Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. MAREŠ, Miroslav. Ozbrojené subverzivní strategie (Armed subversive strategies). In GALATÍK, Vlastimil and Antonín KRÁSNÝ. Vojenská strategie. 1. vydání. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum, 2008. p. 232-245, 13 pp. 1. verze. ISBN 978-80-7278-475-2.
 2. 2007

 3. KUBÁTOVÁ, Eva. Centralizace nákupu v podnicích v ČR (Purchasing centralization in the Czech companies). Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti Č, 2007.
 4. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí (ICT and power in classroom). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1st ed. Praha: Portál, 2007. p. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
 5. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ and Petra METELKOVÁ. Marketing cestovního ruchu (Tourism Marketing). 2007th ed. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 134 pp. ISBN 978-80-210-4240-7.
 6. KOPFOVÁ, Alena. Strategický management a strategie (Strategic management and strategy). In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2007. p. 45-55. ISBN 978-80-7318-529-9.
 7. KULHAVÝ, Viktor. Strategicky na udržitelný rozvoj v podniku (Strategic sustainable development planning in a company). Praha: Economia, 2007.
 8. SLABÝ, Jiří. Strategie tvorby e-learningových materiálů (Strategy of producing e-learning tutorials). In Moderní technologie ve výuce. Brno: MSD, 2007. p. 10-17. ISBN 978-80-7392-003-6.
 9. SLABÝ, Jiří. Strategie tvorby e-learningových materiálů (Strategy of producing e-learning tutorials). In Moderní technologie ve výuce. Brno: MSD, 2007. p. 10-17. ISBN 978-80-7392-003-6.
 10. VAŠEČKA, Michal, Elena GALLOVÁ KRIGLEROVÁ, Zuzana KERESTEŠOVÁ and Miroslav KOLLÁR. Východisková štúdia o uplatňovaní spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku (Baseline Study on Corporate Social Responsibility Practices in Slovakia). 1. vydání. Bratislava: UNDP, 2007. 61 pp. UNDP Regional Bureau for Europe. ISBN 978-92-9504-275-9.
 11. 2006

 12. ŠUSTA, Marek and Milan PŮČEK. Aplikace metody Balaned Scorecard (BSC) ve veřejném sektoru (BSC application in government agencies). 1st ed. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2006. 144 pp. 63. publikace. ISBN 80-02-01861-3.
 13. KOPFOVÁ, Alena. Manažerské vzdělání ve veřejné správě (Management Education in Public Administration). In EDMAN 06 "EDucation for MANagement": Proceeding - sborník referátů. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2006. p. 99-106. ISBN 80-86596-80-X.
 14. KOPFOVÁ, Alena. Strategický management ve veřejné správě (Strategic Management in Public Administration). Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. 8 pp. 2. díl. ISBN 80-245-1091-X.
 15. 2005

 16. ŠKAPA, Radoslav. Ekomarketingové strategie firem (The firm strategy of green marketing). Praha: Economia, 2005.
 17. ŘEZÁČ, František. Marketingová strategie pojišťovacího podniku (Marketing strategy of insurance company). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: MZLU Brno, 2005. 8 pp. ISBN 80-7302-099-8.
 18. SUCHÁNEK, Petr and Petra DVOŘÁKOVÁ. Role marketingu v rozvoji malých a středních podniků (The Role of Marketing in a Development of small and medium Enterprises). In Male i średnie przedsiebiorstwa wobec wspólczesnych wyzwań gospodarczych i spolecznych. 1st ed. Katowice: Górnoślaska Wyźsza szkola handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2005. p. 54-61. ISBN 83-88402-75-7.
 19. SUCHÝ, Petr. Strategie zadržování v americké zahraniční politice. Vznik a vývoj koncepce 1945-1953. (Strategy of Containment in the U. S. Foreign Policy. Inception and Evolution of the Concept 1945-1953.). 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. 144 pp. Monografie; 13. ISBN 8021038039.
 20. 2004

 21. HÁLEK, Ivan and Petr SMUTNÝ. Gaming Simulation For Team Synergy. In Contemporary Trends in Top Management Education: How to Accommodate Demand and Supply. Brno: Brno International Business School, 2004. p. 53-53.
 22. LUKÁŠOVÁ, Růžena and Ivan a kol. NOVÝ. Organizační kultura (Organizational culture). Praha: Grada Publishing, 2004. 176 pp. edice Expert, sv. 1. ISBN 80-247-0648-2.
 23. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture of Czech Manufacturing Companies: Strategic Aspects (Organizational Culture of Czech Manufacturing Companies: Strategic Aspects. Abstracts from the Fourth International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organisations.). In Knowledge and Culture - Organisational Intangibles and their Tangible Value. Abstracts from the Fourth International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organisations. 2004. ISBN 1 86335 565 0.
 24. SUCHÝ, Petr. Reagan a říše zla. Vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 1981 - 1989. (Reagan and the Evil Empire. The Evolution of U. S. Foreign Policy and Superpower Relations between 1981 - 1989.). 1st ed. Brno: CDK, 2004. 283 pp. Politologická řada, svazek 16. ISBN 80-7325-046-2.
 25. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Výzkum firemní kultury ve vztahu ke strategii firmy (Research of corporate culture in relation to the strategy of the company). Psychologie v ekonomické praxi. 2004, vol. 39, 3-4, p. 171-181. ISSN 0033-300X.
 26. 2003

 27. STEHLÍK, Antonín. Cesta z euforie (Value chain). In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 95-98. ISBN 80-210-3100-X.
 28. KLAPALOVÁ, Alena. Hodnototvorný řetězec (Value chain). In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 51-66, 15 pp. ISBN 80-210-3100-X.
 29. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ and Petr NOVOTNÝ. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty (How Success in the Work with Grants is Born at Schools). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, No 1, p. 117-126. ISSN 1211-6971.
 30. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. K základům úspěchu v řízení škol - O práci ředitelů škol s vizí (To the Basis of Success in the Management: The Work of School Headteachers with a Visio). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, No 1, p. 87-102, 15 pp. ISSN 1211-6971.
 31. KLAPALOVÁ, Alena. Konkurenceschopnost českých firem před vstupem ČR do EU (The competitiveness of the Czech companies before the entry of the Czech republic into EU). In Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní. první. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2003.
 32. 2002

 33. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Česká firma před a po vstupu zahraničního partnera. 1. vydání. Praha: Economia Praha, 2002. 4 pp. Moderní řízení 6/2002. ISBN 0026-8720.
 34. STEHLÍK, Antonín. Internet v marketingu a marketing na internetu (E-business changes of marketing). In Ekonomika firiem 2002. Košice: EU v Bratislave, 2002. p. 400-402. ISBN 80-225-1583-3.
 35. STEHLÍK, Antonín. Komplementární vztah k marketingu (The complementary link to marketing). In Implementácia marketingových terórií do hospodárskej praxe SR, CR a Polska. 1st ed. Kosice: Vydavatelstvo Ekonóm, Bratislava, 2002. p. 22-27. ISBN 80-225-1555-8.
 36. ŠKAPA, Radoslav. Strategie zeleného marketingu (The strategy of green marketing). Praha: Economia, 2002. Moderní řízení.
 37. 2001

 38. VITURKA, Milan and Jiří VYSTOUPIL. IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (IV. International colloqium about regional sciences). Brno: ESF MU, 2001. 251 pp. ISBN 80-210-2748-7.
 39. 1999

 40. LINKESCHOVÁ, Dana and Radek DOHNAL. Teorie řízení, vedení a řízení lidí ve stavebnictví (Management Theory). Brno: FAST VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 1999. 107 pp.
Display details
Displayed: 17/1/2022 05:01