Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. RADVAN, Michal. Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings 2009 (Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings). In MARKET VALUE‐BASED TAXATION OF REAL PROPERTY / LESSONS FROM INTERNATIONAL EXPERIENCE. 2009.
  2. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů (Tax record of enterpreneurs). 6th ed. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 pp. Účetnictví a daně, 3194. ISBN 978-80-247-2919-0.
  3. RADVAN, Michal. Economic Autonomy of the Local Self-Government Units - Local Taxes in the Czech Republic. In Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. 1st ed. Szczecin: Wyższa szkoła administracji publicznej w Szczecinie, 2009. p. 178-193. Zeszyty naukowe 2/2008. ISBN 978-83-88044-83-0.
  4. RADVAN, Michal. Ekologické daně a jejich členění (Ecological Taxes and Their Structuring). In Olomoucké právnické dny 2008. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. p. 599-605. ISBN 978-80-903400-3-9.
  5. RADVAN, Michal. Municipal Tax Ordinances. In Patologie w administracji publicznej. 1st ed. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009. p. 755-761. Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 978-83-7601-628-3.
  6. RADVAN, Michal. Property Taxes Reforms in the Czech Republic. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, vol. 2009, No 5, p. 392-398. ISSN 1689-7404.
  7. RADVAN, Michal. Samodzielność gospoarcza jednostek samorządów lokalnych w Republice Czeskiej (Economic Autonomy of the Local Self-Government Units). In Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. 1st ed. Szczecin: Wyższa szkoła administracji publicznej w Szczecinie, 2009. p. 194-213. Zeszyty naukowe 2/2008. ISBN 978-83-88044-83-0.
  8. NECKÁŘ, Jan. Transferové daně (Transfer Taxes). In Finanční a daňové právo. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. p. 345 - 360. ISBN 978-80-7380-155-7.

  2008

  1. RADVAN, Michal. Czech Tax System. Revista română de Drept al afacerilor. Bucureşti: Wolters Kluwer Romania, 2008, vol. 2008, No 3, p. 46-102. ISSN 1583-493X.
  2. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů (Tax record of enterpreneurs). 5th ed. Praha: Grada Publishing, 2008. 128 pp. Účetnictví a daně, 3194. ISBN 978-80-247-2537-6.
  3. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů - komplexní průvodce s předpisy (Tax record of enterpreneurs - complex guidebook with the legislation). 5th ed. Praha: Grada Publishing, 2008. 448 pp. Účetnictví a daně, 3232. ISBN 978-80-247-2574-1.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana. Daňové reformy v ČR (Tax reform in the Czech Republic). In Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
  5. RADVAN, Michal. Je berní právo samostatným odvětvím práva? (Is the tax law an independent branch of law?). In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 295-304. ISBN 978-80-210-4733-4.
  6. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ and Dana ŠRAMKOVÁ. Labour Taxation in the Czech Republic. In Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. Tom 1. 1st ed. Toruň: Wyzsza szkola bankowa w Toruniu, 2008. p. 453-465. ISBN 978-83-923607-4-2.
  7. RADVAN, Michal. Místní daně jako prvek ekonomické autonomie obcí (Local Taxes as an Element of Economic Authonomy of Municipalities). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. p. 503-510. ISBN 978-80-210-4784-6.
  8. ŠRAMKOVÁ, Dana and Jan NECKÁŘ. Penal Tax Law: Sanctions for the breach of tax regulations in the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 410 - 413. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.

  2007

  1. MRKÝVKA, Petr. Налоговая администрация (The Tax Administration). In The Modern Problems of Tax Law Theory - Voronezh. 2007.
  2. MRKÝVKA, Petr and Jan NECKÁŘ. Tax Administration in the Czech Republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007th ed. Voroněž: University of Voronezh, 2007. p. 203-212. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  3. RADVAN, Michal. Theoretical Aspects of Real Estate Tax. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. p. 439-446. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  4. KYNCL, Libor. Value Added Tax (VAT) on electronic services in the Czech republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. p. 365-368. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  5. RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě (Property Taxation in Europe). 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2007. 386 pp. EPH54. ISBN 978-80-7179-563-6.
  6. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě (Real Estate Transfer Taxation in Central and Eastern European Countries). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1-5. ISBN 978-80-210-4287-2.
  7. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě (Real Estate Transfer Taxation in Central and Eastern European Countries). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 37. ISBN 978-80-210-4286-5.

  2006

  1. RADVAN, Michal. Daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2007 (Real-Estate Tax Return in 2007). Daně a právo v praxi. Praha: ASPI, 2006, 11., No 12, p. 35-47. ISSN 1211-7293.
  2. MRKÝVKA, Petr. Opodatkowanie dochodu w Republice Czeskiej (The taxation of incomes in the Czech Republic). In Opodatkowanie dochodu w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 1st ed. Białystok: Temida2, 2006. p. 93-128. Analizy, 1. ISBN 83-89620-17-0.
  3. RADVAN, Michal. Rozhlasový a televizní poplatek aneb daň z rádia a z televizoru (Radio and Television Charge or Else Radio and Television Tax). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2006, Roč. 14, č. 3, p. 16-18. ISSN 1801-6006.
  4. RADVAN, Michal. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související : komentář (Real-Estate Tax Act and Related Laws: Annotation). 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. 335 pp. TZK61. ISBN 80-7179-478-3.
  5. MRKÝVKA, Petr. Zasady budżetowe jednostek samorządu terenowego w Republice Czeskiej (The budget principles of local self-government units in the Czech Republic). In Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE. 1st ed. Warszawa: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, 2006. p. 44-62, 516 pp. ISBN 83-922867-3-1.
  6. RADVAN, Michal. Zpoplatnění majetku v České republice (Property Charging in the Czech Republic). In Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. p. 560-567. ISBN 80-244-1565-8.

  2005

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové aspekty municipálních firem (Tax aspects of municipal companies). In Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: MZLU PEF, 2005. p. 34-40. ISBN 80-7302-094-7.
  2. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové dopady hospodaření s obecním majetkem (Tax incidence of management of municipal property.). In Daně - teorie a praxe. Brno: Akademie Sting, 2005. p. 14-16. ISBN 80-86342-50-6.
  3. RADVAN, Michal and Petr MRKÝVKA. Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě (ed.) (Self-Government Financing in the Uniting Europe). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 30 pp. Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; sv. 287. ISBN 80-210-3677-X.
  4. MRKÝVKA, Petr. Niektóre zagadnienia czeskiej ordynacji podatkowej (Several problems of czech tax administration act). In Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych - Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej. 1st ed. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2005. p. 37-43. Tom II. ISBN 83-227-2477-2.

  2003

  1. MRKÝVKA, Petr. Podatek od nieruchomości w Republice Czeskiej (Real-estate Tax in the Czech Republic). In Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2003. p. 117-126. ISBN 83-909381-6-2.
  2. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Příjmy rozpočtu obcí (Community budget incomes). Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 2003, Roč. 11, č.7-8, p. 25-38. ISSN 1210-8103.
  3. ŠKARABELOVÁ, Simona. Vliv reformy veřejné správy na financování nestátních neziskových organizací (Influence of Public Administrations Reform on Funding of NGOs). In Veřejná ekonomika a správa 2003. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU, 2003. p. 33-36. ISBN 80-248-0430-1.
  4. WOSTRÝ, Vojtěch. Vlivy globalizace na daňovou politiku státu. In Tranzitívne ekonomiky v procese europskej integrácie. Bratislava, 2003. 1 pp.

  2002

  1. BOROVSKÝ, Tomáš. Zvláštní berně v českém středověku (Tax in Medieval Bohemia). Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, vol. 24, No 2, p. 8-14. ISSN 0418-5129.

  2001

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Zdaňování obcí v ČR (Taxation of municipalities in the Czech Republic). In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1.vydání. Brno: MU, 2001. p. 131-137. ISBN 80-210-2514-X.

  2000

  1. ŠPALEK, Jiří. Racionalita predikcí daňových příjmů v ČR (Rationality of Tax Revenue Forecasts in CR). In Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia MENDELNET. 1st ed. Brno: Mendelova zeměsdělská a lesnická univerzita, 2000. p. 324-327. ISBN 80-7302-005-X.

  1999

  1. PRUDIL, Lukáš and Svatopluk PRUDIL. Rozhodný den pro účely stanovení daně z převodu nemovitostí (The Decisive Day for the Purpose of Fixing Tax from the Transfer of a Real Estate). Soudní inženýrství : časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Cerm, 1999, vol. 10, No 4, p. 175-176. ISSN 1211-443X.

  1996

  1. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Peniaze, čo s nimi-abeceda rodinných financíí (Money, how to deal with them - alphabet of the family finances). Bratislava: SPN Bratislava, 1996. 218 pp. ISBN 80-08-00992-6.
Display details
Displayed: 3/3/2024 12:46