Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. SUCHÁNEK, Petr. Analýza výkonnosti družstev v ČR. Ekonomika a manažment podniku. Košice: Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009, roč. 6, 2/2008, s. 5-19. ISSN 1336-4103.
 2. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Factors of Competitiveness: Why the Enterprise is Less Successful? The Case of Czech enterprises. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Financial Economics. Athens: National and Capodistrian University of Athens, 2009. s. 561-569. ISBN 978-960-466-044-5.
 3. SUCHÁNEK, Petr. Finanční výkonnost družstev v ČR. In Pavel Jedlička. Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 248-254. ISBN 978-80-7041-227-5.
 4. SOUKOPOVÁ, Jana. Identifikace klíčových faktorů pro stanovení indikátorů pro měření efektivnosti environmentálních výdajů místních rozpočtů. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7399-657-4.
 5. SUCHÁNEK, Petr. Partnerství a výkonnost v podnicích cestovního ruchu. In Partnerství v regionu a produkt cestovního ruchu jako výsledek partnerství. 1. vyd. Brno: VŠOH, 2009. s. 168-174. ISBN 978-80-87300-03-9.
 6. SOUKOPOVÁ, Jana. Quantitative methods and their utilisation in effectivity assesment of local budgets. In Sustainability Accounting and Reporting at macroeconomic and microeconomic level. první. Praha: Linde nakladatelství s. r. o., 2009. s. 257-265, 8 s. Ekonomika, 1. ISBN 978-80-86131-83-2.
 7. SLÁDEK, Petr. Vliv stavu atmosféry na účinnost a výrobu FVE. In Fotovoltaické Fórum 2009. 1. vyd. Plzeň: Czech Nature Energy,a.s., 2009. s. 150-155. ISBN 978-80-254-4296-8.
 8. SLÁDEK, Petr. Vliv stavu atmosféry na účinnost a výrobu FVE. 2009. ISBN 978-80-254-4296-8.
 9. 2008

 10. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Competitiveness of Companies in the Czech Republic. The Business Review, Cambridge. 2008, Vol. 11, No. 2, s. 192-199. ISSN 1553-5827.
 11. SOUKOPOVÁ, Jana a Ladislav KAVŘÍK. Efektivnost veřejných výdajů. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE Praha, 2008. s. 32-37. ISBN 978-80-245-1378-2.
 12. SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení ekonomické výkonnosti družstev v ČR. In Vývojové tendence podniků IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 445-463. ISBN 978-80-210-4466-1.
 13. SOUKOPOVÁ, Jana. Výdaje na ochranu životního prostředí z místních rozpočtů ČR a indikátory pro měření jejich efektivnosti. In Sborník medzinárodnej vedeckej konferencie Financie a riziko. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2008. s. 597-602. ISBN 978-80-225-2745-3.
 14. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Výkonnost průmyslových podniků v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2008. 1. vyd. Brno: PEF MZLU, 2008. s. 120-124. ISBN 978-80-7392-022-7.
 15. 2007

 16. SUCHÁNEK, Petr. Analýza koncepce ekonomické efektivnosti v podnikovém hospodářství. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2007. s. 339-351, 12 s. ISBN 978-80-225-2472-8.
 17. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Analýza konkurenceschopnosti podniků v ČR. In Ekonomika firiem 2007. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2007. s. 812-823. ISBN 978-80-225-2482-7.
 18. SUCHÁNEK, Petr. Aplikace mikroekonomické koncepce ekonomické efektivnosti do podnikové praxe. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 54-65, 10 s. ISSN 1213-2446.
 19. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Financial Measuring of the Czech Republic Companies Competitiveness. The Business Review, Cambridge. 2007, Vol. 9, No. 1, s. 78-85. ISSN 1553-5827.
 20. SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti. In Vývojové tendence podniků III. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2007. s. 13-20. ISBN 978-80-210-4466-1.
 21. KŘIVÁNEK, Martin. Praktické aspekty byrokracie v oblasti sociální správy. In MendelNET 2007 Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Petr Novák - Gimli, 2007. s. 41-47, 6 s. ISBN 978-80-903966-6-1.
 22. HORÁČKOVÁ, Monika, Eva VLKOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Srovnání efektivity a bezpečnosti metody LASIK a implantace ICL při korekci střední a vysoké hyperopie II. část. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 2007, č. 63, s. 154-164. ISSN 1211-9059.
 23. 2006

 24. SUCHÁNEK, Petr. Economic Efficiency of Industrial Enterprises in the Czech Republic. In Advances in economics: theory and applications. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006. s. 125-138. ISBN 975-6339-06-3.
 25. SUCHÁNEK, Petr. Economic Efficiency of Industrial Enterprises in the Czech Republic. In 2nd International Conference on Business, Management and Economics. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006. s. 1-15. ISSN 1306-1089.
 26. SUCHÁNEK, Petr. Měření výkonnosti firmy pomocí indexu ekonomické efektivnosti. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: VŠE, 2006. s. 1411-1417. ISBN 80-245-1091-X.
 27. DVOŘÁKOVÁ, Petra a Petr SUCHÁNEK. Metoda BSC v managementu veřejné správy. Košice, 2006. Manažment v teórii a praxi - on-line odborný časop.
 28. SUCHÁNEK, Petr. Podnikohospodářská analýza. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 110 s. Monografie 1. ISBN 80-210-3985-X.
 29. JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 33-57, 26 s. ISBN 80-210-4170-6.
 30. 2005

 31. ŠPALEK, Jiří a Dagmar ŠPALKOVÁ. Bydlení. In Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 155-169. ISBN 80-210-3623-0.
 32. DOSTÁL, Otto, Michal JAVORNÍK, Karel SLAVÍČEK a Miloslav FILKA. Communication Technology As a Tool to increase Efficiency in Medical Care. In Telecommunications and signal processing TSP 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 179-184. ISBN 80-214-2972-0.
 33. SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti podniku. In Vyvojové tendence podniků (Svazek I.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 271-278. ISBN 80-210-3847-0.
 34. KRIŠTOF, Martin. Měření ekonomické efektivnosti podniku. In Vyvojové tendence podniků (Svazek I.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 199-222. ISBN 80-210-3847-0.
 35. SUCHÁNEK, Petr a Eva KUBÁTOVÁ. Měření výkonnosti podniku s využitím teorie sítí. In Výkonnosť organizácie, prístupy k jej meraniu a hodnoteniu. 1. vyd. Poprad: Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS v Bratislave, 2005. s. 232-238. ISBN 80-968080-5-2.
 36. HYÁNEK, Vladimír. Partnerství veřejného sektoru a soukromého sektoru - PPP. In Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 201-210. ISBN 80-210-3623-0.
 37. POLUNCOVÁ, Katarína. Školství. In Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 122-132. ISBN 80-210-3623-0.
 38. 2004

 39. ŽÍTEK, Vladimír. Analýza ekonomické efektivnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Plzeňském kraji. In Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EU. Nitra: Slovenská akademia pôdohospodárskych vied, 2004. s. 253-259. ISBN 80-89162-10-X.
 40. ŽÍTEK, Vladimír. Can ALMP change the trends on the labour market? In 3rd International Conference for Young Researchers. Gödöllő: Szent István University, 2004. s. 407-414. ISBN 963-9483-44-3.
 41. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Strategic Aspects of Organizational Culture of Czech Companies. Journal of East - West Business. 2004, roč. 10, č. 1, s. 93-104. ISSN 1066-9868.
 42. SEDLÁČEK, Jaroslav. The measurement of efficiency of the enterprise. In Role of banks in corporate governance and financing. Karviná: SU OPF, 2004. s. 330-335. ISBN 80-7248-271-8.
 43. SUCHÁNEK, Petr. Vliv průměrných vážených nákladů kapitálu na výkonnost podniku. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. s. 372-380. ISBN 80-210-3414-9.
 44. SEDLÁČEK, Jaroslav. Vliv účetních metod na výkonnost podniku. In Finančná politika a optimálny system zdaňovania vo vazbe na efetívnosť fungovania ekonomiky. Bratislava: EU NHF, 2004. s. 25-29. ISBN 80-225-2019-5.
 45. 2003

 46. ADÁMEK, Petr. Efektivita signatur při navigaci v XML. In Datakon 2003. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003. s. 163-172. ISBN 80-210-3215-4.
 47. NOSEK, Jakub. Faktory působící na efektivitu týmu. In Management & Business in New Europe. 2003. vyd. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003. 8 s.
 48. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Hodnocení účinnosti a efektivnosti dotací v oblasti bydlení. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003. s. 89-98. veřejná ekonomie. ISBN 80-210-3074-7.
 49. NOSEK, Jakub. Impact of internal factors on a team's efficiency. In Business Development and European Community. 2003. vyd. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003. 10 s.
 50. NOSEK, Jakub. Objektově orientovaný přístup jako metoda pro tvorbu efektivních týmů v organizaci. In New trends of the development of industry. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003.
 51. ŽÍTEK, Vladimír. Regionální komparace a hodnocení výsledků politiky zaměstnanosti. In Sborník z vědecké konference Aktuální otázky rozvoje regionů III: Regionální rozvoj a management ve veřejné správě. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2003. s. .44, 5 s. ISBN 80-213-1089-8.
 52. SKOČOVSKÝ, Karel. Studie spolehlivosti symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v ČR: předběžná zjištění. 2003.
 53. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Účinnost a efektivnost vybrané subvence do bydlení. In Veřejná ekonomika a správa 2003. 2003. ISBN 80-248-0430-1.
 54. SUCHÁNEK, Petr. Vztah efektivnosti a úspěšnosti podniku. In Ekonomika a management 2003 - bez hranic. 1. vyd. Praha: VŠE, 2003. s. 11. ISBN 80-239-1538-X.
 55. 2002

 56. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Olga POLÁKOVÁ. Dotace do bydlení (teorie a praxe). 1. vydání. Praha: VŠE, 2002. 49 s. ISBN 80-245-0408-1.
 57. JURAJDOVÁ, Hana. Nástroje hodnocení účinnosti veřejných programů. In Teoretické a metodické otázky analýz veřejných výdajových programů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 74-79. ISBN 80-210-2816-5.
 58. SUCHÁNEK, Petr. Problematika efektivnosti veřejného sektoru (resortu obrany). In Finance a armáda. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2002. s. 92-96. ISBN 80-7231-093-3.
 59. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Účinnost a efektivnost dotací do bydlení. In Bytová politika v České republice. 1. vydání. Praha: VŠE, 2002. s. 66-74. ISBN 80-245-0428-6.
 60. ŽÍTEK, Vladimír a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Úspěšnost realizace aktivní politiky zaměstnanosti (regionální komparace). In V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU v Brně, 2002. s. 289-300. ISBN 80-210-3008-9.
 61. HORVÁTHOVÁ, Žofia a Ivan MALÝ. Zvyšovanie efektívnosti v zdravotníctve a finančná spoluúčasť pacientov. In Economic theory and practise in present time and in the future, section IV, Factors improving effectiveness of public sector. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2002. s. 93-96. ISBN 80-8055-639-3.
 62. 2001

 63. MALÝ, Ivan. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru v regionech. In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. Brno: MU, 2001. s. 33-42. Faktory efektivnosti. ISBN 80-210-2571-9.
 64. MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 153 s. Faktory efektivnosti rozvoje regionů. ISBN 80-210-2571-9.
 65. SUCHÁNEK, Petr. Zjišťování efektivnosti pomocí fuzzy množin. In Sborník příspěvků z odborného semináře k projektům obranného výzkumu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 2001. s. 149-155. ISBN 80-7231-072-0.
 66. 2000

 67. ŽÍTEK, Vladimír a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Efektivnost výdajů na APZ (případová studie absolventské praxe v okresech Blansko a Břeclav v roce 1999). In III. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 187-196. ISBN 80-210-2490-9.
 68. 1990

 69. MICHÁLEK, Josef, Jiří LUŽA a Vlasta VILÍMOVÁ. Sledování některých faktorů ovlivňujících výkonnost ve vytrvalostním běhu. Brno: MU, 1990. 6 s. Závěrečná zpráva SPRT.
 70. 1985

 71. VITURKA, Milan. Hodnocení efektivnosti zemědělské výroby Jihomoravského kraje. Sborník ČSGS. Praha, 1985, roč. 90, č. 4, s. 287-296. ISSN 1210-115X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 19:30