Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KREJČÍ, M., J. MAYER, D. DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ a O. HORKÝ. Early intervention at the stage of molecular relapse after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. 2009.
  2. DÁVID, Radovan. Vstup prokuratury do občanského soudního řízení dle právní úpravy Ruské federace. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 32-38. ISSN 1214-3758.

  2008

  1. PETŘÍK, Jaroslav. Does Aid Alleviate Violent Tensions? Global Change, Peace & Security. Melbourne: Routledge, 2008, roč. 20, č. 3, s. 305–322, 17 s. ISSN 1478-1166.
  2. PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: MU Brno, 2008, s. 75-75, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  3. KALA, Petr a Petr WIDIMSKÝ. Intervenční léčba nemocných s akutním koronárním syndromem ve vysokém věku. Cor et Vasa. 2008, roč. 50, č. 11, s. 418-420. ISSN 0010-8650.
  4. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Olga LUKEŠOVÁ, Martin SEBERA, Veronika BŘEZKOVÁ a Zdeňka BARTOŠOVÁ. Možnosti primární prevence kardiovaskulárních chorob v nutriční poradně. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2008, roč. 54, 7-8, s. 789-790. ISSN 0042-773X.
  5. KLENKOVÁ, Jiřina. Narušená komunikační schopnost. In ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008, 4 s. ISBN 978-80-7392-058-6.
  6. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Úloha rodiny pro vývoj vybraných postojů ke kouření. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2008, roč. 53, Sup 1, s. 135-140. ISSN 1802-6281.
  7. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Where do our children learn to smoke? Central European Journal of Public Health. 2008, roč. 16, č. 4, s. 171-174. ISSN 1210-7778.

  2007

  1. MUDRÁK, Jiří. Going all the way: Theories, models and determinants of high achievement development. The New Educational Review. 2007, roč. 11/2007, č. 1, s. 127-146, 19 s. ISSN 1732-6729.
  2. VOJTOVÁ, Věra. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 117-119, 2 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  3. VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007, s. 161-172, 11 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8.
  4. RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007, 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1.

  2006

  1. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventionen. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006, 234 s. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-035-1.
  2. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006, 234 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9.
  3. POKORNÁ, Andrea. Je péče o pečující dostatečná. Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava: SAPIENTIA, 2006, roč. 1/2006, č. 1, s. 36-41. ISSN 1336-9326.
  4. POKORNÁ, Andrea. Je péče o pečující dostatečná? In Sborník Vedecko odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: Komplexná starostlivosť o človeka v hraničných situáciach. Prešov: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Univerzity bl. P.P.Gojdiča v Prešove, 2006, s. 177-182. ISBN 80-969449-1-6.
  5. KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006, 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9.
  6. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion. 1. vydání. Berlín: Frank & Timme GmbH, 2006, 266 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 978-3-86596-038-2.
  7. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pedagogical Roots to Inclusion. 1. vyd. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2006, 266 s. European Inclusion Studies. ISBN 3-86596-038-3.
  8. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 1, s. 3-15. ISSN 0862-0350.
  9. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 3, s. 129-144. ISSN 0862-0350.
  10. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD". In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1. vyd. MU Brno: PdF MU, 2006, s. 391-417, 491 s.
  11. HAMADOVÁ, Petra. Specifika vývoje a pedagogická intervence u zrakově postižených. In Opatřilová, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 193-242, 49 s. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9.

  2005

  1. FIALA, Jindřich. Projekt zlepšení výživových zvyklostí a profilu rizik nepřenosných onemocnění u seniorské populace města Brna. Česká a slovenská Hygiena. 2005, roč. 2, č. 4, s. 104-109. ISSN 1214-6722.

  2004

  1. FILOVÁ, Hana. Fakultní cviční učitelé v reflexi studentů učitelství primární školy. In LUKÁŠOVÁ KANTORKOVÁ, H. (ed.) Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě. Sborník Výzkumného záměru organizace VZO: msm 1745000. Ostrava: PedF OU, 2004, s. 187-198, 10 s. ISBN 80-7042-376-5.
  2. HRUBÁ, Drahoslava. Children Education programmes of smoking prevention and the specific role of the teachers. In ŘEHULKA EVŽEN ET AL. Teachers and Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 299-306. ISBN 80-210-3634-6.
  3. ŠIMONÍK, Oldřich. Intervence předmětových didaktiků do rozvíjení pedagogických dovedností. Výzkumná zpráva. Brno: PedF MU, 2004, 5 s.
  4. ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004, s. 1-3. ISBN 80-210-3474-2.
  5. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2004, s. 529-541. ISBN 80-7315-093-X.
  6. HAVEL, Jiří. Vstupy cvičných učitelů do rozvíjejících se pedagogických dovedností studentů. In Vedenie študenta na odbornej učitelskej praxi. Odborná učitelská prax v štúdiu učitelstva pre 1. stupeň základnej školy. 1. vyd. Banská Bystrica: PdF UMB, 2004, s. 31-35. pedagogika. ISBN 80-8055-899-X.

  2003

  1. VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Poradenství v rámci školy. In Otázky speciálně pedagogického poradenství. 1. vyd. Brno: MSD, 2003, s. 176-182. ISBN 80-86633-08-X.

  2002

  1. FILOVÁ, Hana. Intervence cvičných učitelů v procesu vytváření pedagogických dovedností studentů učitelství primární školy. In Spolupráca univerzity a škol (Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie "Cvičný učitel"). Banská Bystrica: Pedagogická fakulty Univerzity Mateja Bela a Vzdelávacia nadácia Jana Husa, 2002, s. 151-160. ISBN 80-8055-638-5.
  2. HORKA, Hana. Mikrovýstupy jako prostředek intervence do dovednostní struktury studenta. In Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení pedagogických dovedností. první. Brno: Paido, 2002, s. 119-126. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-035-2.

  2000

  1. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Igor CRHA a Hana HRSTKOVÁ. Výsledky intervence zaměřené na zlepšení výživy českých těhotných a kojících žen. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 140-143. ISSN 1335-0862.

  1998

  1. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Budou v r.2000 na lékařské fakultě MU v Brně pouze nekouřící absolventi ? Alkohol a drogová závislosť. Bratislava: V-Obzor, 1998, roč. 33, č. 4, s. 215-222. ISSN 0862-0350.
  2. FIALA, Jindřich. Projekt podpory zdraví jako součást přípravy budoucích lékařů: výsledky brněnského projektu "Poznej a zlepši svoje zdraví". Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 43, č. 1, s. 34-44. ISSN 1210-7840.

  1996

  1. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. "Know and improve your health":Symbiosis of preventive projct and preventive medicine education at the Medical faculty in Brno. Central European Journal of Public Health. 1996, roč. 4, č. 4, s. 257-262. ISSN 1210-7778.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 16:57