJKUS, Jana SMEJKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Darina OČADLÍKOVÁ, Dana WEISSOVÁ, Jana VIGÁŠOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Silvie DUDOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Zdeněk ADAM and Miroslav PENKA. Stanovení aktivity telomerázy u mnohočetného myelomu (Telomerase activity in multiple myeloma). Klinická onkologie. 2005, vol. 18, No 3, p. 80-83. ISSN 0862-495X.
  8. SVOBODA, Marek, Peter GRELL and Katarína PETRÁKOVÁ. Využití DNA čipů (profilů genové exprese) pro molekulární diagnostiku a predikci u karcinomu prsu (The use of DNA microarrays for molecular diagnostics and prediction of breast cancer.). In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1st ed. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti JEP, 2005, p. 13. ISBN 80-239-6302-3.
  9. SMILEK, Pavel, Ladislav DUŠEK, Karel VESELÝ, Rom KOSTICA and Jan ROTTENBERG. Význam mitoticko-apoptotického indexu a DNA flow-cytometrie v prognóze karcinom hlavy a krku (The Importance of MitoticApoptotic Index and DNA Flow Cytometry in the Prognosis of Head and Neck Cancer). Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: LS JEP, 2005, vol. 54, No 4, p. 199-205. ISSN 1210-7867.
  10. SMILEK, Pavel, Ladislav DUEK, Karel VESELÝ, Rom KOSTICA and Jan ROTTENBERG. Význam mitoticko-apoptotického indexu a DNA flow-cytometrie v prognóze karcinom hlavy a krku (The Importance of MitoticApoptotic Index and DNA Flow Cytometry in the Prognosis of Head and Neck Cancer). Otolaryngologie a foniatrie. Praha: eská lékaská spolenosti J.E. Purkyn, 2005, vol. 54, No 4, p. 206-212. ISSN 1210-7867.

  2004

  1. VELAZQUEZ, Eric J., Gary S. FRANCIS, Paul W ARMSTRONG, Phillip E AYLWARD and Jiri ŠPÁC. An international perspective on heart failure and left ventricular systolic dysfunction complicating myocardial infarction : the VALIANT Registry. Leuven, Belgium: Elsevier, 2004, 8 pp. Europen Heart Journal, 25. ISBN 0195-668X.
  2. GONCHARUK, Viktor, Arthur DEL-ROSARIO, Leos KREN, Shagul ANWAR, Christine SHEEHAN, Andrew CARLSON and Jeffrey ROSS. C-Downregulation of PTEN, KAI-1, and nm23-H1 Tumor/Metastasis Supressor Proteins in Non-Small Cell Lung Cancer. Annals of Diagnostic Pathology. Elsevier Inc., 2004, 8/2004, No 1, p. 6-16. ISSN 1092-9134.
  3. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH and Jaroslav MICHÁLEK. Identifikace profilu genové exprese nádoru pomocí DNA čipů a jeho využití v diagnostické a prediktivní onkologii (--). In Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004. 1st ed. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004, p. 50-53. ISBN 80-86793-01-X.
  4. ZITTERBART, Karel, Petr KUGLÍK, Jitka KADLECOVÁ, Hana FILKOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, Petra ŠMUHAŘOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Renata GAILLYOVÁ, Alexandra OLTOVÁ and Jaroslav ŠTĚRBA. Medulloblastom/PNET - biologické znaky s prognostickým významem a jejich laboratorní vyšetření ve FN Brno (Medulloblastoma/PNET - biologic markers of prognosis and its laboratory investigation in University Hospital Brno). In 38. dny dětské neurologie. Sborník abstrakt. Praha: Česká společnost dětské neurologie ČLS JEP, 2004, p. 37. ISBN 80-239-2945-3.
  5. BINKOVÁ, Hana, Jana ŠMARDOVÁ, antonín KRPENSKÝ and Kateřina KŠICOVÁ. Prognóza nádorů hlavy a krku se zaměřením na nádorový supresor p53 (Prognosis of Head and Neck Tumours in Relation to Tumour Suppressor p53). OTORINOLARYNGOLOGIE. Praha: ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ, 2004, vol. 53, No 4, p. 189-195. ISSN 1210-7867.
  6. BINKOVÁ, Hana, Jana ŠMARDOVÁ, Antonín KRPENSKÝ and Kateřina KŠICOVÁ. Prognóza nádorů hlavy a krku se zaměřením na nádorový supresor p53 (Prognosis of head and neck tumors with focus on tumor suppressor p53). Praha, ČR: Česká lékařská společnost JEP, 2004, 7 pp. Otorinolaryngologie a foniatrie 53.

  2003

  1. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Ladislav GROCH, František ŠTĚTKA, Milan FRÉLICH, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lada RAMBOUSKOVÁ and Roman PANOVSKÝ. Prognosis of patients with chronic coronary artery disease and severe left ventricular dysfunction. The importance of myocardial viability. European Journal of Heart Failure. Great Britain: Elsevier Science, 2003, vol. 5, No 1, p. 85-93. ISSN 1388-9842.
  2. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Ladislav GROCH, Milan FRÉLICH, František ŠTĚTKA, Lenka ŠPINAROVÁ and Roman PANOVSKÝ. Prognostic importance of the quantification of myocardial viability in revascularized patients with coronary artery disease and moderate-to-severe left ventricular dysfunction. Elsevier Science Ireland: International Journal of Cardiology, 2003, 9 pp. 90. ISBN 0167-5273/02/S.
  3. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří TOMAN, Petr HUDE and Jan KREJČÍ. Prognostic importance of the right ventricular function assessed by Doppler tissue imaging. European Journal of Echocardiography. London, Great Britain, 2003, vol. 4, No 4, p. 262-271. ISSN 1525-2167.
  4. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE and Jan KREJČÍ. Prognostic importance of the right ventricular function assessed by Doppler tissue imaging. European Journal of Echocardiography. London, Great Britain, 2003, vol. 4, No 1, p. 133. ISSN 1525-2167.
  5. SOUMAROVÁ, Renata, Hana HOROVÁ, Zuzana ŠENEKLOVÁ, Ivanka HOROVÁ and Marie BUDÍKOVÁ. Prognostic outcome of local recurrence in breast cancer after conserving surgery and mastectomy. Radiol Oncol. Ljubljana, Slovinsko, 2003, vol. 37, No 2, p. 79-88.
  6. KOSTŘICA, Rom, Pavel SMILEK, Jiří HLOŽEK, Vladimír SPURNÝ and Zdeněk MECHL. Současná komplexní léčba nádorů hlavy a krku (Contermporary treatment of Head and Neck Cancer). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003, 67 pp. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-210-3061-5.
  7. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC and Josef TOMANDL. Význam plazmatických koncentrací big endotelinu pro diagnózu a prognózu chronického srdečního selhání (Importance of big endothelin plasma concentration for diagnosis and prognosis of chronic heart failure). Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2003, vol. 45, 4S, p. 94. ISSN 0010-8650.

  2002

  1. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC and Josef TOMANDL. Noninvasive prognostic parameters in heart failure-the value of big endothelin. European Journal of Heart Failure. london: Elsevier Science, 2002, vol. 1, No 1, p. 18. ISSN 1567-4215.
  2. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Ladislav GROCH, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lada RAMBOUSKOVÁ and Roman PANOVSKÝ. Prognosis of patients with chronic coronary artery disease and severe left ventricular dysfunction. The importance of myocardial viability. (Prognosis of patients with chronic coronary artery disease and severe left ventricular dysfunction. The importance of myocardial viability). Europ J Echocardiography. Exeter, UK: Elsevier, 2002, vol. 3, Suppl.I, p. S30, 1 pp. ISSN 1525-2167.
  3. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří TOMAN, Petr HUDE and Jan KREJČÍ. Prognostic importance of the right ventricular function assessed by Doppler tissue imaging. European Journal of Echocardiography. Exeter, Great Britain: Elsevier, 2002, vol. 4, No 4, p. 262-271. ISSN 1525-2167.
  4. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Jiří HLOŽEK, Ladislav DUŠEK and Karel VESELÝ. Prognostické faktory karcinomu faryngu a supraglottis (Prognostic factors in the pharyngeal and supraglottis carcinoma). Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases). Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2002, vol. 5, No 1, p. 23-29. ISSN 1210-0447.

  2001

  1. DVOŘÁKOVÁ, Dana, Pavel KREJČÍ, Jiří MAYER, Jiří FAJKUS, Aleš HAMPL and Petr DVOŘÁK. Changes in the expression of FGFR3 in patients with chronic myeloid leukaemia receiving transplants of allogeneic peripheral blood stem cells. British Journal of Haematology. Oxford: Blackwell Science Ltd, 2001, roč. 113, February, p. 832-835. ISSN 0007-1048.

  1999

  1. ČEŠKOVÁ, Eva, Josef ŠPAČEK and Marcela LANGOVÁ ŠINDELÁŘOVÁ. Cognitive dysfunction and treatment effect in schizophrenic disorder. Československá psychologie. Praha: Academia, 1999, vol. 43, No 6, p. 527-535. ISSN 0009-062X.

  1998

  1. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, T. KÁRA, Miroslav SOUČEK and Jiřina POSPÍŠILOVÁ. Cytokiny v diagnóze a prognóze chronického srdečního selhání (Cytokines in diagnosis and prognosis of chronic heart failure). In Sborník KEK 98. 1st ed. Šamorín: Komise klin. a exper. kardiologie, 1998, p. 18.
  2. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Milan FRÉLICH, F. ŠTĚTKA, Lenka ŠPINAROVÁ, J. POPELOVÁ and R. ŠTÍPAL. Prognostic value of the amount of dysfunctional but viable myocardium in revascularized patients with coronary artery disease and left ventricular dysfunction. Investigators of this multicenter study. Journal Am. Coll. Cardiology. USA, 1998, vol. 32, No 4, p. 912-920. ISSN 0735-1097.
Display details
Displayed: 24/6/2024 05:56